Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din ALBA, în noiembrie. LISTA, condiții și calendar


Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor al Județului Alba

– referent debutant – I A

Condiții: studii absolvite medii (M) cu diplomă de bacalaureat; nu se cere vechime în specialitatea studiilor

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 24 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 2 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Bucureşti, şoseaua Pipera nr. 49, sectorul 2, telefon: 021/301.95.73, interior 14327.

Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială A.R.R. ALBA

– inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră

Condiții: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; permis de conducere valabil pentru categoria B; nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs; 26 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați admiși la proba scrisă.

Posturi similare sunt în județele Sibiu, Arad, Bihor, Hunedoara, Mureș, Timiș, Sălaj, Satu Mare, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov / București, Galați, Constanța.

Relaţii suplimentare, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe – Oficiul Regional pentru Locuinţe Centru

– consilier gradul IA (2 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor; utorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcţii civile, industriale şi agricole – categoria de importanţă C sau B, conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu (se vor prezenta copii ale documentelor doveditoare respectiv: copie permis auto, copie carte de identitate a autoturismului și/sau alte documente doveditoare)

Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba şi Mureş

Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

consilier gradul IA (2 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor: autorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 8. – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, după cum urmează: 8.1. – instalaţii electrice, 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii şi 8.3. – instalaţii gaze natural: vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu (se vor prezenta copii ale documentelor doveditoare respectiv: copie permis auto, copie carte de identitate a autoturismului și/sau alte documente doveditoare).

Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba şi Mureş

Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) din Bdul. Unirii nr.61, bloc F3, Sector 3, Bucureşti.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0213076719, interior 2040.

Posturi similare sunt la Oficiul Regional pentru Locuinţe Nord-Vest (județele Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bihor), Sud-Est (județele: Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa, Vrancea şi Buzău) și București-Ilfov.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor necalificat (2 posturi) – Serviciul public administrarea patrimoniului local, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: -.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

asistent medical debutant PL la Secția neonatologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secția gastroenterologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

tehnician de radiologie și imagistică medicală la UPU – 5 posturi

Condiții: studii – diplomă de licență în specialitate; vechime 6 luni ca tehnician de radiologie și imagistică medicală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 19 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 29 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

– muncitor calificat IV – fochist – Serviciul tehnic, administrativ și PSM

Condiții: studii generale; certificate de calificare profesională – fochist; autorizație I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur și apă caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9; fără vechime.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; autorizație I.S.C.I.R., Grupa A valabilă; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 26 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

registrator medical debutant la Cabinet oncologie medicală;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Laborator analize medicale;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Fișier informații.

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 2 decembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/820.825, interior 146.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia

– muncitor calificat-fochist

Condiții: studii generale/medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Perioada de depunere a dosarelor: 11 -15 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 22 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii – învățământ obligatoriu -10 clase/școală profesională; atestat – agent de pază; minimum 1 an vechime în specialitatea postului vacant, 5 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 24 noiembrie 2021, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A, telefon 0258/834.890.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeş

– arhivar – Biroul contencios juridic, administrație, transparență decizională și arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 2 ani; cunoștințe de operare PC – Excel, Word dovedite cu documente corespunzătoare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2021

Concurs: 16 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă și practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

BLAJ

Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– inspector de specialitate grad IA, studii S, 0,5 normă (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință științe economice, specialitatea contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2021

Concurs: 26 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Clubului Sportiv Municipal Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, din Blaj, Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Municipiului Blaj

muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice)

Condiții: studii gimnaziale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba practică; 19 noiembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

– educator-puericultor

Condiții: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare, dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științe ale educației (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire); de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator-puericultor.

îngrijitor

Condiții: studii generale/școală profesională/medii; disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 25 noiembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

ABRUD

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 2 ani.

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Avram Iancu” din Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, telefon 0258/780.791Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Loteria Vaccinării: A doua extragere lunară și cea de-a noua extragere săptămânală vor avea loc duminică

Publicat

A noua extragere săptămânală la Loteria de vaccinare şi a doua extragere lunară, cu un premiu de 300.000 de lei, au loc duminică. La extragerea lunară participă persoanele înscrise în perioada 29 octombrie – 26 noiembrie. 

Potrivit reprezentanţilor Loteriei Române, duminică au loc cea de-a doua extragere lunară şi cea de-a noua extragere săptămânală la Loteria de Vaccinare.

La cea de-a noua extragere săptamânală participă numerele de ordine din intervalul 2.909.302 – 3.061.027 corespunzătoare participanţilor care s-au înscris până vineri, la ora 12:00.

La extragerea săptămânală se vor acorda 80 de premii a 10.000 de lei şi un premiu de 100.000 de lei.

La cea de-a doua extragere lunară participă numerele de ordine din intervalul 2.331.900 – 3.061.027, corespunzătoare participanţilor care s-au înscris, conform Regulamentului, în perioada 29 octombrie, de la ora 12.00 – 26 noiembrie, până la ora 12.00.

La a doua extragere lunară se va acorda un singur premiu în valoare de 300.000 de lei.

Extragerile vor fi difuzate pe TVR 1, la ora 20:50.

Rezultatele extragerilor vor fi afişate pe site-ul Loteriei Române, pe site-ul Ministerului Economiei şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Conform sursei citate, revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Raed Arafat: La parada de 1 Decembrie, spectatorii NU au nevoie de certificat verde. Purtarea măștii este obligatorie

Publicat

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat duminică că la parada de 1 Decembrie spectatorii nu au nevoie de certificat verde. Regula se aplică doar în zona oficială, a explicat Arafat.

„Interdicția de a intra în zonă pentru cei care nu sunt testați și permisă doar pentru cei care sunt vaccinați sau trecuți prin boală se aplică numai zonei oficiale.

Citește și Paradă militară, concerte, spectacol cu drone de 1 Decembrie la Alba Iulia. PROGRAM COMPLET de Ziua Națională a României 2021

Nu și pentru zona care este în apropiere, unde de regulă stau oamenii care urmăresc parada.

Acolo singurele reguli care se aplică sunt regulile de sănătate publică și purtarea măștii, care este obligatorie.

În rest, interdicția de intrare se aplică doar zonei oficiale, unde vor fi invitații oficiali. Același lucru se aplică și recepțiilor oficiale care sunt permise în ziua respectivă, cu un număr limitat, unde din nou vor intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală.

Pentru populația generală nu există interdicție, există doar obligația de a respecta măsurile de sănătate publică, distanțarea și purtarea măștii care este obligatorie”, a explicat Raed Arafat.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

28 noiembrie: 1.377 cazuri COVID și 106 decese raportate în România, în ultimele 24 de ore. 1.212 persoane, internate la ATI

Publicat

Au fost înregistrate 1.377 cazuri noi de COVID, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminică, 28 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategică. 

Au fost confirmate 106 decese, din care 19 anterioare (față de 180 în 24 de ore, cu o zi în urmă).

Comparativ, cu o zi în urmă erau raportate 1.727 cazuri în 24 de ore.

”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 1.377 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 106 decese dintre care 19 anterioare”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Citește și ALBA: 39 de cazuri COVID și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor noi în localitățile din județ, 28 noiembrie

Informarea transmisă de Grupul de Comunicare Strategică:

Până astăzi, 28 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.776.949 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.277 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.679.942 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.377 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 56.275 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.11.2021 (10:00) – 28.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 106 decese (63 bărbați și 43 femei), din care 18 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor,  Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Giurgiu, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre cele 106 decese, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 16 la categoria de vârstă 50-59 ani, 29 la categoria de vârstă 60-69 ani, 39 la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 la categoria de vârstă peste 80 ani.

102 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a înregistrat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 18 decese anterioare intervalului de referință, survenite  în județele  Bacău, Bihor, Giurgiu, Neamț, în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 88 de decese.

Din totalul de 106 pacienți decedați, 96 erau nevaccinați și 10 vaccinați. Cei 10 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 de ani. 9 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.646. Dintre acestea, 1.212 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.212 pacienți internați la ATI, 120 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 124 sunt minori, 114 fiind internați în secții și 10 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.706.937 de teste RT-PCR și 5.268.212 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 8.728 de teste RT-PCR (3.584 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.144 la cerere) și 12.410 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 36.168 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.512 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.539 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 50 de persoane.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 39 de cazuri COVID și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor noi în localitățile din județ, 28 noiembrie

Publicat

Au fost înregistrate 39 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) duminică, 28 noiembrie.

Cu o zi în urmă, erau raportate alte 47 de cazuri noi.

De asemenea, au fost raportate 6 decese în ultimele 24 de ore.

– bărbat, 75 de ani, din Ceru Băcăinți;

– bărbat, 65 de ani, din Daia Română;

– bărbat, 73 de ani, din Stremț;

– bărbat, 58 de ani, din Roșia Montană;

– bărbat, 60 de ani, din Sebeș.

Toți erau nevaccinați și aveau și alte afecțiuni.

– bărbat, 84 de ani, din Ocna Mures – vaccinat, cu comorbidități

În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 33.702 cazuri confirmate, 31.743 persoane vindecate, 1.084 decese. În același interval au fost prelucrate 344.092 teste (293.293 PCR și 50.799 rapide).

În ultimele 24 de ore au fost făcute 286 testări (151 PCR, la SJU; 135 teste rapide).

Vezi și CARANTINA de noapte în toată țara din 25 octombrie. Model declarație pentru deplasare după ora 22.00. Care sunt condițiile

Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):

Mediul urban: 26 de cazuri noi

Alba Iulia – 10 cazuri

Blaj – 5 cazuri

Ocna Mureș – 4 cazuri

Aiud – 2 cazuri

Câmpeni – 2 cazuri

Cugir – 2 cazuri

Zlatna – 1 caz

Mediul rural: 13 cazuri noi

Sântimbru – 4 cazuri

Vințu de Jos – 2 cazuri

Albac – 1 caz

Bistra – 1 caz

Bucerdea Grânoasă – 1 caz

Ceru Băcăinți – 1 caz

Daia Română – 1 caz

Noșlac – 1 caz

Unirea – 1 caz

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 2,34 (anterior 2,56).

Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba, perioada de referință 14-27 noiembrie):

Mediul urban

Localitate Incidență Cazuri
MUNICIPIUL ALBA IULIA 3.47 265
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3.46 13
ORAŞ TEIUŞ 2.78 20
ORAŞ ABRUD 2.51 13
ORAŞ CUGIR 2.51 64
MUNICIPIUL BLAJ 2.08 43
MUNICIPIUL AIUD 1.98 50
ORAŞ ZLATNA 1.79 14
ORAŞ OCNA MUREŞ 1.73 24
MUNICIPIUL SEBEŞ 1.52 50
ORAŞ CÂMPENI 0.83 6

Mediul rural

Localitate Incidență Cazuri
CERU-BĂCĂINŢI 17.02 4
BLANDIANA 5.72 5
PIANU 5.32 19
BUCERDEA GRÂNOASĂ 5.3 12
VINŢU DE JOS 4.71 26
CRICĂU 4.58 9
MIHALŢ 4.35 14
GÂRDA DE SUS 4.04 6
DOŞTAT 3.94 4
METEŞ 3.94 11
ŞIBOT 3.82 9
ÎNTREGALDE 3.62 2
LIVEZILE 3.45 4
RĂDEŞTI 3.14 4
UNIREA 3.08 15
CIUGUD 3.06 10
LOPADEA NOUĂ 2.78 7
MOGOŞ 2.67 2
SÂNTIMBRU 2.65 8
CETATEA DE BALTĂ 2.61 8
ARIEŞENI 2.6 4
GALDA DE JOS 2.46 11
STREMŢ 2.46 6
CRĂCIUNELU DE JOS 2.34 5
BISTRA 2.21 10
BUCIUM 2.16 3
IGHIU 2.12 15
ŞUGAG 2.1 6
RIMETEA 2 2
ROŞIA DE SECAŞ 1.88 3
ŞONA 1.84 8
CIURULEASA 1.76 2
OHABA 1.67 1
ALMAŞU MARE 1.66 2
NOŞLAC 1.66 3
ŞPRING 1.59 4
VADU MOŢILOR 1.56 2
SÂNCEL 1.54 4
SĂSCIORI 1.54 10
MIRĂSLĂU 1.53 3
ROŞIA MONTANĂ 1.47 4
GÂRBOVA 1.39 3
SCĂRIŞOARA 1.32 2
SĂLIŞTEA 1.29 3
DAIA ROMÂNĂ 1.28 4
SOHODOL 1.2 2
JIDVEI 1.13 6
POŞAGA 1.1 1
BERGHIN 1.05 2
LUPŞA 0.69 2
VIDRA 0.65 1
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate