Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din ALBA, în noiembrie. LISTA, condiții și calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor al Județului Alba

– referent debutant – I A

Condiții: studii absolvite medii (M) cu diplomă de bacalaureat; nu se cere vechime în specialitatea studiilor

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 24 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 2 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Bucureşti, şoseaua Pipera nr. 49, sectorul 2, telefon: 021/301.95.73, interior 14327.

Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială A.R.R. ALBA

– inspector de specialitate debutant (S) – Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră

Condiții: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; permis de conducere valabil pentru categoria B; nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs; 26 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați admiși la proba scrisă.

Posturi similare sunt în județele Sibiu, Arad, Bihor, Hunedoara, Mureș, Timiș, Sălaj, Satu Mare, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov / București, Galați, Constanța.

Relaţii suplimentare, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe – Oficiul Regional pentru Locuinţe Centru

– consilier gradul IA (2 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor; utorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcţii civile, industriale şi agricole – categoria de importanţă C sau B, conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu (se vor prezenta copii ale documentelor doveditoare respectiv: copie permis auto, copie carte de identitate a autoturismului și/sau alte documente doveditoare)

Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba şi Mureş

Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

consilier gradul IA (2 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor: autorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 8. – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, după cum urmează: 8.1. – instalaţii electrice, 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii şi 8.3. – instalaţii gaze natural: vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu (se vor prezenta copii ale documentelor doveditoare respectiv: copie permis auto, copie carte de identitate a autoturismului și/sau alte documente doveditoare).

Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba şi Mureş

Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) din Bdul. Unirii nr.61, bloc F3, Sector 3, Bucureşti.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0213076719, interior 2040.

Posturi similare sunt la Oficiul Regional pentru Locuinţe Nord-Vest (județele Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bihor), Sud-Est (județele: Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa, Vrancea şi Buzău) și București-Ilfov.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor necalificat (2 posturi) – Serviciul public administrarea patrimoniului local, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: -.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

asistent medical debutant PL la Secția neonatologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secția gastroenterologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

tehnician de radiologie și imagistică medicală la UPU – 5 posturi

Condiții: studii – diplomă de licență în specialitate; vechime 6 luni ca tehnician de radiologie și imagistică medicală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 19 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 29 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

– muncitor calificat IV – fochist – Serviciul tehnic, administrativ și PSM

Condiții: studii generale; certificate de calificare profesională – fochist; autorizație I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur și apă caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9; fără vechime.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; autorizație I.S.C.I.R., Grupa A valabilă; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 26 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

registrator medical debutant la Cabinet oncologie medicală;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Laborator analize medicale;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Fișier informații.

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 2 decembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/820.825, interior 146.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia

– muncitor calificat-fochist

Condiții: studii generale/medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Perioada de depunere a dosarelor: 11 -15 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 22 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii – învățământ obligatoriu -10 clase/școală profesională; atestat – agent de pază; minimum 1 an vechime în specialitatea postului vacant, 5 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 24 noiembrie 2021, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A, telefon 0258/834.890.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeş

– arhivar – Biroul contencios juridic, administrație, transparență decizională și arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 2 ani; cunoștințe de operare PC – Excel, Word dovedite cu documente corespunzătoare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2021

Concurs: 16 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă și practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

BLAJ

Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– inspector de specialitate grad IA, studii S, 0,5 normă (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință științe economice, specialitatea contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitatea studiilor, minimum 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2021

Concurs: 26 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Clubului Sportiv Municipal Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, din Blaj, Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Municipiului Blaj

muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice)

Condiții: studii gimnaziale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba practică; 19 noiembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

– educator-puericultor

Condiții: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare, dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științe ale educației (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire); de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator-puericultor.

îngrijitor

Condiții: studii generale/școală profesională/medii; disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 25 noiembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

ABRUD

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 2 ani.

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Avram Iancu” din Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, telefon 0258/780.791

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax