Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Interviu la Ministerul Justiţiei pentru obţinerea calităţii de expert tehnic judiciar. CONDIȚII şi CALENDAR


Publicat

ministerul justitiei

Persoanele interesate să dobândească titulatura de expert tehnic judiciar se pot înscrie la Ministerul Justiţiei, până în 10 mai. Au acces însă doar academicienii, profesorii universitari sau conferenţiari universitari şi cei cu titlul de doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare.

Ministerul va verifica dosarele de înscriere şi va afişa rezultatele în 30 mai.

Interviurile se desfăşoară în perioada 10-14 iunie, iar rezultatele vor fi făcute publice în 19 iunie.

Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul sau la sediul Ministerului Justiţiei. Acestea se pot depune personal sau pot fi transmise prin servicii poştale.

Pentru specializările „Contabilitate” și „Fiscalitate”, autorizarea se face de către CECCAR şi Camera Consultanţilor Fiscali.

Taxa de înscriere este de 300 de lei.

Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere de înscriere, care se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi, dacă există, adresa de reşedinţa, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face menţiune despre sesiunea de interviu si specializarea la care candidează (descarcă model);

b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul a documentului cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 2/2000: candidatul are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specializarea pentru care candidează. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.

Precizări:

Pentru specializările „Contabilitate” și „Fiscalitate”, care sunt cuprinse în Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, autorizarea se face de către CECCAR şi Camera Consultanţilor Fiscali.

În situaţia în care candidatului care a obţinut titlul de doctor nu i s-a eliberat încă diploma de doctor, acesta va depune la dosar:

– copia ordinului ministrului educaţiei naționale prin care s-a atribuit titlul de doctor;

– adeverinţă, în original sau copie legalizată ori certificată pentru conformitate cu originalul, de la universitatea la care a susţinut doctoratul, prin care să se ateste că persoana deţine titlul de doctor, domeniul şi specializarea în care a susţinut lucrarea, precum şi titlul tezei de doctorat;

c) adeverinţă, în original sau copie legalizată ori certificată pentru conformitate cu originalul, de la universitatea la care a susţinut doctoratul, prin care să se precizeze în funcție de domeniul și specializarea lucrării, precum și în funcție de titlul tezei de doctorat, în care dintre specializările cuprinse în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare1, poate fi autorizat ca expert tehnic judiciar;

d) copia actului de identitate şi, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE;

e) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

f) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină, în original, redactată în limba română (descarcă model);

g) copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior, în domeniul din care face parte specializarea pentru care solicită atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

h) copia documentului prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind stagiul (vechimea în activitate) de cel puţin 3 ani în specializarea în care a obţinut diploma. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

i) certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. Dacă acesta este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

j) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinută de la locul de muncă, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizaţii sau instituţii cu care a colaborat. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

k) dovada plăţii taxei de înscriere la interviu, în original;

l) dovada că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert tehnic judiciar (adeverinţă medicală);

m) opţional: enumerare (şi scurtă descriere) a activităţilor care ar putea fi desfăşurate de o persoană cu pregătire în specializarea pentru care se susţine interviul (maxim 3 pagini).

Taxa de înscriere la interviu se poate plăti la casieria Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5 sau în contul bancar al Ministerului Justiţiei:

Beneficiar: Ministerul Justiţiei

Cod fiscal: 4265841

Adresă: Str. Apolodor, nr. 17

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Deschis la: Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti

Reprezentând: „Taxă interviu ETJ”.

Afişare rezultate verificare dosare de înscriere
30 Mai 2019

Tematica

12.1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dispoziţii generale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară.

2. Calitatea de expert tehnic judiciar.

3. Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară.

4. Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară.

5. Atribuţiile Biroului Central pentru Expertize Tehnice Judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.

6. Răspunderi şi sancţiuni pentru neefectuarea expertizei tehnice judiciare.

7. Dispoziţii tranzitorii şi finale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară.

12.2. Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C din 21 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dispoziţii generale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist.

2. Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar.

3. Interviul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar.

4. Organizarea testării specialiştilor.

5. Dispoziţii privind experţii tehnici judiciari care au dobândit această calitate într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.

6. Dispoziţii finale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist.

12.3. Codul de procedură civilă

1. Amenzi judiciare şi despăgubiri.

2. Expertiza.

2.4. Codul de procedură penală

1. Expertiza și constatarea.

2. Abateri judiciare.

Bibliografia

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 37/2009, Legea nr. 178/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2010, Legea nr. 208/2010) (descarcă textul).
Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C din 21 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului justiţiei nr. 1115/C/2007, Ordinul ministrului justiţiei nr. 203/C/2010) (descarcă textul).
Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare (descarcă textul).
Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare: art. 187 – 191 (Amenzi judiciare şi despăgubiri), art. 262, art. 330 – art. 340 (Expertiza).
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare: art. 172 – art.1811 (Expertiza și constatarea), art. 283- art. 284 (Abateri judiciare).

Afişare rezultate interviu
19 Iunie 2019

Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la personalul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidaţii, precum şi de la personalul Biroului Central pentru Expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe (0372041278, 0372041279, 0372041289).

Notă:

1. Actele din dosarul de înscriere se depun în ordinea arătată mai sus.

2. Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie sporită dispoziţiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (original / copie legalizată/ copie, după caz).

3. Pentru verificarea conformității copiilor cu originalul, candidații vor prezenta și originalul documentelor depuse, în copie, la dosarul de înscriere.

4. Bibliografia este orientativă şi minimală, putând fi consultate şi alte acte normative sau lucrări de specialitate din domeniu. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea prezentării la examinare, se vor actualiza în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea interviului.

5. Toate actele normative menţionate sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6. Datele privind locaţia exactă a susţinerii interviului şi repartizarea candidaţilor vor fi făcute publice în timp util, în săptămâna premergătoare susţinerii interviului. Candidaţii sunt rugaţi să respecte data programării.

7. Documentul prin care se face dovada plăţii taxei de înscriere se depune în original. În documentele de plată trebuie înscris numărul contului în care se face plata, astfel cum este acesta indicat în anunţ. Neînscrierea numărului contului sau înscrierea sa eronată va fi considerată ca neîndeplinire a condiţiei de plată a taxei de înscriere. În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.

8. Taxa de înscriere nu se restituie.

9. Dosarul de înscriere sau acte din acesta nu se restituie. Nu se eliberează copii din dosar.

10. Prevederile art. 11 şi art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C din 21 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

TRAFIC ÎNGREUNAT între Teiuș și Aiud, din cauza unui accident rutier cu trei automobile implicate

Publicat

politie, IPJ, masina politie

Traficul rutier este îngreunat joi, în jurul orei 15.00, între Teiuș și Aiud, la kilometrul 410, din cauza unui accident rutier cu trei automobile. Potrivit IPJ Alba, în accident au fost implicate trei aumotobile, iar în urma impactului o persoană a fost rănită ușor. 

Cauza probabilă a accidentului este nepăstrarea dinstanței de siguranță în mers.

Circulatia se desfășoară cu restrictii, pe o banda, alternativ. Echipajele de politie lucrează pentru cercetarea la fața locului și fluidizarea traficului.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Pe mâna cui lași municipiul AIUD, după alegerile locale? LISTA candidaților la funcția de primar

Publicat

Duminică 27 septembrie, după ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la AIUD şi vom şti cine va fi primarul orașului în următorii 4 ani. 

Orașul este condus în prezent de un primar PNL, Oana Badea. Cuvântul final în privința celui care câștigă alegerile de la Aiud, îl au însă cetățenii care merg la vot.

Citește și Pe mâna cui lași ALBA IULIA după alegerile locale? LISTA candidaților la funcția de primar, în ordinea de pe buletinul de vot

Aici, pe Alba24, afli prima dată cine a câştigat la alegeri locale 2020 pentru Primăria Aiud.

Primele rezultate ale alegerilor locale 2020 pentru Primăria Aiud vor fi anunţate duminică 27 septembrie după ora 21:00, când se închid urnele în toată ţara.

Alegeri locale, 27 septembrie: Cine candidează în 2020 la Primăria Aiud:

Alexandru Man – PMP

Aurel-Dorin Munteanu – Pro România

Delia-Angela Gheorghita – PSD

Dragoș-Ionuț Crișan – USR

Gheorghe Man – Independent

Ionela-Mariana Danciu – Independent

Iulia-Adriana-Oana Badea – PNL

Mircea-Ciprian Bogdan – ALDE

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Aiud se ridică la 22.876 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 28.934 de locuitori.

Citește și ALEGERI PRIMAR 2020- LISTE OFICIALE: Cine candidează în cele 11 orașe și municipii din Alba. Numele și locul pe buletinul de vot

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă: Echipa PRO România – PRO Aiud

Publicat

Deoarece am fost întrebat, destul de des, cine sunt oamenii din echipa PRO România Aiud, vă rog să-mi permiteți să-i prezint:

1. Liviu Octavian RUSU – inginer, primar, viceprimar și consilier local;

2. Ioan GRUIȚĂ – economist, cu o mare experiență în mediul privat. După o lungă perioadă petrecută în afara țării, s-a întors in Aiud, obținând două mandate de conslier local;

3. Vasile PALCĂU – subinginer, actualmente pensionar, ultimul loc de muncă fiind TO2 – I.M.A.;

4. Șandor HAGYMAS – antreprenor, conduce o firmă care activează în domeniul transporturilor, cu 27 angajați și o cifră de afaceri de peste 2 milioane euro;

5. Domnica Ionela NAZARE – sociolog. A activat în sistemul de pază și apărare în cadrul Penitenciarului Aiud, peste 23 de ani, având și o bogată experiență în accesarea de fonduri europene, expert tip A pe POSDRU;

6. Elena SZEKELY – profesor la Colegiul ”Titu Maiorescu”;

7. Vasile TOȘA – inginer, pensionat ”de la Beny”, cum îi place domniei sale să spună;

Din echipă mai fac parte: Bota Daniel Cristian, Sas Gligor, Balica Adriana, Moloca Larius Ciprian, Țiboc Vasile, Moga Tarfin, Bursa Gligor, Lazăr Ioan, Moloca Liviu, Coltor Teodor și Gruiță Maria.

Personal am ales să nu aplic principiul: ”dacă nu curge, pică”, motiv pentru care, spre deosebire de ceilalți candidați, care s-au înscris primii pe listă, am decis ca eu să închei lista de consilieri locali ai PRO România.

Sunt onorat de a face parte din această echipă, le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată, promit să nu-i dezamăgesc, lucru pe care-l fac și în fața aiudenilor.

Îmi doresc ca 27 septembrie, să fie ziua în care să putem spune:

HAI SĂ FACEM TREABĂ!!!

Ec. Ing. Dorin Munteanu

Candidat PRO România – Pro Aiud

COMANDAT DE PRO ROMÂNIA FILIALA ALBA

PUBLICAT / EXECUTAT DE SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

CUI MANDATAR FINANCIAR COORDONATOR 21200010

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat: Sorin Vasile este candidatul PRO România la Primăria orașului Cugir

Publicat

Duminică, îmi veți găsi numele pe buletinul de vot pentru funcția de primar și în fruntea listei de consilieri locali ai orașului nostru, din partea PRO România.

Cu foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunosc personal, mulți, așa cum am aflat în aceste săptămâni, îmi cunoașteți familia. Acest fapt nu poate decât să mă onoreze, pentru că nu este bucurie mai mare pentru tată, dar și pentru fiu, ca unul să afle despre celălalt că a făcut sau face cinste comunității. La fel îmi doresc și pentru fiul meu Dragoș, ca atunci când va deveni om mare, numele meu să îl facă să fie mândru.

Am fost crescut în acest respect față de semeni, față de muncă și față de locul care mi-a dat o pâine. Împreună cu colegii mei din PRO România, săptămânile acestea, v-am oprit pe stradă sau v-am bătut la ușă sau la poartă pentru a vă prezenta ideile și planurile noastre pentru dezvoltarea Cugirului. Suntem o echipă de oameni tineri și cu putere de muncă și dorim ca locuitorii din orașul nostru să rămână iar cei plecați departe să se întoarcă acasă, la Cugir.

Acest loc binecuvântat de Dumnezeu, cu o natură minunată, are un potențial de dezvoltare mult mai mare. Vă pot confirma pensionarii noștri, care au pus umărul la dezvoltarea unei industrii recunoscută la nivel național și internațional. Iar eu consider că motoarele Cugirului pot fi repornite.

Cu toții avem familii, prieteni, colegi dar și un trecut în orașul nostru. Orice om care alege să plece în altă parte e o mare pierdere. Am trăit pe pielea mea durerea de a fi departe de casă. E timpul ca fiecare zonă a orașului nostru să redevină importantă, fie că vorbim de Vinerea, Micro 7, Cindeni, Principală, Râul Mic, Sub Coastă sau cele aferente Bulevardului și piețelor. Pentru aceasta noi trebuie să vedem dincolo de aparențe și să ne întrebăm: vrem sau nu un viitor pentru Cugir?

Duminică, haideți la vot. Liberi și eliberați de presiunea partidelor mari, care promit marea cu sarea și care vor tot mai multă și mai multă putere. Vă mulțumesc pentru sinceritatea și prietenia pe care mi le-ați arătat în aceste săptămâni.

Cu prietenie,

Sorin Vasile

COMANDAT DE PRO ROMÂNIA FILIALA ALBA

PUBLICAT / EXECUTAT DE SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

CUI MANDATAR FINANCIAR COORDONATOR 21200010

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate