Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021: Înscrieri, calendar, condiții, probe, documente, taxă. Detalii pentru candidați


Publicat

Înscrierile la admiterea în acest an la Academia de Poliție se fac în luna iulie, proba sportivă și cea scrisă va fi în august, iar examinarea medicală la finalul lunii august, începutul lunii septembrie. Rezultatele finale vor fi cunoscute în 12-13 septembrie.

Testul grilă va fi din disciplinele Istorie, Limba română și o limbă străină, pentru facultățile de Poliție, de Poliție de Frontieră, de Jandarmi și de Științe Juridice și Administrative (Drept), respectiv din Algebră-analiză matematică și Fizică pentru Facultatea de Pompieri. Proba scrisă va dura cel mult 4 ore. Regulamentul a fost făcut public de Academia de Poliție.

DOCUMENTUL COMPLET poate fi descărcat de AICI: Regulament-admitere-2021 Academia de Poliție

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în 2021 concurs de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică:

Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea de Poliţie de Frontieră: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Jandarmi: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Arhivistică: în domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Etapele concursului de admitere

Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice

Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor

Etapa a III-a – Examinarea medicală

Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin în centrele zonale de selecție potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru candidații din Municipiul București, și județele: Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, precum și candidații la frecvență redusă, candidații ANP și candidații MApN pentru proba de evaluare a cunoștințelor, respectiv candidații Facultății de Arhivistică

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani pentru candidații din județele: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești pentru toți candidații înscriși la Facultatea de Pompieri.

În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

CALENDAR ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021

Înscrierea candidaților la unitățile de recrutare:

12-16 iulie 2021: depunerea cererilor tip de înscriere

12-21 iulie 2021: depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

până la data de 25 iulie 2021: examinarea psihologică

1-4 august 2021: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

7-12 august 2021: proba de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor

13 august 2021: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs

14-15 august 2021: probele scrise

17-18 august 2021: afișarea rezultatelor privizorii la probele scrise

19-20 august 2021: depunerea contestaţiilor la probele scrise – exclusiv online la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

21-22 august 2021: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise

23 august – 11 septembrie 2021: examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor; candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale; transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale

12-13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”

15 septembrie 2021: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării

Condiții de recrutare

La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă, programele de studii „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri” pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.ED., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură facultate.

La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare

La înscriere candidaților li se atribuie un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit precum și centrul zonal la care este arondat se menționeză în scris în cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acesta pe bază de semnătură.

Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale / internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I

Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I

Dosarul de recrutare

a) cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare

b) documentele care atestă absolvirea studiilor liceale: pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoţia absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate; pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2021 – atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv: adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020; copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); copie după certificatul de naştere; copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei; avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal; cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului; o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz). La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

TAXA de înscriere

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria sector 1 București (cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX), numai online (metode moderne de plată, respectiv virament bancar, transfer online etc.), în perioada constituirii dosarului de recrutare, 12-29 iulie 2021 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare).

Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații: CNP candidat; Codul unic de identificare atribuit candidatului.

Candidații declarați apt psihologic vor face dovada plății taxei în timpul perioadei constituirii dosarului de recrutare. După încheierea perioadei de recrutare, până cel târziu la data de 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare), candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere. În situații excepționale, generate de eventuale riscuri ce privesc decontările interbancare, operațiunile de plată se pot corecta până cel târziu la data de 3 august 2021 – data operațiunii bancare.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile: orfanii de unul sau ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat; copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.); cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.); copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare); candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

PROBELE – ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice

Candidații pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice se vor prezenta la sediul Academiei sau în locațiile stabilite cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probei respective.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea, în întregime, a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun (12 obstacole), prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței.

 

În situațiile expres precizate în conținutul prezentei anexe, parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea candidatului cu 3 (trei) secunde/obstacol sau eliminarea din concurs și declararea acestuia„nepromovat”. După finalizarea probei, penalizările acumulate sunt consemnate în borderoul de concurs și adunate la timpul realizat (cronometrat), rezultând astfel timpul final.

Este declarat „promovat” candidatul care finalizează proba și îndeplinește baremul minim (timpul final) de 3’20”

Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieșirea de pe traseul marcat duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.

Pe timpul parcurgerii traseului practic-aplicativ, atunci când integritatea fizică a candidatului sau a evaluatorului de traseu sunt puse în pericol ori când candidatul doboară obstacolele, elementele componente ale acestora sau elementele de marcare ale traseului, evaluatorul de traseu intervine și oprește candidatul declarându-l pe acesta „Nepromovat”.

Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).

Indiferent de cauze/motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența acestuia sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audio – video a concursului.

Pe tot parcursul desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice în locațiile sportive unde au loc verificările sunt prezente: un echipaj medical dedicat și o ambulanță cu șofer.

Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare:

1. SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC (obstacolul nr. 1): De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexia la nivelul articulației genunchilor și balansarea brațelor spre înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol și tragerea brațelor spre înainte, zborul și aterizarea pe ambele picioare în spațiul delimitat, fără atingerea liniei de start, cronometrarea începând la desprinderea de pe sol a candidatului.

Candidatul este penalizat cu 3 secunde în următoarele situații:

a. calcă linia de START;

b. calcă în spațiul delimitat de linia de 1.80 și 2.00 m, inclusiv linia de 2.00 m; lungimea săriturii este între 1.80 și 2.00 m;

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză să execute săritura;

b. ocolește obstacolul;

c. se desprinde de pe sol prin pas sărit;

d. pornește în alergare;

e. depășește prin lateral spațiul delimitat;

f. lungimea săriturii este sub 1.80m.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de START, linia de 1.80 m, linia de 2.00 m, lățimea culoarului 1.20 m. Deplasare 18 m spre înainte, ocolire jalon spre stânga, deplasare 8 m.

2. TRECEREA PRIN PAS SĂRIT PESTE SALTEA (obstacolul nr. 2): Din deplasare, candidatul execută trecerea prin pas sărit peste o saltea de gimnastică.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;

b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”în următoarele situații: a. refuză să execute săritura;

b. calcă în interiorul suprafeței saltelei cu toată talpa;

c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;

d. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică cu lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru, grosime 3-5 centimetri, marcată la 1 centrimetru de margini cu bandă de culoare albă, cu lățimea de 2 centimetri, lățimea culoarului 1.20m. Deplasare 10 m, ocolire jalon spre dreapta, deplasare 3m.

3. DOUĂ ROSTOGOLIRI SUCCESIVE SPRE ÎNAINTE, PESTE CAP, PE SALTELE (obstacolul nr. 3): Candidatul execută două rostogoliri succesive spre înainte în spațiul delimitat.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care depășește, în lateral, o singură dată, spațiul saltelelor cu orice parte a corpului.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”în următoarele situații:

a. refuză executarea rostogolirilor;

b. depășește în lateral spațiul saltelelor la ambele execuții/rostogoliri;

c. nu efectuează rostogolirile peste cap;

d. execută o singură rostogolire;

e. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte, cu lungimea de 2 metri (total 4 m) și lățimea de 1 metru, lățimea culoarului 1.20 m. Deplasare 8 metri.

4. DEPLASARE ÎN ECHILIBRU PE DOUĂ BĂNCI DE GIMNASTICĂ DISPUSE ÎN FORMĂ DE L CU TRANSPORT DE GREUTĂȚI (obstacolul nr. 4):

Candidatul ridică două greutăți (gantere) depozitate în fața primei bănci de gimnastică înt-un spațiu de dimensiunea 0,60 m x 0,60 m, efectuează urcarea și se deplasează în echilibru pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăți, iar la finalul obstacolului le depozitează într-un stativ cu înălțimea de la podea de 1.90 m, respectiv 1.60 m de la nivelul superior al băncii și coboară de pe bancă.

Obstacolul se parcurge începând cu latura lungă (prima bancă) și se continuă cu latura scurtă (a doua bancă) lipită și dispusă perpendicular față de prima, spre stânga.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

a. atinge solul;

b. cade de pe bancă o singură dată și reia deplasarea cu ambele greutăți din locul comiterii greșelii;

c. scapă una dintre greutăți sau pe ambele, o singură dată și reia deplasarea cu ambele greutăți din locul comiterii greșelii.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză executarea deplasării;

b. refuză transportul simultan al greutăților pe tot parcursul obstacolului;

c. refuză sau nu reușește depozitarea ambelor greutăți simultan pe stativ;

d. aruncă una sau ambele greutăți;

e. cade de pe bancă a doua oară;

f. scapă una sau ambele greutăți a doua oară;

g. căderea de pe aparat urmată de scăparea unei greutăți sau a ambelor;

h. scăparea unei greutăți sau a ambelor urmată de căderea de pe aparat;

i. răstoarnă banca pe timpul deplasării;

j. dărâmă stativul;

k. refuză reluarea abordării obstacolului;

l. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate într-un spațiu de dimensiunea 0,60 m x 0,60 m, pe direcția de deplasare, două bănci de gimnastică dispuse în formă de L, latura lungă (4 metri) perpendicular pe cea scurtă (2 metri), lățimea băncilor 0,25 m și înălțimea 0,30 m, stativul cu lungimea de 0,50 metri, lățimea în partea superioară de 0,50 metri, înălțimea de la sol la partea superioară de 1,90 m, lățimea culoarului 1,20 metri. Deplasare 19,75 m, ocolire jalon spre dreapta.

5. DEPLASARE ÎNTRE ȘICANE (obstacolul nr. 5) Candidatul se deplasează pe o distanță de 10 metri, ocolește jalonul spre stânga și se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

a. se dezechilibrează și atinge solul cu orice parte a corpului;

b. atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;

c. deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului:

d. se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză să parcurgă distanța precizată;

b. se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;

c. dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;

d. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungimea (10 m) și lățimea obstacolului (1,20 m) sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță, jaloane tip con din polietilenă. Ocolire jalon spre dreapta, deplasare 10 metri.

6. SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRA DE GIMNASTICĂ (obstacolul nr. 6):

Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără să atingă aparatului cu orice altă parte a corpului.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;

b. se sprijină pe capră cu o singura mână;

c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepția mâinilor pentru sprijinul săriturii;

d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză parcurgerea obstacolului;

b. se oprește în fața obstacolului;

c. dărâmă obstacolul;

d. aterizează tot la locul de desprindere;

e. încalecă sau/și se cațără pe obstacol;

f. rămâne pe obstacol;

g. reia elanul;

h. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălțimea de 1,30 metri, două saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare, lățimea culoarului 2,30 m. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Deplasare 2 metri spre înainte, ocolire jalon spre stânga.

7. TRECERE PRINTR-UN TUB RIGID CU DIAMETRUL DE 0,70 M ȘI LUNGIMEA DE 6 METRI ÎNCHIS LA CAPETE CU MATERIAL TEXTIL OPAC (obstacolul nr. 7)

Candidatul traversează obstacolul. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care deplasează/mișcă din loc tunelul.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză parcurgerea obstacolului;

b. se oprește în tunel;

c. se deplasează pe lângă sau pe obstacol.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 m, lungime 6 m, acoperit și închis cu material textil opac la ambele capete, lățimea culoarului este de 1,60 metri. Deplasare 4 metri.

8. ESCALADAREA UNEI LĂZI DE GIMNASTICĂ (obstacolul nr. 8)

Candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printrun procedeu la alegere, aterizează în picioare și continuă deplasarea.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză parcurgerea obstacolului;

b. dărâmă obstacolul;

c. reia elanul;

d. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: înălțime 1,60 metri, lungimea părții superioare 1,60 m, lățimea părții superioare 0,40 metri, o saltea de gimnastică la aterizare, lățimea culoarului minimum 1,60 metri și maximum 1,70m.

La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Deplasare 2 metri, ocolire jalon spre dreapta, deplasare 10 metri.

9. TRANSPORTUL UNUI MANECHIN PRIN TÂRÂRE (obstacolul nr. 9)

Candidatul se întoarce și execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini.

Manechinul este poziționat cu picioarele la linia de start și capul pe sensul de deplasare.

Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 5 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de plecare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

a. atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor;

b. atinge jalonul fără a afecta structura traseului (jalonul iese în totalitate din spațiul marcat acestuia – întoarcerea manechinului se face după spațiul marcat al jalonului);

c. scapă manechinul.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză parcurgerea obstacolului;

b. executarea prizei în alt mod decât cel descris și pe alte părți ale manechinului;

c.refuză reluarea prizei corecte;

d. depășește spațiul delimitat prin lateral (ieșirea cu manechinul din culoarul delimitat);

e. doboară jalonul;

f. manechinul nu este trecut/așezat dincolo de linia de plecare;

g. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs 2×5 metri, înălțimea manechinului 1,60 metri, lățimea umerilor manechinului 0,60 metri, greutatea manechinului 60 kg, un jalon tip con din polietilenă, lățimea culoarului minimum 1,60 metri maximum 1,80 metri. Deplasare 10 metri, ocolire jalon spre stânga. 10.

ARUNCAREA MINGIEI DE HANDBAL DE PE LOC LA ȚINTĂ (obstacolul nr. 10) Candidatul se oprește în fața pragului/ liniei dispus/dispuse transversal pe direcția de aruncare și aruncă la ținta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție.

O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte.

Fiecare candidat are dreptul la două aruncări, a doua aruncare executându-se obligatoriu doar în situația în care prima este nereușită.

În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depășește pragul/linia de aruncare, candidatul se oprește la semnalul acustic (fluier) al evaluatorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă și la a doua aruncare repetă una dintre următoarele greșeli:

a. mingea nu atinge ținta;

b. mingea atinge solul înainte de țintă;

c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;

d. depășește pragul/linia de aruncare.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză să arunce mingea/mingile;

b. ocolește obstacolul (inclusiv depășirea pragului/liniei care delimitează sectorul de aruncare fără executarea primei aruncări).

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime 1,20 metri, lățimea 0,10 metri.

Ținta este dispusă la o distanță de 10 metri de prag/linia de aruncare.

Caracteristici tehnice ale țintei: lungime 1 metru, lățimea 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă). Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lățimea culoarului 2,00 metri. Deplasare 10 metri.

11. DETENTĂ PE VERTICALĂ (obstacolul nr. 11) Din deplasare, candidatul sare și lovește/atinge un obiect suspendat la 2,55 m față de sol, având dreptul la o singură încercare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpii piciorului, înainte sau după efectuarea săriturii.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză parcurgerea obstacolului;

b. reia parcurgerea obstacolului;

c. reia elanul;

d. ocolește obstacolul;

e. nu atinge obiectul suspendat.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțimea la care este suspendat obiectul (o minge de tenis de câmp) este de 2,55 metri, măsurată de la sol până la baza inferioară a obiectului, lățimea culoarului 2,00 metri. Deplasare 10 metri.

12. NAVETĂ 12 REPETĂRI x 20 de metri cu transport de jaloane/conuri (obstacolul nr. 12)

Din deplasare, candidatul ridică un jalon și se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul după linia de demarcare și preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, după care se depune jalonul.

Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanța de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situații: a. se dezechilibrează și cade; b. scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații: a. refuză să parcurgă distanța precizată;

b. refuză să ridice jaloanele în poziție verticală, la căderea acestora;

c. ocolește obstacolul;

d. scapă jalonul în afara culoarului de alergare;

e. nu așează jaloanele succesiv, prin suprapunere;

f. trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;

g. efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziție verticală.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime 20 metri, lățimea culoarului 2,00 metri, 12 jaloane tip con din polietilenă, având două culori diferite în proporții egale (ex.: 6 de culoare roșie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea și lățimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță. Sosire.

Cronometrul se oprește în momentul în care toate jaloanele sunt așezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepția ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire în mână.

După finalizarea probei, candidatului i se comunică de către responsabilul de traseu timpul realizat. Dacă este cazul, penalizările înregistrate îi sunt comunicate de către personalul desemnat în acest sens și, de asemenea, timpul final.

Dacă timpul final este peste baremul minim de 3:20, candidatul este declarat nepromovat și este invitat pentru efectuarea procedurilor de eliminare din concurs. Dacă timpul final este mai mic sau egal cu baremul minim de 3:20, candidatul este declarat promovat, semnează în borderou de luare la cunoștință a rezultatului și apoi sub comanda personalului desemnat părăsește sala de sport.

Proba de evaluare a cunoştinţelor – TESTUL-GRILĂ

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (specializarea „Drept”), Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină. (candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană şi Limba spaniolă).

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul disciplinelor. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Subiectele se elaborează de Comisia de elaborare a subiectelor, cu maxim 48 ore înainte de începerea probei de evaluare a cunoştinţelor.

Documentul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata probei de concurs.

Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de concurs niciun material (cărţi, caiete, însemnări etc.) sau dispozitive electronice care le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.

Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate.

Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul candidat.

Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală.

Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.

La Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”

– disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

– disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

– disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct.

La Facultatea de Pompieri

– la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct.

Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Frauda/tentativa de fraudă

Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a foilor de răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală.

Candidatul eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în borderou, iar materialele încriminatorii vor fi anexate la imprimatul de răspuns şi la procesul-verbal ce se încheie cu această ocazie.

În cazul în care candidatul refuză să semneze în borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un alt candidat în calitate de martor.

Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs.

Frauda sau tentativa de fraudă constatate ulterior desfășurării probei scrise, ca urmare vizionării înregistrărilor audio-video ale probelor scrise, atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului sau pierderea locului obţinut prin fraudă în conformitate cu dispozițiile legii.

Afișarea rezultatelor și contestații

Afişarea rezultatelor obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor se realizează în etape, generându-se următoarele tipuri de liste: a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise; b) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii), candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare.

Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii).

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro și se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” conform calendarului. Reverificarea foilor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatul se va afişa la sediul, respectiv site-ul Academiei.

În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

În ipoteza în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

În situația în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

Validarea rezultatelor, departajarea candidaților

Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se prezintă la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:

1. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi

a) Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;

b) Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;

c) Media obținută la examenul de bacalaureat;

d) Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

2. Facultatea de Pompieri

a) Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul concursului de admitere;

b) Media obţinută la examenul de bacalaureat;

c) Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului sau pierderii locului ocupat prin concurs în condițiile Regulamentului, vor fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.

Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei.

ADMITERE la Facultatea de Arhivistică 2021 – cu frecvență (12 iulie – 27 august)- pagina următoareDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

ITM Alba: Opt persoane prinse la muncă fără forme legale de angajare. Amendă de 160.000 lei după controale la firme din județ

Publicat

sediul ITM Alba

Inspectorii de muncă din Alba au dat, săptămâna trecută, o amendă în valoare de 160.000 de lei și au găsit opt persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlați 50 de agenți economici, cu un număr total de 286 de angajați. Inspectorii au constatat 125 deficiențe și au aplicat 15 sancțiuni, respectiv:

 • o amendă în valoare de 160.000 lei pentru opt persoane depistate în lucru, fără forme legale de angajare la un singur angajator (acțiunea de control s-a desfășurat pe timp de noapte cu sprijinul Poliției Ocna Mureș)
 • 14 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă
 • netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificate 23 unități, constatate 49 deficiențe și sancționați 7 angajatori. Au fost date 9 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
 • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
 • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
 • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
 • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
 • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor

În perioada 1 – 6 martie, inspectorii de muncă ai ITM Alba, împreună cu cadre ale IJP Alba au controlat 59 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 pe raza județului Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

CUGIR

8 Martie: De vorbă cu Ulpia și Ionela, două femei de succes, angajate la Star Transmission și Star Assembly (P)

Publicat

O singură zi nu este suficientă pentru a sărbători puterea, unicitatea și consecvența femeilor în a schimba lumea în fiecare zi. De-a lungul timpului, femeile și-au dovedit abilitățile extraordinare, demne de succes, fie în viețile profesionale sau personale.

Cu această ocazie specială, Ziua Femeii, le cunoaștem pe Ulpia și Ionela, două femei de succes din Star Transmission și Star Assembly – adevărate inspirații prin ceea ce au reușit să realizeze în carierele lor.

Ulpia Ștefan este director de producție a cutiilor de viteză automate 9G-Tronic din septembrie 2020. S-a alăturat echipei Star Assembly acum patru ani, când a acceptat provocarea de a prelua conducerea modulului de serie mică 9G-Tronic.

Ulpia descrie această alegere ca fiind una dintre cele mai bune din cariera sa, deoarece i-a schimbat perspectiva și i-a oferit oportunitatea de a lucra într-o industrie extrem de competitivă, care pune accent deosebit pe calitate și performanță.

Care sunt factorii care v-au ajutat să deveniți cine sunteți astăzi?

În opinia mea, educația are un rol determinant în ceea ce suntem. Și aici nu mă refer doar la educația formală. E vorba și de capacitatea de a învăța din experiența ta și a altora, din succese, dar și din eșecuri.

Pentru mine, cu adevărat definitorii sunt curajul de a accepta provocări, tenacitatea de a demonstra că se poate și mândria lucrului bine făcut.

Mai exact, pentru a avea o experiență mai bună, ai nevoie de susținere din partea întregii echipe, să construiești pe calitățile și abilitățile tuturor, pentru a îndeplini obiectivul global.

Este greu, ca femeie să lucrezi într-o industrie considerată a fi a bărbaților?

Nu. Deloc. Dacă investești resursele corecte, rezultatele vor fi aceleași, indiferent de persoana care face asta. Știu că o femeie care să conducă o fabrică în care se produc cele mai performante cutii de viteză din lume nu este neapărat un lucru obișnuit, dar…de ce nu?! O femeie manager poate fi valoroasă într-o lume a bărbaților, fiindcă aduce o nouă perspectivă în echipă și cu siguranță un alt stil de leadership. Poate într-un viitor nu foarte îndepărtat, acest lucru nu va mai fi surprinzător.

Credeți că pasiunea este suficientă pentru a avea o carieră ca a dumneavoastră?

Suficientă? Nu. Necesară? Absolut! Nu poți avea o carieră de succes fără pasiune pentru ceea ce faci. Dar e nevoie și de multă, multă muncă.

Trebuie să muncească mai mult o femeie decât un bărbat pentru a fi respectată?

Cu siguranță în anumite domenii, la început, femeile trebuie depună mai mult efort pentru a demonstra că pot să se ridice la nivelul așteptărilor.

Atunci curajul, perseverența, puterea de muncă, dar și optimismul sunt extrem de importante. Dacă vorbim de respect, el se câștigă zi de zi și acest lucru e valabil atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ați făcut anumite sacrificii pentru cariera dumneavoastră?

Nu le-aș numi sacrificii. Cum spuneam, nimic nu se obține fără efort. Însă, cu mult sprijin și înțelegere din partea soțului meu, am putut să asigur un echilibru între carieră și familie.

Nu cred că poți fi cu adevărat fericită dacă te concentrezi doar pe carieră. Bucuriile pe care mi le oferă copiii, familia în general, prietenii și hobby-urile, pe lângă succesul profesional, mă fac să mă consider împlinită.

Ce sfat i-ați oferi unei femei la început de carieră? Sau femeilor in general?

O să încep puțin altfel. Văd în jurul meu multe femei cu potențial, dar care au nevoie să se concentreze pe două direcții esențiale: încrederea în ele și curajul de a-și asuma riscuri, de a ieși din zona de confort. Cele două sunt ingrediente de bază într-o rețetă a succesului.

Un sfat? N-aș vrea să dau sfaturi. Pot doar să spun ce a funcționat pentru mine. E important să-ți fixezi un obiectiv, să crezi în tine și să accepți că nu va fi tot timpul ușor. Succesul este determinat și de încrederea în propriile forțe, dar și de tenacitate și multă răbdare. Puține lucruri se întâmplă peste noapte. Majoritatea necesită timp și efort. Nimic nu este imposibil dacă ești dispusă să muncești și să accepți că eșecurile, care sunt inerente, te întăresc și din ele poți învăța uneori mult mai mult decât din succese.

Ionela Repede s-a alăturat companiei Star Transmission în aprilie 2005 în funcția de contabil. În aprilie 2011, a fost promovată ca șef birou Contabilitate.

A deținut diverse poziții de management în Contabilitate și Controlling până în mai 2018, când a acceptat provocarea de a conduce timp de doi ani biroul de Plant Controlling din Kamenz, Germania, pentru care s-a mutat cu familia în frumosul oraș Dresden.

De la întoarcerea în țară în mai 2020, deține funcția de șef de birou Financiar Controlling la Star Transmission.

Care sunt factorii care v-au ajutat să deveniți cine sunteți astăzi?

Consider că pentru a realiza orice în viață, trebuie să fii perseverent, curajos și să ai răbdare în atingerea obiectivelor. De la început am înțeles că, așa cum zice moto-ul: „Singura constantă în viața noastră este schimbarea”, așadar, cu cât o „acceptăm” mai repede, cu atât mai bine.

Sunt recunoscătoare companiei că a deschis calea spre promovarea talentelor din intern și celor patru echipe pe care am avut onoarea să le coordonez până acum, care m-au ajutat să devin cine sunt astăzi.

Cum echilibrați viața personală cu viața de la serviciu?

Poate fi o adevărată provocare dacă nu ai un sistem de organizare și management al timpului bine pus la punct, la fel și priorități și limite bine stabilite.

În plus, am o echipă pe care pot să mă bazez; și acasă, responsabilitățile sunt împărțite. După zece ani în funcții de management, pot să spun că am ajuns la un nivel bun de echilibru.

Eu și familia mea suntem conștienți de faptul că o nouă provocare, cum a fost mutarea în Germania sau întoarcerea în Romania, înseamnă să aloc, temporar, mai mult timp vieții profesionale, pentru ”a intra în rol”. Fiecare trebuie să dea dovadă de flexibilitate în aceste etape.

Cât de important este ca femeile să se susțină între ele la locul de muncă?

La muncă, încerc să susțin fiecare coleg din echipă, femeie sau bărbat, pentru a-i motiva și pentru a alege să vină cu drag la locul de muncă. Însă, colegele mele, care sunt și mame, trebuie susținute în mod special, mai ales pentru a asigura flexibilitatea de care au nevoie pentru a împăca ambele “lumi”.

De asemenea, mă asigur că bărbații și femeile din echipa mea sunt tratați în mod egal. Nu în ultimul rând, mă bucur să văd că sunt promovate femei în compania noastră și că la ședința de dimineață aud și voci de femei.

Trebuie să muncească mai mult o femeie decât un bărbat pentru a fi respectată?

Personal, nu am simțit că fac parte dintr-o „lume a bărbaților”. Am reușit să-mi demonstrez locul prin consecvență, prezență, argumente, învățare continuă și adaptare.

În domeniul profesional, prefer să vorbesc de parteneri de afaceri, colegi. Nu m-am împiedicat de aceste stereotipuri până acum; însă, nu lucrez într-un domeniu tehnic, unde probabil că femeile trebuie să se impună mai mult. Lucrez cu femeile la fel de bine cum lucrez cu bărbații.

Ați făcut anumite sacrificii pentru cariera dumneavoastră?

Nu simt că am făcut sacrificii, pentru că mi-au plăcut provocările întâlnite și am fost hotărâtă să merg pe acest drum. Mai degrabă a fost cazul soțului meu, în perioada în care am fost în Germania, fiind nevoit să renunțe la locul său de muncă și să mă urmeze.

A fost o experiență benefică pentru toată familia și privind în urmă, am avut doar de câștigat. Rezultatele sunt direct proporționale cu munca și efortul depus.

Nu este ușor, dar nici imposibil. Am reușit cu multă comunicare, înțelegere și nu în ultimul rând, cu realocarea responsabilităților în familie.

Ce sfat le-ați oferi femeilor la început de carieră? Sau femeilor în general?

Să fie dispuse să muncească și să se trezească devreme pentru asta. Să se implice, să comunice deschis cu ceilalți și să ceară feedback și îndrumare.

Să gândească pozitiv, să fie curioase și să nu se oprească din învățare. În lumea noastră în permanentă schimbare, trebuie să învățăm constant noi abilități – cine înțelege asta, deține avantajul.

Despre Star Transmission & Star Assembly

Locațiile de producție din Romania, respectiv compania Star Transmission cu sediul în Cugir și compania Star Assembly cu locația în Sebeș, sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz AG.

Ambele sunt parte importantă a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz autoturisme.

La Sebeș sunt asamblate transmisii pentru Mercedes-Benz.

Locația Cugir găzduiește producția de roți, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție, precum și un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.

Cu sprijinul guvernului român, Star Transmission este una dintre primele companii românești care oferă un sistem de învățământ dual bazat pe modelul german din Baden-Württemberg.

În calitate de parteneri ai acestui program, Star Transmission și Star Assembly oferă instruire practică în fiecare din cele două unități de producție.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Restricția de vârstă pentru vaccinarea cu AstraZeneca a fost ELIMINATĂ, în România. Precizările oficiale ale autorităților

Publicat

Autoritățile au luat decizia eliminării restricțiilor privind limita de vârstă a persoanelor care pot fi vaccinate cu AstraZeneca, se precizează într-un comunicat al Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). 

Comunicatul CNCAV:

În urma recomandărilor Grupului Științific și Medical din cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, a Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), s-a luat decizia renunțării la limita de vârstă pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca.

Măsura vine ca urmare a apariției noilor date științifice, a experienței și deciziilor altor state europene, precum și a recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, sens în care vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adulților cu vârsta peste 18 ani, conform rezumatului caracteristicilor produsului.

Vaccinul determină sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi și globule albe specializate care acționează împotriva virusului, oferind astfel protecție împotriva COVID-19. Pentru imunizare, se administrează două doze de vaccin, după un interval cuprins între 4-12 săptămâni de la prima doză.

Info Background

Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat, la 29 ianuarie 2021, acordarea autorizației condiționate de punere pe piață pentru vaccinul împotriva COVID-19, dezvoltat de compania AstraZeneca. Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a evaluat datele privind calitatea, siguranța și eficacitatea vaccinului și a recomandat prin consens acordarea de către Comisia Europeană a autorizației condiționate de punere pe piață.

Vaccinul AstraZeneca este al III-lea vaccin împotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare în statele membre ale Uniunii Europene și, implicit, în România.

Sursă: Grupul de comunicare al CNCAV

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: ACCIDENT pe DN7 la intrare în Sebeș dinspre Deva: Un camion încărcat cu piese auto s-a răsturnat

Publicat

Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza pe DN7 la Sebeș. Din primele date, un TIR încărcat cu piese auto s-a răsturnat.

”Garda de Intervenție Sebeș acționează pentru asigurare măsuri PSI la un accident rutier produs pe DN 7 pe raza municipiului Sebeș (zona StarAssembly).

În accident a fost implicat un autotren încărcat cu piese auto care s-a răsturnat”, a transmis ISU Alba.

Șoferul nu ar fi fost rănit.

Revenim cu amănunte.

sursă foto: cititor Alba24 (Asztalos Attila)

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate