Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023: Jandarmeria Alba recrutează candidați. Condiții, locuri, calendar

Publicat

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023: Jandarmeria Alba recrutează candidați pentru cele două școli militare de subofițeri jandarmi.

Cererile de înscriere se pot de pune până în 5 noiembrie.

Sunt disponibile 700 de locuri:

 • 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (dintre care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 locuri celor de altă minoritate)
 • 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 locuri celor de altă minoritate)

Calendar admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

 • Până în 5 noiembrie 2023, ora 12.00  – depunerea cererii tip de înscriere, exclusiv în format electronic la adresa admitere@jandarmeriaalba.ro
 • Până în 24 noiembrie 2023 (luni-vineri, orele 9.00-15.00) – constituirea dosarelor de recrutare
 • 7-13 decembrie 2024 – susținerea probei de evaluare a performanței fizice la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – conform planificării
 • 16 decembrie 2023 – susținerea probei de verificare a cunoștințelor, la unitățile de învățământ pentru care au optat candidații
 • 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele – depunerea contestațiilor, exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ
 • 8 de ore de la expirarea termenului de depunere -soluționarea contestațiilor – se postează pe site-ul unității de învățământ
 • 20 decembrie 2023 – 20 ianuarie 2024 – examinarea medicală – conform planificării
 • 2 februarie 2024 – afișarea rezultatelor finale – se postează pe site-ul unității de învățământ

Înscrieri admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Cererea-tip de înscriere se completează lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic(scanat) la adresa de e-mail: admitere@jandarmeriaalba.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă si duminică.

Se mai transmit la aceeași adresă: copia actului de identitate și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare

La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, precum și centrul zonal la care sunt arondați. Persoana cu sarcini de recrutare, scanează și comunică acestea, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – dosarul de recrutare – acte necesare, documente

Dosarele de candidat se depun în volum complet, până pe data de 24 noiembrie 2023,  ora 16.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

 • cererea de înscriere – Anexa nr. 2 cerere inscriere
 • curriculum vitae, model comun european
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă şi copiile legalizate)
 • pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2023 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate
 • pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2023: copia diplomei echivalente obținute în străinătate, traducerea legalizată a diplomei echivalente, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau, altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării); se acceptă şi copiile legalizate
 • copie certificat de naştere al candidatului, al soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării); se acceptă şi copiile legalizate
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului și soţul/soţia candidatului – Anexa nr. 4 – Indrumar_autobiografie, Anexa nr. 5 – Tabel cu rudele candidatului
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar al candidatului (în cazul în care candidatul a transmis consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, documentul va fi introdus în dosar de către unitatea de recrutare) – Anexa nr. 3- Consimtamant solicitare cazier
 • o fotografie color 9x12cm
 • două fotografii 3×4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de admitere la o instituție de învățământ M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, însoțită de consimțământul informat – Anexa nr. 6 – adeverinta medicala, Anexa nr. 7 – consimtamant informat
 • declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndepliniri acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice – Anexa nr. 8 Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale
 • copie de pe permisul de conducere categoria B, dacă deţine la data întocmirii dosarului de recrutare (să dețină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B)
 • avizul psihologic (va fi introdus de compartimentul cu sarcini de recrutare)

Condiții pentru candidați – admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică; dacă constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează; evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale)
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat)
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate (se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere; în cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv)
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează conform planificării care fi comunicată ulterior

Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza, de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI

Tabelul privind candidaţii programați la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afișate pe site-ul http://www.jandarmeriaalba.ro, iar candidații se vor informa personal în vederea prezentării și susținerii examinării.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – probele de concurs

Proba de evaluare a performanțelor fizice se susține în centrul zonal de selecție, potrivit arondării, în perioada 7 – 13 decembrie 2023.

Pentru candidați din Alba, centrul este Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Repartizarea în vederea susținerii probei se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

La proba de evaluare a performanței fizice candidatul se notează cu note la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”.

Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de recrutare.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistență medicală.

Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – proba scrisă

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

 • subiecte din disciplinele: limba română – 40% și limbă străină – 15%
 • subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului – 20%
 • subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%.

La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă

Departajarea candidaților cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
 • nota obținută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute mai sus, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Departajarea prevăzută mai sus este aplicabilă și pe parcursul desfășurări examinări medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – Examinarea medicală

În prima etapă, se va proceda la analizarea mențiunilor înscrise de către medicul de familie al candidatului în adeverința medicală, conform Ordinului M.A.I. nr. 105/2020.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt” în prima etapă, activitatea de recrutare încetează.

Ulterior, după susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, examinarea medicală se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024, conform dispozițiilor în vigoare.

Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – rezultate finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 2 februarie 2024.

Relații suplimentare privind organizarea şi desfășurarea concursului pot fi obţinute de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, telefon. 0258/812318; 0258/810525, Serviciul Resurse Umane interior 24535.

Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se poate realiza la sediul instituției din Mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-15.00.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax