Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ISJ Alba: LISTA cu punctajele profesorilor care s-au înscris pentru gradaţii de merit în 2015. Criterii şi calendar

Publicat

sediu ISJ Alba
isj alba2Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a făcut publică lista punctajelor acordate în urma evaluării cadrelor didactice în vederea acordării gradaţiilor de merit în 2015. Un număr de 245 de cadre didactice au depus dosar pentru evaluare.
Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează prin aplicarea a 16% la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şi scăderea gradaţiilor acordate personalului didactic, aflate în plată.
Gradaţia de merit are o valoare de 25% din salariu și se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

Acordarea gradației de merit se face în funcție de anumite criterii, precum cel al activităților complexe cu valoare instructiv-educativă în pondere de 80%, privind performanțe deosebite în inovarea didactică în pondere de 10%, participarea la proiecte în pondere de 5% și contribuţia la dezvoltarea instituţională de 5%.

Potrivit Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în anul şcolar 2014-2015, beneficiarii gradaţiei vor primi 25% în plus la salariu pentru o perioadă de 5 ani.

Gradația de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2015.

Potrivit metodologiei, personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2015 poate participa la un nou concurs. Profesorii pensionaţi nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Descarcă aici Metodologia de acordare a gradației de merit

Potrivit Calendarului desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2015, după afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar (18 mai), urmează depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat, în perioada 19-20 mai, soluţionarea acestora, în intervalul 21 – 25 mai şi stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal, precum și pe discipline de învățământ în cadrul comisie paritare de la nivelul inspectoratului școlar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare, în perioada 26 – 27 mai.

În intervalul 28 -29 mai se înaintează la Ministerul Educației Naționale listele cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit şi în 11 august se emite ordinul ministrului Educației Naționale.

Criterii pentru acordarea gradației de merit

Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare. Fișa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, stabilită de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă – pondere 80%:

– rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional;

– iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ;

– performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza judeţeană/ interjudeţeană/ naţională/ internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

– performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/ regionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale;

– pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judetene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse in programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/ Ministerului Educaţiei Naţionale.

– organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau regional/ interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori regional/ interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinţe;

– activitatea și rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultăți de învățare, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională;

– activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar;

– activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară;

– crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației Naționale.

Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%:

– elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar;

– elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN;

– activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învățământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane naționale și/sau internaționale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;

– activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

– activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației Naționale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, și în comisiile naționale de specialitate/control.

Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:

– proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

– proiecte elaborate și implementate în baza prevederilor Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/20111, materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal.

Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – ponderea 5%:

– atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și proiecte educaționale, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

– realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ.

Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice ținând seama de ponderea criteriilor prevăzute, cu excepția personalului de conducere, îndrumare și control, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:

– criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 20%;

– criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 30%;

– criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 10%;

– criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe – ponderea 40%.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. zisa burebista

    marți, 19.05.2015 at 13:08

    T

  2. florin

    miercuri, 20.05.2015 at 14:14

    Felicitari pentru DOMNII PROFESORI, cu rezultate deosebite, care si-au acordat peste 450,5 puncte si au ajuns la 200. Bravo natiune!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax