Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Legea bonelor votată în Parlament. Bani pentru familiile cu copii de vârstă preșcolară. Proiect inițiat de Florin Roman


Publicat

legea bonelor

O lege inițiată de deputatul PNL de Alba Florin Roman a fost votată în Parlament și va intra în vigoare în termen de 60 de zile. Actul normative are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare, de către autoritățile administrației publice locale, a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a) până la 2100 lei – 710 lei; b) de la 2101 lei până la 2500 lei – 550 lei; c) de la 2501 lei până la 3000 lei – 390 lei; d) de la 3001 lei până la 3500 lei – 250 lei. (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

Astfel, potrivit documentului, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3500 lei pe membru de familie și care se află în una din următoarele situații: a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia; c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. – (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a) până la 2100 lei – 710 lei; b) de la 2101 lei până la 2500 lei – 550 lei; c) de la 2501 lei până la 3000 lei – 390 lei; d) de la 3001 lei până la 3500 lei – 250 lei. (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

Art. 5. – (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură, ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București.
(3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniţă.

Art. 6. – Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 2 care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

b) copilul/copiii sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Art. 7. – (1) Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege. (2) Documentele doveditoare sunt: a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzută la art. 2; b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
4
c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin.(2) cererea este însoțită de documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) și e), precum și de documente eliberate de Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București.

Art. 8. – (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la serviciul public de asistență socială organizat în condițiile prevăzute de art. 113 alin. (3) și (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea, de către serviciul public de asistență socială, a îndeplinirii condițiilor de acordare.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către direcția de asistență socială în baza: a) documentelor depuse de solicitant; b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale; c) alte documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

(4) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 9. – (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la serviciul public de asistență socială, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.
5

(2) Neîndeplinirea obligației prevăzută la alin. (1) în termen de maximum 30 zile de la împlinirea termenului de 6 luni, conduce la încetarea dreptului. (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 10. – (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate. (2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 zile de la depunerea cererii. (3) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. (4) Plata ajutorului financiar se realizează, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

CAPITOLUL III Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea plății și încetarea dreptului

Art. 11. – (1) În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socio-economică a persoanei prevăzută la art. 2, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, acesta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să comunice, în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistență socială. (2) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului, care se comunică în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).

Art. 12. – (1) Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una din următoarele situații: a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv; b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar. (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistență socială efectuarea de verificări.
6

(3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului. (4) În situația în care, în urma verificărilor, se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. 13. – Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele
situații:
a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani; b) a intervenit decesul copilului; c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniţă; d) încetează activitatea bonei; e) schimbarea domiciliului în altă localitate; f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare; h) se înregistrează situația prevăzută la art. 9.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 14. – Cererile însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

Art. 15. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

În situaţia în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

Art. 16. – Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

Art. 17. – Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autoritățile administrației publice locale aprobă, prin hotărâre a consiliului local, metodologia de aplicare, în funcție de specificul local, hotărâre emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

Art. 18. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 17, care intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Șoferii vor putea compara ofertele RCA pe o platformă online oficială, pentru a alege cea mai potrivită asigurare

Publicat

Prețurile RCA vor putea fi comparate în curând printr-o platformă online oficială cu toate ofertele din piață, gestionată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), a anunțat luni asociația. Noul instrument de informare va furniza nivelul estimativ al primelor de asigurare RCA la oricare dintre asigurătorii autorizați care au dreptul să practice această formă de asigurare pe teritoriul României.

În piață sunt mai multe platforme online de comparare a ofertelor RCA, dar surse din industrie spun că aceste instrumente private nu ar afișa toate informațiile privind ofertele existente.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a anunțat luni că a consultat de curând atât Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și Consiliul Concurenței și va proceda la operaționalizarea unui sistem de informare a consumatorilor de asigurări RCA cu privire la nivelul estimativ al primelor de asigurare RCA la oricare dintre asigurătorii autorizați care au dreptul să practice această formă de asigurare pe teritoriul României.

Prin intermediul acestui nou instrument, asigurații vor putea obține on-line informații privind prețul poliței RCA, având, în același timp, siguranța respectării legislației în vigoare și criteriile de securitate a informațiilor.

„Am pornit de la constatarea că, în prezent, la stabilirea primei de asigurare RCA, riscurile luate în considerare pot fi destul de segmentate, iar informațiile publice nu sunt întotdeauna disponibile în mod transparent pentru un potențial asigurat. Astfel, diferențele de primă pot fi înțelese mai greu, uneori, nu numai de la o persoană la alta, ci și în cazul în care o persoană deține mai multe autovehicule cu caracteristici diferite. Un comparator de asigurări RCA reprezintă o soluție pentru o mai ușoară, corectă și completă informare a consumatorilor de asigurări RCA”, a declarat Mădălin Roșu, Președintele BAAR.

Scopul acestui comparator este acela de a veni în sprijinul consumatorilor, prin facilitarea accesului acestora la informații corecte și obiective.

În comunicatul transmis luni, 6 iulie, BAAR mai spune că „stabilirea prețului poliței RCA depinde de o multitudine de factori, dintre care amintim doar câțiva, cum ar fi: clasa de bonus/malus (istoricul daunalității) în care se încadrează persoana respectivă, vârsta acesteia, capacitatea cilindrică a vehiculului. Toți acești parametri vor fi luați în calcul la implementarea proiectului, astfel încât, prima de asigurare afișată prin intermediul comparatorului RCA să fie aceea la care persoana interesată ar putea încheia polița RCA cu un anumit asigurător”.

Pentru a respecta legislația GDPR în vigoare, în cadrul comparatorului RCA, datele de identificare ale persoanei vor fi protejate printr-un sistem criptat, care asigură confidențialitatea informațiilor. BAAR precizează că această inițiativă nu intră în contradicție cu principiile Directivei Europene privind distribuția in asigurări așa cum acestea sunt transpuse în legislația românească, comparatorul RCA neavând scop comercial, ci doar de informare, oferind posibilitatea consumatorilor de a “compara produse de asigurare RCA disponibile pe piață”. Totodată, modul de funcționare al comparatorului și mijloacele tehnice de securitate vor asigura respectarea principiilor și regulilor de concurență privind schimbul de informații.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) este o asociatie profesională care are ca membri toate societățile de asigurare autorizate să practice, pe teritoriul României, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA).

sursa: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sancțiuni pentru cei care hrănesc urşi „la marginea drumului”. Ce spune ministrul Mediului

Publicat

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Braşov, că a avut discuţii cu colegii de la Interne, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, pentru a se trece la sancţionarea cu amenzi a celor care hrănesc urşii „la marginea drumului”.

„Am avut discuţii cu cei de la Ministerul de Interne şi cu cei de la toate autorităţile publice locale şi centrale care pot să sancţioneze astfel de comportamente. (…) În momentul de faţă, suntem în situaţia în care toţi cei care hrănesc ursul la marginea drumului să primească amendă”, a spus Alexe, menţionând că orice formă de hrănire a acestor animale sălbatice, inclusiv cea „instituţionalizată”, de genul celei practicate de anumiţi operatori economici, trebuie să înceteze.

Conform ministrului, acest comportament al oamenilor este una dintre principalele cauze pentru care ursul coboară în zonele locuite.

„Pentru că am avut acest caz de emoţie publică săptămâna trecută, vreau să spun un lucru şi lansez un apel către populaţie. Venind ieri spre Braşov, am văzut cozi de maşini şi în faţa fiecăreia era câte un urs. Fac un apel la populaţie şi sper să înţeleagă: ursul este un animal sălbatic, şi nu de companie. Dacă vom considera că hrănind un urs îi facem un bine, fals! Facem cel mai mare rău cu putinţă acelui exemplar sau specii. Odată hrănit de om, să nu ne imaginăm că se va întoarce în munte, să-şi caute hrana. (…) Indiferent cât de prietenos poate părea, este un animal sălbatic şi poate face victime. (…) Am văzut pe reţelele de socializare – şi nu aş vrea să jignesc vreun conaţional al meu, dar are IQ-ul zero – cum privea spre urs în timp ce-l hrănea”, a spus Alexe.

El a precizat că la minister există un grup de lucru care trebuie să identifice soluţii pentru problema urşilor.

„Sper ca în perioada următoare să găsim soluţii să ţinem ursul în pădure”, a subliniat Alexe.

Totodată, el a menţionat că proiectul în valoare de 10 milioane de euro privind amenajarea, cu fonduri europene, a unui sanctuar de urşi la Braşov a fost trimis la Ministerul Fondurilor Europene în analiză. De asemenea, Alexe a precizat că un alt proiect, cu finanţare prin AFM, prin care populaţiei din zonele cu probleme cu urşii i s-ar asigura garduri electrice de protecţie împotriva acestora se află, de asemenea, în fază de avizare la Consiliul Concurenţei, pentru ca de aceste facilităţi să poată beneficia şi micile ferme, persoane autorizate care desfăşoară activităţi agricole.

În context, primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că a transmis Ministerului Mediului o solicitare privind extracţia a şase exemplare de urşi din pădurile administrate de Regia Locală Kronstadt, care ar urma să fie relocaţi în Ungaria.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE 2020 la Universitatea din Alba Iulia. Platforma de înscrieri online, deschisă de miercuri. Locuri, acte, taxe, calendar

Publicat

universitatea alba Iulia UAB

Admiterea la specializările Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sesiunea din luna iulie, se va desfășura online. Platforma va fi deschisă din 8 iulie, potrivit reprezentanților instituției.

La specializările de licență, sunt disponibile 710 locuri finanțate din bugetul de stat, din care 29 pentru domenii prioritare și 949 locuri cu taxă (între 2000 de lei pe an și 2800 lei pe an, în funcție de specializare), respectiv 325 locuri la învățământ la distanță. În total, sunt 1.984 locuri disponibile.

La specializările de masterat, sunt 246 de locuri finanțate de stat (din care 17 pentru domenii prioritare) și 945 locuri cu taxă (între 2.200 și 3000 de lei pe an), în total 1195

Pentru toate programele de licență, masterat și doctorat din cadrul UAB, înscrierea și înmatricularea candidaților se vor face online. Procedura de înscriere online, AICI și AICI.

Comisiile de admitere au program de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 şi sâmbăta 9.00-13.00. În data de 17 iulie 2020 candidaţii se pot înscrie online până la ora 16.00.

Taxa unică de înscriere este de 150 lei, pe baza căreia candidații pot depune dosare separate la două sau mai multe facultăți (cu aceeaşi dovadă a plăţii / chitanţă, ordin de plată etc., la fiecare dosar depus online).

În cadrul unei facultăți, candidaţii pot depune oricâte opţiuni doresc, pentru una sau mai multe specializări, pentru orice tipuri de locuri (subvenţionate, cu taxă sau cu taxă pentru învăţământul la distanţă). Este importantă ierarhia opțiunilor candidatului – se va începe cu cea mai dorită opţiune şi se vor completa şi altele, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, mai precizează UAB.

Calendarul admiterii licenţă – sesiunea iulie-august 2020

8 iulie – 17 iulie: înscrierea candidaţilor

18 iulie: susţinerea interviului motivational / Proba de competenţă lingvistică – doar la specializările unde este cazul

20 iulie: afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii

20 iulie – 24 iulie: prima etapă de înmatriculare a candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă

Studenţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

27 iulie: afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

27 iulie – 31 iulie: a doua etapă de înmatriculare a candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma redistribuirii locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi initial şi înmatriculare a candidaţilor admişi pe locuri cu taxă

3 august – 28 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare)

Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpg şi listate din aplicaţie)

Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

Certificatul de naştere;

Cartea de identitate;

Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoţia 2019-2020 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire;

Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;

Dovada plăţii taxei unice de înscriere (150 lei)

Pot fi solicitate și alte documente, detalii AICI.

LOCURI la specializări de LICENȚĂ 2020-2021

Total UAB: 1984 locuri, din care 644 locuri finanțate din bugetul de stat (din care 29 pentru domenii prioritare) / 10 locuri sistem protecție socială / 50 locuri mediu rural / 6 locuri etnie romă / 949 locuri cu taxă și 325 la ID

FACULTATEA de ISTORIE și FILOLOGIE: 170 locuri din care 59 finanțate de la buget, 10 pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 1 penru candidați din sistemul de protecție socială, 10 locuri cu taxă

Specializarea / Locuri finanţate de la bugetul de stat (din care: număr de locuri repartizate statistic / locuri pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială/ număr de locuri pentru absolvenţii liceelor din mediul rural / locuri pentru candidaţii de etnie romă) / Locuri cu taxă (din care Învăţământ cu frecvenţă (ZI)-Învăţământ la distanţă / total / taxa studii (an)

Istorie: 63 locuri din care 20 la  buget, 3 rural, 40 cu taxă (2.000 lei/an)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 63 locuri din care 20 buget, 3 rural, 40 cu taxă (2.200 lei/an)

Traducere şi interpretare (franceză-engleză): 44 locuri din care 19 la buget, 1 loc protecție social, 4 rural, 20 locuri cu taxă (2.000 lei/an)

FACULTATEA de ŞTIINŢE ECONOMICE: total locuri 625, din care 148 la buget, 2 pentru candidați din sistemul de protecție social, 5 pentru mediul rural, 245 cu taxă și 225 la ID

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

(P) Comunicat Ioan Lazăr, ALDE Alba. Apel către candidații partidului: ”Fiți tari, nu cedați, nu vă fie frică”

Publicat

lazar, ALDE Alba, doliu

”Avem tot mai mulți posibili candidați pe listele ALDE, mai ales acolo unde sondajele făcute pe bani grei de „guvernul meu” îi poziționează cu șanse de a obține un scor bun sau foarte bun. Fie că este vorba de primărie sau funcțiile de consilieri locali, lujerii lui băsescu recurg la amenințări, șantaje, oferte otrăvite etc. pentru a se vinde. Asta au învățat de la tătucu Petrov să facă și nu pot mai mult. O fac din disperare.

Dragi candidați din partea ALDE, fiți tari, nu cedați, nu vă fie frică, pentru că o fac numai din disperare! Lipsa de cadre si dorința de a pune mâna pe putere pentru a nu ieși la iveală mânăriile, hoțiile pe care le-au făcut în decursul anilor în care au fost la putere îi împing acum la amenințări sau promisiuni pentru a vă scoate mai apoi pe linie moartă. NU AU CE SĂ VĂ FACĂ. Dacă exagerează vă stau alături pentru a depune plângeri împotriva lor, iar după ce veți obține rezultate bune la alegerile care urmează veți fi respectați în primul rând de oamenii pe care îi veți reprezenta.

Ca sa fiu corect până la capăt, am informații că unii posibili candidați ALDE, foarte puțini la număr, dar asta este valabil și de la alte partide, cerșesc candidaturi și locuri pe lista la PNL, PSD, USR. Nu vă amăgiți: veți fi trași pe linie moartă pentru că nu vor accepta cățelușii lor să le luați locul… În același timp, foarte mulți candidați au refuzat cu demnitate ofertele …. Cinste vouă! Împreună suntem o ECHIPĂ și îi vom reprezenta cu cinste pe toți cei care cred în noi!”, susține președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate