Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere liceu 2023 – Colegiul Național HCC Alba Iulia: cum se susține proba de limbă modernă pentru clasele bilingv / intensiv

sala clasa liceu examen

Publicat

Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, reprezentată de director Valeriu Cerbu, pune la dispoziția elevilor informații importante despre organizarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Acestea se adresează candidaților care optează pentru clasele cu subspecializările:

 • Filologie – bilingv engleză
 • Filologie – biligv franceză
 • Matematică-Informatică – intensiv engleză

Citește și Modele de subiecte și bareme Evaluare Națională 2023. Teste de antrenament utile pentru examenul din acest an

Admitere liceul 2023: proba de limbă modernă – date generale

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă din două probe:

 • proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu
 • proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/ actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi:

 • întrebări cu răspunsuri multiple
 • întrebări cu răspuns scurt
 • întrebări de tip adevărat/ fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

Timpul rezervat probei scrise este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2. La proba orală nu se admit contestații.

Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe.

Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba.

Afișarea rezultatelor finale se va realiza utilizând un COD de identificare, unic pentru fiecare candidat.

Nota obţinută la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă nu intră în calculul mediei de admitere.

Candidaţii care doresc pot susţine test de verificare la ambele limbi moderne (engleză/ franceză).

(sursă: Anexa nr. 4 la ORDIN nr. Ordinul ME nr5243/31.08.2022privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024)

Admitere liceu 2023: Calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă – Colegiul HCC Alba Iulia

Luni, 15 mai 2023 și marți, 16 mai 2023 – orele 9.00-15.00, sala 10 – parter, Colegiul HCC Alba Iulia: înscrieri

Miercuri, 17 mai 2023, ora 12.00afișarea programării la avizierul colegiului și pe www.hcc.ro (sălile unde se va susține proba pentru verificarea cunoștințelor de limba modernă)

Joi, 18 mai 2023 – engleză

 • ora 9.00 – proba scrisă – engleză
 • ora 11.00 – proba orală – engleză

Vineri, 19 mai 2023 – franceză

 • ora 9.00 – proba scrisă – franceză
 • ora 11.00 – proba orală – franceză

Luni, 22 mai 2023

 • ora 9.00 – comunicarea rezultatelor (avizierul colegiului și pe www.hcc.ro)
 • orele 11.00-15.00 depunerea contestațiilor la proba scrisă de limba modernă; la secretariatul colegiului, etaj I

Vineri, 26 mai 2023 – comunicarea rezultatelor finale, după contestații

29-30 mai 2023 – ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se va realiza de către secreatrialul uității de proveniență a elevilor.

Admitere liceu 2023: precizări pentru candidații care optează pentru specializarea Matematică – Informatică / intensiv engleză – Colegiul Național ”HCC” Alba Iulia

La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Admitere liceu 2023: recunoașterea și echivalarea rezultatelor – proba de limba modernă

Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.

Candidaţii care, pe parcursul învăţământului gimnazial, promovează examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/ diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/ diplomei de către instituţia/ organizaţia care administrează examenul, se poate recunoaşte şi echivala şi adeverinţa eliberată de instituţia/ organizaţia respectivă, însoţită de fişa rezultatelor obţinute.

Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare.

De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă.

Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv.

Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. Dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.

Admitere liceu 2023 – proba de limbă modernă – documente pentru înscrieri – Colegiul HCC Alba Iulia

Documente necesare înscrierii pentru elevii care vor susține proba:

 • anexa fișelor de înscriere de la unitățile de proveniență a elevilor
 • cartea de identitate (dacă este cazul) sau certificatul de naştere în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul colegiului învestit cu astfel de competenţe
 • cererea de înscriere la proba de verificare cunosțințelor de limbă modernă (formularul se completează la înscriere)

Admitere liceu 2023 – detalii despre probele de limba modernă – Colegiul HCC Alba Iulia

Proba scrisă

Accesul candidaţilor în săli este permis, pe baza cărţii de identitate/ certificatului de naştere, cel târziu cu o jumătate de oră (ora 8,30) înainte de ora programată pentru desfășurarea probei (ora 9.00).

 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, însemnări etc.) precum şi cu orice mijloc electronic de comunicare
 • Toate bagajele se vor depozita în „sala de bagaje”.
 • Candidaţii care, în timpul desfăşurării examenului, au introdus în sală materiale ajutătoare sau mijloace electronice sau care sunt surprinşi copiind ori transmiţând soluţii ale subiectelor sunt eliminaţi din examen.
 • Candidaţii se aşează în ordinea alfabetică, conform listelor.
 • Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea acesteia.
 • În cazuri excepţionale, elevul poate părăsi sala însoţit de unul dintre supraveghetori.
 • Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba.
 • Subiectul redactat pe ciornă sau pe foaia cu subiecte fotocopiate nu se ia în considerare.

Proba orală

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza cărţii de identitate/ certificatului de naștere conform programării de pe listă, începând cu ora 11.00.

Admitere liceu 2023

Înscrierile (completarea opțiunilor în fișele de înscriere) pentru admitere liceu 2023 încep în 6 iulie. Cei care vor să dea admitere la liceele de artă, cu profil sportiv, pedagogic sau teologic, susțin în 17-19 mai probele de aptitudini/limbă modernă.

Media la admitere este doar media la examenul de Evaluare Națională. Media din clasele V-VIII este utilizată doar la departajarea candidaților cu aceeași medie de admitere. Repartizarea computerizată va fi în 19 iulie.

În 13 iulie, va fi repartizare computerizată distinctă, pentru candidați CES și romi.

Vezi integral: ADMITERE LICEU 2023 în ALBA: GHID înscrieri, LOCURILE pe specializări la licee, ultimele MEDII de intrare. Cum se calculează media

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax