Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, clasa a VIII-a: Reguli pentru examen, calendarul probelor şi modele de subiecte

Publicat

examen scoala

Absolvenții clasei a VIII-a vor susţine examenul de Evaluare Naţională (EN VIII) în perioada 11-14 iunie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.

La admiterea în liceu, va conta în proporţie de 80% media generală de la Evaluarea Naţională, iar 20% media generală de absolvire a claselor V – VIII.

Prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 11 iunie 2018. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 13 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12.00). În aceeași zi, intervalul orar 14.00 – 19.00 este rezervat înregistrării contestațiilor. Acestea vor fi soluționate în perioada 20 – 22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 – 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2017 – 2018, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Evaluare Naţională 2018, clasa a VIII-a, CALENDAR:

4-8 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018 Matematică – probă scrisă

14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Reamintim că simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale de clasa a VIII-a s-a desfăşurat în perioada 5-7 martie. După centralizarea notelor, IŞJ Alba a transmis că rezultatele obținute de elevii din județ sunt mai bune decât media națională: 51,5% dintre elevi au reușit să obțină o notă de cinci sau mai mare de atât, față de 47% cât este media la nivel național.

Procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 67,67% la Limba şi literatura română şi doar de 37,1% la Matematică. La proba de Limba şi literatura maternă, 78,5% din elevii prezenți au primit note peste 5.

Citeşte şi Simulare Evaluare Națională 2018: DEZASTRU în ALBA la MATEMATICĂ! 63% dintre elevi au luat note sub 5

VEZI: SUBIECTE MATEMATICĂ la Simulare Evaluare Naţională 2018: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

Citeşte şi BAREMELE şi SUBIECTELE la Matematică, simulare Evaluare Naţională 2018, clasa a VIII-a, publicate de minister

Citeşte şi BAREME şi SUBIECTE simulare EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, clasa a VIII-a, proba de ROMÂNĂ, publicate de minister

Modele de subiecte Evaluarea Națională 2018:

Limba şi literatura română:

Model subiect: EN_limba_romana_2018_var_model

Model barem: EN_limba_romana_2018_bar_model

Matematică:

Model subiect: EN_matematica_2018_varianta_model

Model barem: EN_matematica_2018_barem_model

Limba maternă:

Maghiară:

EN_maghiara_materna_2018_var_model

EN_maghiara_materna_2018_bar_model

Germană:

EN_germana_materna_2018_var_model

EN_germana_materna_2018_bar_model

REGULI pentru examen – extras din metodologie

Subiectele pentru Evaluarea Nationala se elaboreaza în cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, tinând seama de urmatoarele cerinte:

– sa fie formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele pentru Evaluarea Nationala;

– sa aiba un nivel mediu de dificultate;

– sa permita rezolvarea în 120 de minute

Salile în care se sustine Evaluarea Nationala sunt, în prealabil, adaptate prin:

a) amenajarea acestora, astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în ordine alfabetica, pe clase;

b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în elaborarea lucrarilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala respectiva si a prevederilor metodologiei care îi informeaza pe acestia ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respective.

Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 9.00, moment în care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, în fiecare sala în care se sustine examenul.

Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara probele scrise.

Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.

Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati în săli.

Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele nerespectarii acestor prevederi.

Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce levii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de învatamânt.

Dupa primirea variantei de subiect extrase de Comisia Nationala, se multiplica subiectele în numar egal cu numarul elevilor, urmând ca acestea sa fie distribuite în sali. Comisia din unitatea de învatamânt ia toate masurile pentru a pregati în mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât sa fie asigurat în cel mai scurt timp câte un subiect pentru fiecare elev.

Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La încheierea acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala si niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala în sesiunea respectiva. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pastă de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionându-se pe ele „Anulat” si se semneaza de catre cei doi asistenti.

Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.

În situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele comisiei marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda”, pune nota 1 (unu) si semneaza.

Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza elevii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi ramân în sala pâna la predarea ultimei lucrari.

În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati în aceasta situatie nu vor fi notaţi la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” şi nu li se va încheia media la Evaluarea Naţionala.

Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în unitatea de învatamânt.

Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare

În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

În cazul în care diferenta între notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia, va fi nota finala.

Lucrarile scrise, borderourile originale de la Evaluarea Nationala si documentele întocmite în centrul zonal de evaluare pentru buna desfasurare a examenului se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare, pe o perioada de doi ani.

Cele doua exemplare ale tiparite ale catalogului se pastreaza permanent în arhiva unitatii de învatamânt.

Elevii surprinsi având asupra lor manuale, dictionare, notite, însemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicând cu ceilalti elevi sau comitând alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste în acelasi mod.

În situatia în care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se înlocuieste cu nota 1 (unu).

Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de învatamânt sau din centrele zonale de evaluare.

Vezi integral: Metodologie_evaluare_nationala

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax