Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

GHID ADMITERE şcoli M.A.I., sesiunea 2018 şi ianuarie 2019: Informaţii complete pentru candidaţi

Publicat


politisti admitere

Ministerul Afacerilor Interne şi IGPR pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi de admiterea în instituţiile de învăţământ pentru specializarea personalului MAI, în sesiunile 2018 şi 2019, informaţii complete despre recrutare, selecţie, condiţii şi locuri. La şcolile de agenţi de poliţie, de exemplu, sunt disponibile în total 1.569 de locuri.

Vezi şi ADMITERE la şcoli MAI 2018: OFERTA completă, locuri şi condiţii pentru cei care vor carieră de poliţist

 

Serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și inspectoratelor județene de poliţie realizează recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea la următoarele unități și instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, forma de învăţământ cu frecvenţă:

Învăţământul postliceal

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari)

Citeşte şi ADMITERE la şcolile de poliţie 2018: Înscrieri, până în 15 iunie. Condiţii şi locuri pentru candidaţi

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat)

Şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N, pe locurile M.A.I: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu ” și Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”.

Învăţământul superior

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I)

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie de Frontieră – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de beneficiar

Citeşte şi ADMITERE la şcoli MAI şi MApN 2018-2019: Locuri şi înscrieri la facultatea de pompieri şi alte specializări

Instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N, pe locurile M.A.I: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Tehnică Militară, Institutul Medico-Militar, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – locurile I.G.P.R, personalul din aparatul central și din subordinea nemijlocită a I.G.P.R., personalul din unitățile subordonate I.G.P.R, precum şi personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I. (inclusiv structurile de protecţie internă, anticorupţie, regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor, paşapoarte, evidenţa persoanelor, imigrări etc.) se adresează serviciului de resurse umane din cadrul din cadrul D.G.P.M.B/I.P.J, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, de categoria de personal și unitatea de proveniență din cadrul M.A.I..

Obligaţiile personalului de recrutare

Personalul cu atribuții de recrutare are obligația să prezinte solicitanților toate informațiile necesare cu privire la:

a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;

b) prezentarea şi participarea personală la fiecare etapă a concursului de admitere;

c) necesitatea declarării datelor reale, complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor şi criteriilor de recrutare;

d) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal şi a efectuării de verificări specifice asupra propriei persoane, familiei şi rudelor candidatului;

e) componenţa dosarului de recrutare – etapele şi limita de timp de constituire ale acestuia;

f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;

g) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii, respectiv a evaluării psihologice și a examinării medicale;

h) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ – în situaţia în care s-a transmis dosarul de recrutare constituit în volum complet şi candidatul a fost declarat apt la evaluarea psihologică și la examinarea medicală, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere al instituţiei de învăţământ;

i) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale şi evaluarea performanței fizice;

j) organizarea şi desfăşurarea etapei a III-a: proba de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;

k) faptul că în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarați ”ADMIS”, au obligația să depună diploma de bacalaureat în original;

l) faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

m) situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/regulamentele de admitere;

n) respectarea prevederilor art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada că au efectuat/efectuează plata contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2018 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

o) numărul de locuri destinat etniei rome şi minorităţilor naţionale şi documentele suplimentare solicitate în vederea participării pentru locurile distincte prevăzute acestora.

Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Obligaţiile candidaţilor

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunile 2018 și ianuarie 2019 trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ I.G.P.R – D.M.R.U.

Condiţii şi criterii specifice de recrutare valabile pentru candidaţi la admiterea la învăţământ cu frecvenţă:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;

m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Suplimentar față de condițiile și criteriile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și următoarele condiții și criterii specifice de recrutare:

Candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior și la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” vor parcurge probe eliminatorii suplimentare, contracost. Examinarea medicală specială se efectuează la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul. Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.

Condiții suplimentare pentru candidații la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România;

să aibă vârsta de până la 23 ani, împliniți în cursul anului 2018;

să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat/adeverință pentru promoția din anul admiterii;

să aibă media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;

să cunoască foarte bine limba română și să aibă capacitatea de a se exprimare clar și corect în limba română;

să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;

să fie declarați apt medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;

să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;

să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că după admitere renunță la calitatea de membru al acestora;

candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale, să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunța la aceste calități;

sunt dispuși ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naționale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;

acceptă, în situația în care vor fi declarați „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de legislația în vigoare;

acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare la instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere, la această instituţie: tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, precum și cei care nu dovedesc respect și devotament față de valorile democrației, față de statul de drept și instituțiile sale; adepții unor culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar; cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer; tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie după diploma de bacalaureat)

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) o fotografie color 9×12 cm;

h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei  2018, care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor. În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

În situația în care până la data stabilită pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitățile de concurs/I.G.P.R – D.M.R.U, candidații în referință nu pot intra în posesia adeverinței eliberată de liceu din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2018, precum şi copia după foaia matricolă. Adeverința prevăzută la art. 6 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare urmează a fi depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

Data limită pentru depunerea cererii de înscriere:

– începând cu data de 25.04.2018 şi până la data de 25 mai 2018 (candidații care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N..)

– începând cu data de 25.04.2018 și până la data de 15 iunie 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv până la data de 23 noiembrie 2018, pentru sesiunea ianuarie 2019 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.).

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

ADMITEREA – etape:

Etapa I de selecţie: evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialiști din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile de recrutare. Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfășurării concursului, introduce avizul psihologic în dosarul de recrutare.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Fișa medicală tip se eliberează personal candidaților în baza unei adrese a unității de recrutare. Fișa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplinește cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului ”apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI. Fișele medicale cu mențiunea ”inapt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale județene/centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, cu informarea unității de recrutare. Candidatul este informat cu privire la acest aspect. În cazul în care unitățile de recrutare primesc, cu adrese oficiale, fișele medicale ale candidaților, ca urmare a observării directe de către unitățile medicale teritoriale ale M.A.I a existenței la aceștia a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, unitățile de recrutare fac mențiunea ”nepromovat” pe aceasta și o clasează la secretariatul unității. Candidatului NU i se întocmește dosar de recrutare și este informat cu privire la acest aspect.

Candidaţii cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin activităţile etapei I de recrutare (evaluarea psihologică și examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I) potrivit calendarului stabilit de  unităţile care efectuează recrutarea.

Evaluarea psihologică și examinarea medicală sunt gratuite, cu excepția examinărilor suplimentare.

Înscrierea la selecţie a candidaţilor

Candidaţii M.A.I.. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaților M.A.I. la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

cartea de identitate sau pașaportul, în original;

diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs).

Unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R.. vor organiza şi desfăşura activităţi în vederea înscrierii candidaților, respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 24 – 25 august 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în perioada 10 – 11 ianuarie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2019.

Candidații selecționați de M.A.I care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile proprii.

Etapa a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la instituţiile de învăţământ

Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

Proba de evaluare a performanței fizice se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite în Ordinul M.A.I nr. 144/2017 privind modificarea și completarea Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I și a Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul M.A.I nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I. Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R.. organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 26 august – 1 septembrie 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în perioada 12 – 18 ianuarie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2019, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Candidaţii cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susțin proba de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliție.

Candidații M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N și Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și proba de evaluare a performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 – 11 iulie 2018, ora 07:00, potrivit planificării D.G.M.R.U care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, după caz.  Dosarele candidaților care au promovat probele eliminatorii sunt transmise la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”.

Candidații selecționați de M.A.I pentru Institutul Medico-Militar susțin proba eliminatorie la limba engleză în data de 16 iulie 2018 la această instituție și proba de cunoștințe în data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.

Candidații MAI la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia și participă la proba eliminatorie – stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine (engleză/ franceză/ germană/ rusă), la data de 27 iulie 2018, precum și la probele scrise, în datele de 28 și 29 iulie, la disciplinele stabilite pentru fiecare specializare.

Etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la instituţiile de învăţământ

Unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R.. vor organiza şi desfăşura proba de verificare a cunoştinţelor în data de 3 septembrie  2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în data de 20 ianuarie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2019, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare. La unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R.., proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test-grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs.

La unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R.., testul de verificare a cunoştinţelor va cuprinde 90 de itemi dintre care 60 itemi la limba română şi 30 itemi la limba străină. Fiecare item va avea patru variante de răspuns, dintre care numai una corectă care va fi punctată cu un punct. Punctajul minim de admitere, echivalent notei 5, va fi de 40 de puncte.

sursa foto: Facebook (Poliţia Română)


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EDUCAȚIE

Patru unități de învățământ din Alba Iulia, închise parțial sau integral, din cauza absențelor și epidemiei de gripă

Publicat

Patru unități de învățământ din Alba Iulia sunt închise parțial sau integral, până la sfârșitul săptămânii, din cauza absențelor înregistrate, majoritatea în contextul epidemiei de gripă. Potrivit IȘJ Alba, este vorba despre Grădinița cu Program Normal nr. 1 normal (unitatea aparține de Grădinița ”Scufița Roșie”) care a fost închisă integral de marți până vineri, iar […]

Citește mai departe
Publicitate

EDUCAȚIE

Bacalaureat 2020: Sesiunea specială a examenului începe în 11 mai. Calendarul testărilor

Publicat

examen bac

Absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale vor susține examenul de Bacalaureat în sesiune special, ce va începe în 11 mai. Potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării publicat luni în Monitorul Oficial, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va desfăşura în zilele […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

”Transavia” anunță RETRAGEREA din proiectul spitalului pentru copii cu dizabilități ”Maria Beatrice”. Comunicatul companiei

Publicat

maria beatrice 3

Compania Transavia a anunțat miercuri încheierea parteneriatului cu Organizația Neguvernamentală ”Maria Beatrice”, pentru construcția primului spital național pentru copii cu dizabilități.  Comunicatul companiei: ”Transavia anunță comunitatea locală că a încheiat parteneriatul cu ONG Maria Beatrice pentru realizarea primului centru pediatric național pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Compania a realizat ridicarea construcției la roșu, investind […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Alba Iulia, reprezentată la Târgul de Turism al României prin Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Trasilvania

Publicat

În perioada 20-23 februarie, la ROMEXPO București a avut loc Târgul de Turism al României. Alba Iulia a fost reprezentată la eveniment de Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania. Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania a fost prezentă în cadrul standului Federației Naționale a Ghizilor de Turism din România. Federația a […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate