Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

TAXE și IMPOZITE locale 2024 la Alba Iulia: cresc impozitele pe locuințe și terenuri, de anul viitor

alba iulia

Publicat

Taxe și impozite locale 2024 la Alba Iulia. Proiectul privind nivelurile de taxe și impozite pe anul viitor a fost pus în consultare publică de Primăria Alba Iulia.

Sunt propuse cuantumuri majorate de taxe și impozite locale ținând cont de rata inflației de 13,8%. AICI, taxe și impozite pe 2023, pentru comparație.

Taxe și impozite locale 2024: Reguli generale

 • Impozitul pe clădiri / teren / mijloacele de transport, este datorat pe întregul an fiscal, de către cel care are în proprietate bunul (la 31 decembrie a anului anterior), chiar dacă bunul din proprietate este înstrăinat în anul fiscal curent.
 • Dacă bunul este dobândit în cursul anului fiscal, impozitul aferent se va datora începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.
 • Impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de destinația clădirii: rezidențială, nerezidențială sau mixtă.
 • Nu se impozitează suplimentar cei care dețin mai multe clădiri.
 • Pentru impozitul pe teren au fost introduse limite minime si maxime pe ranguri de localități și zone.

Citește și Primăria Alba Iulia schimbă criteriile de încadrare a străzilor în zonele de impozitare. Care sunt modificările. LISTA străzilor

Calculul taxelor și impozitelor se face prin indexarea anuală, până la data de 30 aprilie, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior (13,8% în 2022)

Taxe și impozite locale 2024: Impozitul pe clădirile rezidențiale, proprietari persoane fizice

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minim 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Citește și Prețul locuințelor crește de la 1 ianuarie 2024. Piața imobiliară, bulversată de noile măsuri fiscale. Cum poți evita TVA-ul majorat

Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia cu valoarea impozabilă corespunzătoare:

Tipul clădirii/ valoare impozabilă lei/mp (cu instalații apă, canalizare, electrice, încălzire/fără aceste utilități)

 • Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic: 1.351 lei/mp sau 810 lei/mp (în 2023, 1.187 lei/mp sau 712 lei/mp)
 • Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic: 405 lei/mp  sau 251 lei/ mp (în 2023; 356 lei/mp sau 238 lei/mp)
 • Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic: 271 lei/mp sau 236 lei/mp (în 2023, 238 lei/mp sau 207 lei/mp)
 • Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic:170 lei/mp sau 101 lei/mp (în 2023, 149 lei/mp sau 89 lei/mp)

Încăperi la subsol

 • încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute mai sus: 75% din suma ce s-ar aplica clădirii
 • încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute mai sus: 50% din suma ce s-ar aplica clădirii

Dacă clădirea are pereți exteriori din materiale diferite, se ia în calcul valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Taxe și impozite locale 2024: impozit pe clădiri nerezidențiale, proprietari persoane fizice

Clădirea nerezidențială este orice clădire ce nu este rezidențială (nu este folosită pentru locuit)

 • impozitul pe clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice se calculează cu aplicarea unei cote de 0,68% (în prezent 0,60%) asupra valorii care poate fi:
 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal până la primul termen de plată din anul de referință. Pentru raportul depus ulterior acestei date, acesta produce efecte din 1 ianuarie anul fiscal următor
 2. pentru construcții noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință: valoarea finală a lucrărilor de construcții
 3. pentru clădiri dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință: valoarea clădirilor din actul de transfer proprietate; dacă nu este precizată valoare,a se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal

Pentru clădiri nerezidențiale, deținute de persoane fizice utilizate la activități din domeniul agricol:

 • impozitul se calculează cu aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii

Dacă, pentru clădirile nerezidențiale, proprietarul nu depune raportul de evaluare până la primul termen de plată a impozitului, atunci impozitul se calculează cu aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457 Cod Fiscal. Condiția este ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se transmite proprietarului prin SPV sau poștă, până la 31 octombrie din anul curent, pentru impozit datorat de anul următor; dacă proprietarul nu este notificat, atunci impozitul se calculează după condițiile de mai sus.

Taxe și impozite locale 2024: impozit pe clădiri cu destinație mixtă, proprietari persoane fizice

Clădirea cu destinație mixtă este cea folosită atât pentru scop rezidențial, cât și nerezidențial.

Impozitul pe clădiri cu destinație mixtă deținute de persoane fizice se calculează ca sumă din:

 • impozit calculat pe suprafața folosită în scop rezidențial
 • impozit determinat pe suprafața folosită în scop nerezidențial (indicată prin declarație pe proprie răspundere, fără obligația depunerii raportului de evaluare)

Pentru clădirea în care nu este înregistrat domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară vreo activitate economică, impozitul de calculează ca pentru clădiri rezidențiale.

Dacă proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin aplicare cotă de 0,3% arupa valorii impozabile de la clădiri rezidențiale

Taxe și impozite locale 2024: Impozit pe clădiri, proprietari persoane juridice

 • Impozitul/taxa pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile clădirii, plus cotă adițională de 50% (în prezent, 45%)
 • Impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii plus o cotă de 4% (în prezent, 1,19% asupra valorii impozabile clădirii)
 • Impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile clădirii
 • Impozitul/taxa pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează prin suma din impozit suprafață scop rezidențial și impozit suprafață scol nerezidențial

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie anul anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
 • pentru clădiri noi (construite în anul fiscal anterior): valoarea finală a lucrărilor de construcții
 • pentru clădiri cu transfer de proprietate: valoarea clădirilor din actul de transfer de proprietate; dacă nu este precizată valoare, se utilizează ultima înregistrată în baza de date a organului fiscal
 • pentru clădirii finanțate prin leasing financiar: valoarea rezultată dintr-un raport al evaluatorului autorizat
 • pentru clădiri închiriate/clădirile pentru care se datorează taxe: valoarea din contabilitate înscrisă de proprietarul clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare/folosință, după caz

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, depus la organul fiscal local, până la primul detrmen de plată din anul de referință; după această dată, raportul produce efecte din 1 ianuarie anul fiscal următor.

Prevederea de mai sus nu se aplică pentru clădirile deținute de persoane față de care a fost pronunțată hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului sau de persoane scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri.

Dacă proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. Condiția este ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se transmite proprietarului prin SPV sau poștă, până la 31 octombrie din anul curent, pentru impozit datorat de anul următor. Dacă proprietarul nu este notificat, atunci impozitul se calculează după condițiile de mai sus.

TERMENE de PLATĂ – impozit pe clădiri 2024

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Bonificație: pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

Sumă de până la 50 de lei: Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral la primul termen de plată.

Mai multe clădiri în proprietate: În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile de mai sus se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Contracte de concesiune/ închiriere/ administrare/ folosință:

 • dacă se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv
 • dacă se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
 • dacă se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Taxe și impozite locale 2024: impozitul/taxa pe TEREN

Orice persoană care are în proprietate teren situat pe teritoriul municipiului Alba Iulia datorează pentru acesta un impozit anual.

Persoanele care concesionează, închiriază, dețin drept de administrare ori folosință pe terenuri proprietate publică/privată a statului ori a municipiului plătesc taxa pe teren.

Pentru terenurile concesionate, închiriate, administrate ori cu drept de folosință pe perioade mai mari de o lună, tax ape teren se stabilește proporțional cu numărul de luni. Pe fracțiuni mai mici de o lună, se calculează proporțional cu numărul de zile din lună.

Pentru terenurile deținute în comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. Dacă nu se pot stabili părți individuale, fiecare datorează o parte egală din impozitul pe teren.

Taxe și impozite locale 2024: calcul impozitul/taxa pe TEREN

Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Pentru teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona / Niveluri aplicabile în anul 2024:

 • A: 8.158 lei/ha (față de 7.169 lei/ha, în 2023)
 • B: 5.691 lei/ha (față de 5.001 lei/ha în 2023)
 • C: 3.602 lei/ha (față de 3.165 lei/ha în 2023)
 • D: 1.904 lei/ha (față de 1.673 lei/ha în 2023)

Teren intravilan

Tteren intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii: impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție al rangului de localitate care este 4:

Categoria de folosință / Zona / lei/ha

A                  B                    C               D

Teren arabil: 38 lei/ha – 28 lei/ha – 26 lei/ha – 20 lei/ha (în 2023: 33 lei/ha – 25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha)

Pășune:         28 lei/ha – 26 lei/ha  – 20 lei/ha – 18 lei/ha (în 2023: 25 lei/ha – 23 lei/ha  – 18 lei/ha – 16lei/ha)

Fâneață:       28 lei/ha – 26 lei/ha – 20 lei/ha – 18 lei/ha (în 2023: 25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha – 16 lei/ha)

Vie:                63 lei/ha  – 47 lei/ha  – 38 lei/ha  – 26 lei/ha (în 2023: 55 lei/ha  – 41 lei/ha  – 33 lei/ha  – 23 lei/ha)

Livadă:         72 lei/ha – 63 lei/ha  – 47 lei/ha – 38 lei/ha (în 2023: 63 lei/ha – 55 lei/ha  – 41 lei/ha – 33 lei/ha)

Pădure/teren cu vegetație forestieră: 38 lei/ha – 28 lei/ha – 26 lei/ha – 20 lei/ha (în 2023: 33 lei/ha – 25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha)

Teren cu ape/ teren neproductiv: 20 lei/ha – 18 lei/ha – 9 lei/ha  – 0 (în 2023: 18 lei/ha – 16 lei/ha – 8 lei/ha)

Proprietari persoane juridice: teren intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor pentru extravilan dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 • au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate nominalizat mai sus

Teren extravilan

Teren în extravilan: impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie: zona A – 2,4; zona B – 2,3; zona C – 2,2; zona D – 2,1:

Categoria de folosinţă / Niveluri aplicabile în 2024 / ha

 • Teren cu construcții: 41 (în 2023: 36)
 • Teren arabil: 67 (în 2023: 59)
 • Pășune: 38 (în 2023: 33)
 • Fâneață: 38 (în 2023: 33)
 • Vie până la intrarea pe rod: 0
 • Vie pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 75 (în 2023: 66)
 • Livadă până la intrarea pe rod: 0
 • Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 76 (în 2023: 67)
 • Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție: 0
 • Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celei de mai sus:22 (în 2023: 19)
 • Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole: 7(în 2023: 6)
 • Teren cu amenajări piscicole: 46 (în 2023: 40)

Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Se acordă bonificația de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice, pentru plata cu anticipație, a impozitului/taxei pe teren datorate pe întregul an, până la 31 martie.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax