Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

TAXE și IMPOZITE locale 2023 la Alba Iulia: cât au de plătit locuitorii pe clădiri și terenuri, anul viitor

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat, în 27 decembrie, hotărârea privind nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023. Acestea vor fi cu 5,1% mai mari față de 2022, fiind luată în calcul rata inflației.

Modul de calcul a fost actualizat față de varianta aflată inițial în dezbatere publică.

Citește și Primăria Alba Iulia schimbă criteriile de încadrare a străzilor în zonele de impozitare. Care sunt modificările. LISTA străzilor

Impozitul pe clădiri Alba Iulia 2023

Orice persoană care are în proprietate o clădire datorează impozit, anual, pentru imobilul respectiv.

Persoane fizice – impozit pe clădiri rezidențiale 2023 (case, apartamente de locuit)

 • impozitul pe clădiri rezidențiale și anexe se calculează cu aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Clădire rezidențială: construcție formată din una sau mai multe camera folosite pentru locuit; cu dependințele, dotările și utilitățile necesare

Clădire-anexă: clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și alte asemenea.

Valoarea impozabilă a clădirii (exprimată în lei) este:

 • suprafața construită desfășurată a clădirii (mp) x (înmulțită cu) valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) din tabelul de mai jos

Valoarea impozabilă lei/mp:

Tipul clădirii/ valoare impozabilă lei/mp (cu instalații apă, canalizare, electrice, încălzire/fără aceste utilități)

 • Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic: 1.187 lei/mp sau 712 lei/mp
 • Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic: 356 lei/mp sau 238 lei/mp
 • Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic: 238 lei/mp sau 207 lei/mp
 • Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic: 149 lei/mp sau 89 lei/mp
 • încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute mai sus: 75% din suma ce s-ar aplica clădirii
 • încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute mai sus: 50% din suma ce s-ar aplica clădirii

Dacă clădirea are pereți exteriori din materiale diferite, se ia în calcul valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare

Suprafața construită desfășurată este:

 • suma suprafețelor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv balcoane, logii sau spații de la subsol ori mansardă; excepție poduri neutilizate ca locuință, scări, terase neacoperite

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafața construită desfășurată se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu coeficient de transformare de 1,4

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

 • Valoare impozabilă clădire x coeficient (tabelul de mai jos)

Alba Iulia, rang localitate II

 • Zona A: 2,40
 • Zona B: 2,30
 • Zona C: 2,20
 • Zona D: 2,10

Pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de 3 niveluri și opt apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10

Pentru clădiri vechi: valoarea impozabilă a clădirii se reduce, în funcție de anul terminării construcției:

 • cu 50% pentru clădire cu vechime de peste 100 de ani la 1 ianuarie (anul fiscal de referință)
 • cu 30% pentru clădire cu vechime între 50 de ani și 100 de ani inclusiv la 1 ianuarie (anul fiscal de referință)
 • cu 10% pentru clădirea cu vechime între 30 de ani și 50 de ani inclusiv la 1 ianuarie (anul fiscal de referință)

Pentru clădiri renovate: dacă au fost făcute lucrări de renovare majoră; anul terminării se actualizează (din punct de vedere fiscal); se consideră anul recepției lucrărilor ca fiind anul terminării construcției

Renovare majoră înseamnă: lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, reconstruire, consolidare, modernizare, modificare/extinere; alte lucrări de intervenție vizând în principal creștere performanței energetic și a calității architectural-ambientale și funcționale a clădirii; anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoare clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor

Persoane fizice – impozit pe clădiri nerezidențiale 2023

Clădirea nerezidențială este orice clădire ce nu este rezidențială (nu este folosită pentru locuit)

 • impozitul pe clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice se calculează cu aplicarea unei cote de 0,60% asupra valorii care poate fi:

1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal până la primul termen de plată din anul de referință; pentru raportul depus ulterior acestei date, acesta produce efecte din 1 ianuarie anul fiscal următor

2. pentru construcții noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință: valoarea finală a lucrărilor de construcții

3. pentru clădiri dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință: valoarea clădirilor din actul de transfer proprietate; dacă nu este precizată valoare, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal

Pentru clădiri nerezidențiale, deținute de persoane fizice utilizate la activități din domeniul agricol:

 • impozitul se calculează cu aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii

Dacă, pentru clădirile nerezidențiale, proprietarul nu depune raportul de evaluare până la primul termen de plată a impozitului, atunci impozitul se calculează cu aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457 Cod Fiscal; condiția este ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare; notificarea se transmite proprietarului prin SPV sau poștă, până la 31 octombrie din anul curent, pentru impozit datorat de anul următor; dacă proprietarul nu este notificat, atunci impozitul se calculează după condițiile de mai sus.

Persoane fizice – impozit pe clădiri cu destinație mixtă 2023

Clădirea cu destinație mixtă este cea folosită atât pentru scop rezidențial, cât și nerezidențial.

Impozitul pe clădiri cu destinație mixtă deținute de persoane fizice se calculează ca sumă din:

 • impozit calculat pe suprafața folosită în scop rezidențial
 • impozit determinat pe suprafața folosită în scop nerezidențial (indicată prin declarație pe proprie răspundere, fără obligația depunerii raportului de evaluare)

Pentru clădirea în care nu este înregistrat domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară vreo activitate economică, impozitul de calculează ca pentru clădiri rezidențiale.

Dacă proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin aplicare cotă de 0,3% arupa valorii impozabile de la clădiri rezidențiale

Impozit pe clădiri deținute de persoane juridice 2023

 • Impozitul/taxa pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile clădirii, plus cotă adițională de 45%
 • Impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,19% asupra valorii impozabile clădirii
 • Impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea/deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile clădirii
 • Impozitul/taxa pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează prin suma din impozit suprafață scop rezitențial și impozit suprafață scol nerezidențial

Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie anul anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
 • pentru clădiri noi (construite în anul fiscal anterior): valoarea finală a lucrărilor de construcții
 • pentru clădiri cu transfer de proprietate: valoarea clădirilor din actul de transfer de proprietate; dacă nu este precizată valoare, se utilizează ultima înregistrată în baza de date a organului fiscal
 • pentru clădiri închiriate/clădirile pentru care se datorează taxe: valoarea din contabilitate înscrisă de proprietarul clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare/folosință, după caz

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, depus la organul fiscal local, până la primul detrmen de plată din anul de referință; după această dată, raportul produce efecte din 1 ianuarie anul fiscal următor.

Prevederea de mai sus nu se aplică pentru clădirile deținute de persoane față de care a fost pronunțată hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului sau de persoane scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri.

Dacă, proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%; condiția este ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare; notificarea se transmite proprietarului prin SPV sau poștă, până la 31 octombrie din anul curent, pentru impozit datorat de anul următor; dacă proprietarul nu este notificat, atunci impozitul se calculează după condițiile de mai sus.

TERMENE de PLATĂ – impozit pe clădiri 2023

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Bonificație: pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

Sumă de până la 50 de lei: Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral la primul termen de plată.

Mai multe clădiri în proprietate: În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile de mai sus se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Contracte de concesiune/ închiriere/ administrare/ folosință:

 • dacă se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv
 • dacă se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
 • dacă se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozitul/taxa pe TEREN 2023

Orice persoană care are în proprietate teren situat pe teritoriul municipiului Alba Iulia datorează pentru acesta un impozit anual.

Persoanele care concesionează, închiriază, dețin drept de administrare ori folosință pe terenuri proprietate publică/privată a statului ori a municipiului plătesc taxa pe teren.

Pentru terenurile concesionate, închiriate, administrate ori cu drept de folosință pe perioade mai mari de o lună, tax ape teren se stabilește proporțional cu numărul de luni. Pe fracțiuni mai mici de o lună, se calculează proporțional cu numărul de zile din lună.

Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Pentru teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona / Niveluri aplicabile în anul 2023:

 • A: 7.169 lei/ha (față de 6.821 lei/ha, în 2022)
 • B: 5.001 lei/ha (față de 4.758 lei/ha în 2022)
 • C: 3.165 lei/ha (față de 3.011 lei/ha în 2022)
 • D: 1.673 lei/ha (față de 1.592 lei/ha în 2022)

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție al rangului de localitate care este 4:

Categoria de folosință / Zona / lei/ha

A                  B                    C               D

Teren arabil: 33 lei/ha – 25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha (în 2022: 31 – 24 – 22 – 17)

Pășune:         25 lei/ha – 23 lei/ha  – 18 lei/ha – 16lei/ha (în 2022: 24 – 22 – 17– 15)

Fâneață:       25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha – 16 lei/ha (în 2022: 24 – 22 – 17 – 15)

Vie:                55 lei/ha  – 41 lei/ha  – 33 lei/ha  – 23 lei/ha (în 2022: 52 – 39 – 31 – 22)

Livadă:         63 lei/ha – 55 lei/ha  – 41 lei/ha – 33 lei/ha (în 2022: 60 – 52 – 39 – 31)

Pădure/teren cu

vegetație forestieră: 33 lei/ha – 25 lei/ha – 23 lei/ha – 18 lei/ha (în 2022: 31 – 24 – 22 – 17)

Teren cu ape: 18 lei/ha – 16 lei/ha – 8 lei/ha  – 0 (în 2022: 17 lei/ha – 15 lei/ha – 8 lei/ha – 0)

Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor pentru extravilan dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 • au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate nominalizat mai sus

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie: zona A – 2,4; zona B – 2,3; zona C – 2,2; zona D – 2,1:

Categoria de folosinţă / Niveluri aplicabile în 2023 / ha

 • Teren cu construcții: 36 (în 2022: 34)
 • Teren arabil: 59 (în 2022: 56)
 • Pășune: 33 (în 2022: 31)
 • Fâneață: 33 (în 2022: 31)
 • Vie până la intrarea pe rod: 0
 • Vie pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 66 (în 2022: 63)
 • Livadă până la intrarea pe rod: 0
 • Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 67 (în 2022: 63)
 • Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție: 0
 • Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celei de mai sus: 19 (în 2022: 18)
 • Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole: 6 (neschimbat)
 • Teren cu amenajări piscicole: 40 (în 2022: 38)

Impozitul pe teren se plătește annual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Se acordă bonificația de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice, pentru plata cu anticipație, a impozitului/taxei pe teren datorate pe întregul an, până la 31 martie.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. gelu stoian

  joi, 29.12.2022 at 20:00

  Pentru AER-ul din Alba Iulia, Ce IMPOZIT va fi in anul viitor, pentru persoanele fizice ? Depinde cate Usi si Geamuri are Cladirea : Pentru o singura usa = impozit Redus cu 40% , pentru DOUA , reducerea-i de NUMAI 10% ? Daca are un singur GEAM, se reduce impozitul cu 90% ? Pentru Doua, cu numai 50% , pentru trei sau mai MULTE, impozitul nu va fi redus DELOC ?

 2. Mircea

  vineri, 30.12.2022 at 04:33

  Ati votat, acum faceti plata!
  Mai dam un mandat?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax