Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

NOUA LEGE A PENSIILOR: Lista domeniilor care cuprind locurile de muncă încadrate în condiții speciale. Modificări importante

Publicat

Noua Lege a pensiilor, aflată în dezbatere la Camera Deputaților, aduce precizări foarte importante legate de locurile de muncă încadrate în condiți speciale 

În proiectul de lege s-au făcut deja câteva modificări importante care vor intra la aprobare. 

Votul din Camera Deputaților este decizional în cazul noii legi a pensiilor. Alba24 a consultat documentul realizat în colaborare cu Casa Națională de Pensii cu propunerile de modificare.

Noua Lege a pensiilor: LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b) manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

Modificări importante în NOUA LEGE a PENSIILOR: Formula de calcul, bonusuri, vârsta de pensionare redusă pentru femeile cu copii

c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d) fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e) asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f) asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, de produse pirotehnice, de materii explozive şi
mine;

g) operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h) delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare

Citește și Noua lege a pensiilor: Puncte suplimentare pentru persoanele care au cotizat peste 25 de ani. Noua formulă de calcul

3. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii

4. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m

5. Activităţile desfăşurate în subteran în cadrul metroului pentru:

a) mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b) mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c) mecanic instructor.

6. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, care se desfăşoară
100% în subteran

7. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de
mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor

8. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri şi de docheri-mecanizatori

9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri şi chesonieri

11. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine

12. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori

Noua lege a pensiilor: Modificările prevăzute în documentul aflat la Parlament. Schimbările prevăzute pentru fiecare tip de pensie

13. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile

14. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire – şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă

16. Diferite activități

a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă

18. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a) cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a
colectoarelor de gaze – platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs, scoaterea uşilor,
transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea
şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor
petroliere;

d) operaţia de gudronare a lingotierelor.

19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici
şi de sudură:

a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare
fabricării electrozilor;

b) calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şidozarea acestor componente;

d) coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e) recuperarea produselor cărbunoase;

f) prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale
niplurilor, ale blocurilor de furnal.

Noua Lege a pensiilor: LISTA domeniilor care cuprind locurile de muncă încadrate în condiții speciale

20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare

21. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate – retur, expediţia aglomeratului;

b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d) prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase,
convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor
refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

22. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

b) instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

23. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii:

a) încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă;

b) turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c) pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d) cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare

25. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b) încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c) încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d) încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă, potrivit informațiilor ab24;

Reducerea vârstei de pensionare pentru cei care au lucrat în grupa I și a II-a de muncă. Câți ani câștigi, în funcție de perioadă

e) extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f) extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g) striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi a ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă

27. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a) zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b) executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.

28. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a) uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b) distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

c) electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f) afinarea aurului şi a argintului;

g) fabricarea pulberii de aluminiu;

h) fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

29. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb- cadmiu;

b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d) metalurgia zincului;

e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a) metalizarea cu nichel-carbonil;

b) instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c) operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e) instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

f) operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

31. a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ – toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

32. Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere,
unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 t

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate

34. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de
fum

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

36. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

37. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului

38. Curăţarea rezervoarelor şi tancurilor, precum şi a canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile chimice şi petrochimice.

39. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon

40. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum – fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice

41. Fabricarea fenolului

42. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă

43. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi a policlorurii de vinil

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor

46. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa şi betanaftilimină

47. Fabricarea şi ambalarea benzidinei

48. Fabricarea hidrobenzenului

49. Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare

50. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii

51. Fabricarea ferodourilor – toate operaţiile; fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operaţiile

52. Activitatea de trefilare, inclusiv decaparea cu acizi

LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

1. Balerin/Solist balet

2. Acrobat

3. Solist vocal de operă şi de operetă

4. Instrumentist la instrumente de suflat

LISTA cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

1. Personal navigant pe:

a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;

b) avioane clasice de transport public;

c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;

d) elicoptere şi avioane utilitare;

e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.

2. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:

a) avioane clasice;

b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie

4. Personal navigant de control în zbor

5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor

6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor

7. Personal de paraşutism profesionist care:

a) execută salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;

b) execută salturi pentru recepţia paraşutelor;

c) execută salturi din turnul de paraşutism;

d) desfăşoară activitatea de instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută
salturi cu paraşuta.

8. Însoţitori de bord

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

4 Comentarii

4 Comentarii

 1. Anonymous

  sâmbătă, 28.10.2023 at 16:36

  se includ și cei care au lucrat in industria chimica

 2. Valerian Negrila

  duminică, 29.10.2023 at 18:28

  cine a lucrat grupa 2 in chimice la Oltchim chimie petrochimie la ce virsta de grupa doua toxicitate se pot pensiona

 3. Bica

  luni, 30.10.2023 at 23:20

  Cei care au lucrat subteran in minele de fier si cupru mai beneficiază de grupa specială ?

 4. Tudor

  vineri, 08.12.2023 at 17:17

  În noua lege se calculează după ani vechime nicăieri nu sespune despre contribuitate și cei care au muncit în producție în conditi grele grupa 1 și 2 sau o în aceste locati s-au plătit contribuție mai mare. Să sperăm că în normele de aplicare a legi .,..nu vor fi alte neechitati sociale ….cu multe contestați.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax