Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ECONOMIE

Programul ”Casa Verde” 2019: Finanțare de la stat cu 20.000 de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice. GHID

Publicat


panouri

Programul „Casa Verde” pentru anul 2019 s-a modificat. În loc de panouri solare, statul va da bani pentru sisteme fotovoltaice. Bugetul proiectului este de 120 de milioane de euro , iar reprezentanții Fondului pentru Mediu estimează că din luna ianuarie, programul va fi pus în aplicare, iar din luna martie proprietarii de case vor putea să aplice pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Noutatea programului constă în faptul că deţinătorii de panouri vor putea livra surplusul către reţeaua naţională, amortizând astfel investiţia.

UPDATE: În luna aprilie, românii vor putea beneficia de fonduri europene de 100 de milioane de euro pentru montarea de panouri fotovoltaice. Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat vineri, 22 februarie că s-a prelungit termenul de depunere a dosarelor pentru instalatori, pentru că foarte mulţi nu au apucat să facă acest lucru, iar interesul este ridicat. Procedura prin care oamenii pot primi până la 90% din valoarea totală a unui sistem fotovoltaic este una foarte simplă.

Statul subvenţionează cu 20.000 de lei persoanele fizice care doresc să îşi monteze panouri fotovoltaice acasă. Reprezintă până la 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului.

Ghidul de finanţare a fost deja publicat în Monitorul Oficial şi prevede că orice persoană fizică poate primi până la 20.000 de lei pentru a-şi instala panouri fotovoltaice pentru locuinţa proprie.

Pentru obţinerea celor 20.000 lei de la stat beneficiarul trebuie să meargă la un instalator validat de Administraţia Fondului de Mediu, pentru înscriere, cu următoarele documente: cerere de finanţare tehnoredactată, copia actului de identitate, extrasul de Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile, rezultat pentru dreptul de proprietate, şi dovezi că nu are restanţe la taxe şi impozite.

Apoi,în termen de 90 de zile trebuie să obţină un acord de la furnizorul-distribuitorul de energie electrică, după aceea urmeză montajul.

Surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională, de unde se poate primi şi bani. Banii vor fi plătiți de către furnizorul de energie electrică.

Lista instalatorilor aprobaţi de Administraţia Fondului pentru Mediu va fi publicată pe site-ul AFM , iar cei care vor să primească bani pentru panouri vor putea să depună cererile la firmele de specialitate.

Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia;
dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul;
ATENȚIE
Ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;
Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;
În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare.
ATENȚIE
Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;
Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă;
Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul)
– în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțare a acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.

Ministerul finanţează achiziţionarea tuturor elementelor unui sistem fotovoltaic de la panouri până la proiectul de instalare. Programul va avea trei etape.

Prima parte a calendarului prevede înscrierea operatorilor care pot instala astfel de panouri. Preşedintele Fondului de Mediu, Cornel Brezuică, cel care coordonează programul, spune că această etapă va începe în luna ianuarie.

Toate investiţiile astea se vor realiza prin aceşti instalatori, prin aceşti operatori economici care au dreptul de a opera pe reţea, de a face lucrări de electricitate. Condiţia este să aibă autorizaţie de tip B de la ANRE. Vom valida pe toţi cei care au interesul să lucreze în cadrul proiectului. Vor semna un contract cu Fondul de Mediu şi de la momentul respectiv aceşti instalatori pot monta pentru toate persoanele fizice care doresc să acceseze proiectul.

Pasul doi va fi în martie, când încep înscrierile persoanelor fizice interesate să-şi instaleze panouri fotovoltaice. Acestea îşi vor depune dosarul după ce-şi vor alege unul din instalatorii din lista aprobată de Fondul de Mediu.

După validarea dosarelor va urma etapa finală, adică instalarea sistemului. Noutatea acestui program ţine nu doar de finanţarea instalaţiei fotovoltaice, ci şi de faptul că surplusul de energie produs de persoanele fizice va putea fi livrat direct în sistemul naţional de energie. Cu alte cuvinte, ceea ce nu consumi poţi să livrezi în sistemul naţional şi să primeşti bani pentru aceasta.

Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de înscriere pentru validarea instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric ă, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională în perioada 25 ianuarie – 01 martie 2019.
Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric ă
necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.
Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va realiza prin intermediul instalatorilor, după încheierea etapei de validare a instalatorilor și publicarea listei acestora pe site-ul instituției – www.afm.ro.
Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorului, con ţinutul dosarului de validare și alte informații privind depunerea dosarului de validare se regăsesc în Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018, disponibil pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice.

Condiții FINANȚARE persoane fizice

Citește mai jos sau descarcă tot documentul AICI_ program FOTOVOLTAICE 2019 Alba24

Cuantumul finanţării

(1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

(2) Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

Reguli generale privind gestionarea informaţiilor

(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:

a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;

b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;

c) comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

CAP. II

Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului

ART. 10

Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului

Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării

ART. 18

Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor

(1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.

(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:

a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;

b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:

1. atributele de identificare a solicitantului;

2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numerele cadastral şi topografic ale imobilului respectiv;

3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;

4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;

d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile referitoare la conformitatea documentelor.

ART. 19

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;

d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;

g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

ART. 20

Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.

(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:

a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;

b) invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;

c) conexiuni – curent continuu şi curent alternativ;

d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;

e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

(5) Schema electrică cu protecţiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:

a) deconectarea automată, la dispariţia tensiunii din reţea;

b) reconectare automată/manuală, la apariţia tensiunii în reţea;

c) protecţie la minimă tensiune;

d) protecţie la maximă tensiune;

e) protecţie maximală de curent;

f) protecţie de minimă frecvenţă;

g) protecţie de maximă frecvenţă.

(6) Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:

a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] – 250 Wp;

b) toleranţă pozitivă – + 5%;

c) tehnologie – monocristalin sau policristalin;

d) ramă panou – aluminiu/BIPV;

e) conectare – compatibil cu MC4;

f) eficienţă panou – minimum 15%;

g) grad protecţie – minimum IP65;

h) rezistenţă factori externi – vânt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;

i) interval de temperatură funcţionare – -30°C – 70°C;

j) NOCT – 45°C+/-2°C;

k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] – ≥ 30V;

l) standarde minime obligatorii pentru module – SREN 61215 şi SREN 61730;

m) garanţie panou – minimum 10 ani pentru fiecare modul şi durata de viaţa 25 de ani;

n) garanţie eficientă – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;

o) condiţii de măsură (Standard Test Conditions – STC):

– masă aer AM = 1,5;

– radiaţie solară E = 1.000 W/m^2;

– temperatura celulei TC = 25 °C.

(7) Cerinţe tehnice ale invertorului/invertoarelor:

a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;

b) să fie prevăzut cu MPPT;

c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;

d) eficienţă: minimum 96%;

e) interval de temperatură funcţionare: -20°C – 50°C;

f) umiditate: până la 95%;

g) altitudine maximă: 2.500 m;

h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;

i) comunicaţie: compatibil cu cerinţele RDE;

j) garanţie invertor – minimum 5 ani.

(8) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.

(9) Invertorul poate fi şi hibrid.

(10) Invertorul trebuie să fie acreditat de către Transelectrica.

(11) Cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013 privind aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice“, cu modificările ulterioare, sau actele normative ulterioare.

(12) Cerinţele tehnice ale racordului electric:

a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;

b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie bidirecţională şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

(13) Cerinţele tehnice ale modulului de comunicaţie:

a) protocol: Mod Bus liber;

b) date transmise: energie zilnică, curent;

c) garanţie: minimum 5 ani;

d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;

e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;

f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;

g) conexiune: radio sau descărcare directă în caz de inaccesibilitate reţea mobilă/WAN/LAN;

h) management SIM: resetare de la distanţă în caz de deficienţă de comunicaţie;

i) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;

j) interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.

(14) Modulul de comunicaţie va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.

(15) Modulul trebuie să fie prevăzut şi cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.

(16) Modulul de comunicaţie trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

ART. 21

Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:

a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

e^1) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;

(la 12-03-2019 Articolul 21 din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de <LLNK 12019 232 50CS01 0118>Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)

f) în situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective;

(la 12-03-2019 Litera f) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de <LLNK 12019 232 50CS01 0118>Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)

g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

SECŢIUNEA a 2-a

Aprobarea solicitanţilor

ART. 22

Proceduri privind aprobarea solicitanţilor

(1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.

(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.

(3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

(4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.

(5) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii.

ART. 23

Contestarea rezultatelor

(1) Împotriva deciziei Comitetului director solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art. 22 alin. (5).

(2) Contestaţia, semnată de către solicitant, va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care s-a înscris, aceasta fiind scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (1). De asemenea, contestaţia poate fi transmisă şi prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziţie de Autoritate.

(3) Contestaţia trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare a contestatarului;

b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;

c) obiectul contestaţiei;

d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

(4) Soluţionarea contestaţiilor este efectuată în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, stabilită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(5) Comitetul director aprobă proiectele propuse spre respingere şi avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre acceptare, în urma soluţionării contestaţiilor.

(6) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

(7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile <LLNK 12004 554 12 2N1 0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân indisponibilizate acestora.

sursa: RADOR


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

17 Comentarii

17 Comments

 1. matis

  duminică, 30.12.2018 la 00:18

  CEI CARE NU SINT LEGATI LA RETEAUA DE ELECTIFICARE POT BENEFICIA DE FONDURI?(locuiesc intro zona neelectrificata)

 2. Avramut robert

  vineri, 04.01.2019 la 14:47

  Am pus panouri solare si am fost la un punct de lucru a unui distribuitor de energie electrica pentru ceva informații cu privire la surplusul de curent si habar n-au avut. Suntem cu mult în urmă față de vest

  • ken88

   duminică, 10.02.2019 la 18:01

   Tu si cu ala de la ghiseu sunteti in urma fata de vest. Imbecilitatea celor ca tine fac tara asta de rahat !,documenteaza-te domnle. Ai informatia la degetul mic si tu alegi sa intrebi pe 1 de la ghiseu care nu stie ce e cu el pe planeta asta, felicitari ! va luati de mana.Probabil conduci bmvw si consideri ca lucru nemtzesc e de calitate. Aafla ca nu este asa

 3. elvira rizoli

  vineri, 04.01.2019 la 19:51

  cei legati la reteua de electricitate pot beneficia de fonduri???

 4. alex

  joi, 24.01.2019 la 19:37

  unde se pot accesa banii pt aceste panouri

  • Cristian Panu

   joi, 24.01.2019 la 20:32

   Buna seara, în articol o să găsiti ghidul de finanțare.

 5. Ioja Cristina

  vineri, 25.01.2019 la 13:38

  Cum se pot accesa aceste fonduri, unde trebuie facut dosarul

 6. Gheorghe ion

  vineri, 25.01.2019 la 15:12

  Despre ce acte ieste nevoie pentru a accesa fondurile pentru programul casa verde

 7. Alexandru Suciu

  sâmbătă, 26.01.2019 la 20:27

  Va rog sa-mi precizati criteriile de calificare pentru solicitantul finantarii = daca exista restrictii in legatura cu distanta fata de reteaua de distributie

 8. bunumimi

  duminică, 27.01.2019 la 20:25

  Articolul este bine intentionat dar lasa nelamurite o serie de probleme.Cetateanul , adica eu , trebuie sa stie unde se adreseaza cu o cerere de achizitie , de instalare , de finantare , pentru ca trimiterea la un instalator care va fi cunoscut cindva …..

 9. Sorin

  luni, 28.01.2019 la 12:15

  Ghidul de finantare nu apare pe website!! Cand poate sa fie citit?

 10. Catalina Diaconescu

  luni, 04.02.2019 la 09:11

  Cum putem urmari lista privind inscrierea firmelor autorizate pana la finalizarea inscrierii acestora?

 11. Ambrus Pavel

  luni, 04.02.2019 la 17:32

  Din ghid nu rezulta raportul dintre pretul energiei livrate de furnizor electrica si ce se livreaza de catre invetitorul de elemente fotovoltaice (prosumator).
  Consideram echitabil ca acest raport sa fie 1 la 1, deci sa fie calculat acelasi pret atat pentru energia consumata cat si pentru cea livrata.
  Este un element foarte inportant, daca se garanteaza acest raport prin lege in vederea recuperarii investitiei.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

 12. ileana

  marți, 12.02.2019 la 11:37

  intrebare
  cei care au primimit o finantare casacverde cu ceva ani in urma mai pot beneficia si ei de acest program de 20000 lei ?

 13. DAN SEBASTIAN - din IAȘI

  luni, 15.04.2019 la 12:15

  Bună ziua. Sunt Dan Sebastian din Iași. Am participat în 2012 la Programul Casa verde ACM cu panouri solare și a fost un succes, sunt foarte mulțumit de acel program simplu, corect.
  Dar actualul program are o mare hibă, pentru că, probabil pentru limitarea solicitărilor, s-a introdus o condiție obligatorie, dar discriminatorie, inechitabilă, incorectă, nejustificată și abuzivă !!! Este vorba de extrasul de CARTE FUNCIARĂ pentru imobil, ceea ce nu permite înscrierea unor situații care altfel sunt perfect legale. ESTE CAZUL MEU, care am fost respins de către FIRMA pe care am ales-o (tot aceea pe care am ales-o la vechiul Program aplicat. Eu sunt proprietarul de drept și unic care a făcut investiția, al imobilului pe care l-am construit pe terenul moștenit de la părinți, respectiv posed:certificat de moștenitor legalizat + autorizație de construire pe numele meu + proces verbal de recepție pe umele meu și al soției, plăți impozite anuale pe numele meu etc. Deoarece soția mea a decedat de curând, eu și fiica mea suntem în succesiune și nu se poate înscrie în Carte Funciară imobilul deocamdată. Fiica este de acord cu lucrarea și cedează la Notariat în favoarea mea întreg imobilul,dar acțiunea este de durată. Sunt proprietar de drept, dar nu sunt acceptat în Program fără extras de Carte Funciară. Solicit anularea și înlăturarea condiției de extras de Carte Funciară, așa cum s-a anulat necesitatea ITP la zi pentru auto la Programul RABLA, care era o mare prostie. Înlăturarea acestei condiții de urgență ca să mă pot înscrie în acest program în timp util. Nu fac nicio ilegalitate! Dar condiția aceea este un ABUZ NEJUSTIFICAT. Nu sunt singura victimă în această situație imposibilă creată de incompetența unora. SOLICIT ANALIZAREA DE URGENȚĂ A PROBLEMEI ȘI REVENIREA LA LEGALITATE ȘI ECHITATE PRIN ANULAREA CERINȚEI EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARĂ ȘI MODIFICAREA PROGRAMULUI PENTRU A FI ACCESIBIL TUTUROR PROPRIETARILOR DE IMOBIL CU ACTE ÎN REGULĂ, CARE ÎNDEPLINESC TOATE CELELALTECONDIȚII. VĂ MULȚUMESC PENTRU ÎNȚELEGERE ȘIPROMPTITUDINE.

 14. Bădeliță

  sâmbătă, 08.06.2019 la 14:36

  Pentru judetul Timis se poate?

 15. Giorge Ardean

  marți, 09.07.2019 la 23:31

  Mai este valabilă încă aceasta oferta pentru jud HD? intr-o localitate mică as vrea.si dacă da cu cine pot lua legătura ? Astept raspuns. Multumesc frumos

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

23 august: Semnificaţii istorice. Se împlinesc 75 de ani de când România a întors armele împotriva Germaniei lui Hitler

Publicat

23 aug

Pe 23 august 2019 se împlinesc 75 de ani de la unul dintre cele mai controversate evenimente din istoria României. Timp de 40 de ani, până la prăbuşirea regimului comunist, pe 23 august s-a sărbătorit Ziua Naţională a României. În 23 august 1944, regele Mihai anunţa, la radio, că România întoarce armele împotriva Germaniei naziste […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Ministerul Justiției propune pedepse mai mari pentru răpire, noi reguli pentru liberarea condiționată și percheziții. PROIECT

Publicat

ministerul justitiei

Guvernul va da o ordonanță de urgență privind înăsprirea pedepselor pentru infracțiuni grave, proiectul propus de ministerul Justiției și prezentat joi de Ana Birchall prevăzând majorarea pedepselor pentru lipsire de libertate, condiții mai dure pentru liberarea condiționată, precum și alte reguli privind perchezițiile. „În ceea ce priveşte răpirea, propunem o incriminare mult mai aspră. Se […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Două noi aparate de radiologie, pentru pacienții Spitalului din Sebeș. Când vor fi recepționate și cât vor costa

Publicat

Spitalul Municipal Sebeș va achiziționa două aparate noi de radiologie. Cele două aparate Roentgen Digital cu două posturi, scopie și grafie, sunt destinate secțiilor de Radiologie și Imagistică Medicală și de Pneumoftiziologie. Valoarea investiției este estimată la peste 1,7 milioane de lei (aproximativ 376.000 de euro), fără TVA, aparatele urmând să fie recepționate înainte de […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

890.000 de lei pentru dotarea Brigăzii Antibraconaj din cadrul AJVPS Alba. Contract de finanțare, semnat la MADR

Publicat

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba a semnat miercuri, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), un contract de finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM), în valoare de aproape 890.000 de lei, pentru dotarea cu cele necesare eradicării braconajului piscicol de pe râul Mureș și afluenții săi.  Proiectul […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate