Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

OFICIAL: TITULARIZARE 2020 – proba scrisă, în 15 iulie. CALENDAR complet cu etapele de mobilitate și modificări din metodologie


Publicat

examen profesor

6) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:

până la 9 iunie: înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ

10 iunie: discutarea și analizarea de către consiliile de administraţie a cererilor depuse

10-12 iunie: comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, în condiţiile prevăzute la art. 80 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea în activitate, în anul școlar 2020-2021, a personalului didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie

16 iunie: validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 81 din Metodologie, conform hotărârii comisiei paritare

16-17 iunie: înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 17 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

18 iunie: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar

4 august: ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

3-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor

7) Detașarea în interesul învățământului: 

până în 5 iunie: înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ

10 iunie: discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ

10-12 iunie 2020: transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare

până în 17 august: numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

18 august: ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul școlar 2020-2021 şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

8) Soluţionarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:

4,5 și 17 august: înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare

17-18 august: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

19 august 2020: soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie

20-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Notă. Începând cu data de 19 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

9) Detaşarea la cerere:

Până în 9 iunie: depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2020-2021

10 iunie: discutarea și analizarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere

12 iunie: comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2020-2021

18-29 iunie: înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

1 iulie: afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare

1-2 iulie: înregistrarea contestațiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele școlare

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 2 iulie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

9 iulie: soluționarea contestațiilor la punctaje

1-10 iulie: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

20 august 2020: soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționate

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor – 24 august 2020

24 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere

27-28 august 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

10) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020:

20-21 august 2020: repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;

(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie

24 august 2020: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

25-28 august 2020: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

11) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:

20-21 august 2020: stabilirea, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie

24 august: transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare

25-26 august: emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie

27-28 august: emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)  care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

12) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie:

Până la 9 iunie: depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie

10 iunie: discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie

10-15 iunie: reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar

10-16 iunie: verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

25-26 august: repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 61 şi 85 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

26-28 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

13) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

18-29 iunie: înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

1-10 iulie: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

26-28 august: repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

28 și 31 august: înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare

1 septembrie: atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare

1-2 septembrie: transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învăţământ şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare

2-4 septembrie: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

15) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

26-27 august: depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere

28 și 31 august: organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor

1 septembrie: desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor

1-3 septembrie: înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale

16) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

27-28 august: depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere

31 august – 1 septembrie: desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor

1-3 septembrie: înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale

17) Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului:

2 septembrie: depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților

3 septembrie: afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare

3-4 septembrie: înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare

7 septembrie: soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

2-3 septembrie: repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie; repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

4-8 septembrie: repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

4-8 septembrie: ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

3-10 septembrie: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Notă: (1) În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării. (2) În situaţia în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ şi zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activităţile prevăzute în perioadele respective se organizează şi se desfăşoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Cîţu: Prin introducerea Certificatului Verde vreau să ţinem şcoala deschisă şi economia să nu fie închisă

Publicat

Premierul Florin Cîţu a declarat vineri că prin introducerea obligativității certificatului verde COVID în România, în localităţile cu rata mai mare de 3 la mia de locuitori şi mai mică sau egală cu 6, Guvernul a urmărit ca şcolile să rămână deschise, iar economia să nu fie închisă.

„Vrem să rămânem cu două lucruri importante – vreau să ţinem şcoala deschisă şi, în acelaşi timp, vreau ca economia să nu fie închisă. (…)

Vezi AICI: Certificatul verde digital, obligatoriu în restaurante, la nunți și activități în spații închise. Cum se descarcă documentul

Şi am văzut, iarăşi, în spaţiul public o interpretare greşită. Nu impunem nicio restricţie. Ne asigurăm că românii îşi vor desfăşura activităţile în condiţii de securitate şi de siguranţă. Nu impunem nicio restricţie”, a precizat Florin Cîţu.

El a afirmat că în privinţa accesului la mall-uri nu s-a discutat despre aplicarea certificatului verde: „Nu am discutat despre acest lucru, dar, ştiţi foarte bine că anul trecut mall-urile au fost deschise şi mergeam cu mască, deci cred că putem să facem acest lucru şi anul acesta„.

Cîțu: E mai ușor să carentinezi zone mai mici, mai complicat să carantinezi Bucureștiul

Florin Cîţu a precizat că la o rată de infectare de peste 6 la mia de locuitori localităţile vor fi carantinate, potrivit normativelor actuale.

„Asta înseamnă carantină, în acest moment înseamnă carantină. Ne uităm dacă introducem şi alte măsuri, depinde de situaţie.

Ştiţi foarte bine că e mai uşor să carantinezi zone mai mici, oraşe mai mici, comune şi e mai complicat să carantinezi Bucureştiul, de exemplu, sau zona Bucureşti – Ilfov”, a arătat el.

Prim-ministrul a menţionat că, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu, vicepreşedinte al CNCAV, vor oferi toate detaliile privind hotărârea de Guvern referitoare la introducerea certificatului verde în plan intern în localităţile unde rata de infectare este mai mare de 3 la mia de locuitori şi mai mică sau egală cu 6.

Şeful Executivului a participat vineri seară la dineul oficial care a marcat închiderea evenimentelor organizate la Bucureşti cu prilejul Anului European al Căilor Ferate.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Testul care depistează 50 de tipuri de cancer, înainte de apariția simptomelor. Descoperire care poate salva milioane de vieți

Publicat

foto: pixabay/ tomwieden-26234

Milioane de vieți ar putea fi salvate în fiecare an graţie unui test revoluţionar de sânge care poate depista 50 de tipuri de cancer înainte de apariția primelor simptome.

Este folosit deja în Statele Unite, iar Marea Britanie a început săptămâna aceasta cel mai mare studiu clinic la nivel global. La noi în ţară va ajunge cel mai probabil în 2-3 ani.

Virgil Păunescu, director Oncogen Timişoara pentru Observator: O să vină, l-au anunţat şi o să vină. Probabil, nu ştiu, într-un an, doi, trei.

Dintre toate bolile, cancerul omoară an de an cei mai mulţi oameni la nivel mondial. Un inamic tăcut, care ataca nemilos organismul uman, însă, care, dacă ar fi descoperit la timp, poate fi combătut.

Rezultate impresionante cu testul de sânge care poate identifica 50 de tipuri de cancer

Testul de sânge care poate identifica 50 de tipuri de cancer, instrument de diagnosticare experimentat de Serviciul Național de Sănătate britanic (NHS) are „rezultate impresionante” în identificarea tumorilor în stadii incipiente, relatează The Guardian.

Potrivit oamenilor de știință, un simplu test de sânge care poate detecta mai mult de 50 de tipuri de cancer înainte de apariția oricăror semne clinice sau simptome ale bolii la o persoană este suficient de precis pentru a fi lansat ca test de screening.

Testul se adresează persoanelor cu risc mai mare de boală, inclusiv pacienților cu vârsta de peste 50 de ani.

Potrivit aceleiași surse, testul este capabil să identifice multe tipuri de cancer care sunt dificil de diagnosticat în stadiile incipiente, cum ar fi cel localizat în zona capului și a gâtului, ovarian, ale pancreasului, ale esofagului și unele tipuri de cancer de sânge.

Oamenii de știință au declarat că descoperirile lor, publicate în revista Annals of Oncology, arată că testul detectează cu exactitate cancerul înainte de apariția oricăror semne sau simptome, în timp ce prezintă o rată fals pozitivă foarte mică.

Testul, dezvoltat de compania americană Graal, caută modificări chimice în fragmente de cod genetic – ADN fără celule (ADNc) – care se scurg din tumori în sânge.

De asemenea, testul a fost dezvoltat folosind un algoritm de învățare automată, respectiv un tip de inteligență artificială.
Testul funcționează examinând ADN-ul care este eliminat de tumori și care se circula apoi în sânge. Mai precis, se concentrează pe modificările chimice ale acestui ADN, cunoscute sub numele de modele de metilare.

Acum, cel mai recent studiu a arătat că testul are un nivel impresionant de înalt de precizie, oamenii de știință analizând performanța testului pe un număr de 2.823 de persoane bolnave și pe 1.254 de persoane sănătoase.

Eroare de 0,5% în detectarea tipurilor de cancer

Cercetările arată că testul a identificat corect când cancerul a fost prezent în 51,5% din cazuri, în toate etapele bolii, și a detectat în mod greșit cancerul în doar 0,5% din cazuri.

În tumorile solide care nu au opțiuni de screening – cum ar fi cancerele esofagiene, hepatice și pancreatice – capacitatea de a genera un rezultat pozitiv al testului a fost de două ori mai mare (65,6%) decât pentru tumorile solide care au opțiuni de screening, cum ar fi sânul, cancerul intestinal, al colului uterin și al prostatei.

Între timp, capacitatea generală de a genera un rezultat pozitiv al testului în cancerele de sânge, cum ar fi limfomul și mielomul, a fost de 55,1%.

Testul a identificat corect și țesutul în care cancerul a fost localizat în organism, în 88,7% din cazuri.

Dr. Eric Klein, președinte al Glickman Urological and Kidney Institute din Cleveland Clinic, SUA, și primul autor al cercetării, a declarat că „depistarea precoce a cancerului, când este mai probabil ca tratamentul să aibă succes, este una dintre cele mai semnificative oportunități pe care le avem pentru a reduce povara afecțiunii”.

Datele sugerează că dacă este utilizat alături de testele de screening existente, testul de detectare multi-cancer ar putea avea un impact profund asupra modului în care este detectat cancerul și, în cele din urmă, asupra sănătății publice.

surse: The Guardian, Rohealthreview,ro,

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Certificatul verde digital, obligatoriu în restaurante, la nunți și activități în spații închise. Cum se descarcă documentul

Publicat

Guvernul a adoptat vineri noi măsuri în contextul pandemiei. Astfel, dacă incidența este între 3 și 6 la mia de locuitori, nunțile și botezurile pot fi organizate în spații închise doar cu invitați vaccinați, testați sau trecuți prin boală, folosindu-se certificatul verde.

Guvernul a aprobat în ședința vineri, printr-o hotărâre, noi măsuri pentru desfășurarea unor activități în condiții de siguranță sanitară.

În județele/localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori și mai mică sau egală cu 6 la mie, noile norme prevăd că activitățile sunt permise doar cu participarea următoarelor categorii de persoane:

– vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

– care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore

– care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”, trasmite Guvernul.

Potrivit comunicatului de presă, obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul copiilor sub 6 ani.

Astfel:

1. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție

2. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție

3. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană

4. organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, este permisă cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății

5. organizarea de conferințe este permisă cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății

6. organizarea de mitinguri și demonstrații este permisă cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane

7. activitatea restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00

8. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00

9. activitatea cu publicul la jocurile de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului

10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului

11. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00 – 24:00

12. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00

13. activitățile sportive și recreative în aer liber sunt permise cu participarea a maxim 10 persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile care vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului Culturii și ministrului Tineretului și Sportului.

De asemenea, în cazul județelor/localităților cu incidența cuprinsă între 4 și 6 la mia de locuitori, sălile de sport și/sau fitness pot funcționa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.

Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit Hotărârii Guvernului nr. 932/2021(nn: ref prelungirea stării de alertă) au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

Persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul unui document, pe suport de hârtie sau în format electronic emis de respectivul stat.

Hotărârea aprobată vineri intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Excepție fac prevederile care vizează atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul aplicaţiei mobile «Check DCC» care vor intra în vigoare la data de 20 septembrie 2021.

Cum se descarcă Certificatul verde

Certificatul verde este necesar doar în localităţile unde incidenţa este cuprinsă între 3 şi 6 la mie. Documentul care va deveni vital în zilele viitoare.

Certificatul verde care poate fi descărcat aici: https://certificat-covid.gov.ro/login

Va atesta că persoanele sunt:

-vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

-au un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore

-între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD GALBEN de vreme rea emis pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și 20 de comune din județul Alba

Publicat

nori furtuna

ANM a emis un COD GALBEN de vreme rea în județul Alba. 

Fenomenele vizate constau în frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și averse care vor depăși local 20-25 de litri pe metrul pătrat.

Localitățile vizate: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade.

Codul este valabil între orele: 20:40 si 21:45.

A fost emis la 20:40 de minute, cu toate că ploile au început deja de aproape o oră în majoritatea acestor zone.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate