Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ANCOM: Obligaţii noi pentru furnizorii de internet. Ce informaţii trebuie să ofere utilizatorilor de servicii de comunicații electronice


Publicat

internet securitate

Internet_SecurityAutoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a stabilit noutăţi privind obligaţiile furnizorilor de servicii de internet în relaţia cu utilizatorii finali. Modificările vor fi aplicate de la sfârşitul lunii iunie.

Potrivit ANCOM, principala noutate este extinderea obligaţiilor de informare a utilizatorilor finali şi in sarcina furnizorilor de servicii de internet şi televiziune, în plus faţă de furnizorii de servicii de telefonie care au obligaţii de transparenţă şi în prezent.

De asemenea, decizia prevede detalierea anumitor informaţii din ofertele telecom care sunt esenţiale pentru utilizatorii finali, astfel încât aceştia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale de comunicare.

Furnizorii de servicii de telefonie şi internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet şi să comunica utilizatorilor, înainte de contractare, informaţii referitoare la existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi consecinţele depăşirii acestor praguri (precum limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).

Furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligaţia să publice pe paginile proprii de internet informaţii despre existenta anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicaţiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există şi sunt permise de lege (de exemplu, restricţii în utilizarea unor aplicaţii precum Skype sau WhatsApp). De asemenea, vor publica în cadrul ofertelor valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum valoarea vitezei minime garantate, dacă aceasta există (iar, în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru).

Operatorii de telefonie, de internet şi televiziune trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil şi cu o denumire sugestivă, către contractul- cadru şi condiţiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar şi să păstreze online o arhivă cu contractele-cadru şi cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonaţi.

Decizia stabileşte informațiile referitoare la accesul și condițiile de utilizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv referitoare la prețurile și tarifele aplicabile și sumele percepute la momentul încetării contractului, modalităţile prin care aceste informaţii vor fi puse la dispoziția publicului de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în conformitate cu legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, precum și formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

Obligațiile le revin furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Oferta comercială a furnizorilor cu pagini proprii de internet trebuie să conţină informaţii pe care le vor publica în cadrul secțiunii sau, după caz, secțiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagină de internet, toate planurile tarifare existente în oferta comercială care pot fi contractate de utilizatorii finali.

Pentru fiecare plan tarifar publicat pe pagina proprie de internet vor fi puse la dispoziția publicului, la prima accesare și în cadrul primei descrieri a planului tarifar respectiv, următoarele informații:

– denumirea și caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu menționarea, cel puțin a serviciilor de comunicații electronice și a creditului sau a resurselor (minute, SMS-uri, volum de trafic etc.) incluse în planul tarifar respectiv, precum și a echipamentului inclus, dacă este cazul; extraopțiunile, bonusurile și discounturile incluse în acel plan tarifar, dacă este cazul;

– contravaloarea planului tarifar, intervalul de tarifare, precum și, dacă este cazul, prețul care trebuie plătit pentru echipamentul inclus în pachet și/sau tariful de închiriere a echipamentului;

– în cazul serviciilor de acces la internet, valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum și valoarea vitezei minime garantate, dacă o astfel de viteză este oferită; în cazul în care viteza minimă nu este garantată, se va preciza acest lucru;

– informaţii privind existenţa anumitor praguri stabilite de furnizor dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final, precum şi consecinţele depăşirii acestor limite, dacă este cazul

– precizarea dacă există limitări, blocări sau tratamente preferențiale aplicate anumitor tipuri de trafic sau accesului ori utilizării anumitor servicii, aplicații sau conținut, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege; în cazul în care există astfel de practici, un link direct, cu o denumire sugestivă, către informații

– durata contractuală sau, după caz, variantele de durate minime contractuale propuse pentru planul tarifar descris, cu trimitere la detaliile referitoare la diferențele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă, dacă este cazul; dacă nu există o durată minimă, se va preciza acest lucru.

Furnizorii menţionaţi au obligaţia de a crea și de a menține pe propria pagină de internet o secțiune dedicată, care să cuprindă următoarele informații:

– descrierea detaliată a procedurilor de măsurare şi gestionare a traficului utilizate cu caracter temporar și/sau permanent, pentru a evita congestionarea unor segmente de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, a impactului acestor proceduri și/ori limitări asupra calităţii serviciului;

-politica de utilizare a serviciilor, dacă este cazul.

Informațiile pe care furnizorii au obligația să le pună la dispoziția publicului trebuie să fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, relevante și prezentate într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţă a acestora. Informațiile vor fi actualizate ori de câte ori intervine modificarea lor, precizându-se data ultimei actualizări.

Informaţiile trebuie să fie redactate cu caractere lizibile, iar culoarea fontului utilizat trebuie să contrasteze cu cea a fondului.

Punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor amintite se va realiza, cumulativ, prin următoarele mijloace:

– afişarea informaţiilor pe paginile proprii de internet;

– furnizarea în mod gratuit, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicații electronice destinate publicului, verbal sau, dacă se solicită astfel, în formă tipărită ori în formă electronică;

– furnizarea, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicații electronice destinate publicului, prin intermediul

serviciului de relații cu clienții, disponibil cel puțin 56 de ore pe săptămână la un număr de telefon indicat de furnizor.

– prin excepție, furnizorii care nu au pagină proprie de internet vor pune la dispoziția publicului, la cerere, informațiile în format tipărit sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil.

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil și accesibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către contractul-cadru și condițiile de furnizare a serviciilor a căror plată se realizează în avans, denumite în continuare condițiile de furnizare a serviciilor.

Furnizorii au obligaţia să remită oricărei persoane, la cerere, în mod gratuit în formă tipărită sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil, o copie a contractului-cadru și a condițiilor de furnizare a serviciilor.

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a crea, într-un loc ușor accesibil, o secțiune pe siteul propriu prin intermediul căreia să detalieze cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe care le furnizează, pe categorii de servicii de comunicatii electronice și de tehnologii utilizate, cu precizarea localităților unde există acoperire.

Informaţiile cuprinse în facturile detaliate

În cazul serviciilor de telefonie:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament, dacă este cazul;

c) tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;

d) tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte servicii furnizate și tarifele aferente acestora, dacă este cazul;

f) gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, dacă este cazul;

g) lista completă a apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, după caz; în cuprinsul acestei liste vor fi specificate următoarele informaţii:

– numărul apelat pentru fiecare apel voce/video inițiat şi numărul către care s-a expediat un SMS/MMS sau de la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz, în măsura în care furnizorul poate identifica aceste informaţii;

– data şi ora la care s-a iniţiat fiecare apel voce/video, la care s-a expediat un SMS/MMS sau la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz;

– durata fiecărei convorbiri telefonice;

– tariful pentru fiecare convorbire efectuată şi pentru fiecare mesaj expediat sau primit, pentru care se percepe un tarif ;

– valorile totale ale apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, diferenţiate pe categorii de apeluri/mesaje, după caz: în aceeaşi reţea, către alte reţele pe tipuri de reţele – către (alte) reţele fixe, către (alte) reţele mobile, către anumite reţele, către numere dintr-un grup definit, internaţionale, în roaming, numere cu tarif special, apeluri dial-up pentru acces la internet;

– numărul de minute/SMS-uri/MMS-uri consumate și, dacă este cazul, reportate, din fiecare categorie de resurse incluse în abonament;

h) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

i) modalitatea de contorizare a timpului de conversaţie tarifat; de asemenea, va fi specificată modalitatea de tarifare utilizată de furnizor, menţionându-se cel puţin unitatea de timp utilizată pentru tarifare (de exemplu, secundă, minut etc.) şi modalitatea de tratare a fiecărei unităţi de timp;

j) un număr de telefon la care utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare referitoare la factura detaliată;

k) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;

În cazul serviciilor de acces la internet:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament şi tariful pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;

c) tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;

d) tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte tarife pentru servicii suplimentare, dacă este cazul;

f) gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat şi modul de aplicare a acestora, dacă este cazul;

g) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

h) un număr de telefon în cazul în care utilizatorul vrea să solicite informaţii suplimentare cu privire la factura detaliată;

i) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;

j) în plus faţă de informaţiile menţionate mai sus, pentru internetul mobil sau pentru cazurile în care traficul este limitat se vor preciza şi:

– data şi ora începerii fiecărei sesiuni de date, volumul de trafic consumat/sesiune, tariful total aplicat pentru sesiune/grup de sesiuni în funcție de unitatea de tarifare;

– numărul de ore/volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic), precum şi traficul suplimentar generat prin depăşirea numărului de ore/volumului de trafic inclus în abonament, diferenţiat în funcţie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;

– unitatea minimă de contorizare a traficului, precum şi modalitatea de rotunjire a unei sesiuni, dacă este cazul;

– tariful aplicabil pe unitatea minimă utilizată pentru contorizarea traficului.

AICI, decizia integral.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020: Marți încep înscrierile pentru examen. Calendarul probelor și detalii pentru elevii de clasa a VIII-a

Publicat

Marți, 2 iunie, încep înscrierile pentru Evaluare Națională 2020. Prima probă scrisă va fi în 15 iunie, la Limba și literatura română, iar în 17 iunie este proba la Matematică. Primele rezultate vor fi cunoscute în 22 iunie.

Până atunci, în perioada 2-12 iunie, elevii pot participa la activități de pregătire pentru examen, în școli, tot de marți, 2 iunie.

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2020: Toate testele de pregătire și baremele. Modele de subiecte pentru examenul elevilor de clasa a VIII-a

Înscrierile la Evaluare Națională se fac de către școli, fără a mai fi necesară depunerea vreunei cereri.

Reamintim că la examenul din acest an a fost eliminată materia din semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020.

CALENDAR Evaluare Naţională 2020:

2-5 iunie: înscrierea elevilor

15 iunie: Limba şi literatura română – probă scrisă

17 iunie: Matematică – probă scrisă

18 iunie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

22 iunie: afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

22-23 iunie: depunerea contestațiilor (22 iunie: între orele 16:00 – 19:00; 23 iunie – între orele 8.00-12.00)

23-26 iunie: soluționarea contestațiilor

27 iunie: afișarea rezultatelor finale

Contestaţiile vor putea fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice.

Candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai candidaților minori.

În acest an, va fi organizată o sesiune specială de Evaluare Națională 2020, pentru elevii cu probleme de sănătate sau care sunt aflați în carantină/izolare.

CALENDAR sesiune specială Evaluare Națională 2020:

29 iunie: Limba și literatura română – proba scrisă

30 iunie: Matematică – proba scrisă

1 iulie: Limba și literatura maternă – proba scrisă

Evaluarea Națională este examenul susținut de absolvenții gimnaziului la finalizarea clasei a VIII-a, iar nota obținută la aceste probe contează în proporție de 80 la intrarea în liceu.

REGULI la examen

Potrivit metodologiei de examen anterioară, valabilă și în 2020, probele scrise încep la ora 9.00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul, și durează 2 ore. Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în acest an fiind și măsuri speciale de protecție sanitară.

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de cel puțin un asistent, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a Evaluării Naţionale şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. De asemenea, elevii sunt informaţi că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare şi li se aduc la cunoştinţă consecinţele nerespectării acestor prevederi.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.

Sălile de examen vor fi monitorizate audio și video. La fel și sălile unde se descarcă și multiplică subiectele și cele în care se evaluează/depozitează lucrările scrise ale candidaților. Înregistrările audio-video vor fi verificate prin sondaj de comisiile de examen, după încheierea probei scrise. Dacă se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau dacă sunt sesizări, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă aceste nereguli se confirmă, se pot lua măsuri până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop.

Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea paşilor menţionaţi, candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile menționate.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de timpul maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor (2 ore), pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. La părăsirea sălii de examen, toți candidații predau, odată cu lucrările scrise, și foaia/foile cu subiectul de examen.

Corectarea lucrărilor

Potrivit Ordinului 4916/2019 privind organizarea Evaluării Naționale 2020, după validarea finalizării evaluării de către doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele acestora este mai mică sau egală cu 1 punct, notele se trec cu cerneală roșie pe fiecare lucrare în parte și se semnează. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de valuatori, fără rotungire. Dacă diferența este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluator numiți de președintele comisiei. Nota finală va fi calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

În etapa de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele din evaluarea inițială. Dacă diferența este mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, președintele comisiei de contestații numește a treia comisie format din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrarea. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor. Nota finală este cea dată de a treia comisie de contestații.

Elevii și părinții pot vedea lucrările abia după afișarea rezultatelor finale.

Măsuri de prevenire și protecție în sălile de clasă / examen:

– la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;

– vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);

– se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire;

– în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

– intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

– există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dizinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.

– în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul

– pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania, la munte și la mare, până în 14 iunie. Cât vor crește temperaturile. Prognoza meteo pe două săptămâni

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, în regiuni din țară. Va fi frig până în 4 iunie, iar apoi se mai încălzește, însă temperaturi de vară autentică nu vor fi în următoarele 14 zile. La mare va ploua doar în primele zile ale lunii, însă în Transilvania și la munte vor fi șanse de ploi și furtuni în tot intervalul.

În Transilvania, vremea va fi rece în intervalul 1-4 iunie, când mediile maximelor se vor situa între 14 și 18 grade, iar ale minimelor între 4 și 8 grade, apoi se va încălzi treptat, astfel încât, în intervalul 5-7 iunie, regimul termic se va situa peste cel caracteristic perioadei, cu maxime până la 28 de grade și minime de 12 grade.

În intervalul 8-14 iunie nu vor fi variații termice semnificative, astfel că, în medie, maximele se vor situa între 24 și 26 de grade, iar minimele între 10 și 12 grade.

Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi ridicată pe tot parcursul intervalului.

La munte, vremea se va răci la început, astfel că în intervalul 1-4 iunie mediile maximelor se vor situa între 6 și 8 grade, iar ale minimelor între -1 și 2 grade. Ulterior acestea vor intra într-un proces de creștere treptată, astfel că valorile diurne mediate regional se vor situa între 12 și 18 grade, iar cele nocturne între 6 și 10 grade.

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată pe tot parcursul intervalului de prognoză.

În Dobrogea și pe litoral, prima săptămână va debuta cu o răcire a vremii, astfel încât în primele trei zile, media temperaturilor maxime va fi de 16-19 grade, apoi se va încălzi treptat, spre valori de 26- 27 grade, în data de 7 iunie. Ulterior temperatura aerului va scădea ușor și până la sfârșitul intervalului de prognoză valorile termice diurne vor fi de 24-25 de grade, în medie regională. Media temperaturilor minime va scădea, de la 12 grade în prima dimineață spre 9 grade în dimineața zilei de 03 iunie, apoi în creștere treptată spre 16-17 grade.

Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilității atmosferice va fi ridicată îndeosebi în intervalul 1-4 iunie, respectiv 8-14 iunie.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Drum național din Munții Apuseni, grav afectat de o alunecare de teren, reparat de CNAIR. Investiție de peste un milion de lei

Publicat

O porțiune din drumul național DN 1R, ce face legătura între Albac și Horea, va fi reparată de CNAIR printr-o investiție de peste un milion de lei. Sectorul de drum aflat între satele Budăiești și Rusești a fost grav afectat de o alunecare de teren, care a rupt zidul de sprijin, iar odată cu acesta s-a surpat și o parte din carosabil, pe partea dinspre valea Albac. 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectarea și execuția de lucrări pentru stoparea efectelor calamităților – repararea drumului DN 1R, km 76+090. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.067.025,83 de lei, fără TVA.

DN 1R este un drum național lung de 80 de kilometri, care face legătura între Huedin / DN 1 și Albac / DN 75, via Beliș. Amplasamentul drumului este situat pe un versant cu panta mare (17 – 31 grade), iar la baza versantului se află valea Albacului. Pentru realizarea drumului a fost necesară construirea unui zid de sprijin din zidărie de piatră care în momentul de față este puternic afectat (rupt).

„O dată cu ruperea zidului de sprijin s-a surpat și drumul pe jumătatea de bandă dinspre vale. Pe zona afectată de alunecare se poate circula doar pe o singură bandă”, se precizează în caietul de sarcini.

Potrivit documentului citat, în urma vizitei în teren s-au identificat următoarele:

– Între km 76 + 077 și km 76 + 100 s-a identificat o cedare a zidului de sprijin de rambleu în lungime de 23 m, realizat din zidărie de piatră. Astfel, drumul este suprat pe jumătatea din aval, datorită eroziunilor produse de râul Albac.

– La km 76 + 099 s-a identificat un podeț ce subtraversează drumul național. Acest podeț nu are cameră de cădere și amenajare aval și nu are timpane.

Prin realizarea investiției se dorește consolidarea drumului în vederea îmbunătățirii traficului auto și siguranței în exploatare.

Pentru consolidarea drumului se propun următoarele lucrări:

  • refacerea zidului de sprijin
  • realizare dren longitudinal amonte
  • refacere structură rutieră pe toată lățimea drumului
  • amplasarea parapetului pietonal
  • corecție a cursului albiei minore a râului Albac
  • refacerea podețului existent
  • refacerea stratului de uzură se va executa pe toată lățimea drumului, pe o lungime extinsă cu câte 10 m față de lungimea structurii de sprijin.

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 6 luni.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare COD GALBEN de FURTUNĂ în Alba. Averse, descărcări electrice, vânt puternic, grindină

Publicat

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de furtună, luni după-amiaza.

Potrivit ANM, se vor semnala descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni, averse care vor cumula 15 l/mp.

Până la ora 19.00, este vizată zona joasă a județului Alba.

Atenționări meteo similare sunt valabile în Bihor, Mureș, Harghita.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate