Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ANCOM: Obligaţii noi pentru furnizorii de internet. Ce informaţii trebuie să ofere utilizatorilor de servicii de comunicații electronice


Publicat

internet securitate

Internet_SecurityAutoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a stabilit noutăţi privind obligaţiile furnizorilor de servicii de internet în relaţia cu utilizatorii finali. Modificările vor fi aplicate de la sfârşitul lunii iunie.

Potrivit ANCOM, principala noutate este extinderea obligaţiilor de informare a utilizatorilor finali şi in sarcina furnizorilor de servicii de internet şi televiziune, în plus faţă de furnizorii de servicii de telefonie care au obligaţii de transparenţă şi în prezent.

De asemenea, decizia prevede detalierea anumitor informaţii din ofertele telecom care sunt esenţiale pentru utilizatorii finali, astfel încât aceştia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale de comunicare.

Furnizorii de servicii de telefonie şi internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet şi să comunica utilizatorilor, înainte de contractare, informaţii referitoare la existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi consecinţele depăşirii acestor praguri (precum limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).

Furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligaţia să publice pe paginile proprii de internet informaţii despre existenta anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicaţiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există şi sunt permise de lege (de exemplu, restricţii în utilizarea unor aplicaţii precum Skype sau WhatsApp). De asemenea, vor publica în cadrul ofertelor valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum valoarea vitezei minime garantate, dacă aceasta există (iar, în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru).

Operatorii de telefonie, de internet şi televiziune trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil şi cu o denumire sugestivă, către contractul- cadru şi condiţiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar şi să păstreze online o arhivă cu contractele-cadru şi cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonaţi.

Decizia stabileşte informațiile referitoare la accesul și condițiile de utilizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv referitoare la prețurile și tarifele aplicabile și sumele percepute la momentul încetării contractului, modalităţile prin care aceste informaţii vor fi puse la dispoziția publicului de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în conformitate cu legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, precum și formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

Obligațiile le revin furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Oferta comercială a furnizorilor cu pagini proprii de internet trebuie să conţină informaţii pe care le vor publica în cadrul secțiunii sau, după caz, secțiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagină de internet, toate planurile tarifare existente în oferta comercială care pot fi contractate de utilizatorii finali.

Pentru fiecare plan tarifar publicat pe pagina proprie de internet vor fi puse la dispoziția publicului, la prima accesare și în cadrul primei descrieri a planului tarifar respectiv, următoarele informații:

– denumirea și caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu menționarea, cel puțin a serviciilor de comunicații electronice și a creditului sau a resurselor (minute, SMS-uri, volum de trafic etc.) incluse în planul tarifar respectiv, precum și a echipamentului inclus, dacă este cazul; extraopțiunile, bonusurile și discounturile incluse în acel plan tarifar, dacă este cazul;

– contravaloarea planului tarifar, intervalul de tarifare, precum și, dacă este cazul, prețul care trebuie plătit pentru echipamentul inclus în pachet și/sau tariful de închiriere a echipamentului;

– în cazul serviciilor de acces la internet, valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum și valoarea vitezei minime garantate, dacă o astfel de viteză este oferită; în cazul în care viteza minimă nu este garantată, se va preciza acest lucru;

– informaţii privind existenţa anumitor praguri stabilite de furnizor dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final, precum şi consecinţele depăşirii acestor limite, dacă este cazul

– precizarea dacă există limitări, blocări sau tratamente preferențiale aplicate anumitor tipuri de trafic sau accesului ori utilizării anumitor servicii, aplicații sau conținut, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege; în cazul în care există astfel de practici, un link direct, cu o denumire sugestivă, către informații

– durata contractuală sau, după caz, variantele de durate minime contractuale propuse pentru planul tarifar descris, cu trimitere la detaliile referitoare la diferențele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă, dacă este cazul; dacă nu există o durată minimă, se va preciza acest lucru.

Furnizorii menţionaţi au obligaţia de a crea și de a menține pe propria pagină de internet o secțiune dedicată, care să cuprindă următoarele informații:

– descrierea detaliată a procedurilor de măsurare şi gestionare a traficului utilizate cu caracter temporar și/sau permanent, pentru a evita congestionarea unor segmente de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, a impactului acestor proceduri și/ori limitări asupra calităţii serviciului;

-politica de utilizare a serviciilor, dacă este cazul.

Informațiile pe care furnizorii au obligația să le pună la dispoziția publicului trebuie să fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, relevante și prezentate într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţă a acestora. Informațiile vor fi actualizate ori de câte ori intervine modificarea lor, precizându-se data ultimei actualizări.

Informaţiile trebuie să fie redactate cu caractere lizibile, iar culoarea fontului utilizat trebuie să contrasteze cu cea a fondului.

Punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor amintite se va realiza, cumulativ, prin următoarele mijloace:

– afişarea informaţiilor pe paginile proprii de internet;

– furnizarea în mod gratuit, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicații electronice destinate publicului, verbal sau, dacă se solicită astfel, în formă tipărită ori în formă electronică;

– furnizarea, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicații electronice destinate publicului, prin intermediul

serviciului de relații cu clienții, disponibil cel puțin 56 de ore pe săptămână la un număr de telefon indicat de furnizor.

– prin excepție, furnizorii care nu au pagină proprie de internet vor pune la dispoziția publicului, la cerere, informațiile în format tipărit sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil.

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil și accesibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către contractul-cadru și condițiile de furnizare a serviciilor a căror plată se realizează în avans, denumite în continuare condițiile de furnizare a serviciilor.

Furnizorii au obligaţia să remită oricărei persoane, la cerere, în mod gratuit în formă tipărită sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil, o copie a contractului-cadru și a condițiilor de furnizare a serviciilor.

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a crea, într-un loc ușor accesibil, o secțiune pe siteul propriu prin intermediul căreia să detalieze cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe care le furnizează, pe categorii de servicii de comunicatii electronice și de tehnologii utilizate, cu precizarea localităților unde există acoperire.

Informaţiile cuprinse în facturile detaliate

În cazul serviciilor de telefonie:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament, dacă este cazul;

c) tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;

d) tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte servicii furnizate și tarifele aferente acestora, dacă este cazul;

f) gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, dacă este cazul;

g) lista completă a apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, după caz; în cuprinsul acestei liste vor fi specificate următoarele informaţii:

– numărul apelat pentru fiecare apel voce/video inițiat şi numărul către care s-a expediat un SMS/MMS sau de la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz, în măsura în care furnizorul poate identifica aceste informaţii;

– data şi ora la care s-a iniţiat fiecare apel voce/video, la care s-a expediat un SMS/MMS sau la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz;

– durata fiecărei convorbiri telefonice;

– tariful pentru fiecare convorbire efectuată şi pentru fiecare mesaj expediat sau primit, pentru care se percepe un tarif ;

– valorile totale ale apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, diferenţiate pe categorii de apeluri/mesaje, după caz: în aceeaşi reţea, către alte reţele pe tipuri de reţele – către (alte) reţele fixe, către (alte) reţele mobile, către anumite reţele, către numere dintr-un grup definit, internaţionale, în roaming, numere cu tarif special, apeluri dial-up pentru acces la internet;

– numărul de minute/SMS-uri/MMS-uri consumate și, dacă este cazul, reportate, din fiecare categorie de resurse incluse în abonament;

h) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

i) modalitatea de contorizare a timpului de conversaţie tarifat; de asemenea, va fi specificată modalitatea de tarifare utilizată de furnizor, menţionându-se cel puţin unitatea de timp utilizată pentru tarifare (de exemplu, secundă, minut etc.) şi modalitatea de tratare a fiecărei unităţi de timp;

j) un număr de telefon la care utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare referitoare la factura detaliată;

k) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;

În cazul serviciilor de acces la internet:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament şi tariful pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;

c) tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;

d) tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte tarife pentru servicii suplimentare, dacă este cazul;

f) gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat şi modul de aplicare a acestora, dacă este cazul;

g) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

h) un număr de telefon în cazul în care utilizatorul vrea să solicite informaţii suplimentare cu privire la factura detaliată;

i) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;

j) în plus faţă de informaţiile menţionate mai sus, pentru internetul mobil sau pentru cazurile în care traficul este limitat se vor preciza şi:

– data şi ora începerii fiecărei sesiuni de date, volumul de trafic consumat/sesiune, tariful total aplicat pentru sesiune/grup de sesiuni în funcție de unitatea de tarifare;

– numărul de ore/volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic), precum şi traficul suplimentar generat prin depăşirea numărului de ore/volumului de trafic inclus în abonament, diferenţiat în funcţie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;

– unitatea minimă de contorizare a traficului, precum şi modalitatea de rotunjire a unei sesiuni, dacă este cazul;

– tariful aplicabil pe unitatea minimă utilizată pentru contorizarea traficului.

AICI, decizia integral.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

ANCPI: A scăzut numărul imobilelor vândute în aprilie. Situația tranzacțiilor de construcții și terenuri în Alba și în țară

Publicat

blocuri apartamente 2

În luna aprilie 2021 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 55.569 de imobile, cu 28.548 mai multe față de perioada similară a anului 2020, potrivit celor mai recente date comunicate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În județul Alba, au fost vândute 435 de imobile, mai puține față de luna martie.

Statistica ANCPI arată că numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare în luna aprilie 2021 este cu 7.322 mai mic față de luna martie, la nivel național.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în aprilie 2021, în București – 9.365, Ilfov – 3.243 și Timiș – 3.144. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Covasna – 175, Călărași – 290 și Teleorman – 355.

Numărul ipotecilor, la nivel național, în aprilie 2021, a fost de 26.025, cu 3.180 mai mare față de aprilie 2020. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.490, Dolj – 2.130 și Ilfov 1.903. La polul opus se află județele Covasna – 60, Sălaj – 63, și Harghita – 65.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a patra lună a anului 2021 sunt  Arad – 672, Caraș Severin – 598 și Buzău – 450.

Situația în Alba

În județul Alba, numărul imobilelor vândute în martie este de 435 (576 în martie, 626 în februarie), din care 150 de case și apartamente (228 în martie, 172 în februarie) și 96 terenuri agricole (78 în martie, 161 în februarie).

Au fost înregistrate 208 de ipoteci (258 în martie, 179 în februarie), 121 dintre ele pentru terenuri cu construcții (107 în martie, 72 în februarie).

sursă: ancpi.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cele mai importante amenințări cibernetice în limba română. Raport anual, realizat la nivelul UE

Publicat

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică a publicat raportul anual al amenințărilor în limba română.

Acest raport anual lansat de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) oferă o prezentare generală cu privire la amenințările din zona securității cibernetice, prezentând cele mai importante subiecte la care se face referire în toate celelalte rapoarte ENISA Threat Landscape.

De asemenea, un top realizat de ENISA cu primele 15 amenințări care ne-au vizat în 2020, dar și concluzii și recomandări.

ENISA a mers mai departe și a ales să ofere o variantă de raport în limba română și pentru rapoartele strategice, respectiv tehnice ale amenințărilor prezente în 2020.

Cele mai importante 15 amenințări sunt descrise pe larg în documentul care poate fi consultat AICI.

Pe primele locuri se află malware, atacurile online, pishing, atacurile asupra aplicațiilor web, furtul de indentitate, șantajul digital, criptojacking și spionajul cibernetic.

Sursă: Cert.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

„Marea asfaltare”, în Apuseni: 50 de km din DN 75, între Bistra și Ocoliș, reabilitați printr-o investiție de 17,8 milioane lei

Publicat

Un sector în lungime de 50 de kilometri din drumul național DN 75, ce trece prin orașul Baia de Arieș și comunele Bistra, Lupșa, Sălciua, Poșaga și Ocoliș din Munții Apuseni, va fi asfaltat printr-o investiție de peste 17,8 milioane de lei. 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a lansat marți, 11 mai, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru executarea de covoare asfaltice la cald, cu mixtură asfaltică tip BA16 de 6 cm, cu frezare, pe drumul național DN 74, între km 85+000 și km 135+000.

Valoarea totală este estimată la 17.868.799,73 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, lucrarea este prevăzută a se executa în planul de întreținere periodică a drumurilor publice în anul 2021, durata de execuție a lucrărilor fiind de 2 luni.

Sectorul de drum studiat se află pe raza județului Alba și aparține de drumul național DN 75 care face legătura între localitatea Ștei, județul Bihor și localitatea Mihai Vieazul, județul Cluj și care se află în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.

Contractul este împărțit pe trei loturi, respectiv:

  • Lotul 1 – DN 75 km 85+000- km 101+595 (între Bistra și Baia de Arieș) 

 

Potrivit caietului de sarcini, traseul studiat se întinde pe raza comunelor Bistra, Lupșa și a orașului Baia de Arieș. În prezent, pe sectoarele analizate au apărut o serie de degradări pe suprafețe întinse (fisuri, crăpături, etc.) care creează disconfort asupra conducătorilor auto.

Traseul are un caracter sinuos, urmând meandrele râului Arieș, cu porțiuni cu aliniamente scurte racordate prin curbe cu raze destul de mici.

Lungimea traseului este de 16.595 m, având o suprafață (incluzând partea carosabilă cu supralărgiri și suprafața până în borduri (în localități) de 106.055,47 mp.

  • Lotul 2 – DN 75 km 101+595- km 119+303 (între Baia de Arieș și Sălciua)

Traseul studiat se întinde pe raza orașului Baia de Arieș și a comunei Sălciua. În prezent, pe sectoarele analizate au apărut o serie de degradări pe suprafețe întinse (fisuri, crăpături, etc.) care creează disconfort asupra conducătorilor auto.

Traseul are un caracter sinuos, urmând meandrele râului Arieș, cu porțiuni cu aliniamente scurte racordate prin curbe cu raze destul de mici.

Lungimea traseului este de 17.708  m, având o suprafață (incluzând partea carosabilă cu supralărgiri și suprafața până în borduri (în localități) de 112.117,40 mp.

  • Lotul 3 – DN 75 km 119+303- km 135+000 (între Sălciua și Ocoliș – limita cu județul Cluj)

Traseul studiat se întinde pe raza a trei comune, Sălciua, Poșaga și Ocoliș. În prezent, pe sectoarele analizate au apărut o serie de degradări pe suprafețe întinse (fisuri, crăpături, etc.) care creează disconfort asupra conducătorilor auto.

Traseul are un caracter sinuos, urmând meandrele râului Arieș, cu porțiuni cu aliniamente scurte racordate prin curbe cu raze destul de mici.

Lungimea traseului este de 15.615  m, având o suprafață (incluzând partea carosabilă cu supralărgiri și suprafața până în borduri (în localități) de 98.040,08 mp.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO: Profesor universitar din Cluj, condamnat la închisoare. A luat bani de la zeci de studenți pentru a-i trece la examene

Publicat

Ardelean Ioan, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Mai exact, procurorii au reușit să probeze 43 de acte materiale, în care profesorul a primit bani de la studenți pentru a-i trece la disciplinele „Mecanisme I” sau „Mecanisme II”.

Modalitatea de prindere a profesorului, care în mare parte primea mita sub formă bancnotelor de 50 de euro, a fost una foarte complexă. Au fost folosite persoane sub acoperire, supraveghere audio video și în final un flagrant, în biroul profesorului, în care au descoperit mai multe plicuri cu bancnote euro.

Faptele pentru care profesorul a fost condamnat s-au petrecut în luna septembrie a anului 2017, iar o primă condamnare a venit în luna octombrie a anului 2020. Atunci judecătorii Tribunalului Cluj l-au condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

În urma primei decizii, procurorii au făcut apel, iar dosarul s-a mutat pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații au schimbat sentința și l-au condamnat la închisoare cu executare.

În motivarea instanței de fond este descris pas cu pas modul în care anchetatorii au obținut probele împotriva profesorului. Aceștia au chemat la audieri studenți, au obținut un mandat pentru supraveghere ambientală foto – video dar au folosit și investigatori sub acoperire.

Mai mult de atât din câte se pare, fenomenul era atât de cunoscut la nivelul studenților, încât la un moment dat, când doi studenți au mers la un xerox din apropierea unității de învățâmânt pentru a cumpara două plicuri, vânzătoarea le-a zâmbit, fapt care i-a dus pe cei doi cu gândul că practica este una cunoscută.

Modul de operare

”mecanismul folosit de către inculpatul Ioan Ardelean pentru desfășurarea activității ilicite, consta în aceea că studentul interesat de promovarea examenului se prezenta la biroul profesorului înainte de susținerea examenului având banii într-un plic pe care menționa numele, anul, specializarea și disciplina la care dorește să promoveze, plic pe care îl oferă profesorului care comunica studentului un subiect de examen pentru a-l pregăti iar în momentul susținerii examenului oral, studentul susținea subiectul de examen primit de la profesor cu ocazia predării banilor, indiferent de subiectul trecut pe biletul extras.

De la caz la caz, au existat situații în care modul de operare a fost oarecum diferit, după cum se va detalia în cele ce urmează însă numitorul comun a fost că predarea banilor se realiza anterior examenului, în biroul profesorului în plicuri albe sau foi de examen, suma a fost constantă, 50 euro sau echivalentul în lei și toți studenții care au achitat suma amintită, au trecut examenul”, se arată în motivarea pe scurt a instanței de fond.

Ce au reținut procurorii

S-a reținut în esență sub aspectul stării de fapt aceea că la data de 02.09.2017 inculpatul Ioan Ardelean, în calitate de profesor în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca a primit în biroul său sume de bani de la un număr de 10 studenți, totalizând 400 de euro (câte 50 euro de la un număr de 8 studenți) și 450 de lei (200 lei respectiv 250 lei de la un număr de 2 studenți), în legătură cu examenul ce trebuia susținut de către acești studenți la data de 02.09.2017 la disciplinele„Mecanisme I” sau „Mecanisme II” , respectiv pentru ca inculpatul să le acorde acestora note de trecere la respectivele examene iar în intervalul 04-09.07.2017, în calitate de profesor în cadrul Universității Tehnice din Cluj-N_____, a primit în biroul său sume de bani de la un număr de 33 studenți suspecți, totalizând 1.500 euro (câte 50 euro de la un număr de 30 studenți suspecți) și 600 lei (câte 200 lei de la un număr de 3 studenți suspecți), în legătură cu examenul ce trebuia susținut de către acești studenți la data de 09.07.2017 la disciplinele„Mecanisme I” sau „Mecanisme II” , respectiv pentru ca inculpatul să le acorde acestora note de trecere la respectivele examene, ulterior însușindu-și acești bani, în condițiile în care toți studenții în cauză au promovat examenul, se mai arată în documentul citat.

După mai bine de trei ani de la momentul flagrantului, profesorul a fost condamnat. Curtea de Apel Cluj a dat decizia finală, în data de 7 mai 2021.

” Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj împotriva sentinţei penale nr. 295 din data de 12 octombrie 2020 a Tribunalului Cluj şi a încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 28.01.2021. Desfiinţează sentinţa penală nr. nr. 295 din data de 12 octombrie 2020 cu privire la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului A.I. şi cu privire la dispoziţiile privind confiscarea specială şi confiscarea extinsă, şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: Menţine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului A.I. pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (…) şi dispune executarea acesteia în regim de detenţie.

(…) dispune confiscarea specială de la inculpatul A.I.a sumelor de 1050 lei şi 1900 euro dobândite prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În temeiul art. 1121 alin. 1 lit. m şi al. 2 C.pen. dispune confiscarea extinsă de la inculpatul A.I.a sumei de 11750 euro. Desfiinţează în totalitate încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 28.01.2021. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul A.I.împotriva aceleiaşi sentinţe. Obligă inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare în apel restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 mai 2021”, se arată în minuta pe scurt a Curții de Apel Cluj.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate