Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

IŞJ Alba: Înscrieri până în 31 octombrie, pentru perfecţionarea prin grade didactice în învăţământ. Condiţii în atenţia cadrelor didactice


Publicat

sediu ISJ Alba

isj inspectorat scolar alba 1Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba transmite precizări referitoare la înscrierea cadrelor didactice din judeţ, pentru perfecţionarea, prin grade didactice, în învăţământ, conform prevederilor legale.

Înscrierile au început în 1 octombrie şi se desfăşoară până în 31 octombrie. Condiţiile de înscriere sunt prevăzute de Legea Educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada de înscriere pentru perfecţionarea prin grade didactice (gradul didactic II – seria 2017 – 2019 şi gradul didactic I – seria 2017 -2020) este 1-31 octombrie 2017.

Pentru susţinerea examenului de grad II – sesiunea 2019, se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2017 – 2018;

– au obţinut definitivatul în sesiunea din 2015 sau în sesiunile anterioare;

– au solicitat şi efectuat preinspectia (inspecţia curentă 1) necesară înscrierii la Examenul pentru obţinerea gradului didactic ÎI în anul şcolar 2016-2017, obţinând cel puţin calificativul „Bine”;

– vor avea la data de 31.08.2019 o vechime efectivă de predare la catedră de minim 4 ani, de la data obţinerii definitivatului;

– au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, cel puţin calificativul „Bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare:

– nu au fost declarate respinse la probele scrise şi orale ale examenului pentru obţinerea gradului didactic II în sesiunea – august 2017.

Pentru susţinerea examenului de grad I – sesiunea 2020, se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii:

– ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2017 – 2018;

– au obţinut gradul didactic II în sesiunea 2016 sau în sesiunile anterioare;

– au solicitat şi efectuat preinspectia (inspecţia curentă 1), necesară înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I, în anul şcolar 2017 – 2018, obţinând calificativul „Foarte Bine”;

– vor avea, la data finalizării examenului – 31.08.2020, o vechime efectivă minimă de predare de 4 ani împliniţi de la dată finalizării gradului II;

– au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, calificativul „Foarte Bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare.

Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2017 (seria 2015 -2017) se vor putea reînscrie pentru perfecţionarea prin grade didactice în perioada 1-31 octombrie 2018 prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor.

Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic I în sesiunea 2017 (seria 2014 -2017) se vor putea reînscrie pentru perfecţionarea prin grade didactice după un interval de cel puţin 2 ani şcolari prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor.

Condiţiile şi actele necesare înscrierii pentru perfecţionarea prin grade didactice (gradul didactic ÎI şi gradul didactic I) vor fi verificate de către directorul unităţii de învăţământ pentru fiecare cadru didactic care solicită înscrierea. Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor legale.

Dosarele cadrelor didactice înscrise în unitatea de învăţământ la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ Inspectoratului şcolar de sector arondat disciplinei, pentru înregistrarea înscrierii conform metodologiei.

În perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale (conform precizărilor Art. 10 (2.1) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011) şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2020 pot solicita, prin cerere tip adresată conducerii unităţii de învăţământ, efectuarea primei inspecţii curente (solicitarea se face în anul premergător depunerii dosarului de înscriere). Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul şcolar arondat disciplinei, pentru înregistrarea acestora conform metodologiei.

În perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale conform precizărilor Art. 29-(2) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I în seria 2018-2021, vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere tip adresată conducerii unităţii de învăţământ (solicitarea se face în anul premergător depunerii dosarului de înscriere). Modelul de cerere poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul şcolar arondat disciplinei, pentru înregistrarea acestora conform metodologiei.

Opisul dosarului de înscriere la examenul de acordare a gradului didactic II:

– cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro );

– fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, conform anexei 5 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro

– copii ale următoarelor documente certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de baza: buletin/ carte de identitate, certificatului de naştere, certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie, în caz de divorţ sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

– copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate”conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

– copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru nouă specializare;

– dovadă privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „bine”, modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site- ul www.ismb.ro );

– dovadă privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari (modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site- ul www.ismb.ro);

– recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

– copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

– copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

Opisul dosarului de înscriere la examenul de acordare a gradului didactic I:

– cererea tip de înscriere, adresată conducerii Inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro);

– fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, conform anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro);

– copii ale următoarelor documente certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de baza buletin/ carte de identitate, certificatului de naştere, certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie, în caz de divorţ sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

– copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate”conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

– copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru nouă specializare;

– dovadă privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „Foarte Bine” – modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro);

– dovadă privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „Foarte Bine” – modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro);

– recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

– copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

– copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

După depunerea dosarelor de înscriere la examenele de acordare a gradelor didactice şi a cererilor de efectuare a preinspectiei, cadrele didactice vor accesa site-ul Inspectoratului, pentru a consulta planificarea inspecţiilor. În situaţia în care nu se regăsesc în listele cu planificarea şi repartizarea inspecţiilor de specialitate candidaţii vor lua legătura cu inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea clarificării situaţiei

înscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice, pe toată perioada până la finalizarea examenului, atât cadrul didactic cât şi directorul unităţii de învăţământ unde funcţionează candidatul, au obligaţia să comunice eventualele schimbări apărute de la înscriere, precum şi situaţiile în care nu mai poate fi îndeplinită condiţia de vechime la catedră, până la susţinerea examenului (ex. cadre didactice care întrerup activitatea pentru creşterea copilului sau prin concedii fără plata, respectiv normă didactică parţială), respectiv eventualele sancţiuni aplicate cadrelor didactice înscrise la gradele didactice, care impun amânarea susţinerii examenului de grad didactic până la ridicarea sancţiunii.

Concediul medical şi de maternitate se consideră vechime efectivă la catedră.

Concediul pentru creşterea copilului şi concediul fără plata nu pot fi luate în considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare perioadele respective sunt luate în calcul doar pentru stabilirea vechimii în muncă/învăţământ).

Conform Codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului, contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nicio activitate de perfecţionare (inspecţii, colocviu, depunere lucrare, examene).

Fişele tip de înscriere vor fi completate la toate rubricile de către candidat, cu excepţia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unităţilor de învăţământ (care împreună cu directorul unităţii şcolare răspund de corectitudinea datelor înscrise).

În cazul doamnelor căsătorite, se va trece în fişa de înscriere, în cerere şi în tabelul electronic numele dinaintea căsătoriei urmat de numele dobândit prin căsătorie, conform indicaţiilor de completare a acestuia în fişa de înscriere.

Pe coperta dosarului de înscriere, se specifică: numele şi prenumele candidatului (aşa cum apare în fişa de înscriere); unitatea de învăţământ la care este încadrat; specialitatea la care va susţine examenul ; tipul examenului la care se înscrie (gradul didactic II, gradul didactic I) şi sesiunea de examen; denumire completă a centrului de perfecţionare pentru care optează.

La primirea dosarelor în unitatea de învăţământ, se vor avea în vedere următoarele:

– documentele din dosar vor fi aşezate în ordinea menţionată, în informaţiile legate de conţinutul dosarului de înscriere;

– pagină a două a fişei de înscriere are valoare de adeverinţă de vechime şi din această trebuie, să rezulte clar vechimea efectivă la catedră de la definitivat sau ultimul grad obţinut şi până la 31 august a anului şcolar în care se finalizează examenul pentru care se înscrie.

Se menţionează explicit perioadele de întrerupere a activităţii la catedră (concediu creştere copil, concediul fără plata, etc.)

Pentru detalii legate de cazuri şi situaţii speciale, candidaţii pot solicita sprijinul directorilor unităţilor de învăţământ sau departamentului de Dezvoltarea resurselor umane al  I.S.J.Alba. Conducerea unităţii de învăţământ răspunde de existenţa, legalitatea şi corectitudinea datelor din dosarul de înscriere, precizează inspector şcolar general Marcela Dărămuş.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Studiu. Oamenii nevaccinați riscă să se reinfecteze cu COVID-19 o dată la 16 luni

Publicat

Pe măsură ce cazurile de COVID-19 se înmulțesc în valul patru al pandemiei, tot mai mulți oameni raportează că s-au infectat cu SARS-CoV-2 pentru a doua sau chiar a treia oară, relatează The Guardian.

Un nou studiu făcut în Marea Britanie sugerează că persoanele nevaccinate riscă să fie reinfectate cu COVID-19 o dată la 16 luni, în medie.

Mai mulți oameni de știință au avertizat că reinfectările ar putea pune mai multă presiune pe sistemul de sănătate și au cerut extinderea programului de vaccinare la toți elevii, inclusiv două doze pentru adolescenți.

„Dacă ai o prevalență mare și o expunere frecventă la virus, așa cum se întâmplă în școli, vei vedea din ce în ce mai mulți oameni care se reinfectează, în ciuda vaccinării adulților”, a spus Stephen Griffin, profesor asociat de virologie la Universitatea din Leeds.

În urmă cu un an se credea că, deși s-ar putea produce reinfectări, acestea erau relativ neobișnuite, fiind înregistrate puține cazuri.

Acum știm că imunitatea naturală la SARS-CoV-2 începe să scadă în timp. Un studiu danez a sugerat că persoanele cu vârste sub 65 de ani au avut o protecție de aproximativ 80% timp de cel puțin șase luni, în timp ce persoanele peste 65 de ani au avut doar 47% protecție.

Apariția variantei Delta a complicat și mai mult situația

„În cadrul angajaților din domeniul sănătății pe care i-am studiat, există mulți oameni care au avut un nivel decent de anticorpi după ce au fost infectați anterior, unii chiar vaccinați, dar care s-au infectat din nou”, a spus Danny Altmann, profesor de imunologie la Imperial College din Londra.

Datele publicate în 6 octombrie în Marea Britanie arată că dintre 20.262 de britanici care au fost testați pozitiv pentru COVID-19 între iulie 2020 și septembrie 2021, au existat 296 de reinfectări – definite ca un nou test pozitiv la 120 de zile sau mai mult după un prim test inițial pozitiv – cu o medie de 203 zile între testele pozitive.

Iar riscul de reinfectare pare să fie fost mai mare începând din mai 2021, când Delta a început să devină variantă predominantă.

Alte date din SUA, unde diferite state au început acum să urmărească și să raporteze ratele de reinfectare, susțin ideea că există un risc substanțial mai mare de reinfectare cu Delta.

În Oklahoma, care are o populație de aproximativ 3,9 milioane de locuitori, au fost raportate 5.229 de reinfectări în septembrie (echivalentul unei rate de reinfecție de 1.152 la 100.000 de oameni), iar reinfectările au crescut cu 350% din luna mai.

Cercetarea, publicată în The Lancet Microbe, sugerează că reinfectările vor deveni din ce în ce mai frecvente pe măsură ce imunitatea scade, în special atunci când numărul de cazuri este ridicat.

„Dacă nu avem niciun control al infectărilor, nimeni nu poartă mască și nu respectă distanțarea și nu vaccinăm, ar trebui să ne așteptăm la reinfectare după o perioadă de trei luni până la cinci ani”, a spus profesorul Jeffrey Townsend de la universitatea Yale.

„Dacă nu te-ai vaccinat, ar trebui să faci acest lucru și, dacă ai fost infectat, ar trebui să te vaccinezi oricum, deoarece acest lucru va prelungi durata protecției”, în fața virusului, a adăugat el.

sursa: digi24.ro, theguardian.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Polițiștii din Alba vor primi două pistoale radar, trei sonometre și trei echipamente pentru măsurarea transparenței geamurilor

Publicat

Consiliul Județean Alba cumpără echipamente de măsurare a nivelului de zgomot (sonometre), de măsurare și înregistrare a vitezei de deplasare a autovehiculelor (radare/pistoale laser) și de măsurare a transparenței geamurilor (Tint Meter).

Acestea urmează să fie achiziționate în cadrul unui proiect pentru creșterea capacității operaționale la solicitările cetățenilor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor IPJ Alba. 

În acest sens Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare echipamente de măsurare.

Valoarea totală estimată este de 201.870 lei, fără TVA.

Potrivit documentației, vor fi achiziționate:

 • echipament de măsurare zgomot (sonometre) – 3 buc. – valoare estimată: 75.000 de lei
 • echipament de măsurare și înregistrare a vitezei de deplasare a autovehiculelor (pistol laser) – 2 buc. – valoare estimată: 122.000 de lei
 • echipament de măsurare transparență geamuri (Tint Meter) – 5 buc. – valoare estimată: 4.870 de lei

Specificații tehnice

Sonometru 2245 (sau echivalent) pentru măsurarea nivelului de zgomot ambiental și la nivelul țevii de eșapament, incluzând:

 • calibrator
 • microfon special
 • protecție zgomot ambiental
 • echipament Ipad sau echivalent pentru control la distanță
 • încărcător
 • trepied
 • buletin de verificare metrologică valabil minim 1 an
 • certificat de etalonare emis de INM pentru sonometru și calibrator valabil 3 ani
 • geantă de transport
 • aplicație de măsurare a zgomotului la țeava de eșapament
 • pachet de instruire și certificare operatori

Pistol laser TruCam2 (sau echivalent) pentru supravegherea, măsurarea și înregistrarea vitezei de deplasare a autovehiculelor, incluzând:

 • card SD 32 GB și cititor card SD
 • geantă Pelicase pentru transportul în siguranță
 • 2 bucăți acumulator reîncărcabil
 • alimentator curent electric pentru rețea 220V și 12V
 • parasolar
 • suport umăr și suport trepied
 • aplicația software TruCAM2Viewer sau echivalent
 • 3 bucăți stylus pentru controlul ecranului tactil
 • buletin de verificare metrologică valabil minim 1 an
 • certificat de calibrare și garanție
 • kit de utilizare pe timp de noapte
 • trepied

Tint Meter Inspector II (sau echivalent) pentru măsurarea transparenței geamurilor autovehiculelor, incluzând:

 • construcție din 2 piese, pentru utilizarea la orice tip de geam, inclusiv lunetă
 • autocalibrare
 • interval de măsurare transparență: 0% – 100%
 • timp afișare rezultat: maxim 1 secundă
 • măsurătorile nu sunt afectate de lumina ambientală
 • geantă transport
Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALERTĂ: Tentativă de înșelăciune în numele Poliției Române. Amendă falsă de la ”Brigada Rutieră”, primită pe email

Publicat

Mai mulți șoferi români au primit e-mail-uri prin care au fost informați că ar fi fost sancționați în trafic pentru depășirea vitezei legale. Acestora li s-a cerut să plătească amenda online.

Poliția Română atrage atenția pe contul de Facebook asupra unei înșelătorii și avertizează românii să nu dea curs unor astfel de solicitări.

De pe o adresă de e-mail ce pare a fi a Brigăzii Rutiere vine o amendă electronică, în care șoferul este informat că a fost sancționat în trafic și că poate plăti jumătate din amendă prin plată online.

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanții Poliției Române atrag atenția că este vorba de un nou tip de înșelăciune.

„Acest e-mail nu este emis de Poliția Română! Este doar un nou tip de înșelăciune! Nu dați curs unor astfel de solicitări și verificați orice foarte bine, înainte de a introduce online datele bancare!”, spun polițiștii din cadrul IGPR, pe pagina oficială de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Patru angajați ai ISU Alba au alergat 17 kilometri, de la Sebeș la Alba Iulia. Ștafeta Veteranilor – Invictus, la Sala Unirii

Publicat

Patru angajați ai ISU Alba au participat miercuri la Ștafeta Veteranilor, Invictus. Aceștia au alergat peste 17 kilometri, de la Sebeș la Alba Iulia. 

Reprezentanții instituției au postat pe Facebook o serie de fotografii de la eveniment.

”Suntem onorați că am luat parte la acest eveniment național unde am îmbinat pasiunea pentru sport cu recunoștința pe care o purtăm în suflet pentru eroi.

Colegii noștri, plt. adj. Suvaina Cosmin, plt. maj. Avram Mihai, sg. maj. Madaras Mădălin, sg. maj. Nasta Cătălin au ales să participe la acest deosebit eveniment.

Aceștia au preluat ștafeta din Municipiul Sebeș, au alergat peste 17 kilometri, până în orașul din Inima României – Alba Iulia unde, de asemena, s-a predat ștafeta care va avea ca destinație Municipiului Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.

Acțiunea organizată de Asociația Invictus România presupune purtarea în alergare, pe trei trasee, a unei ștafete reprezentată de una dintre culorile drapelului tricolor – albastru, galben și roșu,

Regula este ca, în permanență, cel puțin doi participanți să se afle în alergare, ducând, în acest mod, ștafeta mai aproape de destinație.

Traseele însumează peste 3.800 de km, având ca punct final de întâlnire municipiul Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944”.

Echipa Veteranilor – Invictus a fost primită miercuri la Sala Unirii din Alba Iulia.

Ștafeta Veteranilor, editia a VIII-a, a pornit pe data de 1 octombrie de la Mărășești și va ajunge pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, la Carei.

Evenimentul sportiv presupune purtarea a trei ștafete, pe trei trasee diferite, a căror culoare coincide cu culorile Drapelului Național – albastru, galben, roșu.

Cele trei trasee însumează aproximativ 3800 de km.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate