Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări la regulamentul de funcţionare a unităţilor ce oferă activitate extraşcolară. Condiţii şi competenţe pentru palatele şi cluburile copiilor


Publicat

1palatul copiilor alba iuliaRegulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară a fost modificat printr-un ordin al ministrului Educaţiei şi cercetării ştiinţifice, publicat în 7 august în Monitorul Oficial. Este vorba despre funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor.

Potrivit OMECS nr. 4624/2015 şi în conformitate cu OMECS 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţămant preuniversitar, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde următoarele prevederi:

“Palatele si cluburile copiilor sunt unitati de invatamant de stat, cu personalitate juridica, specializate in activitati extrascolare, in cadrul carora se desfasoara actiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundeaza si se diversifica cunostinte, se formeaza, se dezvolta si se exerseaza competente potrivit vocatiei si optiunii copiilor si se valorifica timpul liber al copiilor prin implicarea lor in proiecte educative.

Unitatea de invatamant de stat cu personalitate juridica din sistemul national de invatamant indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:

– are un act de infiintare: ordin de ministru/orice alt act emis in acest sens si respecta prevederile legislatiei in vigoare;

– dispune de patrimoniu in proprietate publica/privata sau prin administrare/ comodat/ inchiriere (sediu, dotari corespunzatoare, adresa);

– are cod de identificare fiscala (CIF);

– are ştampila cu stema Romaniei si denumirea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

– are cont in Trezoreria Statului;

– are buget si contabilitate proprie organizata potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si altor prevederi ale legislatiei in vigoare.

Un club al copiilor se constituie ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică cu minimum 800 de copii înscrişi şi cu respectarea prevederilor alin. (2).

La nivel judeţean pot funcţiona şi structuri fără personalitate juridică, arondate palatelor/ cluburilor copiilor.

(…)

Denumirea palatul copiilor se atribuie unităţii de învăţământ specializate în activităţi extraşcolare situate în oraşul reşedinţă de judeţ.

Denumirea clubul copiilor se atribuie unitatilor de invatamant specializate in activitati extrascolare situate in alte localitati decat orasul resedinta de judet si in sectoarele municipiului Bucuresti.

(..)

Palatele şi cluburile copiilor se înfiinţează prin decizia inspectorului şcolar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(…)

Pot functiona cluburi ale copiilor in localitatile in care numarul copiilor cuprinsi intr-o forma de invatamant – prescolar, primar, gimnazial, liceal – este de cel putin 1.000.

In localitatile in care numarul copiilor scolarizati este mai mic de 1000, inspectoratul scolar poate infiinta structuri arondate palatelor/cluburilor, la solicitarea comunitatii locale, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Organizarea retelei scolare a palatelor si cluburilor copiilor se realizeaza de catre inspectoratele scolare cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, procesul de organizare implicand infiintare/ desfiintare/ fuziune/ divizare, conform legislatiei in vigoare si criteriilor stabilite prin metodologie.

Palatul, cluburile copiilor si structurile sunt subordonate inspectoratului scolar.

(…)

Arondarea unui club al copiilor, care isi pierde personalitatea juridica, la palatul copiilor sau la alt club al copiilor din judetul respectiv se realizeaza de catre inspectoratul scolar, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(…)

Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile copiilor, unitatile de invatamant preuniversitar si alte unitati de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, potrivit legislatiei in vigoare, in furnizarea de activitati extrascolare se pot asocia, prin parteneriate contractuale, in consortii scolare, conform prevederilor legale in vigoare.

In baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementeaza drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei si ale personalului din palatele si cluburile copiilor, palatele si cluburile copiilor isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare.

Regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor contine reglementari specifice fiecarui palat/club al copiilor, inclusiv cele referitoare la frecventarea cursurilor de catre prescolari si elevi.

Proiectul regulamentului de organizare şi functionare a palatului/clubului copiilor se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotararea consiliului de administratie, fac parte şi reprezentanti ai părinţilor/ tutorilor legal instituiti.

Proiectul regulamentului de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor se supune, spre dezbatere, in consiliul reprezentativ al parintilor/tutorilor legal instituiti/asociatiei parintilor, in consiliul profesoral, la care participa cu drept de vot si personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor, precum si modificarile ulterioare ale acestuia se aproba, prin hotarare, de catre consiliul de administratie.

Dupa aprobare, regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor se inregistreaza la secretariatul palatului/clubului copiilor. Pentru aducerea la cunostinta personalului palatului/clubului copiilor, a parintilor/tutorilor legal instituiti si a elevilor, regulamentul intern de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor se afiseaza la avizier. Profesorii coordonatori ai cercurilor din palatul/clubul copiilor au obligatia de a prezenta elevilor si parintilor/tutorilor legal instituiti regulamentul de organizare si functionare. Personalul palatului/clubului copiilor, parintii, tutorii legal instituiti si elevii majori isi vor asuma, prin semnatura, faptul ca au fost informati referitor la prevederile regulamentului intern de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor.

Respectarea regulamentului de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere si se sanctioneaza conform prevederilor legale.

Regulamentul de organizare si functionare a palatului/clubului copiilor poate fi revizuit anual, in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul fiecarui an scolar.

Regulamentul intern de organizare si functionare al palatului/clubului copiilor contine dispozitiile obligatorii prevazute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in contractele colective de munca aplicabile si se aproba prin hotarare a consiliului de administratie, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale din palatul/clubul copiilor, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din palatul/clubul copiilor.

Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele si cluburile copiilor au următoarele competenţe:

– asigura activitatea extrascolara/activitatea educativa nonformala a prescolarilor si elevilor;

– atesta competentele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale dobandite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cadrul acestor unitati de invatamant, in baza reglementarilor prevazute la art. 13;

– organizeaza activitati extrascolare la nivel local, judetean, regional, national si international;

– pot sprijini programe tip Scoala dupa scoala organizate in unitati de invatamant, in calitate de furnizori de activitati extrascolare/activitatea educativa nonformala;

–  ofera consultanta, consiliere si asistenta in domeniul activitatii educative nonformale/activitatii extrascolare;

– desfasoara activitati de mentorat in domeniul activitatilor extrascolare/activitatii educative nonformale;

– organizeaza cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru in diverse domenii ale activitatilor extrascolare/activitatii educative nonformale;

– elaboreaza suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe scolare etc. in domeniul activitatilor extrascolare/activitatii educative nonformale;

– colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale acreditate in furnizarea programelor de formare cu credite transferabile, in diverse domenii ale activitatilor extrascolare/activitatii educative nonformale;

– modifica profilul si denumirea cercurilor, cu avizul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice – pentru Palatul National al Copiilor si cu respectarea altor prevederi legale in vigoare;

– palatul copiilor coordoneaza activitatea educativa de specialitate a cluburilor copiilor la nivel judetean;

(…)

Activitatea din palatele si cluburile copiilor debuteaza odata cu inceperea anului scolar.

Structura anului scolar in palatele si cluburile copiilor este similara celei din unitatile de invatamant de tip formal.

In perioada vacantelor scolare, in Palatul National al Copiilor din Bucuresti, in palatele si cluburile copiilor se desfasoara activitati educative prevazute in calendarul Clubului de vacanta stabilit de fiecare palat si club al copiilor in parte.

Prescolarii si elevii au acces liber si gratuit la activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor. Pentru unele activitati se pot percepe taxe, in conditiile legii.

Varsta prescolarilor si elevilor care frecventeaza activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor este cuprinsa, de regula, intre 3 si 19 ani, in functie de profilul cercului si de competentele care urmeaza sa fie formate.

In cazul in care numarul prescolarilor/elevilor inscrisi la un cerc din palatele sau cluburile copiilor depaseste capacitatea de functionare, in bune conditii, a activitatii din cadrul respectivului cerc, consiliul de administratie al palatului ori clubului copiilor poate decide, la propunerea conducatorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor inscrisi.

Activitatile din palatele si cluburile copiilor se desfasoara in cercuri, structurate pe catedre de specialitate/comisii metodice de tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, stiintific, sportiv si turistic.

Activitatea didactica se desfasoara in sali de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, sali de sport, baze sportive, parcuri scoala, cartodromuri, poligoane, gradini botanice, sere, partii de schi, ateliere deschise, tabere etc.

In cadrul cercurilor, activitatea este structurata pe grupe de incepatori, de avansati si de performanta, in functie de nivelul pregatirii prescolarilor/elevilor si de competentele ce urmeaza a fi formate.

In cadrul palatelor/cluburilor copiilor si al structurilor se pot infiinta noi cercuri, la solicitarea comunitatii locale, cu aprobarea inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Reprofilarea unui cerc se realizeaza in baza hotararii consiliului de administratie al palatului/clubului copiilor si cu avizul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice – pentru Palatul National al Copiilor.

Un cerc poate fi reprofilat în următoarele cazuri:

– cand nu mai exista baza materiala necesara desfasurarii activitatii cercului;

– cand nu exista necesarul de solicitari pentru constituirea grupelor;

–  cand numarul copiilor/grupa este sub normativele mentionate in prezentul regulament.

Propunerile pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se analizeaza in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al palatului/clubului copiilor.

Activitatea din cercurile palatelor si cluburilor copiilor este proiectata astfel incat sa evite paralelismul si/sau suprapunerile cu continutul tematic al programelor specifice educatiei formale.

Activitatea fiecarui cerc se desfasoara pe baza unei planificari calendaristice, aprobate de catre directorul palatului/clubului copiilor.

Portofoliul cadrului didactic coordonator al cercului contine: oferta educationala a cercului; planificarea calendaristica; documente de proiectare didactica; setul de competente formate prin activitatea desfasurata in cadrul cercului, specifice fiecarui nivel de grupa; modalitati de evaluare a activitatii didactice desfasurate in cadrul cercului; masuri de optimizare si dezvoltare a ofertei educationale a cercului; proiectul de dotari si achizitii pe termen scurt, mediu si lung; portofoliul de studii al elevului, care cuprinde modulele de studiu parcurse si competentele specifice acestora, formate pe parcursul frecventarii activitatii cercului. Acest portofoliu, care contine si documentele care certifica rezultatele obtinute de elev, reprezinta parte a portofoliului elevului intocmit la unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.

Programele de studiu, continand modulele de studiu, vor fi elaborate separat pentru grupele de initiere/de avansati/de performanta, axandu-se pe competentele specifice care urmeaza a fi formate, dezvoltate sau diversificate.

Programele de studiu elaborate de cadrele didactice coordonatoare de cerc vor fi aprobate de coordonatorul comisiei metodice/al catedrei de specialitate si avizate de consiliul de administratie al palatului/clubului copiilor.

Tipurile si nivelurile de competente specifice, formate si dezvoltate la fiecare cerc in parte, vor fi stabilite de cadrul didactic coordonator al cercului, in functie de varsta copiilor si durata pregatirii lor, pe baza proiectarii didactice pe o perioada de minimum 3 ani.

Palatele si cluburile copiilor elibereaza, la cerere, certificate de competenta elevilor si copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel putin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obtinute si conform nivelului competentelor formate.

Certificatul in original, impreuna cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, face parte din portofoliul elevului, existent la unitatea de invatamant la care este scolarizat. O copie a certificatului se pastreaza de catre unitatea emitenta.

Emiterea certificatului de competente dobandite de prescolarii si elevii care frecventeaza activitatea unui cerc, cel putin 3 ani consecutiv, se realizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Conducerea palatelor si cluburilor copiilor

(..)

Palatele copiilor si cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de directori adjuncti. In exercitarea atributiilor care le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al parintilor si cu autoritatile administratiei publice locale.

Consiliul de administraţie este organ de conducere. In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul de administratie si directorii colaboreaza cu Consiliul profesoral, cu comitetul de parinti/asociatiile de parinti, cu reprezentantii minoritatilor nationale, unde este cazul, si cu autoritatile administratiei locale.

(..)

Consiliul de administratie al palatului copiilor este format din 13 membri, dupa cum urmeaza: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unitatii de invatamant cu personalitate juridica si structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean – responsabil cu coordonarea activitatii educative extrascolare, 2 reprezentanti ai administratiei publice locale, 3 reprezentanti ai parintilor si 1 reprezentant al partenerilor educationali.

onsiliul de administratie al clubului copiilor este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: 3 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unitatii de invatamant cu personalitate juridica si structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al administratiei publice locale, 1 reprezentant al partenerilor educationali si 2 reprezentanti ai parintilor.

Membrii consiliului de administratie sunt alesi conform procedurii mentionate in actele normative in vigoare privind organizarea si functionarea consiliului de administratiei din unitatile de invatamant preuniversitar.

In cazul in care, in palatul si clubul copiilor activeaza cadre didactice apartinand minoritatilor nationale, fiecare minoritate va avea cate un reprezentant, cadru didactic, in consiliul de administratie.

La sedintele consiliului de administratie participa, fara drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. De asemenea, daca unitatea de invatamant are structuri arondate, participa ca invitati si coordonatorii acestora. Punctele de vedere ale acestora se mentioneaza in procesul-verbal al sedintei si sunt asumate de acestia prin semnatura.

Presedintele consiliului de administratie este directorul palatului/clubului copiilor.

Membrii consiliului de administratie coordoneaza si raspund de domenii de activitate pe baza delegarii de sarcini stabilite de presedintele consiliului de administratie, prin decizie.

Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, pe baza unei tematici stabilite la inceputul fiecarui semestru sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului palatului/clubului copiilor ori a doua treimi dintre membri ori a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral.

Consiliul de administratie este legal intrunit in sedinta in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semnatura.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza ca secretar al consiliului de administratie o persoana din randul personalului didactic din unitatea de invatamant care nu este membru in consiliul de administratie, cu acordul persoanei desemnate.

Responsabilitatile secretarului consiliului de administratie sunt preluate, in absenta acestuia, de catre o alta persoana desemnata de presedintele consiliului de administratie.

Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot.

Secretarul consiliului de administratie indeplineste toate atributiile prevazute in actele normative in vigoare privind organizarea si functionarea consiliului de administratiei din unitatile de invatamant preuniversitar.

Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi dintre membrii prezenti, mai putin cele prevazute la alin. (16).

Hotararile privind bugetul si patrimoniul palatului/clubului copiilor/Palatului National al Copiilor din Bucuresti se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de administratie.

Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi: procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.

Hotararile consiliului de administratie privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se adopta cu votul a doua treimi din totalul membrilor.

In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. (16), la urmatoarea sedinta, cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar hotararile consiliului de administratie se adopta cu doua treimi din voturile celor prezenti.

La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si invitatii, daca este cazul, au obligatia sa semneze procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie. Presedintele consiliului de administratie raspunde de acest lucru.

(…).

Documentele consiliului de administratie sunt: graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului de administratie; convocatoarele consiliului de administratie; registrul de procese-verbale al consiliului de administratie; dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.); registrul de evidenta a hotararilor consiliului de administratie; dosarul hotararilor adoptate, semnate de presedinte, inregistrate in registrul de evidenta a hotararilor consiliului de administratie.

Pe langa atributiile prevazute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in alte acte normative, in vigoare, privind organizarea si functionarea consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar si mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, consiliul de administratie mai indeplineste si urmatoarele atributii: aproba programele de studiu ale cercurilor, continand modulele de studiu si competentele aferente, elaborate separat pentru grupele de initiere/de avansati/de performanta, la propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor; avizeaza proiectele de state de functii si de buget ale palatului/clubului copiilor; aproba comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare savarsite de personalul salariat al unitatii de invatamant, conform legislatiei in vigoare. (…)

Vezi integral  Anexa la Ordinul MECS nr 4624

Aici, regulamentul anterior: REGULAMENT palate si cluburi_2006Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Peste 91 milioane lei, plătite anul trecut de AJPIS Alba, pentru indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap

Publicat

ajpis

Aproape 19.000 de beneficiari au primit, anul trecut, în județul Alba, indemnizaţie lunară destinată persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi indemnizaţia de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav.

AJPIS Alba a făcut plăți de peste 91 milioane lei pentru aceste categorii.

Potrivit AJPIS, anul trecut, valoarea prestațiilor sociale a fost de:

500 de lei (350 de lei indemnizația lunară și 150 de lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;

375 de lei (265 de lei indemnizatia lunară și 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;

60 de lei (bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu;

300 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap grav;

175 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap accentuat;

60 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap mediu.

Potrivit directorului AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, la nivelul judeţului Alba, în perioada ianuarie-decembrie 2020, situaţia plăţii prestaţiilor persoanelor cu handicap se prezintă astfel:

– cea mai mare sumă a revenit beneficiarilor de indemnizație lunară acordată persoanelor cu handicap accentuat – 31.431.940 lei, pentru 9.845 de persoane;

– alte 5.429 de persoane cu handicap grav au primit o indemnizație ce însumează 22.898.343 lei;

– bugetul complementar acordat persoanelor adulte cu handicap accentuat a revenit unui număr de 9.843 beneficiari, care au primit în total, în 2020, 13.042.640 lei;

– indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap vizual grav a revenit unui număr de 615 persoane, care au primit în total 9.986.009 lei;

– bugetul complementar acordat persoanelor adulte cu handicap grav a fost plătit pentru 5.429 beneficiari, iar sumele acordate reprezintă 9.812.101 lei;

– 680 de copiii cu handicap grav au primit, ca buget complementar, în 2020, 2.447.400 lei, iar pentru alți 745 de copii cu handicap mediu a fost acordat, ca buget complementar, suma de 536.340 lei;

– pentru 114 copii cu handicap accentuat s-a plătit, cu buget complementar, suma de 240.275 de lei.

Potrivit AJPIS, au fost 18.724 beneficiari, în perioada ianuarie-decembrie 2020, iar pentru aceștia a fost plătită suma de 91.335.778 lei.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Vaccinul Pfizer-BioNTech reduce transmiterea virală după o singură doză, dar și numărul cazurilor asimptomatice. Studiu

Publicat

Vaccinul Pfizer reduce transmiterea virală după o singură doză și a dus la o scădere de patru ori a cazurilor asimptomatice, arată un studiu făcut în Marea Britanie.

O singură doză de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva-Covid-19 reduce numărul de infecții în rândul asimptomaticilor și ar putea reduce semnificativ riscul de transmitere a virusului, arată rezultate unui studiu din Marea Britanie publicat vineri, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Cercetătorii au analizat rezultatele a mii de teste Covid-19 efectuate în fiecare săptămână personalului medical din Cambridge, estul Angliei.

„Descoperirile noastre arată o reducere drastică a ratei de infectare în rândul lucrătorilor asimptomatici din domeniul sănătății după o singură doză de vaccin Pfizer-BioNTech”, a declarat Nick Jones, specialist în boli infecțioase la Spitalul Universitar Cambridge, care a condus studiul.

Citește și: Pfizer și BioNTech au început testele pentru a vedea dacă o a treia doză de vaccin oferă protecție împotriva noilor tulpini

Rezultatele sugerează o scădere de patru ori a infecției în rândul cazurilor asimptomatice în rândul angajaților din sănătate care au fost vaccinați de peste 12 zile și o protecție de 75%, a declarat Mike Weekes, specialist în boli infecțioase la departamentul de medicină al Universității Cambridge.

De asemenea, nivelul infecţiilor asimptomatice a fost redus cu jumătate în primele 12 zile după vaccinare, în rândul angajaţilor din sistemul sanitar vaccinați.

Marea Britanie vaccinează atât cu Pfizer, cât și cu serul AstraZeneca de la sfârșitul lunii decembrie 2020.

„Este o veste minunată. Vaccinul Pfizer nu numai că oferă protecție, dar ajută și la prevenirea infecției, reducând considerabil riscul transmiterii virusului. Trebuie însă să ne aducem aminte că vaccinul nu oferă o protecție completă pentru toată lumea”, a mai spus Mike Weeks.

Sursa: Mediafax

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 1,15 milioane de teste rapide au ajuns în școli. Au fost folosite 5.000, iar 90% au avut rezultate negative

Publicat

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că până vineri au fost distribuite în unitățile de învățământ din țată peste 1,15 milioane de teste rapide antigen pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. Aproape 5.000 de teste au fost folosite deja, iar peste 90% au avut rezultat negativ.

Peste 66% dintre testele antigen au fost distribuite în cabinetele medicale școlare din cadrul unităților de învățământ.

Testarea antigen SARS-CoV-2 vizează 17.677 de unități de învățământ și 3.226.554 de persoane, dintre care 2.918.275 de elevi, potrivit Ministerului Sănătății.

Citește și: Cum se fac testele COVID în școli după redeschiderea din 8 februarie. Precizările unui secretar de stat din Ministerul Sănătății

Până în prezent, au fost folosite 4.375 de teste, iar 92% dintre acestea au avut rezultat negativ.

Testarea antigen SARS-CoV-2 se face în conformitate cu Ordinul 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului Educației și al ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și vizează prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Citește și: Ministerul Sănătății intenționează utilizarea testelor rapide în școli. Declarațiile secretarului de stat, Andreea Moldovan

Guvernul a decis introducerea testării rapide în unitățile de învățământ la reluarea cursurilor, începând cu data de 8 februarie, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătății s-a asigurat că toate cabinetele medicale școlare din cadrul unităților de învățământ din țară au la dispoziție testele antigen necesare pentru a lua măsurile de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În contextul actual, în paralel cu derularea procesului de vaccinare, creșterea accesibilității la testare contribuie la un control mai bun al procesului epidemiologic”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Testarea elevilor se face cu acordul părinților.

Sursa: Mediafax

Foto: pixabay

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Conducătorii Răscoalei Țărănești de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, comemorați la Alba Iulia. Programul activităților

Publicat

Duminică, 28 februarie la Alba Iulia, vor fi organizate activități de comemorare cu ocazia împlinirii a 236 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan.

Începând cu ora 12.00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din municipiu vor fi organizate activități de cinstire și comerare a conducătorilor Răscoalei Țărănești de la 1784, din Transilvania. Iar la ora 12.30 activitățile se vor muta pe Dealul Furcilor.

Sunt așteptați să ia parte la activități reprezentanți ai administrației locale și județene, reprezentanți ai arhiepiscopiei ortodoxe, unitățile militare din garnizoana Alba Iulia, Asociația Veteranilor de Război, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și reprezentanți ai partidelor politice.

Programul activităţilor:

11.50 – 12.00 Obelisc – Primirea invitaților

12.00 – 12.05 Intonarea Imnului Național al României

12.05 – 12.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului

12.10 – 12.20 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori

12.20 – 12.30 Dealul Furcilor – Primirea invitaților

12.30 – 12.35 Intonarea Imnului Național

12.35 – 12.45 Ceremonial religios

12.45 – 12.50 Alocuțiune privind semnificația evenimentului

12.50 – 13.00 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate