Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

NOUTĂŢI pentru mămici şi salariatele gravide. Măsuri pe care trebuie să le respecte angajatorul şi drepturi speciale


Publicat

gravida cafeaMăsuri speciale pentru mămici şi salariatele gravide, pe care trebuie să le respecte angajatorul, sunt prevăzute în Legea 154/2015, care a intrat în vigoare din această săptămână.

Printre altele, actul normativ include dreptul acestora la program redus de muncă, dacă se identifică unele condiţii de risc pentru securitatea sau sănătatea lor, cu păstrarea veniturilor salariale.

Dacă angajatorul nu poate îndeplini condiţia de program redus de muncă sau mutarea pe alt post a angajatei respective, aceasta are dreptul la concediu de risc maternal, ce se acordă integral sau etapizat, timp de 120 de zile.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, salariatele gravide trebuie să obţină de la medicul de familie un document prin care să le fie atestată starea şi să informeze angajatorul. Acesta din urmă trebuie să păstreze confidenţialitatea privind starea angajatei, cel puţin până sarcina este vizibilă. Excepţie de la această obligaţie este dacă salariata îşi dă acordul scris şi dacă este în interesul bunei desfăşurări a muncii.

Rămân în vigoare prevederile privind pauzele de odihnă sau munca pe timp de noapte.

Legea nr. 154/2015 privind modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 iunie.

Citeşte şi Indemnizaţia pentru creşterea copilului în 2015. Noutăţi, condiţiile de acordare şi actele necesare

Modificările se referă la:

Articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Dispozitiile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 4, se aplica in intregime intregului domeniu la care se face referire la alin. (1), fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau speciale, incluse in prezenta ordonanta de urgenta, ce asigura o mai buna protectie salariatelor carora li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.”
La articolul 2, literele b) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b) locul de munca este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii corespunzatoare tehnice, organizatorice si de securitate si sanatate in munca, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;

g) concediul de lăuzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie, cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii”.

Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă (…), angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e) în întreprinderea şi/sau unitatea respectivă şi, ulterior, la orice modificare a condiţiilor de muncă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire prevăzute la art. 8 si 9 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cu scopul de:
a) a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării, in sensul art. 2 lit. c)-e);
b) a decide ce măsuri trebuie luate
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor, împreuna cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, se consemnează în rapoarte scrise.”
Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Fara a aduce atingere art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii rapoartelor scrise prevăzute la art. 5 alin. (2), să înmâneze o copie a acestora reprezentanţilor salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucratorilor
(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta”.
5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Fara a aduce atingere art. 6 si 7 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, in cazul in care rezultatele evaluarii la care se face referire la art. 5 si 6 evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c)-e) sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidenţiate, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale
(2) Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.”

La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”(1) In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la art. 9 alin. (2), salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatele prevazute la art. 2 lit. c);
b) dupa data revenirii din concediul de lauzie obligatoriu, salariatele prevazute la art. 2 lit. d) si e), in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, pana la 3 ani
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 13. – În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale.”

Vezi AICI integral OG 96/2003, actualizată:
Alte măsuri de protecţie socială

Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Pe langa dispozitiile generale referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, in special cele referitoare la valorile-limita de expunere profesionala, angajatorul trebuie sa aiba in vedere si urmatoarele:
a) salariatele prevazute la art. 2 lit. c) nu pot fi obligate, in niciun caz, sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditiile de munca prevazute la lit. A din anexa nr. 2;
b) salariatele prevazute la art. 2 lit. e) nu pot fi obligate, in niciun caz, sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditiile de munca prevazute la lit. B din anexa nr. 2;
c) in cazul in care o salariata care exercita o activitate interzisa in temeiul lit. a) sau b) ramane insarcinata sau alapteaza si isi informeaza angajatorul cu privire la aceasta se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 9 si 10.”
Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 16. – Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lauzie, in conditiile prevazute la art. 2 lit. g) si in cadrul concediului pentru lauzie stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
La articolul 19, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca respectiva
(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul de risc maternal conform art. 10 si indemnizatia de risc maternal, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
La articolul 21 alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati cu afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.”
La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau falimentului angajatorului, in conditiile legii.”
La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Angajatorii au obligaţia să le informeze permanent pe salariate, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, o perioadă de 6 luni, în fiecare din unităţile pe care le deţin, asupra drepturilor pe care acestea le au in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, de la intrarea in vigoare a actelor normative care statueaza drepturile respective.”
La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4-6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, art. 12 alin. (3), art. 13-15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”
La articolul 27 alineatul (2), litera b) se abroga.
Dupa articolul 31 se introduce urmatoarea mentiune: „Prezenta ordonanta de urgenta transpune dispozitiile Directivei 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza [a zecea directiva speciala in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 348 din 28 noiembrie 1992.”.
La anexa nr. 1, titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins: „LISTA neexhaustiva a agentilor, proceselor si conditiilor de munca care pot prezenta un risc specific de expunere, la care se face referite in art. 5”

La anexa nr. 1 litera A, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „2. Agenti biologici Agentii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, in intelesul art. 5 lit. b)-d) din Hotararea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, in masura in care se cunoaste ca acesti agenti sau masurile terapeutice pe care le necesita existenta lor pun in pericol sanatatea femeilor gravide si a copiilor ce urmeaza sa se nasca si in masura in care nu apar inca in anexa nr. 2.”

La anexa nr. 1 litera A, punctul 3, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) substante si amestecuri care indeplinesc criteriile de clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1. 272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in una sau mai multe din urmatoarele clase de pericol si categorii de pericol, cu una sau mai multe din urmatoarele fraze de pericol, in masura in care nu apar inca in anexa nr. 2:
– mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);
– cancerigenitate, categoria 1A, 1Β sau 2 (H350, H350i, H351);
– toxicitate pentru reproducere, categoria 1A, Β sau 2 sau categoria suplimentara pentru efecte asupra alaptarii ori prin intermediul alaptarii (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);
– toxicitate asupra unui organ-tinta specific dupa o expunere unica, categoria 1 sau 2 (H370, H371);
b) agentii chimici din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile ulterioare.”
La anexa nr. 1, litera Β se modifica si va avea urmatorul cuprins: „B. Procese Procesele industriale prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1. 093/2006, cu modificarile ulterioare.”
La anexa nr. 2, titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins: „LISTA neexhaustiva a agentilor si conditiilor de munca, la care se face referire in art. 14.”



ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

27 de persoane, sancționate de jandarmii din Alba cu avertisment scris, pentru nepurtarea măștii de protecție

Publicat

Douăzeci și șapte de persoane au fost sancționate joi de Jandarmii din Alba cu avertisment scris, pentru nepurtarea măștii de protecție.

Jandarmeria Alba continuă acțiunile executate pentru prevenirea și limitarea infectării cu noul Coronavirus. În acest context, joi, 29 octombrie, echipajele de jandarmerie, alături de alte structuri și autorități, au acționat pe raza județului Alba. Pe timpul misiunilor executate în vederea verificării respectării măsurilor impuse prin Legea nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost verificate de către jandarmi mai multe zone aglomerate, printre care parcuri, terase, mijloace de transport în comun și autogări. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale pentru nepurtarea măștii de protecție, respectiv 27 de avertismente scrise.

Sub coordonarea Instituției Prefectului- Județul Alba, acțiunile vor continua și în perioada următoare, iar scopul acestora este unul preventiv și de informare a cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de protecție sanitară.

„Pentru a evita creșterea numărului de infectări și a îmbolnăvirilor, facem apel la cetățeni să respecte cu strictețe prevederile legale incidente și să semnaleze cazurile de încălcare a normelor de protecție sanitară fie direct echipajelor de jandarmerie, fie prin apel la TelVerde 0800 800 165”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Copil de 14 ani, prins la volanul unui autoturism, la Bistra. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Publicat

masina-politia

Un adolescent de 14 ani din comuna Bistra s-a ales cu dosar penal după ce a condus o mașină prin localitate.

Potrivit IPJ Alba, joi, 29 octombrie, în jurul orei 17.50 polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni, în timp ce acționau pe raza comunei Bistra, l-au depistat pe un minor de 14 ani, din comuna Bistra, care conducea un autoturism, pe DC 145, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule.

Față de minor, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Operațiunea „Masca”, în Alba: Peste 180 de persoane, amendate pentru că purtau greșit masca sau nu aveau deloc

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  În ultimele 24 de ore au fost depistate 186 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 186 de polițiști, polițiști locali, jandarmi, lucrători ISU, ITM, DSVSA precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate 148 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 137 mijloace de transport, din care 51 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 2.184 de persoane.

Echipele de control au depistat 186 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 13.500 de lei.

Au fost organizate 5 acțiuni punctuale, la care au fost folosite efective suplimentare.

De exemplu, la Sebeș, a fost organizată o acțiune cu efective suplimentare, pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 79 de societăți comerciale, au fost legitimate 55 de persoane și au fost aplicate 36 de amenzi pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Alba Iulia polițiștii au verificat 27 de mijloace de transport în comun, au legitimat 146 de persoane și au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

La Aiud au fost verificate 15 societăți comerciale, au fost legitimate 111 persoane și au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

Acțiunile de verificare a modului de respectare a regulilor privind prevenirea răspândirii noului coronovirus vor continua, iar în cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsuri.

Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască de protecție sanitară și să nu se expună la riscuri.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Focar COVID la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Medici și pacienți infectați cu noul coronavirus

Publicat

Un focar de COVID-19 a fost descoperit la Institutul Oncologic Cluj-Napoca (IOCN). În ultima săptămână, au fost confirmați pozitivi mai mulți medici și pacienți.

Directorul medical al Institutului Oncologic ”Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, Patriciu Achimaș Cadariu, a declarat vineri pentru Cluj24.ro că au fost identificate 10 cadre medicale  infectate.

”La 1000 de angajați câți are IOCN găsim persoane pozitive. În ultima săptămână am identificat 10 cadre medicale infectate deoarece testăm, facem 300-400 de teste pe zi. Nu au fost toți 10 într-o zi. Testăm și angajații care ne informează că au membri ai familiei confirmați pozitiv”, a spus Achimaș Cadariu.

Potrivit sursei citate, au fost și 15 pacienți infectați cu noul coronavirus. În cadrul Institutului Oncologic sunt 10 secții.

”Sunt retestați cei care au simptome, cum sunt cei cu cancere pulmonare care prezintă simptome respiratorii, apoi se pozitivează și angajații de pe secții. Așa se adună”, a explicat directorul medical al IOCN.

sursă: cluj24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate