Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Șeful ARF: Autoritățile locale au primit dreptul să organizeze serviciile de transport public feroviar de interes local

Publicat

O măsură foarte importantă pentru transportul feroviar local, a fost anunțată de președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Ștefan Roșeanu.

Potrivit acestuia, autoritățile locale se vor putea implica în stabilirea serviciilor publice feroviare de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă și în contractarea acestor servicii pentru a putea fi implementate la calitatea dorită.

”Odată cu actualizarea OUG 12/1998, aprobată de Guvern pe 30 iunie și publicată în Monitorul Oficial pe 1 iulie 2022, România se aliniază conceptelor europene privind implicarea autorităților locale în stabilirea serviciilor publice feroviare de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă și în contractarea acestor servicii pentru a putea fi implementate la calitatea dorită și pe care și-o permite fiecare în parte.

O etapă de 15 ani se încheie, o altă de muncă pentru implementarea cadrului legal (și extinderea să) începe.

Unii sunt probabil nemulțumiți, ca la orice acțiune de reformă instituțională, alții văd în această acțiune o pârghie pentru dezvoltare.

Felicitări tuturor celor care, cel puțin în ultimii 15 ani de când Club Metropolitan a pledat pentru acest sistem, au pus câte o picătură la atingerea acestui moment. Și, sper, că autoritățile locale și mediul feroviar să fie în stare să arate scepticilor că ceea ce merge în Europa Centrală și de Vest poate merge și în România” a transmis Ștefan Roșeanu.

Baza legală

Unul dintre noile articole ale OUG 12/1998 privind transportul pe căile ferate române, referitor la „tren metropolitan”:

„Articolul 5^2

(1) În scopul prevăzut la art. 5 alin. (1) și în vederea furnizării de servicii adecvate de transport feroviar al călătorilor, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de autorități locale competente, denumite în continuare autorități locale competente, pot încheia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, diferențiate, dacă este cazul, în raport cu segmentele de piață relevante.

(2) Autoritatea locală competentă înființează și, după caz, modifică serviciul public de transport feroviar de călători de interes local cu avizul prealabil al administratorului sau al gestionarilor de infrastructură feroviară, după caz, privind disponibilitatea capacităților de infrastructură necesară.

(3) Autoritatea locală competentă stabilește obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), pe baza unor studii de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, și conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:

a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);

c) rutele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;

d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;

e) materialul rulant pus la dispoziție de autoritatea locală competentă în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;

g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;

h) stabilirea costurilor-țintă necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

i) condițiile în care autoritatea locală competentă compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(4) Autoritatea locală competentă repartizează obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local stabilite conform prevederilor alin. (3) operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (15).

(5) Autoritatea locală competentă atribuie contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.

(6) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (3) este mai mare de 5 ani, autoritatea locală competentă revizuiește și actualizează periodic obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite în baza prevederilor alin. (3), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători și susținerea cerințelor de mobilitate a persoanelor în zona geografică aflată în responsabilitatea autorității locale competente.

(7) Autoritatea locală competentă asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016 în cadrul calendarului activităților de stabilire a obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local în baza prevederilor alin. (3), de actualizare conform prevederilor alin. (6) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (4) și (5).

Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) pot deține material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(9) Materialul rulant prevăzut la alin. ( se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1) în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte, pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local contractate.

(10) Autoritatea locală competentă stabilește prin contractele prevăzute la alin. (1) condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. ( .

(11) Autoritatea locală competentă stabilește, prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), condițiile în care poate compensa, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(12) Autoritatea locală competentă acordă operatorilor de transport feroviar de călători, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), compensația de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite conform prevederilor alin. (3).

(13) Efectul financiar net prevăzut la alin. (12) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua națională de ajutor de stat, valabile la data emiterii deciziei autorității locale competente privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:

a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;

b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;

c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;

d) profitul este calculat la costurile suportate.

(14) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot modifica în cadrul contractelor prevăzute la alin. (1) parametrii pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (12) sau a obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local care face obiectul contractului.

(15) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (12) se asigură de la bugetul local, prin bugetul autorității locale competente respective, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.

(16) Autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) asigură sumele prevăzute la alin. (15) în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu respectiva autoritate locală competentă.

(17) În scopul asigurării capacităților de infrastructură feroviară necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (1), autoritățile locale competente pot acționa în calitate de solicitant în raport cu administratorul infrastructurii sau pot delega această atribuție către operatorii de transport feroviar prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1).

(18) În situația în care acționează în calitate de solicitant, autoritatea locală competentă încheie cu administratorul infrastructurii contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2), în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(19) Contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2) stabilesc inclusiv responsabilitățile privind achitarea către administratorul infrastructurii a tarifelor aferente serviciilor furnizate de acesta în legătură cu realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(20) În situația prevăzută la alin. (18), autoritatea locală competentă poate încheia cu administratorul infrastructurii, în condițiile legii, acorduri-cadru pentru alocarea, pe o durată care depășește perioada de valabilitate a unui grafic de circulație, a capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(21) Sumele prevăzute la alin. (15) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(22) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (15) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (21).

(23) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (15) și sumele utilizate potrivit alin. (21) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local specificate în contractele prevăzute la alin. (1).

(24) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) răspund de modul de aplicare a prevederilor alin. (21)-(23).

(25) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

(26) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:

a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;

b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. ( și la art. 5 alin. (10);

c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;

d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare.
(27) Principiile și criteriile privind corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local în vederea furnizării de servicii adecvate în cadrul unui sistem integrat de servicii publice de transport al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport, precum și principiile și criteriile privind corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. ( și la art. 5 alin. (10) se stabilesc de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și se adoptă prin hotărâre a Guvernului.”

Foto: Alba24, CFR Călători Facebook

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EDUCAȚIE

Cum începe școala în septembrie. Precizările ministrului Sănătății despre desfășurarea cursurilor din toamnă

Publicat

Elevii încep școala din 5 septembrie, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut precizări despre reguli în contextul în care numărul cazurilor COVID a crescut în ultima perioadă.

Potrivit ministrului, școlile se vor deschide cu prezență fizică pentru toți elevii, din toată țara.

Nu vor mai exista închideri ale școlilor generalizate. În județele în care numărul de paturi destinate bolnavilor COVID va fi ocupat în procent de 75, „pentru o scurtă perioadă de timp școlile vor fi închise”, până când indicatorul scade sub această valoare.

„Trebuie să acționezi chirurgical, dacă se poate spune așa, oprești școala, oprești transmiterea, două-trei săptămâni după care reiei cursurile, și nu în toată țara, ci strict într-un județ unde ai un număr mare de cazuri în spital”, a explicat Rafila, potrivit edupedu.ro.

Acesta a mai spus că numărul de infecții nu mai este un indicator, nu se mai pune problema de școală online, ci doar de ”închiderea (școlilor – n.r.) pentru o perioadă extrem de limitată”, la peste 75% grad de ocupare al paturilor din spital, până la scăderea acestuia.

Masca de protecție

Ministrul a mai spus că purtarea măștii de protecție rămâne o recomandare.

”Vor fi aceleași recomandări la care insistăm și eu sunt bucuros să constat în viața de zi cu zi că sunt multe locuri închise, multe spații închise, chiar și în mijloacele de transport în comun; am văzut, chiar și în piețe mai aglomerate, persoane care poartă mască și o poartă corect. Asta este soluția, chiar dacă acum e puțin mai dificil, vă dați seama: e vară, e greu de purtat mască, dar cred că dacă insistăm și oamenii înțeleg că este într-adevăr pentru protecția proprie sau a comunității, a colectivității în care trăiesc, cred că va exista o mult mai mare aderență la utilizarea măștii, decât la impunerea utilizării măștii într-un moment în care nervii sunt destul de întinși și în care gradul de acceptabilitate al unei măsuri care pare coercitivă cred că este destul de redus”, a spus Rafila.

În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID a fost în creștere, observându-se o stagnare în ultimele zile.

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

VIDEO: Mai multe străzi din Câmpeni, INUNDATE după o ploaie torențială. Cum arăta centrul orașului

Publicat

Mai multe străzi din Câmpeni au fost inundate luni după-amiază, în urma unor averse torențiale. În doar câteva minute, niveul apei, în zona centrală era destul de ridicat.

Mărturie stau mai multe video-uri postate în mediul on line. Mai exact, video-urile au fost realizate de un bărbat pe străzile Avram Iancu și Moților.


În imagini se poate observa cum circulația a fost îngreunată din cauza nivelului de apă destul de ridicat. Cel mai probabil canalizarea nu a făcut față debitului de apă.

Reaminim că meteorologii au emis o avertizare meteo, de tipul COD PORTOCALIU, pentru mai multe localități din zona de munte, din Alba.

CITEȘTE ȘI: UPDATE Noi localități din Alba, sub COD PORTOCALIU de furtuni. Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Zonele vizate

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE Noi localități din Alba, sub COD PORTOCALIU de furtuni. Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Zonele vizate

Publicat

Meteorologii au emis luni, 8 august, avertizări Cod Portocaliu de furtuni valabile în mai multe zone din județul Alba.

Update 2: Între orele 15:00 – 16:00 sunt vizate localitățile Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Lopadea Nouă, Stremț, Mirăslău, Livezile și Rădești.

Se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină.

Update 1: Între orele 14:00 – 15:00 au fost vizate localitățile Zlatna, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Almașu Mare, Bucium, Sălciua, Poșaga, Mogoș, Întregalde, Ocoliș, Râmeț și Ponor și zona de munte de peste cota 1800 m.

Se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină.

Știrea inițială

Până la ora 13:00, în județul Alba a fost vizată zona de munte de peste cota 1800 m și zona localităților Cugir, Șugag.

Potrivit ANM, între orele 12:10 – 13:00, se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină.

sursa: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Avertizare: Fraude online comise în numele Poliției Române, al FBI și Interpol. Victimele, amenințate cu arestul dacă nu plătesc

Publicat

Poliția Română a transmis o avertizare către cetățeni, legată de fraude online comise în numele instituției, sau în numele unor alte instituții de aplicare a legii, cum sunt Interpol, FBI sau Europol. 

Atacatorii pretind că au funcții importante în cadrul acestor instituții și le spun celor vizați că sunt anchetați penal pentru accesarea unor siteuri cu conținut sexual explicit cu minori. Cer în schimb bani.

Autoritățile naționale și europene vizate avertizează că angajații lor nu solicită niciodată bani în acest mod.

”Zilele trecute, am fost sesizați despre existența mai multor cazuri de fraude online, prin transmiterea unor mesaje, prin email, în care anumite persoanele și-ar fi atribuit identitatea unor lucrători cu funcții de conducere din cadrul unor structuri de aplicare a legii (Europol, Interpol, F.B.I sau PolițiaRomână).

Persoanele vătămate erau informate că fac obiectul unor presupuse proceduri judiciare, ca urmare a accesării unor site-uri, în care sunt prezentate acțiuni cu un caracter sexual explicit, cu minori.

Astfel, le erau solicitați bani, pentru a nu fi arestate.

La nivel internațional, acest tip de fraudă este cunoscut sub denumirea de government impersonation scams” au transmis reprezentanții Poliției Române.

Prin urmare, în situația în care primiți astfel de email-uri, nesolicitate, vă recomandăm să nu răspundeți, să nu accesați eventualele linkuri sau atașamente și să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție sau online, pe portalul de petiții al Poliției Române.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax