Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Șeful ARF: Autoritățile locale au primit dreptul să organizeze serviciile de transport public feroviar de interes local

Publicat

O măsură foarte importantă pentru transportul feroviar local, a fost anunțată de președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Ștefan Roșeanu.

Potrivit acestuia, autoritățile locale se vor putea implica în stabilirea serviciilor publice feroviare de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă și în contractarea acestor servicii pentru a putea fi implementate la calitatea dorită.

”Odată cu actualizarea OUG 12/1998, aprobată de Guvern pe 30 iunie și publicată în Monitorul Oficial pe 1 iulie 2022, România se aliniază conceptelor europene privind implicarea autorităților locale în stabilirea serviciilor publice feroviare de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă și în contractarea acestor servicii pentru a putea fi implementate la calitatea dorită și pe care și-o permite fiecare în parte.

O etapă de 15 ani se încheie, o altă de muncă pentru implementarea cadrului legal (și extinderea să) începe.

Unii sunt probabil nemulțumiți, ca la orice acțiune de reformă instituțională, alții văd în această acțiune o pârghie pentru dezvoltare.

Felicitări tuturor celor care, cel puțin în ultimii 15 ani de când Club Metropolitan a pledat pentru acest sistem, au pus câte o picătură la atingerea acestui moment. Și, sper, că autoritățile locale și mediul feroviar să fie în stare să arate scepticilor că ceea ce merge în Europa Centrală și de Vest poate merge și în România” a transmis Ștefan Roșeanu.

Baza legală

Unul dintre noile articole ale OUG 12/1998 privind transportul pe căile ferate române, referitor la „tren metropolitan”:

„Articolul 5^2

(1) În scopul prevăzut la art. 5 alin. (1) și în vederea furnizării de servicii adecvate de transport feroviar al călătorilor, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de autorități locale competente, denumite în continuare autorități locale competente, pot încheia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, diferențiate, dacă este cazul, în raport cu segmentele de piață relevante.

(2) Autoritatea locală competentă înființează și, după caz, modifică serviciul public de transport feroviar de călători de interes local cu avizul prealabil al administratorului sau al gestionarilor de infrastructură feroviară, după caz, privind disponibilitatea capacităților de infrastructură necesară.

(3) Autoritatea locală competentă stabilește obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), pe baza unor studii de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, și conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:

a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);

c) rutele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;

d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;

e) materialul rulant pus la dispoziție de autoritatea locală competentă în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;

g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;

h) stabilirea costurilor-țintă necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;

i) condițiile în care autoritatea locală competentă compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(4) Autoritatea locală competentă repartizează obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local stabilite conform prevederilor alin. (3) operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (15).

(5) Autoritatea locală competentă atribuie contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.

(6) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (3) este mai mare de 5 ani, autoritatea locală competentă revizuiește și actualizează periodic obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite în baza prevederilor alin. (3), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători și susținerea cerințelor de mobilitate a persoanelor în zona geografică aflată în responsabilitatea autorității locale competente.

(7) Autoritatea locală competentă asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016 în cadrul calendarului activităților de stabilire a obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local în baza prevederilor alin. (3), de actualizare conform prevederilor alin. (6) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (4) și (5).

Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) pot deține material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(9) Materialul rulant prevăzut la alin. ( se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1) în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte, pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local contractate.

(10) Autoritatea locală competentă stabilește prin contractele prevăzute la alin. (1) condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. ( .

(11) Autoritatea locală competentă stabilește, prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), condițiile în care poate compensa, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.

(12) Autoritatea locală competentă acordă operatorilor de transport feroviar de călători, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), compensația de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite conform prevederilor alin. (3).

(13) Efectul financiar net prevăzut la alin. (12) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua națională de ajutor de stat, valabile la data emiterii deciziei autorității locale competente privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:

a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;

b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;

c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;

d) profitul este calculat la costurile suportate.

(14) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot modifica în cadrul contractelor prevăzute la alin. (1) parametrii pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (12) sau a obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local care face obiectul contractului.

(15) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (12) se asigură de la bugetul local, prin bugetul autorității locale competente respective, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.

(16) Autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) asigură sumele prevăzute la alin. (15) în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu respectiva autoritate locală competentă.

(17) În scopul asigurării capacităților de infrastructură feroviară necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (1), autoritățile locale competente pot acționa în calitate de solicitant în raport cu administratorul infrastructurii sau pot delega această atribuție către operatorii de transport feroviar prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1).

(18) În situația în care acționează în calitate de solicitant, autoritatea locală competentă încheie cu administratorul infrastructurii contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2), în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(19) Contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2) stabilesc inclusiv responsabilitățile privind achitarea către administratorul infrastructurii a tarifelor aferente serviciilor furnizate de acesta în legătură cu realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(20) În situația prevăzută la alin. (18), autoritatea locală competentă poate încheia cu administratorul infrastructurii, în condițiile legii, acorduri-cadru pentru alocarea, pe o durată care depășește perioada de valabilitate a unui grafic de circulație, a capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).

(21) Sumele prevăzute la alin. (15) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(22) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (15) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (21).

(23) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (15) și sumele utilizate potrivit alin. (21) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local specificate în contractele prevăzute la alin. (1).

(24) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) răspund de modul de aplicare a prevederilor alin. (21)-(23).

(25) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

(26) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:

a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;

b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. ( și la art. 5 alin. (10);

c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;

d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare.
(27) Principiile și criteriile privind corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local în vederea furnizării de servicii adecvate în cadrul unui sistem integrat de servicii publice de transport al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport, precum și principiile și criteriile privind corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. ( și la art. 5 alin. (10) se stabilesc de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și se adoptă prin hotărâre a Guvernului.”

Foto: Alba24, CFR Călători Facebook

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax