Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE 2019 la Universitatea din Alba Iulia. CALENDAR, specializări, locuri disponibile, taxe şi acte pentru înscrieri

Publicat


sediu UAB Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada iulie-august, admitere la specializările de licenţă şi masterat. Pentru specializările cu licenţă, UAB pune la dispoziţie 670 de locuri finanţate de la bugetul de stat, 998 cu taxă şi 275 pentru învăţământ la distanţă.

Înscrierile se fac în perioada 15 iulie – 25 iulie, în 26 iulie se organizează proba scrisă şi probele de aptitudini/eliminatorii/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul), în 27 iulie se face ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie şi se comunică rezultatele admiterii.

Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2019, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 lei/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, socială sau performanţă) conform legii.

Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate. Dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă, iar dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

ADMITERE 2019-2020 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – specializări şi locuri:

Specializarea/ Locuri finanţate de la bugetul de stat (Învăţământ cu frecvenţă zi) / Locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă zi) / Locuri cu taxă (învăţământ la distanţă ID)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 61 locuri finanţate buget, 130 cu taxă

Istorie: 20 (18 repartizate statistic şi 3 locuri destinate formării cadrelor didactice) / 40 / -, taxa 2000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 20 (17 repartizate statistic si 3 locuri destinate formării cadrelor didactice) / 40 / -; taxa 2.200 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Traducere şi interpretare: 21 (din care 19 repartizate statistic si 2 locuri destinate formării cadrelor didactice) / 50 / -; taxa 2000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 149 locuri finanţare buget, 245 cu taxă, 225 ID

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 28 (in care 26 repartizate statistic, 1 loc pentru rromi si 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 40 / 75; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Administrarea afacerilor: 26 / 40 / 75; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Finanţe şi Bănci: 26 / 40 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 38 (din care 37 repartizate statistic şi 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 55 / 75; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Marketing: 26 / 20 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 / 50 / -; taxa 2800 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: 166 locuri finanţare buget, 220 cu taxă

Informatică: 56 (din care 52 repartizate statistic, 2 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 70 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Măsurători terestre şi cadastru: 24 / 30 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Electronică aplicată: 35 (din care 32 repartizate statistic şi 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 20 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Ingineria mediului: 25 (din care 24 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi) / 30 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Informatică (în limba engleză): 6 (doar pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 60 / -; taxa 3000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Inginerie urbană şi dezvoltare regională: 20 (din care 2 repartizate statistic şi 18 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 10 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 225 locuri finanţare buget, 320 cu taxă, 50 ID

Drept: 41 (din care 40 repartizate statistic şi 1 loc pentru rromi) / 109 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Sociologie: 20 / 25 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Asistenţă socială: 20 / 50 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Administraţie publică: 20 / 25 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 30 / 45 / 50 (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Alba Iulia) şi 50(Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, locuri la învăţământ la distanţă, locaţia Deva, admiterea se va face după apariţia Hotărârii de Guvern cu numărul de locuri aprobate); taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei pe an pentru ID

Educaţie fizică şi sportivă: 37 / 13 / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 37 / 13 / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Terapie ocupaţională: 20 / 40 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 69 locuri finanţare buget, 83 cu taxă

Teologie ortodoxă pastorală: 31 (din care 30 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 60 / -; taxa 2200 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Muzică religioasă: 22 (din care 21 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 9 / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Artă sacră: 16 / 14 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Pentru oricare dintre specializările de mai sus, conform opţiunii candidatului, există 50 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural.

Calendarul admiterii LICENŢĂ 2019-2020

Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 15 iulie – 23 august:

15 iulie – 25 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică  21 iulie);

26 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); 

27 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

29 iulie – 2 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget  prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă;

5 august – 23 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În aceeaşi perioadă, se organizează admiterea pentru 25 de specializări MASTERAT. Sunt disponibile 245 de locuri finanţate din bugetul de stat şi 969 cu taxă (între 2200 lei şi 3000 lei pe an, în funcţie de specializarea aleasă). AICI, detalii.

ACTE NECESARE pentru ÎNSCRIERE – ADMITERE licenţă 2019-2020

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere, care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a cererii de înscriere tip; Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului, respectiv diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original – de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii; după încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate

– plata taxei de înscriere de 150 de lei, (se plăteşte la casieria admiterii); în cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă – zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă; sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

Pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh.

Pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament.

Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi aceştia beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi, cu acordul Decanului facultăţii.

Acte necesare pentru înmatriculare

Candidaţii declaraţi admişi care nu se înmatriculează în termenele menţionate pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie.

Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018);

– foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– cartea de identitate în copie xerox;

– certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

– pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

– 2 fotografii dimensiune 3/4;

– dosar tip plic.

– diploma de licenţă (copie xerox pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

– adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt părogram de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate mai sus până la 24 august în prima sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta, la data înmatriculării.


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Sediul Jandarmeriei Alba va fi modernizat și reabilitat termic. Sistem modern de încălzire/răcire și panouri solare

Publicat

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba va fi reabilitat termic și modernizat printr-o investiție de peste 2,7 milioane de lei. Pe lângă termoizolație, înlocuirea tâmplăriei și a instalațiilor, clădirea administrativă situată în municipiul Alba Iulia va fi dotată cu panouri solare și va beneficia de un sistem modern de încălzire / răcire cu ventiloconvectoare montate […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

ANAF speră să-și conecteze serverele la casele de marcat ale comercianților în acest an

Publicat

Interconectarea caselor de marcat cu serverele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) se va realiza în cursul acestui an, a declarat preşedintele Agenţiei, Mirela Călugăreanu, informează Agerpres. „Se fac eforturi pentru ca lucrurile să se întâmple cât mai curând posibil”, a spus Mirela Călugăreanu, în legătură cu interconectarea caselor de marcat ale agenților economici cu […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Imagini șocante într-un supermarket din Timișoara. Bărbat mort în magazin, iar oamenii au continuat să-și facă cumpărăturile

Publicat

cumparaturi

Un bărbat de 51 de ani a murit în timp ce se afla la cumpărături, într-un magazin Lidl din Timișoara. O parte dintre clienți, dar și angajații din magazin au sunat la 112, dar echipajul medical care a sosit nu a mai putut face nimic pentru el. În îmagini se observă cum clienții centrului comercial […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Dacia va prezenta la Geneva primul său automobil 100% electric. Va fi „cea mai accesibilă mașină electrică de oraș de pe piață”

Publicat

Dacia anunță că va prezenta pe 3 martie la Geneva „în premieră mondială cea mai accesibilă mașină de oraș de pe piață, 100% electrică”. Este de așteptat ca modelul de oraș să coste sub 15.000 de euro, dar să fie mult mai accesibil la preț după aplicarea subvențiilor. De mulți ani de zile se vorbește […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate