Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: Peste 600 de candidați, planificați la examinare medicală. Când se afișează rezultatele finale

Publicat

Admitere Academia de Poliție 2022: Peste 600 de candidați sunt programați în perioada 6-13 septembrie pentru examinarea medicală, după susținerea probei sportive și a celei scrise. 

Media finală de admitere este calculată în pondere de 50% nota la proba sportivă și 50% nota la proba scrisă, iar examinarea medicală este obligatorie.

Potrivit calendarului, afișarea rezultatelor definitive la admitere Academia de Poliție va fi în 30 septembrie.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă. Academia transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până lacompletarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Vezi Planificarea pentru examinarea medicală

UPDATE: LISTA replanificări examinare medicală (20-21 septembrie)

Examinarea medicală se realizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:

 • candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concurs se prezintă la structurile de recrutare, care le va elibera adresa către medicul de unitate și fotocopia adeverinţei eliberate de către medicul de familie
 • cu documentele eliberate de structura de resurse umane a unității de recrutare, candidatul se prezintă la medicul de unitate al unitații de recrutare pentru deschiderea fișei medicale
 • în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare, medical de unitate le consemnează în fişa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unităţii de recrutare. Concluziile privind continuarea procedurii de selecţie se stabilesc de către structurile de resurse umane care au solicitat examinarea medicală, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, prevăzute de actele normative în vigoare
 • cu fișa medicală, completată în prima parte de către medicul de unitate, candidatul se prezintă conform planificării, la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu (în funcție de județul în care are domiciliul/reședința) pentru efectuarea și consemnarea rezultatelor examinărilor medicale: București: C.M.D.T.A. „Dr. Nicolae Kretzulescu” din str. MihaiVodă, nr. 17, sector 5 (https://dm.mai.gov.ro/kretzulescu/); Ploiești: C.M.D.T.A. din str. Ghimpați 1-3 (https://dm.mai.gov.ro/ploiesti/); Oradea: C.M.D.T.A. din str. Dunărea, nr. 7 (curtea spitalului M.A.I. Oradea – intrarea din str. Brașovului). (https://dm.mai.gov.ro/oradea/). Accesul în incinta Centrului Medical se va realiza pe baza cărții de identitate și a codului unic de identificare
 •  rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare, şi se certifică prin semnătura şi parafa medicului examinator
 • fișa medicală-tip de admitere include examene paraclinice: Rx. pulmonar (examinare radiologică), Ekg (electrocardiograma), ecografie abdomino-pelvină, examene de laborator, precum și examene clinice de specialitate: cardiologic, chirurgical, ortopedic, oftalmologic, ORL, neurologic, psihiatric.
 • examenele de laborator se vor executa dimineața, înainte de consumul oricăror alimente/ lichide, accesul candidaților în incinta Centrului Medical realizându-se la ora 07:00. Pentru examenul oftalmologic este obligatorie prezentarea ochelarilor de vedere de către candidații purtători și se interzice purtarea lentilelor de contact
 • în cazul unor suspiciuni fundamentate de afecţiuni prevăzute în baremele medicale, pentru precizarea diagnosticului, se pot solicita orice probe de laborator, examene de specialitate clinice sau paraclinice necesare
 • În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare menţionate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat “INAPT”
 • examinările suplimentare se efectuează contra cost, taxa urmând a fi achitată de către candidați la casieria Centrului Medical
 • după efectuarea examenelor medicale și consemnarea rezultatelor, prin raportare la baremele medicale, candidatul prezintă fișa medicală medicului de unitate care a deschis-o, pentru ca acesta să constate şi să hotărască dacă din punct de vedere medical candidatul este “APT” sau “INAPT” pentru admitere. Concluzia se consemnează în fişa medicală şi se certifică prin semnătură şi parafă
 • după încheierea fişei medicale, medicul de unitate care a completat şi semnat fişa medicală eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale efectuate, pe care o aduce la cunoştinţă sub semnătură candidatului și o înmânează acestuia, în vederea depunerii la dosarul de recrutare

Admitere la Academia de Poliție 2022 – afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului sau pierderii locului ocupat prin concurs în condițiile Regulamentului, vor fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.

Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei.

Pentru candidaţii declarați „respins”, listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută.

CALENDAR Admitere Academia de Poliție 2022

 • până în 8 iulie: depunerea cererii-tip de înscriere
 • până în 13 iulie: evaluarea psihologică
 • până în 22 iulie: depunerea actelor la dosarul de recrutare
 • 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare).
 • 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente
 • 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 19 august: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice
 • 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice
 • 29 august 2022: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 30-31 august 2022: susţinerea probelor scrise
 • 1 septembrie 2022: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 1-2 septembrie 2022: depunerea contestaţiilor la probele scrise – online la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 3-4 septembrie 2022: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor. Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.
 • 30 septembrie: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS” 1 octombrie 2022: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării

Rezultate ADMITERE Academia de Poliție 2022 – probele scrise

UPDATE:

Subiectele de la proba scrisă 2022 Facultatea de Poliție

Subiectele de la proba scrisă 2022 Facultatea de Pompieri

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2022 se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie:

 • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
 • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Poliție pregătește ofițeri de poliție (poliție, poliție de frontieră), jandarmi, imigrări, penitenciare, informații și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. S-a înființat în 2021, ca urmare a reorganizării Facultăților de Poliție, de Jandarmi, de Poliție de Frontieră și de Științe Juridice și Administrative. Are șase departamente: Ordine şi siguranţă publică, Poliție Judiciară, Drept public, Drept privat, Științe comportamentale și științe socio-umaniste, Educație fizică și pregătire militară. În cadrul facultății, sunt organizate și programe de masterat.

După înmatriculare, candidații încheie angajamente cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să își desfășoare 10 ani activitatea în structuri MAI.

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învățământ cu frecvență

Facultatea de Pompieri este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea (licență) și perfecționarea (masterat) cadrelor cu studii superioare (ofițeri) pentru unitățile operative IGSU. Absolvenții primesc diplomă de ofițer/inginer.

În perioada 22-28 august s-a desfășurat proba sportivă.

Admitere Academia de Poliție 2022 – listele cu rezultate după probele sportive

Admitere Academia de Poliție 2022 – media de admitere

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media probei scrise este media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Admitere Academia de Poliție 2022 – procedura de departajare

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:

Facultatea de Poliţie

 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;
 • Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obținută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

Facultatea de Pompieri

 • Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate