Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere ACADEMIA de POLIȚIE 2023: calendar, reguli, specializări, înscrieri și probele de examen. Detalii pentru candidați

Publicat

Admitere Academia de Poliție 2023: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în 2023 concurs de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri. A fost publicat regulamentul și calendarul admiterii din acest an.

În Academie concursul de admitere se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie

 • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
 • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă

Numărul de locuri pe facultăți și specializări va fi stabilit ulterior, prin hotărâre de Guvern.

Admitere Academia de Poliție 2023 – calendar

 • 20-27 iulie: plata taxei de înscriere
 • până în 30 iulie 2023: înscrieri și transmitere dosare la Academie (unitățile de recrutare)
 • 31 iulie – 4 august: repartizare candidați pe centre zonale de selecție
 • 16 august: afișare listă candidați pentru participare proba sportivă
 • 18-25 august: susținere probă evaluare performanță fizică (sportivă) și afișare rezultate
 • 25 august: afișare listă candidați pentru proba scrisă
 • 29-30 august: probele scrise
 • 31 august: afișare rezultate provizorii probele scrise
 • 31 august-1 septembrie: depunere contestații (online)
 • 2-3 septembrie: soluționare contestații; afișare ierarhizare provizorie a candidaților
 • 5-29 septembrie: examinarea medicală și rezolvarea contestațiilor
 • 29 septembrie: rezultate definitive ale candidaților declarați ”admis”
 • 1 octombrie: prezentare candidați pentru înmatriculare (cu excepția celor de la frecvență redusă)

Admitere fără examen la Academia de Poliție în 2023

Unii candidați pot fi admiși fără susținerea probelor scrise. Trebuie însă să fie declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală. De asemenea, trebuie să îndeplinească și celelalte condiţii legale şi criteria specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Înscrierea se face pe locurile finanţate de la bugetul de stat.

Aceștia sunt:

 • candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu
 • copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații
 • copiii militarilor invalizi și ai civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român

Admitere Academia de Poliție 2023 – condiții de înscriere

Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/ compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare din cadrul inspectoratelor de poliție, jandarmi și Inspectoratelor pentru situații de urgență.

Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar – Ministerul Justiţiei) recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Pentru alți beneficiari, recrutarea candidaţilor se realizează, potrivit protocoalelor încheiate.

La admitere în programele de studii, forma de învățământ cu frecvență, pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către Ministerul Educației.

Candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/ program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

La admitere în Facultatea de Poliție, programul de studii universitare de licență „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învățământ cu frecvență redusă, pot participa agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I.

Admitere Academia de Poliție: dosarul de recrutare

Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie

cererea-tip de înscriere la concursul de admitere (înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare)

documentele care atestă absolvirea studiilor liceale, astfel:

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate (candidați care ai promovat Bacalaureatul înainte de 2023)

sau

 • adeverință de promovare (candidați care au promovat Bacalaureatul în 2023)

sau

 • atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de Ministerul Educației, copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată și diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată și foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată (candidați care au Bacalaureat/echivalent în afara României, anterior 2023)

Pentru olimpici, copiii polițiștilor/militarilor și candidați din alte țări:

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat
 • copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui)
 • copie după certificatul de naştere; copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal
 • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului
 • fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia)
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 • documentele doveditoare obținerii distincțiilor (olimpici)

La dosarul de recrutare se vor depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

În cazul candidaţilor înscriși pe locuri distincte (rromi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.) sau în situația absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri.

La Academie se vor trimite numai dosarele/ documentele scanate ale candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic, respectiv cei care potrivit adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie ”pot participa la concursul de admitere”.

Admitere Academia de Poliție 2023 – taxa de admitere

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București (cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX), după depunerea documentelor de înscriere și exclusiv online, prin: virament bancar, transfer online etc..

Plata taxei se face în perioada 20-27 iulie 2023 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 28 iulie 2023 (data operațiunii bancare).

Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații: CNP candidat și codul unic de identificare atribuit candidatului.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii:

 • orfani de unul sau de ambii părinţi
 • care provin din casele de copii sau din plasament familial
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare)
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială

Solicitările de scutire de taxă pe baza documentelor justificative, vor fi transmise în format scanat .pdf de către candidat la adresa de e-mail admitere@academiadepolitie.ro până la data de 17 iulie 2023.

Admitere Academia de Poliție 2023: etapele și probele de concurs

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

 • Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice (în centrele zonale de selecție)
 • Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor (în centrele zonale de selecție)
 • Etapa a III-a – Examinarea medicală

În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

PROBA eliminatorie de evaluare a performanței fizice (sportivă)

Candidații se prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.

Se acordă calificativ ”promovat” prin notare de la 5 la 1 sau calificativ ”nepromovat”. La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Pentru timpii finali realizaţi de candidaţii la concursul de admitere se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă. Pentru candidatul declarat «nepromovat», procedura de selecţie încetează.

Transformarea timpului final în notă (timp final/ notă) – admitere Facultatea de Poliție

 • ≤ 2’20’ 10
 • 2’21’-2’22’ 9,80
 • 2’23’-2’24’ 9,60
 • 2’25’-2’26’ 9,40
 • 2’27’-2’28’ 9,20
 • 2’29’-2’30’ 9,00
 • 2’31’-2’32’ 8,80
 • 2’33’-2’34’ 8,60
 • 2’35’-2’36’ 8,40
 • 2’37’-2’38’ 8,20
 • 2’39’-2’40’ 8,00
 • 2’41’-2’42’ 7,80
 • 2’43’-2’44’ 7,60
 • 2’45’-2’46’ 7,40
 • 2’47’-2’48’ 7,20
 • 2’49’-2’50’ 7,00
 • 2’51’-2’52’ 6,80
 • 2’53’-2’54’ 6,60
 • 2’55’-2’56’ 6,40
 • 2’57’-2’58’ 6,20
 • 2’59’-3’00’ 6,00
 • 3’01’-3’02’ 5,80
 • 3’03’-3’04’ 5,60
 • 3’05’-3’06’ 5,40
 • 3’07’-3’08’ 5,20
 • 3’09’-3’10’ 5,00
 • ≥ 3’11’ Nepromovat

Traseu aplicativ – Facultatea de Poliție 2023

Traseu aplicativ Facultatea de Pompieri 2023

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. În situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol.

La final, penalizările acumulate sunt consemnate în borderou şi adunate la timpul cronometrat, rezultând timpul total. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat”.

Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de

sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’15”.

 

Tabelul de transformare a timpului final în notă (timp final / notă)

 • sub 1’50“, inclusiv 10
 • peste 1’50“-1’51“, inclusiv 9,80
 • peste 1’51“-1’52“, inclusiv 9,60
 • peste 1’52“-1’53“, inclusiv 9,40
 • peste 1’53“-1’54“, inclusiv 9,20
 • peste 1’54“-1’55“, inclusiv 9,00
 • peste 1’55“-1’56“, inclusiv 8,80
 • peste 1’56“-1’57“, inclusiv 8,60
 • peste 1’57“-1’58“, inclusiv 8,40
 • peste 1’58“-1’59“, inclusiv 8,20
 • peste 1’59“-2’00“, inclusiv 8,00
 • peste 2’00“-2’01“, inclusiv 7,80
 • peste 2’01“-2’02“, inclusiv 7,60
 • peste 2’02“-2’03“, inclusiv 7,40
 • peste 2’03“-2’04“, inclusiv 7,20
 • peste 2’04“-2’05“, inclusiv 7,00
 • peste 2’05“-2’06“, inclusiv 6,80
 • peste 2’06“-2’07“, inclusiv 6,60
 • peste 2’07“-2’08“, inclusiv 6,40
 • peste 2’08“-2’09“, inclusiv 6,20
 • peste 2’09“-2’10“, inclusiv 6,00
 • peste 2’10“-2’11“, inclusiv 5,80
 • peste 2’11“-2’12“, inclusiv 5,60
 • peste 2’12“-2’13“, inclusiv 5,40
 • peste 2’13“-2’14“, inclusiv 5,20
 • peste 2’14“-2’15“, inclusiv 5,00
 • peste 2’15“ Nepromovat

Admitere Academia de Poliție 2023 – PROBA SCRISĂ

Proba de evaluare a cunoştinţelor se desfăşoară la centrele zonale de selecție.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină. Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.

 • Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
 • Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

 • Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat pe discipline.
 • Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore

Reguli la proba scrisă

Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de concurs niciun material (cărţi, caiete, însemnări etc.) sau dispozitive electronice care le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.

Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă.

Antepenultimul și penultimul candidat vor rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul candidat.

Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs.

Frauda sau tentativa de fraudă constatate ulterior desfășurării probei scrise, ca urmare vizionării înregistrărilor audio-video ale probelor scrise, atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului sau pierderea locului obţinut prin fraudă.

Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de sală/corector sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.

Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală.

Evaluarea foilor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă, formată din doi corectori, constituită din personalul de supraveghere de la sala respectivă. Corectarea foilor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor.

Notarea lucrărilor la proba scrisă. Cum se calculează media

Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.

Formula de calcul aplicată este următoarea:

 • Nota = (punctele acordate: punctajul maxim) x 9 + 1

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

La Facultatea de Poliţie

 • la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de mai sus
 • la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de mai sus
 • la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de mai sus

La Facultatea de Pompieri

 • la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de mai sus
 • la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de mai sus

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

 • Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie minimum 5 (cinci).
 • Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.
 • La fiecare dintre disciplinele probei scrise, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci).

Media de admitere este minimum 5 (cinci), notele fiecăreia dintre cele două probe fiind cuantificate cu câte 50%.

Admitere Academia de Poliție 2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă

Afişarea rezultatelor obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor se realizează în etape, generându-se următoarele tipuri de liste:

 • liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise
 • liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

Admitere Academia de Poliție 2023 – contestații la proba scrisă

După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii), candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare.

Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii).

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro și se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, conform calendarului.

Reverificarea foilor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatul se va afişa la sediul, respectiv site-ul Academiei. Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit decât punctajul iniţial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării.

Admitere Academia de Poliție 2023 – criterii de departajare

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:

Facultatea de Poliţie

 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere
 • Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere
 • Nota obținută la evaluarea performanței fizice, în cadrul concursului de admitere
 • Nota obţinută la disciplina Limba străină, în cadrul concursului de admitere.

Facultatea de Pompieri

 • Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul concursului de admitere
 • Nota obţinută la discipline Fizică, în cadrul concursului de admitere
 • Nota obținută la evaluarea performanței fizice, în cadrul concursului de admitere.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Admitere Academia de Poliție 2023: examinarea medicală

Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se prezintă la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până lacompletarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere Academia de Poliție 2023: rezultate finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului sau pierderii locului ocupat prin concurs vor fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.

Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei.

Pentru candidaţii declarați „respins”, listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută.

Vezi integral: Regulament-admitere-licenta-2023 Academia de Politie

Admitere Academia de Poliție 2023 – Facultatea de Poliție specializarea „DREPT”, forma de învăţământ la distanţă – 4-22 septembrie 2023

 • 4-7 septembrie: înscrierea candidaţilor: on-line la adresa de e-mail CÎFRÎD@academiadepolitie.ro
 • 8-12 septembrie: analiză dosare/ verificarea conținutului documentelor de înscriere și validarea înscrierii de către personalul desemnat din cadrul Centrului
 • 13 septembrie: Afişarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs
 • 14-18 septembrie: analiză dosare candidați
 • 18 septembrie: afișare rezultate provizorii
 • 19-20 septembrie: depunerea contestaţiilor
 • 21 septembrie: soluţionarea contestaţiilor
 • 22 septembrie: afișarea rezultatelor finale

sursa: academiadepolitie.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate