Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Angajări în Armata Română. Oferta de posturi a fost extinsă. Condiții de recrutare și criterii de eligibilitate

Publicat

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că prelungește până în septembrie activitățile de recrutare a tinerilor, băieți și fete, pentru posturile de soldați și gradați profesioniști, în limita locurilor rămase neîncadrate.

Înscrierea se poate face până la data de 29 septembrie 2023, iar termenul final de întocmire a dosarelor de candidat este 2 octombrie 2023, potrivit MApN.

Informații referitoare la oferta profesională, condițiile de recrutare, selecție și de repartiție sunt furnizate de către personalul recrutor din unitățile militare şi personalul birourilor informare-recrutare din judeţele sau sectoarele Municipiului Bucureşti în care candidaţii îşi au domiciliu.

Au fost scoase la concurs 4159 de posturi în 34 de județe și în Municipiul București.

Lista cu posturile pe județe și unități militare poate fi consultată la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare.

AICI lista centre militare din țară.

Recrutare și criterii de eligibilitate

Armata Română deschide porțile pentru cei interesați să se alăture forțelor sale, indiferent de gen. Data limită de depunere a dosarelor la centrele militare este stabilită pentru 29 septembrie 2023, cu finalizarea dosarelor până pe 2 octombrie 2023.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Printre acestea se numără cetățenia română, un domiciliu stabil în țară și vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Mai multe informații pot fi accesate la birourile de informare și recrutare ale armatei.

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare

Toţi candidaţii, indiferent de categoria de personal sau de programul de formare pentru care optează, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii de recrutare:

 • a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
 • b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
 • d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 • e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 • f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
 • g) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi orientare sau colegiile naţionale militare şi, după caz, de către structurile desemnate;
 • h) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • i) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
 • j) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

 • a) să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
 • b) să fie absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C – candidaţii care optează pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”;
 • d) să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;
 • e) să fie absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ – candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord – paramedic”;
 • f) îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, şi completează formularul de bază – date personale, prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Selecție riguroasă și examen medical

MApN pune un accent deosebit pe procesul de selecție, cu scopul de a alcătui o echipă militară puternică și dedicată. Criteriile esențiale includ un istoric fără pete, lipsa afilierilor la entități interzise și respectul față de normele religioase legale. De asemenea, fiecare candidat va trece printr-un examen medical detaliat.

Armata Română nu oferă doar un simplu post de muncă, ci o vocație unde se promovează disciplinei, onorului și dedicării pentru apărarea națională.

Gradele acordare soldaților și gradaților profesioniști

Soldaţii şi gradaţii profesionişti (pe scurt, SGP) constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, fiind destinat îndeplinirii funcţiilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă sau grupă/similare. Gradaţii profesioniști pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul acestor microstructuri.

Gradele acordate SGP sunt: soldat, fruntaş, caporal.

Alături de ceilalți militari, SGP au misiunea nobilă a păstrării integrităţii şi suveranităţii statului, a apărării cetăţenilor ţării. Ei sunt primii chemaţi în orice situaţie care afectează desfăşurarea normală a vieţii (calamităţi, dezastre etc.).

Principala sursă de formare a subofiţerilor în activitate

SGP participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare.

Dezvoltarea instruirii SGP se realizează prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Acestea asigură perfecţionarea deprinderilor de luptători şi specialişti militari, precum şi creşterea rezistenţei fizice şi psihice specifice acţiunilor militare în condiţii de efort, pentru a fi capabili să îndeplinească misiuni specifice, atât izolat, cât şi în cadrul grupurilor militare.

SGP constituie principala sursă de formare a subofiţerilor în activitate, prin absolvirea cursurilor învăţământului postliceal militar cu durata de 1 an sau a cursului de formare a subofițerilor în activitate.

Totodată, SGP pot fi selecţionaţi în vederea participării la concursurile organizate pentru admiterea în învățământul superior militar sau la cursul de formare a ofiţerilor în activitate, precum și la programele de formare a maiştrilor militari în activitate.

Cum poți fi angajat ca soldat/gradat profesionist

Chiar dacă nu ai deloc experiență militară anterioară, poți fi angajat într-o funcție de soldat/gradat profesionist dacă îndeplinești criteriile de recrutare și selecție necesare și urmezi un program de instruire cu durata de 2-5 luni, desfăşurat într-unul din centrele de instruire/unităţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei.

 • candidaţii nu susţin examene scrise (de cunoştinţe), însă sunt ierarhizaţi pe baza punctajului obţinut în funcţie de rezultatele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite şi de media de la bacalaureat, dar şi de distanţa la care au domiciliul faţă de unitatea militară pentru care optează;
 • repartizarea pe posturi se face computerizat, la nivel național, în funcție de punctajul obținut și opțiunile exprimate de candidat;
 • primul candidat clasat, dintre cei care au ales un anumit post, va fi repartizat în funcţia dorită, iar daca sunt mai multe funcții identice, acestea vor fi ocupate de următorii clasați.

Formarea soldaților/gradaților profesioniști

 • se realizează în centrele de instruire/unităţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei și durează cel mult 5 luni;
 • pe timpul programului de instruire, cursanții sunt luaţi în evidenţă cu gradul de soldat profesionist;
 • programele de formare se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și numirea în funcţia corespunzătoare pregătirii;
 • candidații care nu au efectuat stagiul militar trebuie să parcurgă și să finalizeze un program de instruire care cuprinde două module: modulul instruirii individuale, destinat formării deprinderilor individuale, și modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare; candidații care au efectuat anterior serviciul militar sau au activat în calitate de SGP nu vor parcurge decât al doilea modul.

Instruirea, cazarea, masa și echipamentul sunt gratuite

Reconsiderarea serviciului militar obligatoriu

În lumina situației geopolitice actuale, reintroducerea stagiului militar obligatoriu este în discuție în mai multe țări europene. Salariile modeste din domeniul militar, precum cea de 2.500 de lei pentru un recrut în România, constituie unul dintre factorii determinanți ai acestei dezbateri.

surse: MApn, Recrutare MApn

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Alinescu

  joi, 14.09.2023 at 20:25

  „Cerem desecretizarea protocolului de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, protocol în care sunt prevăzute anumite obligații pe care le avea de îndeplinit România post aderare NATO pentru alinierea legislației, a protectiei sociale si drepturile militarilor români, precum și a celorlalte forțe implicate în siguranța națională, conform legislației tuturor statelor NATO. Să afle poporul ce salarii și pensii ocupaționale trebuiau acordate militarilor români, nu bătaia de joc de astăzi când militarul cu funcția și gradul cel mai mare din Armată, Şeful Statului Major al Apărării, are coeficientul de salarizare 4,30 similar cu un păpușar de la Teatrul Național. Să se facă cunoscut poporului român dacă acele obligații au fost îndeplinite”

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax