Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din ALBA. LISTA, condiții și calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

expert județean servicii sociale – asistent social (fracțiune de normă, de 2 ore/zi, posturi vacante, în cadrul Direcției generale planificare bugetară și management financiar – Unitatea de implementare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SM IS122607)

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social; experiență minimă necesară de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistență socială); constituie avantaj experiența în cadrul unei direcții generale de asistență socială și protecția copilului (D.G.A.S.P.C.) sau a unei agenții județene de plăți și inspecție socială (A.J.P.I.S.) (conform CV).

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1; 14 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1.

Alte 17 posturi similare sunt vacante în alte județe.

Relaţii suplimentare, la sediul Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, telefon 021/315.72.26, e-mail: concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba

– medic veterinar, gradul II (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 4 ani.

medic veterinar, gradul III (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2021, ora 17.00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba din Str. Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, telefon: 0258.835.915.

ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia

– director financiar-contabil

Condiții: bsolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 11.00 – test-grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică postului; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 13 decembrie 2021, ora 13.00 – interviul de selecție.

Data limită pentru depunerea actelor – dosarul de concurs: 26 noiembrie 2021, ora 15.00.

Relații suplimentare – Serviciul resurse umane si relații cu publicul, tel. 0258/820.825, interior 146/164.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– paznic (5 posturi) – Serviciul Pază

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cetățean român cu vârsta de cel puțin 18 ani; deținerea atestatului profesional (agent de securitate/agent de pază și ordine); minimum 1 an vechime în muncă; apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedite cu certificat pe care să fie înscrisă mențiunea „apt pentru munca pe timp de noapte”; fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Direcția Regională de Statistică Alba

– expert debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren; vechime în specialitate – 0 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– referent casier la Direcția creșe – Compartimentul financiar, administrativ

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea contabilitate: minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 noiembrie 2021, inclusiv, ora 13.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă ; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, fax 0258/813.325.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare – inginer, subinginer, economist; vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 12:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2021, ora 12:00 – proba practică; 10 decembrie 2021, ora 12:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, telefon: 0258/811.737.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba

– îngrijitor – Serviciul logistic – Patrimoniu imobiliar – Echipa de întreținere și reparații imobile

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Concurs: 14 decembrie 2021, ora 12.00 – proba scrisă; 17 decembrie 2021, ora 12.00 – proba practică; 21 decembrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, str. A.I. Cuza nr. 10, jud. Alba, telefon mobil: 0743/134.717.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmat cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 26 noiembrie 2021, ora 14.00.

Relații suplimentare, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 120.

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

– îngrijitor la Muzeul de Istorie și de Științele Naturii

Condiții: studii medii/generale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 6 decembrie 2021, ora 11.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu”, Aiud, Direcția municipală de cultură, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 1, telefon 0258/861.703 sau e-mail: cultura@aiud-art. ro.

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

– consilier I A în cadrul Serviciului economico-financiar și administrativ

Condiții: studii superioare, profil informatică, specializare tehnologia informației; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 9 decembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– asistent social debutant în cadrul Compartimentului informare și consiliere social

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social; vechime în specialitatea studiilor: fără vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 decembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– asistent medical PL în cadrul Compartimentului ambulanța socială

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 decembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax: 0258/731.007, 0258/730.611.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– muncitor necalificat (perioadă determinată; 2 posturi) – Compartimentul zone verzi

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 2 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 6 decembrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

– muncitor necalificat (perioadă determinată; 2 posturi) – Compartimentul zone verzi

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 9 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

Unitatea Militară 01585 Petreşti

– asistent medical, în cadrul Microstructurii infirmerie la Unitatea Militară 01585 Petrești

Condiții: studii postliceale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 decembrie 2021, ora 14:00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 14 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba, telefon: 0258/743.795.

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

– director financiar-contabil (perioadă determinată)

Condiții: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul institutiei – test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 8 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituției – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;: 08 decembrie 2021, ora 12.00, la sediul instituției – interviul de selecţie

Data limită pentru depunerea actelor – dosarul de concurs: 25 noiembrie 2021, ora 15.00.

Relații suplimentare, compartiment juridic, telefon: 0358.401.249.

Spitalul Orășenesc Cugir

– asistent medical licențiat

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist debutant – Cabinetul dermatologie-venerologie

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist debutant în cadrul Cabinetului urologie

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– portar

Condiții: diplomă de 8 clase/atestat de calificare profesională pentru agent de securitate; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 13.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul spitalului – telefon 0786/225.608.

ABRUD

Primăria Oraşului Abrud

– muncitor calificat, treapta IV, în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat

Condiții: studii medii; diplomă/certificat/adeverință de calificare în domeniul tâmplar; nu necesită vechime în muncă.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

Alte localități

Școala Gimnazială Daia Română

– îngrijitor

Condiții: studii profesionale; vechime în muncă minimum – 5 ani; cunoștințe de legislație specifice locului de muncă.

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 13.00 – proba scrisă; 16 decembrie 2021, ora 12.00 – proba practică; 16 decembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

EVENIMENT

Sâmbătă: Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii

Publicat

Sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 12.00, se deschide Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii.

Vor fi prezentate miniaturile modeliștilor din România, Anglia, Bulgaria, Italia, Serbia și Ungaria, multe premiate în concursurile interne și internaționale. Acestea vor fi structurate pe categorii și scări, dar și pe perioade istorice.

Sunt prezente și lucrările confecționate de copiii de la Clubul Copiilor Valea Jiului și de la Palatul Copiilor Sibiu, în cadrul cercurilor de modelism locale.

În cadrul Salonului va fi și o secțiune de fotografii dedicată Aniversării a 60 de ani de serviciu operativ în cadrul Forțelor Aeriene Române a avionului Mig 21.

Evenimentul este organizat de Asociația Modelism Alba (AMA – IPMS România), în parteneriat cu Cercul Militar Alba Iulia, Machete.ro, Aerohistoria și Aripi Argintii, în colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

Vezi PROGRAM COMPLET 1 Decembrie 2022 la Alba Iulia. Evenimentele organizate de Ziua Națională în Capitala UNIRII

Salonul va fi deschis până în 28 ianuarie 2023, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în secțiunea Expoziții Temporare, de la etajul 2.

Evenimentul face parte din cadrul programului activităților Zilei Naționale a României de la Alba Iulia, la 104 ani de existență.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mobilizare de excepție la Șpring, în sprijinul unor familii afectate de incendiu. Mesajul primarului Iulia Stănilă

Publicat

Primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, a dat detalii despre modul în care s-a mobilizat comunitatea, în cazul incendiului care a distrus casele a două familii.

Reamintim că aceasta a fost prima care a invervenit în timpul incendiului și a scos oamenii din casă și s-a asigurat că nimeni nu este rănit, până la ajungerea pompierilor.

Vezi VIDEO: Cum a reacționat Iulia Stănilă, primarul din Șpring, la izbucnirea unui incendiu. În acel moment dădea un interviu la PROTV

Iulia Stănilă a mulțumit celor care au trimis încurajări și care s-au mobilizat pentru a ajuta familiile afectate de incendiu: de la forțele de intervenție, la oameni care au donat bani, materiale și s-au implicat în refacerea imobilelor.

”Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au transmis vorbe frumoase și încurajări, sunt sigură că oricare dintre dumneavoastră ar fi reacționat la fel. Este îngrozitor să vezi cum în 7-8 minute arde agoniseala a două familii care au muncit o viață, fără să ai vreo putere să oprești asta.

În această poveste tristă eroii au fost voluntarii și angajații SVSU Șpring împreună cu viceprimar, pompierii de la ISU Sebeș, ISU Alba, care s-au chinuit peste 4 ore să izoleze incendiul, vecinii care s-au implicat, domnii de pe ambulanță, agenții de poliție, toți!

Fiecăruia în parte le mulțumesc în numele familiilor (…)

De asemenea, la această oră (după o lună de la incendiu) ambele case sunt acoperite și refăcute parțial, datorită unor oameni EXTRAORDINARI, care au sponsorizat familiile (…)

Le mulțumesc din suflet că au răspuns prompt la apelul meu și au sprijinit cu drag cele două familii, Dumnezeu să le întoarcă binele înzecit!

Le mulțumesc cetățenilor care au deschis cu drag ușa consilierilor și a donat fiecare cât a putut, strângându-se (pe bază de semnătură și tabel) aproape 30.000 lei

Mulțumim primariei Șpring și CL Șpring care au aprobat ajutorul de urgență in valoare de 5000 lei pentru fiecare familie!

Mulțumim tuturor oamenilor cu suflet mare care s-au dus personal la cele două familii cu bani, produse sau obiecte necesare!

Împreună putem muta munții!”, a fost mesajul acesteia, pe Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sâmbătă, la Alba Iulia: Crosul Unirii, în șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM și categorii de participanți

Publicat

alba iulia cetate

Sâmbătă, 26 noiembrie, în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Națională, la Alba Iulia se desfășoară Crosul Unirii, a 53-a ediție. Evenimentul este organizat în Șanțurile Cetății, de la ora 11.00, în zona restaurantului ”Gothic”.

La competiție pot participa copii, tineri și adulți apți din punct de vedere medical pentru efort fizic. Nu se fac înscrieri.

Se va alcătui un clasament individual pe categorii de vârstă (la stabilirea categoriei de vârstă se ia în calcul anul nașterii), toți participanții vor primi tricouri și se vor premia cu diplome și medalii fiecare categorie de vârstă, atât feminin cât și masculin.

Vezi PROGRAM COMPLET 1 Decembrie 2022 la Alba Iulia. Evenimentele organizate de Ziua Națională în Capitala UNIRII

Program Crosul Unirii Alba Iulia – 26 noiembrie

 • Orele 11.00 – 11.30 Distribuirea tricourilor
 • Ora 11.30  START 1 -2 km Copii până la 13 ani, F și M
 • Ora 11.45 START 2 – 2,7 km Categorii de vârstă 14 ani – 70+, F și M
 • Ora 12.30 Festivitate de premiere

Categorii de vârstă:

 • copii până la 11 (M; F)
 • 12 – 13 ani (M; F)
 • 14 – 15 ani (M; F)
 • 16 – 17 ani (M; F)
 • 18 – 19 ani (M; F)
 • 20 – 29 ani (M; F)
 • 30 – 39 ani (M; F)
 • 40 – 49 ani (M; F)
 • 50 – 59 ani (M; F)
 • 60 – 69 ani (M; F)
 • 70 +

Competiția este organizată de Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Comentariu emoționant pe Facebook al unei femei din Alba Iulia: Vrea să își vadă strada asfaltată înainte să plece din lume

Publicat

”Îmi doresc foarte mult să nu plec din această lume fără să îmi văd strada asfaltată”: un comentariu lăsat de o femeie în vârstă de 75 de ani, la o postare a Primăriei Alba Iulia. 

De cele mai multe ori, spațiul de comentarii la postările de pe Facebook este surprinzător și nu de puține ori poți găsi păreri, opinii sau idei venite din problemele pe care cetățenii unui oraș le întâmpină din viața de zi cu zi. Comentarii pline de emoții și, de cele mai multe ori, pline de adevăr. 

La o simplă postare a Primăriei Alba Iulia legată de votul pentru bugetare participativă, dacă te uiți în secțiunea de comentarii vei vedea un comentariu venit dintr-o dorință simplă: asfalt pe stradă. 

Este comentariul unei doamne de 75 de ani, Ana M., care în câteva cuvinte simple spune că vrea să își vadă strada pe care locuiește, din cartierul Micești, asfaltată.

Dar nu că vrea să o vadă asfaltată, ci perioada de timp în care speră ca dorința i se va împlini este cea plină de emoție: înainte să plece din această lume – un detaliu care cântărește greu într-un comentariu lăsat la o postare a Primăriei Alba Iulia.

Comentariul doamnei Ana se află la o postare pe pagina de Facebook Municipiul Alba Iulia, o postare sponsorizată, care îndeamnă cetățenii să voteze unul dintre cele 9 proiecte de bugetare participativă.

Este vorba despre strada Tarnița din cartierul Micești.

Apoi, femeia termină comentariul, la fel de simplu și de sincer pe cât a fost și începutul său: cu o mulțumire, dar și cu o urare de sănătate, dar mai ales înțelepciune.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax