Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din ALBA. LISTA, condiții și calendar


Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

expert județean servicii sociale – asistent social (fracțiune de normă, de 2 ore/zi, posturi vacante, în cadrul Direcției generale planificare bugetară și management financiar – Unitatea de implementare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SM IS122607)

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social; experiență minimă necesară de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistență socială); constituie avantaj experiența în cadrul unei direcții generale de asistență socială și protecția copilului (D.G.A.S.P.C.) sau a unei agenții județene de plăți și inspecție socială (A.J.P.I.S.) (conform CV).

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1; 14 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1.

Alte 17 posturi similare sunt vacante în alte județe.

Relaţii suplimentare, la sediul Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, telefon 021/315.72.26, e-mail: concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba

– medic veterinar, gradul II (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 4 ani.

medic veterinar, gradul III (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2021, ora 17.00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba din Str. Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, telefon: 0258.835.915.

ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia

– director financiar-contabil

Condiții: bsolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 11.00 – test-grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică postului; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 13 decembrie 2021, ora 13.00 – interviul de selecție.

Data limită pentru depunerea actelor – dosarul de concurs: 26 noiembrie 2021, ora 15.00.

Relații suplimentare – Serviciul resurse umane si relații cu publicul, tel. 0258/820.825, interior 146/164.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– paznic (5 posturi) – Serviciul Pază

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cetățean român cu vârsta de cel puțin 18 ani; deținerea atestatului profesional (agent de securitate/agent de pază și ordine); minimum 1 an vechime în muncă; apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedite cu certificat pe care să fie înscrisă mențiunea „apt pentru munca pe timp de noapte”; fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Direcția Regională de Statistică Alba

– expert debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren; vechime în specialitate – 0 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– referent casier la Direcția creșe – Compartimentul financiar, administrativ

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea contabilitate: minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 noiembrie 2021, inclusiv, ora 13.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă ; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, fax 0258/813.325.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare – inginer, subinginer, economist; vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 12:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2021, ora 12:00 – proba practică; 10 decembrie 2021, ora 12:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, telefon: 0258/811.737.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba

– îngrijitor – Serviciul logistic – Patrimoniu imobiliar – Echipa de întreținere și reparații imobile

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Concurs: 14 decembrie 2021, ora 12.00 – proba scrisă; 17 decembrie 2021, ora 12.00 – proba practică; 21 decembrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, str. A.I. Cuza nr. 10, jud. Alba, telefon mobil: 0743/134.717.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmat cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 26 noiembrie 2021, ora 14.00.

Relații suplimentare, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 120.

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

– îngrijitor la Muzeul de Istorie și de Științele Naturii

Condiții: studii medii/generale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 6 decembrie 2021, ora 11.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu”, Aiud, Direcția municipală de cultură, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 1, telefon 0258/861.703 sau e-mail: cultura@aiud-art. ro.

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

– consilier I A în cadrul Serviciului economico-financiar și administrativ

Condiții: studii superioare, profil informatică, specializare tehnologia informației; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 9 decembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– asistent social debutant în cadrul Compartimentului informare și consiliere social

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social; vechime în specialitatea studiilor: fără vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 decembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– asistent medical PL în cadrul Compartimentului ambulanța socială

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 decembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax: 0258/731.007, 0258/730.611.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– muncitor necalificat (perioadă determinată; 2 posturi) – Compartimentul zone verzi

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 2 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 6 decembrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

– muncitor necalificat (perioadă determinată; 2 posturi) – Compartimentul zone verzi

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 9 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 13 decembrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

Unitatea Militară 01585 Petreşti

– asistent medical, în cadrul Microstructurii infirmerie la Unitatea Militară 01585 Petrești

Condiții: studii postliceale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 decembrie 2021, ora 14:00

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 14 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba, telefon: 0258/743.795.

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

– director financiar-contabil (perioadă determinată)

Condiții: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul institutiei – test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 8 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituției – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;: 08 decembrie 2021, ora 12.00, la sediul instituției – interviul de selecţie

Data limită pentru depunerea actelor – dosarul de concurs: 25 noiembrie 2021, ora 15.00.

Relații suplimentare, compartiment juridic, telefon: 0358.401.249.

Spitalul Orășenesc Cugir

– asistent medical licențiat

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist debutant – Cabinetul dermatologie-venerologie

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– asistent medical generalist debutant în cadrul Cabinetului urologie

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

– portar

Condiții: diplomă de 8 clase/atestat de calificare profesională pentru agent de securitate; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 decembrie 2021, ora 13.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul spitalului – telefon 0786/225.608.

ABRUD

Primăria Oraşului Abrud

– muncitor calificat, treapta IV, în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat

Condiții: studii medii; diplomă/certificat/adeverință de calificare în domeniul tâmplar; nu necesită vechime în muncă.

Concurs: 8 decembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

Alte localități

Școala Gimnazială Daia Română

– îngrijitor

Condiții: studii profesionale; vechime în muncă minimum – 5 ani; cunoștințe de legislație specifice locului de muncă.

Concurs: 13 decembrie 2021, ora 13.00 – proba scrisă; 16 decembrie 2021, ora 12.00 – proba practică; 16 decembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Sebeș: Proiect pilot destinat străzilor neasfaltate pentru impermeabilizarea carosabilului. Trei străzi asfaltate în câteva zile

Publicat

La Sebeș a început un proiect pilot destinat străzilor neasfaltate, prin care se așterne o îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pentru impermeabilizarea carosabilului, scopul principal fiind reducerea prafului și a pulberilor.

Potrivit reprezentanților Primăriei, primele străzi pe care s-a intervenit sunt Florilor, Cânepiști și Sălane, urmând ca lista să fie completată în anul 2022 cu alte 14 străzi.

Lucrările se desfășoară într-un timp relativ scurt, iar soluția este eficientă având în vedere că Sebeșul numără aproximativ 100 de străzi nemodernizate.

Structura rutieră realizată este formată din stabilizarea pietruirii existente cu un liant hidraulic pe o grosime de 20 cm și aplicarea unui tratament bituminos dublu de suprafață cu emulsie. Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin profilul transversal cu pantă unică de 2,5%.

Bugetul pentru impermeabilizarea celor trei străzi cu strat asfaltic a fost de 520.000 lei (tva inclus), lungimea totală a străzilor însumând 1,3 km.

Primarul Dorin Nistor menționează că vor fi evaluate beneficiile acestui proiect, urmând ca în anul 2022  să se realizeze intervenții similare pe străzile: Arțarului, Secașului, Dorin Pavel (prelungire), Decebal (ramificație), Fagului, Paul Tomița – din Sebeș, str. 24 Ianuarie, Sânzâienelor, Oituz, Piața Săsească, Avântului – din Petrești și străzile Râului, Arini, Dumbrava – din Lancrăm.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

FOTO Senator USR: Noaptea minții. Au sosit testele de salivă în școli, fără instrucțiuni, fără prospect

Publicat

Senatorul USR, Ștefan Pălărie atrage atenția că testele care sosesc în școli nu vin ambalate individual și nu sunt însoțite de prospect și nici de instrucțiuni. 

Acesta a afirmat vineri seara, într-o postare pe Facebook, că toți profesorii trebuie să găsească soluții pentru asamblarea kiturilor sanitare.

„În seara asta (n.r. vineri seara) sau mâine domnul ministru Sorin Mihai Cimpeanu va ieși triumfător la toate televiziunile să anunțe satisfăcut că testele au sosit în școli.

Ceea ce va omite să spună, vă spun eu. Astăzi seara la ora 18:30 au sosit în școli testele de salivă mult promise. În niște cutii mari de carton în care se găsesc 50 de bețișoare într-o pungă, 50 de căpăcele într-o pungă, 50 de flacoane într-o pungă, 50 de pliculețe cu substanță într-o pungă. Făra instrucțiuni, fără prospect. Noaptea minții!!!!

Ordinul este ca joi toți copiii din școală să primească câte un test de salivă aplicat. Profesorii trebuie să găsească soluții ca din seturi de batjocură de 50 de căpăcele și alte ingrediente să asambleze kituri unitare complete”, a scris senatorul, pe pagina de Facebook.

sursa, foto: Ștefan Pălărie (Facebook)

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Președintele CJ Alba, pe podium la Crosul Unirii 2021. Ion Dumitrel s-a clasat pe locul 3 la categoria sa de vârstă

Publicat

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel s-a clasat sâmbătă pe locul 3 la categoria sa de vârstă, la competiția de alergare Crosul Unirii 2021, desfășurată la Alba Iulia. 

„Sunt antrenat, particip, prima dată. Nu vreau să câștig, vreau doar să ne adunăm mai mulți, să facem mișcare”, declara Ion Dumitrel, înainte de start.

După sosire, președintele CJ Alba a spus că e important că a reușit să termine cursa.

„A fost foarte frumos, plăcut. La anul să vină la concurs toți cei care ne privesc”, le-a transmis acesta celor care au urmărit transmisiunea live Alba24.

Vezi și LIVE-VIDEO Crosul Unirii 2021: Copii, tineri și adulți aleargă în cinstea Zilei Naționale, la Alba Iulia

Pe locul doi la categoria 60 – 64 de ani s-a clasat Corneliu Varvescu, în timp primul loc a fost ocupat de Szabo Andrei.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ședință de urgență a CNSU din cauza Omicron. Se propune carantina timp de 14 zile pentru românii care vin din sudul Africii

Publicat

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) s-a întrunit sâmbătă și urmează să decidă dacă persoanele care vin din statele din sudul Africii intră în carantină indiferent dacă sunt sau nu vaccinate. 

Se propune carantină pentru persoane care vin din șapte state în care a fost detectată varianta Omicron.

Este vorba despre persoane care vin din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe.

Sunt trei puncte care sunt în discuție.

În primul rând se propune actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat în sensul introducerii statelor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe în zona roșie.

În al doilea rând, se propune modificarea HCNSU 43 din 01.07.2021 prin introducerea unei excepții în sensul instituirii măsurii carantinei pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele cetățeni români, cetățeni din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, care sosesc în România din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, astfel:

a) la domiciliu sau la locația declarată, dacă există posibilitatea delimitării față de ceilalți membrii ai familiei sau față de cei cu care locuiesc;

b) în spații special destinate, puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale în vigoare.

O a treia propunere vizează interzicerea accesului pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe.

sursa: digi24.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate