Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Finanţări pentru IMM în 2017. LISTA programelor naţionale de sprijin pentru mediul de afaceri


Publicat

tranzactie businessGuvernul pregăteşte programe noi pentru sprijin din fonduri naţionale a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) sau a celor care vor să înceapă o afacere. În proiectul de buget al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat sunt programate finanţările pentru acest an.

În total, sunt prevăzute fonduri de 686,2 milioane de lei – credite bugetare, şi 1,915 miliarde de lei credite de angajament (maxim de cheltuieli ce pot fi angajate în exercitiul bugetar). Comparativ, execuţia preliminată pe anul 2016 a fost de 122,9 milioane lei – credite bugetare şi 152,9 milioane lei credite de angajament.

Sumele pot fi modificate, prin hotărâri la Guvern sau decizii în Parlament.

Sinteza privind politicile şi programele bugetare pentru anul 2017 (Ministerul Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat) – LISTA programelor naţionale pentru IMM şi start-up:

1.Stimularea exporturilor

Obiective: dezvoltarea capacităţii administrative a factorilor din sectorul public implicaţi în dezvoltarea României prin creşterea exportului, precum şi a investiţiilor firmelor româneşti în afara UE.

Măsuri: acordarea de consultanţă pentru operatorii economici cu activitate de export în scopul elaborării şi implementarii strategiilor de export şi prezentării celor mai bune practici în domeniul promovării ofertei de export în vederea identificării de oportunităţi de export; dezvoltarea portalului de comerţ exterior; consultanţă pentru elaborarea unei stategii de susţinere a formării şi dezvoltării de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor; realizarea de programe şi campanii de promovare a brandurilor/ mărcilor româneşti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare şi operatorii economici cu potenţial de export.

Rezultate aşteptate: creşterea competitivităţii la export a firmelor din România; creşterea anuală a exportului

Buget: 27 milioane lei credite bugetare; 42 milioane lei credite de angajament

2.Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul IMM – Femeia antreprenor (manager)

Obiective: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale si cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Masuri: se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor.

Rezultate: promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze accesul femeilor pe piata forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existe la nivel local precum si stimularea autoangajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor; creşterea numărului de IMM conduse de către femei; crearea unei retele de antreprenoriat feminin în România în colaborare cu asociatii ale femeilor de afaceri; îmbunătăţirea performantelor economice ale intreprinderilor conduse de femei prin cresterea gradului de pregatire a personalului acestora ca urmare a educatiei antreprenoriale; crearea de noi locuri de munca in economie.

Buget: 10,5 milioane lei.

3.Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Obiective: stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale; crestere a numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele tarii.

Măsuri: Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2016, pe durata a 3 zile.

Rezultate: castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii; stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un grad important de prelucrare manuala; cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate de acestia; îmbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic; promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale.

Buget: 890.000 lei.

4.Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiective: sprijinirea operatorilor economici, societăţi si societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor si securităţii alimentare.

Masuri: facilitarea accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control şi reglare, tehnica IT, masini transport marfă.

Rezultate: întărirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si servicilor de piata; cresterea nivelului de competitivitate; cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Buget: 49.949. 000 lei

5.Programul UNCTAD/EMPRETE.– România pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

Obiective: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, cresterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Măsuri: se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice si cu aplicabilitate practică, necesare începerii si dezvoltării unei afaceri.

Rezultate: identificarea întreprinzătorilor de succes; dezvoltarea competen0elor personale antreprenoriale si a capacităţii manageriale; dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu carcter inovativ; dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi; mobilizarea resurselor antreprenoriale românesti si întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici si mijlocii din România; încurajarea schimbului de experienţă si a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar si la nivel internaţional; dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive; sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere si cresterea exporturilor; dezvoltarea contactelor si reţelelor de afaceri în afara României si iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Buget: 504.000 lei

6.Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici Si Mijlocii

Obiective: promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor si ocupării for0ei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre poten0ialii întreprinzători/ întreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agenţii economici/ instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si îmbunătăţirii performan0elor economice si tehnice ale IMM, stimularea si susţinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor românesti, stimularea si susţinerea internaţionalizării IMM.

Masuri: Organizarea unei expozitii structurată pe sectiuni concomitente dedicate: institutiilor si agentilor economici care furnizează facilităti, produse si servicii de asistenta pentru IMM; promovării produselor si serviciilor realizate de către întreprinderile mici si mijlocii românesti; promovării debutantilor în afaceri; promovării IT, inventică si creatie stiintifică; promovării educatiei antreprenoriale; promovării produselor si serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici si mijlocii din România; organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentări în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si a competentelor antreprenoriale, îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor si serviciilor românesti, precum si stimulării si sustinerii internationalizării IMM.

Rezultate: dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci si fonduri de garantare; dezvoltarea capacităţii si a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri în cadrul evenimentului; dezvoltarea abilităţilor inovative si consolidarea unui mediu economic competitiv; cresterea numărului de noi locuri de muncă si a beneficiilor aduse economiei na0ionale de către aplicanţi.

Buget: 5 milioane lei; anul trecut, târgul a fost anulat, din lipsă de fonduri

7.Programul national multianual de microindustrializare

Obiectiv: sustinerea investitiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, cresterea volumului de activitate si a competitivitătii IMM din aceste sectoare.

Masuri: acordare ajutoare de minimis in vederea facilitarii accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport marfa.

Rezultate: întarirea capacitatii operatorilor economici din domeniile de productie; cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de productie: cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; dezvoltarea si modernizarea activitatii producatorilor autohtoni.

Buget: 74,3 milioane euro; anul trecut, micile afaceri au avut acces la finanţări de 55.000 euro fiecare, prin program.

8.Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români

Obiective: crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României si a stimulării internationalizarii mediului de afaceri autohton.

Masuri: se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români: participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe Internet/ aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului si a produselor promovate, în limba română si cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/ serviciilor pe noi pieţe; documentare de piaţă si alte tipuri de activităţi de promovare si susţinere a internaţionalizării.

Rezultate: dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerea somajului prin crearea de noi locuri de muncă.

Buget: 18 milioane lei

9.Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – Romania”

Obiectiv: stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici si mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor, cresterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare si facilitarea accesului acestora la creditare.

Masuri: finantarea IMM-urilor noi infiintate si facilitarea accesului acestora la creditare.

Rezultate: cresterea numarului de întreprinderi mici și mijlocii, cresterea numarului de locuri de munca in economie, cresterea gradului de tehnologizare a societatilor nou infiintate prin achizitionarea de tehnologii noi, innovative.

Buget: 500 milioane lei; 1.7 miliarde lei credite de angajament; antreprenorii ar putea primi până la 50.000 de euro pentru deschiderea de mici afaceri.

Proiecte cu finanţare europeană

Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local.

Măsuri: finanțează infrastructura antreprenorială la nivelul comunităților locale, respectiv: înființarea a cel puțin un incubator/parc industrial/ parc tehnologic.

Rezultate: creșterea atractivității comunităților marginalizate pentru realizarea de investiții; dezvoltarea infrastructurii de afaceri din România; creșterea atractivității României ca destinație de investiții.

Programul “România profesională”

Obiectiv: oferirea de forță de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de afaceri prin susținerea dezvoltării învățământului tehnic și profesional.

Măsuri: susținere în parteneriat public-privat a școlilor profesionale și de meserii, program care să susțină formarea tinerilor în meserii necesare economiei, în acest moment una dintre problemele cele mai stringente ale economiei reprezentând-o lipsa forței de muncă adecvată.

Rezultate: minimum 1 școală profesională dezvoltată/susținută per județ; susținerea mediului de afaceri prin oferirea de forță de muncă adecvată.

Programe nebugetate: Programul Start (anul trecut, până la 26.000 euro pe beneficiar), Programul SRL – Debutant (până la 10.000 euro pe beneficiar), Programul IMM mediul rural (până la 27.700 euro pe beneficiar).

surse: gov.ro, startupcafe.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Un miliard de euro pentru IMM-uri, PFA și ONG. Peste 22.000 de aplicanți sunt înregistrați în platforma online

Publicat

Peste 22.000 de potențiali aplicanți s-au arătat interesați de ajutoarele de stat în valoare totală de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), organizațiile neguvernamentale (ONG) și cabinetele medicale individuale implicate în lupta anti-COVID-19.

Aceștia s-au înregistrat pe platforma online, cu user și parolă, în aproape o saptămână, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Economiei.

https://granturi.imm.gov.ro/ (fără www) este platforma online deschisă de Ministerul Economiei în 15 septembrie și gestionată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Prima etapă este cea a preînregistrării datelor potențialilor beneficiari ai schemelor de microgranturi, granturi pentru capital de lucru şi pentru investiţii, potrivit startupcafe.ro.

Ministerul Economiei a publicat în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro – cheltuielile eligibile

– fonduri de 100 de milioane de euro

– vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19

– finanțarea în ordinea primul venit – primul servit.

– categorii eligibile pentru finanțare: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate; cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente; cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Măsura 2 – granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

– beneficiari eligibili IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, plus ONG-urile de educație

– buget de 350 milioane euro; 307,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin schema de ajutor de stat

– se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare

– banii vor fi acordați în ordinea primul venit-primul servit

– domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea granturilor de capital de lucru pentru IMM se va calcula astfel:

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.

Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

AICI, mai multe detalii despre finanțări.

surse: startupcafe.ro, imm.gov.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Noi localități în care se reduce vârsta de pensionare. Modificări în vigoare din 21 septembrie

Publicat

pensionari

Legea potrivit căreia beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora, a intrat în vigoare de astăzi.

Este vorba despre Legea nr. 207/2020 – modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020.

Potrivit acesteia, de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani beneficiază „persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic” din mai multe localităţi, pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Localităţile menţionate în lege sunt:

Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba;

Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele şi Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara.

Alte localităţi incluse în listă sunt:  Slobozia din judeţul Ialomiţa; Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava; Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş; Berbeşti şi Râmnicu-Vâlcea din judeţul Vâlcea.

surse: agerpres.ro, businessmagazin.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Condițiile de concurs pentru 500 de posturi suplimentare în învățământ, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi proba scrisă

Publicat

examen profesor

Cei care vor dori să ocupe unul din cele 500 de posturi ce vor fi scoase la concurs în sistemul de învățământ, aprobate suplimentar de Guvern, vor trebui să susțină o probă scrisă.

Condițiile de desfășurare a concursurilor au fost aprobate de Ministerul Educației prin ordinul nr. 5574/2020 și publicate luni în Monitorul Oficial.

Proba scrisă va fi data de școală, cu subiecte făcute de unitatea de învățământ. Evaluarea va fi făcută tot de școala angajatoare.

“Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale”, potrivit Ordinului citat de edupedu.ro.

Concursul se va da pe baza Metodologiei din 2 septembrie 2013 de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 4.959/2013.

Angajarea va fi pe perioadă determinată, iar pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă.

“Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizată de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe saitul Inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrarea contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online”, prevede actul normativ.

La înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar, prevede documentul.

Candidații la școli care au clase cu predare în alte limbi vor da și o probă orală:

Interviul și probele orale pot fi susținute online după încetarea stării de alertă:

“Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizată de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice sau orale din inspecțiile și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului se poate fi susținute și în sistem online”

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 10 septembrie 2020, suplimentarea cu 500 a numărului de posturi în unitățile din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Măsura are drept obiectiv “să nu fie prejudiciat dreptul la educație al elevilor” în anul școlar care începe cu stare de alertă.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

MARȚI: Majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor începând din acest an, pe ordinea de zi a Parlamentului reunit

Publicat

p

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, 22 septembrie, începând cu ora 13:00, pentru a dezbate, printre altele, modificarea ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară în sensul majorării pensiilor cu 40% începând cu 1 septembrie și a creșterii salariilor profesorilor din acest an. 

Reamintim că Guvernul a redus anterior, prntru-o OUG, majorarea pensiilor la 14%, și amânase pentru anul viitor creșterea salariilor profesorilor, motivând prin vocea ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, că aplicarea promisiunilor PSD ar duce România într-o criză profundă.

Amendamentele privind pensiile și salariile profesorilor au fost introduse săptămâna trecută de către Comisiile reunite de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului.

Astfel, PSD a propus și a obținut votarea abrogării articolului 42 din ordonanța de rectificare bugetară, cel care prevede că, începând cu data de 1 septembrie 2020, punctul de pensie este în valoare de 1.442 lei, în loc de 1.772 lei, cât prevedea legea adoptată tot de PSD anul trecut.

Cu alte cuvinte, în Comisii a fost aprobată revenirea la majorarea cu 40% a pensiilor, în loc de doar 14%, cum decisese guvernul.

Deși parlamentarii PNL și USR s-au opus, amendamentul referitor la pensii a fost admis cu 20 de voturi ”pentru”.

În acest context, președintele PSD, MArcel Ciolacu, a plusat: a mai spus că Parlamentul va adopta legea prin care profesorii vor primi un spor de COVID de 500 de euro.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate