Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. Taxe speciale pentru deşeuri vegetale, calendarul târgurilor pe 2014 şi închirierea unei clădiri a spitalului


Publicat

Consilierii locali din Aiud s-au reunit miercuri, 30 octombrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 30 de proiecte pe ordinea de zi. Au fost luate în discuţie taxe speciale pentru transportul deşeurilor vegetale, calendarul târgurilor şi pieţelor pe 2014, PUZ-uri pentru două cartiere de locuinţe, închirierea prin licitaţie publică a imobilului secţiei Neurologie a spitalului şi locuinţă de serviciu pe strada Axente Sever.

UPDATE: Consilierii locali au aprobat 26 dintre proiectele de pe ordinea de zi. Două au fost retrase, urmând să fie discutate într-o altă şedinţă, după completarea documentaţiei, iar altul a fost respins la vot. Expunerea de motive privind evaluarea cantităţii de piatră cubică va mai face subiectul şi altei şedinţe de CL. Mai jos puteţi vedea în dreptul fiecărui proiect decizia consilierilor.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea unei taxe speciale pentru transportul deşeurilor vegetale. – RETRAS

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 1.463 mp situat în Aiud, str. Gării, nr. 11, înscris în CF nr. 79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat. Preţul de pornire a licitaţiei este de 20.482 euro, cu pasul de 1.024,10 euro (5% din preţul minim). Suma se achită în 36 rate lunare egale, consecutive, la SPAPL Aiud. Terenul are acces din strada Gării, ocupat cu construcţii provizorii, fără utilităţi, în intravilan, aflat în zonă periferică, lângă trecerea la nivel cu calea ferată spre Ciumbrud. Terenul a fost evaluat în 20 septembrie la 91.163 lei (20.482 euro). – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea însuşirii evaluării şi vânzării prin licitaţie publică deschisă a apartamentului nr. 5 situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 33, jud. Alba. Apartamentul are 94,98 mp şi se propune preţul de pornire al licitaţiei de 76.50 lei (inclusiv TVA). Se află în administrarea SPAPL Aiud, fiind proprietatea statului român. – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Aiud. – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local. – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiilor taxi de la SC Tomis SRL, aprobate prin HCL nr.234/2010 şi rezilierea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi nr.14493/2010. – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului târgurilor şi pieţelor din Municipiul Aiud pentru anul 2014. – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie PUZ – „Schimbare de destinaţie dim cimitir propus în cartier de locuinţe”, Aiud, teren extravilan, la 300 de metri de cartierul Gheorghe Doja, pe o suprafaţă de 6.213,36 mp, proprietate privată; regimul de înălţime al locuinţelor va fi de subsol, parter şi etaj; în documentaţie se specifică faptul că destinaţia funcţională a terenului stabilită prin PUG aprobat este de cimitir, iar, în urma retrocedării terenurilor proprietarilor de drept din zona respectivă a fost parcelat în opt loturi, fără a avea la bază un studiu urbanistic; persoanele care au intrat în posesia terenurilor doresc acum să construiască locuinţe; reţelele edilitare din zonă, de apă, canal şi energie electrică vor fi extinse, iar accesul se face din strada Gheorghe Doja, ce va fi modernizată; suprafaţa loturilor este între 529 mp şi 749 mp; un alt lot, de 1.295,898 mp reprezintă drumul de acces. – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie PUZ – „Construire ansamblu rezidenţial cu funcţiuni complementare”, Aiud, str. Ostaşilor, pe o suprafaţă de 16,5 hectare; zona are funcţiunea de terenuri agricole extravilan şi se propune destinaţia de zonă de locuinţe individuale; potrivit documentaţiei PUZ, clădirile vor fi amplasate cu minimum patru metri de la aliniament, parcările vor fi permise numai în interiorul parcelelor şi se va asigura echiparea cu utilităţi – apă, energie electrică, telefonie, gaze naturale; evacuarea apelor menajere se va realiza cu fosă septică vidanjabilă. – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie bugetară al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local  la data de 30.09. 2013. – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Spitalului  Municipal Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al municipiului Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului clădire – Neurologie – din cadrul Spitalului Municipal Aiud. – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului cu destinaţia Spaţiu Galerie de Artă pentru Fundaţia Inter-Art Aiud – prelungirea se face pe 10 ani, prin act adiţional. – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de serviciu pentru imobilul apartament situat administrativ în Aiud, str. Axente Sever, bl.11, Sc.D, Etaj I, ap.7, jud. Alba, înscris în CF nr.70057-C1-U1 – Aiud, nr. top. 451/2/1/1/4/VII, în suprafaţă construită de 46 mp, compus din două camere, bucătărie, baie, cămară, sas, hol şi logie, bunuri indivize comune în cotă de 4,5% şi teren atribuit de 12/261 mp, imobil aflat în proprietatea privată a municipiului Aiud – imobilul va fi transmis pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, în administrarea Spitalului Aiud, pentru a deservi drept reşedinţă pentru medicul specialist anestezist; apartamentul a fost scos la vânzare prin licitaţie de mai multe ori, fără succes. – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud – se propune retragerea sumei de 35,5 mii lei de la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi trecerea acesteia la cheltuieli de personal, pentru plata salariilor; Centrul urmează să încaseze bani din parteneriatul cu Şcoala Română de Afaceri, pentru formare profesională, finanţat din fonduri europene, iar ulterior va fi operată o nouă rectificare bugetară – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Spitalului Municipal Aiud. – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local. – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi a listei de investiţii ale Municipiului Aiud pe anul 2013. – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei cantităţi de material lemnos pentru foc către Societatea Filantropică „Kristen Center” Aiud şi Asociaţia Filantropică Ortodoxă Casa de tip familial „Sfântul Ioan Botezătorul” Aiud (10 mc material lemnos, ce va fi predat de Ocolul Silvic Aiud şi va fi folosit pentru încălzirea spaţiului utilizat pentru îngrijirea şi educarea celor 15 copii orfani; din pădurea publică a oraşului sunt disponibili, pentru 2013, 350 mc material lemnos gratuit, pentru aprovizionarea instituţiilor şi nevoi locale) – APROBAT

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  gratuite a unei cantităţi de 20 mc material lemnos către Parohia Greco-catolică Aiud II (lemnul va fi folosit pentru tâmplărie, la construirea clopotniţei bisericii şi uşi la subsol) – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea, prin negocierea directă a preţului, către proprietarul construcţiei amplasată pe acesta, a imobilului teren cu suprafaţa de 99 m2 situat în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 57, înscris în CF nr. 77726 Aiud, nr. top./cad.77726, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat – preţul de pornire al negocierii este 3.130 euro fără TVA (pe teren este construit un spaţiu comercial provizoriu, funcţional) – RETRAS

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de exploatare a masei lemnoase din partida 1553 (23,5 lei/mc) – APROBAT

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului la Contractul de Închiriere nr. 696/29.12.2006, aprobat prin HCL nr. 296/21.12.2006, între domnul Kovats Krisztian în calitate de locator şi  Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud în calitate de locatar, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 140 mp, înscris în CF nr. 9417-Aiud, nr. top. 948/2/I/2/2 – prelungirea se face pentru un an. – RESPINS

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 122 din 28.07.2013 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. Valea Aiudului nr. 100A. – APROBAT

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 133 din 28.07.2013 privind aprobarea unui contract de comodat între SPAPL Aiud şi SC FDDE Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA – SDDE Alba. – APROBAT

28. Adresele înregistrate sub. nr. 12840/18.09.2013 şi respectiv nr. 14336/17.10.2013 depuse de către SC IULIA & SMS SRL AIUD, cu sediul în str. Cuza Vodă, nr.32, prin care solicită reanalizarea HCL nr.165/27.08.2013 de aprobare a închirierii prin licitaţie publică a magaziei situată la parterul imobilului din str. Cuza Vodă, nr.1. – APROBAT

29. Adresa nr. 14376/G/SJ/2013 a Instituţiei Prefectului jud. Alba prin care solicită reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2013 privind vânzarea prin negociere directă a imobilului teren situat în Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, bl.P1, sc. C ap.1. – APROBAT

30. Expunere de motive privind evaluarea cantităţii de piatră cubică. – va fi luată în discuţie şi într-o şedinţă ulterioarăȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Un nou record alarmant: 698 de cazuri de COVID-19 în România. 24 de oameni și-au pierdut viața, în ultimele 24 de ore

Publicat

Până sâmbătă, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 698 noi cazuri de îmbolnăvire.

Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre care 21.414 de pacienți vindecați și 1.793 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare și 406 pacienți externați la cerere cu test pozitiv.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 698 noi cazuri de îmbolnăvire.

În intervalul 10.07.2020 (10:00) – 11.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 24 decese (16 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Dolj, Galați, Maramureș, București, Olt, Prahova și Sibiu.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la persoane de peste 80 de ani.

23 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

Până astăzi, 1.871 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

La ATI, în acest moment, sunt internați 239 de pacienți.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: Un nou deces și TREI noi cazuri de COVID-19, confirmate în ultimele 24 de ore. Numărul cazurilor active în județ

Publicat

Au fost confirmate trei cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise sâmbătă, 11 iulie, de Direcția de Sănătate Publică. Numărul de cazuri active în județ este de 50. 

Numărul total al îmbolnăvirilor, de la începutul pandemiei, în județul Alba, a ajuns la 504.

Potrivit DSP Alba, 426 persoane au fost declarate vindecate și de la începutul perioadei s-au înregistrat 28 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate în total 255 de teste la DSP. Numărul total de teste efectuate în județ a ajuns la 30.972.

Până vineri erau raportate 501 de cazuri (7 noi, 53 active), 421 vindecări, 27 decese, 30.717 teste prelucrate.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Raed Arafat: Astăzi depăşim din nou recordul la numărul de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Avem 24 de decese

Publicat

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat spune că, din datele pe care le are, sâmbătă se va depăşi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19. El a adăugat că de la ultimul bilanț sunt că sunt 24 de decese, potrivit Agerpres.

„Astăzi, din datele pe care le am, depăşim din nou recordul la numărul de cazuri noi şi la decese ne-am întors la o cifră destul de importantă – avem 24 de decese”, a spus Raed Arafat, la dezbaterile din Comisia juridică a Senatului pe proiectul privind carantinarea şi izolarea.

El a făcut aceste afirmaţii în contexul în care reprezentanţii PSD au solicitat amânarea până luni a dezbaterilor la acest proiect, iar Comisia juridică a aprobat, prin vot, această cerere.

„Eu cred că orice ţară care are un sistem sanitar evoluat şi cu experienţă va trebui să aibă astfel de măsură, pentru că altfel scapă de sub control persoane care pot fi cu boli chiar periculoase care să infecteze pe alţii, pentru că ele nu vor să se interneze sau să se izoleze.

Pe partea cu detaşarea, aici depinde de la ţară la ţară cum este situaţia. Să nu uităm că suntem cu deficit major pe anumite categorii. În Franţa nu s-au gândit să detaşeze pentru că nu au deficit ca la noi. Este o soluţie, pentru că suntem cu resursa umană foarte afectată şi suntem cu deficit major în anumite domenii şi atunci gestionarea unei situaţii, unei presiuni sanitare temporare – detaşarea fiind de maxim 30 de zile – astea sunt măsuri necesare”, a spus Raed Arafat, în legătură cu prevederile contestate din proiect privind internarea obligatorie pentru persoane cu risc de răspândire a unui patogen în comunitate şi detaşarea personalului medical.

Raed Arafat a adăugat că sunt solicitări inclusiv de la persoanele simptomatice infectate cu COVID-19 de a fi externate din spital.

„Din informaţiile pe care le avem, şi sunt cifre care au fost comunicate de MS, există solicitări inclusiv la pacienţi simptomatici de externare din spital. Nu mai avem pârghii nici pentru izolarea lor la domiciliu. Nu poţi să spui: bine, ai plecat, stai la domiciliu”, a mai spus Arafat.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO ȘTIREA TA: Drum comunal din Munții Apuseni, între Bucium Muntari și Gura Cornei, un calvar pentru cei care fac naveta

Publicat

Starea avansată de degradare a unei porțiuni dintr-un drum comunal din Munții Apuseni, care face legătura între Bucium Muntari și Gura Cornei, a fost semnalată sâmbătă de un cititor Alba24. Potrivit acestuia, șoferii care sunt nevoiți să facă naveta zilnic își rup mașinile pe șosea și nimeni nu ia nicio măsură. 

Pe imaginile transmise de cititorul Alba24 se poate observa asfaltul „brăzdat” de crăpături și gropi adânci, printre care șoferii sunt nevoiți să facă slalom.

„Uitați cum arată un drum în anul 2020. Este vorba despre drumul care face legătura între satul Bucium Muntari și Abrud, un adevărat calvar pentru cei ce fac naveta zilnic și pentru cei ce muncesc la Uzina de preparare Dealul Piciorului”, ne-a transmis un cititor Alba24.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate