Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. Taxe speciale pentru deşeuri vegetale, calendarul târgurilor pe 2014 şi închirierea unei clădiri a spitalului


Publicat

Consilierii locali din Aiud s-au reunit miercuri, 30 octombrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 30 de proiecte pe ordinea de zi. Au fost luate în discuţie taxe speciale pentru transportul deşeurilor vegetale, calendarul târgurilor şi pieţelor pe 2014, PUZ-uri pentru două cartiere de locuinţe, închirierea prin licitaţie publică a imobilului secţiei Neurologie a spitalului şi locuinţă de serviciu pe strada Axente Sever.

UPDATE: Consilierii locali au aprobat 26 dintre proiectele de pe ordinea de zi. Două au fost retrase, urmând să fie discutate într-o altă şedinţă, după completarea documentaţiei, iar altul a fost respins la vot. Expunerea de motive privind evaluarea cantităţii de piatră cubică va mai face subiectul şi altei şedinţe de CL. Mai jos puteţi vedea în dreptul fiecărui proiect decizia consilierilor.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea unei taxe speciale pentru transportul deşeurilor vegetale. – RETRAS

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 1.463 mp situat în Aiud, str. Gării, nr. 11, înscris în CF nr. 79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat. Preţul de pornire a licitaţiei este de 20.482 euro, cu pasul de 1.024,10 euro (5% din preţul minim). Suma se achită în 36 rate lunare egale, consecutive, la SPAPL Aiud. Terenul are acces din strada Gării, ocupat cu construcţii provizorii, fără utilităţi, în intravilan, aflat în zonă periferică, lângă trecerea la nivel cu calea ferată spre Ciumbrud. Terenul a fost evaluat în 20 septembrie la 91.163 lei (20.482 euro). – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea însuşirii evaluării şi vânzării prin licitaţie publică deschisă a apartamentului nr. 5 situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 33, jud. Alba. Apartamentul are 94,98 mp şi se propune preţul de pornire al licitaţiei de 76.50 lei (inclusiv TVA). Se află în administrarea SPAPL Aiud, fiind proprietatea statului român. – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Aiud. – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local. – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiilor taxi de la SC Tomis SRL, aprobate prin HCL nr.234/2010 şi rezilierea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi nr.14493/2010. – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului târgurilor şi pieţelor din Municipiul Aiud pentru anul 2014. – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie PUZ – „Schimbare de destinaţie dim cimitir propus în cartier de locuinţe”, Aiud, teren extravilan, la 300 de metri de cartierul Gheorghe Doja, pe o suprafaţă de 6.213,36 mp, proprietate privată; regimul de înălţime al locuinţelor va fi de subsol, parter şi etaj; în documentaţie se specifică faptul că destinaţia funcţională a terenului stabilită prin PUG aprobat este de cimitir, iar, în urma retrocedării terenurilor proprietarilor de drept din zona respectivă a fost parcelat în opt loturi, fără a avea la bază un studiu urbanistic; persoanele care au intrat în posesia terenurilor doresc acum să construiască locuinţe; reţelele edilitare din zonă, de apă, canal şi energie electrică vor fi extinse, iar accesul se face din strada Gheorghe Doja, ce va fi modernizată; suprafaţa loturilor este între 529 mp şi 749 mp; un alt lot, de 1.295,898 mp reprezintă drumul de acces. – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie PUZ – „Construire ansamblu rezidenţial cu funcţiuni complementare”, Aiud, str. Ostaşilor, pe o suprafaţă de 16,5 hectare; zona are funcţiunea de terenuri agricole extravilan şi se propune destinaţia de zonă de locuinţe individuale; potrivit documentaţiei PUZ, clădirile vor fi amplasate cu minimum patru metri de la aliniament, parcările vor fi permise numai în interiorul parcelelor şi se va asigura echiparea cu utilităţi – apă, energie electrică, telefonie, gaze naturale; evacuarea apelor menajere se va realiza cu fosă septică vidanjabilă. – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie bugetară al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local  la data de 30.09. 2013. – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Spitalului  Municipal Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al municipiului Aiud la data de 30.09. 2013. – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului clădire – Neurologie – din cadrul Spitalului Municipal Aiud. – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului cu destinaţia Spaţiu Galerie de Artă pentru Fundaţia Inter-Art Aiud – prelungirea se face pe 10 ani, prin act adiţional. – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de serviciu pentru imobilul apartament situat administrativ în Aiud, str. Axente Sever, bl.11, Sc.D, Etaj I, ap.7, jud. Alba, înscris în CF nr.70057-C1-U1 – Aiud, nr. top. 451/2/1/1/4/VII, în suprafaţă construită de 46 mp, compus din două camere, bucătărie, baie, cămară, sas, hol şi logie, bunuri indivize comune în cotă de 4,5% şi teren atribuit de 12/261 mp, imobil aflat în proprietatea privată a municipiului Aiud – imobilul va fi transmis pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, în administrarea Spitalului Aiud, pentru a deservi drept reşedinţă pentru medicul specialist anestezist; apartamentul a fost scos la vânzare prin licitaţie de mai multe ori, fără succes. – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud – se propune retragerea sumei de 35,5 mii lei de la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi trecerea acesteia la cheltuieli de personal, pentru plata salariilor; Centrul urmează să încaseze bani din parteneriatul cu Şcoala Română de Afaceri, pentru formare profesională, finanţat din fonduri europene, iar ulterior va fi operată o nouă rectificare bugetară – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Spitalului Municipal Aiud. – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2013 ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local. – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi a listei de investiţii ale Municipiului Aiud pe anul 2013. – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei cantităţi de material lemnos pentru foc către Societatea Filantropică „Kristen Center” Aiud şi Asociaţia Filantropică Ortodoxă Casa de tip familial „Sfântul Ioan Botezătorul” Aiud (10 mc material lemnos, ce va fi predat de Ocolul Silvic Aiud şi va fi folosit pentru încălzirea spaţiului utilizat pentru îngrijirea şi educarea celor 15 copii orfani; din pădurea publică a oraşului sunt disponibili, pentru 2013, 350 mc material lemnos gratuit, pentru aprovizionarea instituţiilor şi nevoi locale) – APROBAT

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  gratuite a unei cantităţi de 20 mc material lemnos către Parohia Greco-catolică Aiud II (lemnul va fi folosit pentru tâmplărie, la construirea clopotniţei bisericii şi uşi la subsol) – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea, prin negocierea directă a preţului, către proprietarul construcţiei amplasată pe acesta, a imobilului teren cu suprafaţa de 99 m2 situat în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 57, înscris în CF nr. 77726 Aiud, nr. top./cad.77726, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat – preţul de pornire al negocierii este 3.130 euro fără TVA (pe teren este construit un spaţiu comercial provizoriu, funcţional) – RETRAS

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de exploatare a masei lemnoase din partida 1553 (23,5 lei/mc) – APROBAT

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului la Contractul de Închiriere nr. 696/29.12.2006, aprobat prin HCL nr. 296/21.12.2006, între domnul Kovats Krisztian în calitate de locator şi  Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud în calitate de locatar, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 140 mp, înscris în CF nr. 9417-Aiud, nr. top. 948/2/I/2/2 – prelungirea se face pentru un an. – RESPINS

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 122 din 28.07.2013 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. Valea Aiudului nr. 100A. – APROBAT

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 133 din 28.07.2013 privind aprobarea unui contract de comodat între SPAPL Aiud şi SC FDDE Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA – SDDE Alba. – APROBAT

28. Adresele înregistrate sub. nr. 12840/18.09.2013 şi respectiv nr. 14336/17.10.2013 depuse de către SC IULIA & SMS SRL AIUD, cu sediul în str. Cuza Vodă, nr.32, prin care solicită reanalizarea HCL nr.165/27.08.2013 de aprobare a închirierii prin licitaţie publică a magaziei situată la parterul imobilului din str. Cuza Vodă, nr.1. – APROBAT

29. Adresa nr. 14376/G/SJ/2013 a Instituţiei Prefectului jud. Alba prin care solicită reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2013 privind vânzarea prin negociere directă a imobilului teren situat în Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, bl.P1, sc. C ap.1. – APROBAT

30. Expunere de motive privind evaluarea cantităţii de piatră cubică. – va fi luată în discuţie şi într-o şedinţă ulterioarăDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Maraton de vaccinare, pe muzică și atmosferă de club, la Alba Iulia: MC KOTO la butoane. Programul maratonului

Publicat

Vineri 29 octombrie și sâmbătă 30 octombrie, de la ora 20.00 la ora 03.00, DSP Alba și Crucea Roșie vă invită la un maraton de vaccinare anti COVID-19, pe ritmuri și atmosferă de muzică disco. 

Mai exact, atmosfera va fi intreținută de MC KOTO, iar asistentele vor fi pregătite să vaccineze cu Pfizer și Johnson.

”Județul Alba se află pe locul 7 în țară din punct de vedere al vaccinării anti-COVID iar acest lucru nu este întâmplător ci se datorează în primul rând cetețenilor responsabili care au înțeles importanța acestui act cât și muncii susținute a echipelor de vaccinare și evenimentelor organizate pentru susținerea vaccinării la cote ridicate chiar și în perioada când s-a simțit o relaxare în toată țara.

Credem că a venit momentul să organizăm un nou eveniment, un maraton inedit care se adresează în primul rând tinerilor dar nu numai.

Vineri și sâmbătă, în intervalul orar 20.00 – 03.00, la Sala de Sport a Liceului Alexandru Domșa, ne propunem să alungăm monotonia timpului de așteptare de după vaccinare prin crearea unei atmosfere de distracție. Astfel, MC KOTO va întreține atmosfera cu muzică de club și jocuri de lumini.

Vaccinurile folosite vor fi Pfizer și Johnson. Partener al evenimentului este CRUCEA ROȘIE – FILIALA ALBA, cu care DSP Alba are o tradiție în organizarea unor astfel de evenimente”, a precizat Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

Facem precizarea că orice cetățean poate să se deplaseze la centrul de vaccinare întrucât legislația în vigoare permite deplasarea în scopul vaccinării.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Accident GRAV de circulație pe DN1, la Sântimbru. O persoană și-a pierdut viața și alte două au fost rănite

Publicat

Două persoane au fost grav rănite și una și-a pierdut viața într-un accident de circulație extrem de grav, produs miercuri dimineață pe DN1, în apropiere de Sântimbru. 

UPDATE ora 7:25

Victime au fost predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la UPU Alba.

Știrea inițială:

Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare si acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 1, raza localității Sântimbru.

Traficul este blocat, iar polițiștii sunt la fața locului.

Din primele informații este vorba despre 2 autoturisme implicate în accident din care au rezultat 3 victime.

În urma accidentului o victimă a fost propulsată în afara autoturismului, aflându-se în stop cardio respirator.

Salvatorii de la ISU au încercat să-i aplice manevre de resuscitare.

Celelalte 2 victime erau încarcerate, conștiente, cu multiple traumatisme.

Una dintre acestea a fost deja descarcerata, forțele de intervenţie acționează pentru descarcerarea celei de-a treia victime, au transmis reprezentanții ISU Alba.

La fața locului au fost trimise mai  mult mașini de intervenție și ambulanțe.

Știre în actualizare

Surse ISU Alba, IPJ Alba

Sursă foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Sinodul de toamnă al Bisericii Greco-Catolice se va desfășura online, din cauza pandemiei

Publicat

sfant

Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, programată în 29 octombrie, se va desfășura în on-line, din cauza valului 4 al pandemiei de coronavirus.

Sesiunea sinodală se va desfășura sub președinția Preafericirii Sale Cardinal Lucian și va aborda chestiuni de ordin administrativ, pastoral și canonic.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din România şi din afara granițelor țării, reunindu-se în sesiune ordinară de două ori pe an, primăvara şi toamna.

Sursă: e-communio.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Negocierile de taină dintre PNL și PSD au eșuat în mai puțin de o oră. Ciucă nu are majoritate pentru Guvern

Publicat

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, premierul desemnat Nicolae Ciucă și președintele PNL, Florin Cîțu, s-au întâlnit marți seară, fără a anunța presa, pentru a discuta soarta guvernului.

Discuția a durat aproape o oră și a fost un eșec.

Din delegație au făcut parte președintele PSD Marcel Ciolacu, Vasile Dâncu, Paul Stănescu, Mihai Tudose și Sorin Grindeanu, iar președintele PNL, Florin Cîțu, a fost însoțit de premierul desemnat, Nicolae Ciucă.

Întâlnirea a avut loc la 19:30, la mai puțin de o oră după ce PSD a trimis un comunicat oficial prin care anunță că dacă PNL, USR și UDMR sunt de acord cu un armistițiu politic și își asumă cele 10 măsuri urgente propuse de social-democrați, atunci și PSD se va alătura acestui demers.

Liderii celor două partide nu au reușit să se înțeleagă nici în privința scenariului unui guvern minoritar susținut de PSD, nici în privința intrării PSD la guvernare.

A treia variantă discutată în interiorul PSD este „opoziția totală”.

Surse din conducerea PSD susțin însă că va mai avea loc o rundă de negocieri în zilele următoare.

Surse: Digi24.ro, G4media.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate