Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Nouă lege pentru transportul public de persoane. Ce amendă poate primi un călător care nu are bilet şi reguli pentru organizarea serviciilor locale


Publicat

autobuzeUn nou proiect de lege privind transportul public de călători se află în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării Regionale. Acesta include şi amenzi de până la 500 de lei pentru călătorii care nu au bilet şi transport gratuit pentru copiii sub 5 ani.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică din 13 octombrie.

Potrivit actului normativ, serviciul de transport public de călători se desfăşoară sub coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale în scopul satisfacerii, în mod continuu şi nediscriminatoriu, a nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, denumite asociații metropolitane de transport public.

În funcție de aria de desfășurare, serviciul de transport public de călători, cuprinde:

– serviciul de transport public prestat pe raza administrativ-teritorială a comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul local de transport public;

– serviciul de transport public prestat în zona geografică corespunzătoare asociațiilor metropolitane de transport public, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale acestora – serviciul metropolitan de transport public;

– serviciul de transport public prestat între localităţile de pe raza administrativ-teritorială a județelor, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul județean de transport public.

Beneficiarii serviciului de transport public sunt călătorii, persoanele fizice care îl utilizează individual, direct şi nemijlocit.

Serviciul de transport public local se prestează numai în baza titlurilor de călătorie emise potrivit prevederilor legale în vigoare. Transportul copiilor sub 5 ani se prestează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate. Modelul titlurilor de călătorie se stabileşte de A.N.R.S.C. și se aprobă prin ordin al președintelui acestuia.

Drepturile călătorilor:

– să beneficieze liber şi fără discriminare de serviciul de transport public; acest drept se prevede expres în regulamentul serviciului şi în caietul de sarcini aprobat de autorităţilor locale competente;

– să fie informaţi cu privire la serviciul de transport public; atât operatorii cât şi autorităţile locale competente au obligaţia de a face publice informaţiile relevate cu privire la indicatorii de performanţă, standardele de calitate ale serviciului, la structura tarifară, la condiţiile de prestare a serviciului şi la clauzele contractuale considerate de interes public;

să conteste hotărârile autorităţilor locale competente cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

– să se adreseze instanţelor de judecată competente în vederea reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acţiunea ori inacţiunea operatorilor sau a autorităţilor locale competente, în condiţiile legii;

să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin hotărârile privind încredinţarea gestiunii serviciului ori prin contractele de delegare a gestiunii;

– să sesizeze autorităţilor locale competente orice deficienţe constatate cu privire la prestarea serviciului de transport public şi de a face propuneri vizând înlăturarea acestora;

să fi consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor locale privind serviciul de transport public;

– să beneficieze de facilităţile de transport, acordate potrivit prevederilor legale pentru plata serviciului de transport public.

Obligaţiile călătorilor:

– să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;

– să achite costul titlurilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

– să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;

– să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători.

În relația cu călătorii, autoritățile locale competente au obligația:

– să asigure prestarea serviciului de transport public ținând seama de necesitățile de mobilitate ale colectivităților locale pe care le reprezintă;

– să asigurare sursele de finanţare pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor publice de transport;

– să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii;

– să informeze și să consulte colectivitățile locale în procesul de adoptare a politicilor și strategiilor privind serviciul de transport public.

Amenzi pentru călători, funcţionari publici şi operatori

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.

Funcţionarii publici riscă amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor privind:

– obligaţiile asumate de autorităţile locale competente în raporturile cu operatorii prin hotărârea privind darea în administrare, respectiv prin contractele de atribuire a gestiunii;

– atribuţiile autorităţii de reglementare, respectiv ale autorităților de reglementare tehnică;

– acordarea a licenței comunitare, a licenței de traseu şi a licenței / autorizaţiilor de transport;

– retragerea sau suspendarea licențelor de traseu public şi a licențelor / autorizaţiilor de transport.

Tot funcţionarii publici pot fi amendaţi cu sume între 5.000 lei la 10.000 lei, pentru

– nerespectarea prevederilor privind sancţionarea operatorilor care nu prestează serviciile la parametrii de performanţă la care s-au obligat;

– neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor legale privind încredinţarea gestiunii sau atribuirea unui contract de delegare a gestiunii, fără respectarea procedurilor de încredinţare / atribuire reglementate de prezenta lege.

Operatorii care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru prestarea serviciului de transport public pot fi sancţionaţi cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Tot pentru operatori, este prevăzută amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor privind condiţiile în care se execută serviciul de transport public; nerespectarea prevederilor privind recunoașterea calității de operator și condiţiile în care se execută serviciul de transport public;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa licenței comunitare, a licenței de traseu sau a licenței / autorizaţiei de transport;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa documentelor juridice valabile prin care s-a încredinţat gestiunea serviciului: hotărâre privind darea în administrare, respectiv contract de delegare a gestiunii serviciului:

nerespectarea obligaţiilor asumate, prevăzute în hotărârile privind darea în exploatare, respectiv în contractele de delegare a gestiunii;

– nerespectarea prevederilor privind domiciliul fiscal;

– nerespectarea prevederilor privind transportatorii care pot executa serviciul de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată, respectarea regulamentului şi caietului de sarcini ale serviciului de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind obligaţiile operatorilor de transport în realizarea serviciului de transport public, regimul titlurilor de călătorie, folosirea de către un operator de transport public a documentelor eliberate pentru alt operator / operator regional de transport public sau privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale.

Sancţiunile aplicate operatorilor pot ajunge până la suspendarea sau retragerea licențelor comunitare, a licențelor / autorizaţiilor de transport, respectiv a licențelor de traseu.

Conducătorul auto poate fi amendat cu sume de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru:

– refuzul de a prezenta organelor de control în trafic documentele de transport corespunzătoare;

– nerespectarea prevederilor privind dotarea autovehiculului, capacitatea de transport, traseul, graficul de circulaţie, oprirea în staţii, inclusiv cu privire la respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor, condiţiile tehnice, igienizarea mijlocului de transport.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai președinților asociațiilor metropolitane de transport public, de ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, precum şi de inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și alte fapte care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public, altele decât cele prevăzute în proiect sau în alte reglementări legale.

Prin acest proiect se propune rezolvare integrală și unitară, printr-o lege nouă, a problemelor semnalate în domeniul transportului public de călători, precum și armonizarea și corelarea acesteia cu legislația adiacentă relevantă în vigoare.

Proiectul precizează explicit, în concordanță cu Regulamentul CE 1370/2007, obiectul și domeniul de aplicare a legii, adoptă un set de definiții esențiale pentru clarificarea conceptelor, principiilor și noțiunilor fundamentale cu care legea operează, clasifică și definește serviciul de transport public de călători în funcție aria de desfășurare (local, metropolitan, județean), de tipul mijloacelor de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de infrastructura de transport utilizată (rutieră, feroviară, navală).

Astfel, legea face distincție între serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul metropolitan de transport prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub controlul și coordonarea adunărilor generale, respectiv serviciul județean de transport public prestat la nivelul județelor sub controlul și coordonarea consiliilor județene.

Au fost eliminate din corpul legii prevederile referitoare la transportul de persoane cu autoturisme în regim de taxi, transportul de persoane cu autoturisme în regim de închiriere, la serviciile de transport de mărfuri, transportul în regim contractual contra cost, transportul de persoane pe cablu, transportul de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci, transportul efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Proiectul asigură reglementarea cadrului juridic și instituțional necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciului public de transport de călători, definește obiectivele, rolul şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale operatorilor şi utilizatorilor şi clarifică competenţele, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi implicate

Reglementările adoptate clarifică definitiv regimul juridic al sistemelor de transport stipulându-se explicit faptul că acestea pot aparţin atât proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cât și operatorilor de transport public.

De asemenea, se clarifică modul de administrare și exploatare a sistemelor publice de transport şi se reglementează relaţia dintre autorităţi administraţiei publice locale şi operatorii de transport, stipulându-se explicit că sistemele publice de transport, sau părţile componente ale acestora, pot fi date în administrare, în cazul gestiunii directe, sau pot fi concesionate, în cazul gestiunii delegate, operatorilor pentru prestarea serviciului, în condiţiile Legii nr. 51/2006 și conform prevederilor constituționale privind proprietatea publică.

Proiectul clarifică rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și prestarea serviciului de transport public de călători la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de autorități locale competente și au competenţele exclusive cu privire la elaborarea şi adoptarea politicilor și strategiilor locale de dezvoltare a serviciului, a programelor de transport public, legea conferind acestora dreptul exclusiv de a înfiinţa, organiza, coordona, monitoriza și controla serviciul de transport public de călători la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de a înfiinţa, dezvolta, moderniza, administra şi exploata sistemele publice de transport. De asemenea, autorităţile locale competente au dreptul de a verifica şi aproba, modul de stabilire, ajustare sau modificare, după caz, a tarifelor / taxelor speciale propuse de operatori, pentru prestarea serviciului.

În ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciului de transport public de călători – local, metropolitan sau județean – autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu autoritatea de reglementare și cu autorităţile de licențiere/autorizare competente.

Prin proiectul propus se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători. De asemenea, se propune desființarea comisiilor paritare de la nivel județean al căror rol în atribuirea contractelor de delegare a gestiunii este, potrivit reglementărilor în vigoare, pur formal

De asemenea, proiectul introduce o serie de clarificări privind conceptul de delegare a gestiunii, implementarea contractului de delegare a gestiunii, respectiv procedurile de atribuire a acestor contracte, adaptate particularităților serviciului de transport public de călători.

Întrucât la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate procedurile de atribuire a programelor județene de transport public pentru perioada 2014 – 2019, intervalul 2015 – 2018 constituie o perioadă de timp suficient de îndelungată care oferă o bună oportunitate pentru desfășurarea acțiunii de revizuire a întregului cadru legislativ existent, respectiv pentru elaborarea și adoptarea noilor reglementări referitoare la serviciul public de transport de călători cuprinzând atât legislația primară cât și legislația secundară aferentă, se arată în expunerea de motive.

Adoptarea noilor reglementări în intervalul 2015 – 2018 și intrarea lor în vigoare înainte de anul 2019 oferă posibilitatea cunoașterii și însușirii în timp util a noilor prevederi legale de către autoritățile administrației publice locale și de către operatorii de transport, acestea putând fi fructificate și valorificate pentru pregătirea și elaborarea noilor programe de transport, pentru fundamentarea viitoarelor strategii locale de dezvoltarea a serviciului, respectiv a planurilor de afaceri și de dezvoltare ale operatorilor, potrivit sursei citate.

Proiectul va fi dezbătut în cadrul Comisiei de dialog social a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Întrucât serviciul de transport public de călători este de competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, acestea vor elabora şi adopta, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, norme proprii, locale, referitoare la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, funcţionarea şi exploatarea acestui serviciu, pe baza reglementărilor-cadru emise de A.N.R.S.C.

Vezi integral Proiect lege transport public de calatori_13 oct 2015ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA până DUMINICĂ: Caniculă, dar și câteva ploi, la munte. Prognoza meteo de weekend, 7-9 august

Publicat

meteo soare nori furtuna

Vremea va fi frumoasă și foarte caldă la sfârșitul acestei săptămâni, în județul Alba. Maximele vor fi de 31-32 de grade, în zonele mai joase.

Sunt posibile ploi sau furtuni la munte – zona Șugag. La Arieșeni sunt anunțate temperaturi de 23-25 de grade Celsius, iar la Oașa, de 18019 grade.

Vă prezentăm condiții meteo în localități din Alba, în perioada 7-9 august:

Vineri, 7 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; aversă/furtună

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 18 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Sâmbătă, 8 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil aversă/furtună

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Duminică, 9 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil aversă/furtună

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sâmbătă, 8 august: Șureanu Bike Fest, ediția a V-a. Concurs de ciclism montan, în Luncile Prigoanei. PROGRAM

Publicat

Peste 140 de pasionații de mountain bike sunt așteptați sâmbătă, 8 august, la Șureanu, la cea de-a V-a ediție a competiției Șureanu Bike Fest.

Șureanu Bike Fest se adresează tuturor iubitorilor de munte și pedalat, indiferent de vârstă. La ediția din acest an s-au înscris 147 de concurenți. Din cauza pandemiei de COVID-19, nu se vor accepta înscrieri la fața locului.

Pentru ediția a 5-a Șureanu Bike Fest, organizatorii competiției au pregătit un traseu de 34 km cu 1.150 de metri diferență pozitivă, care include două tronsoane diferite față de edițiile precedente. Vor fi două puncte de alimentare și control, primul în Poarta Raiului, la km 15 și cel de-al doilea, la urcarea pe Aușel, varianta sudică (opusă partiei A1), la km 24,5.

Chiar dacă vremea se anunță foarte bună, organizatorii au pregătit și traseul de vreme foarte rea, ceea ce presupune renunțarea la partea de gol alpin.

Program detaliat:

Vineri, 7 august

  • 17:00 – 22:00 Ridicare kituri participare

Sâmbătă, 8 august

  • 08:00 – 10:00 Ridicare kituri participare
  • 10:30 – 11:00 Ședință tehnică
  • 11:00 – 15:00 Probă principală
  • 15:00 – 16:00 Probe pentru copii, 1,5 km
  • 16:30 – 17:00 Premierea

Acces:

De la Sebeș parcurgem aproximativ 65 km pe Transalpina, DN 67C, pe direcția Sugag – Tău Bista – Baraj Oasa. Drumul a fost recent reabilitat.

De la Baraj Oasa continuăm pe direcția Domeniului Schiabil Șureanu, 15 km pe drum neasfaltat, dar practicabil pentru orice tip de mașină. Drumul trece pe lângă Mănăstirea Oașa și ajunge în satul de vacanță Luncile Prigoanei.

La intrarea în Luncile Prigoanei, imediat după bannerul cu ȘureanuBikeFest se virează stânga și în 800 m se ajunge în zona de Start/Sosire.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: O statuetă reprezentând două zeități aducătoare de fertilitate, veche de peste 7000 de ani, în colecțiile Muzeului Unirii

Publicat

Celebrul sit arheologic de la Tărtăria a îmbogățit colecțiile expoziționale ale Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia cu o piesă extrem de spectaculoasă, o statuetă antropomorfă legată de practicile religioase ce aveau loc în acest areal, acum mai bine de 7000 de ani.

Artefactul reprezentând o pereche sacră, aparținând culturii Vinča a fost descoperit în cursul anului 2014 la Tărtăria-Gura Luncii. Piesa prezintă o simbioză între un personaj masculin (reprezentat în stânga) și unul feminin (reprezentat în dreapta). Dimorfismul sexual pare evident, dat de diferența de mărime a personajului masculin realizat, probabil, intenționat.
Dimensiunile sunt: H=8,7 cm, lățimea 5,8 cm, iar grosimea 3,6 cm.

Partea inferioară este ruptă din vechime, la fel și brațul stâng. Artefactul este realizat dintr-un lut fin, cărămiziu-gălbui, foarte bine ars.

Cele două personaje prezintă fiecare câte o mască de formă ovală, ce amintește doar de canoanele măștilor triunghiulare din etapa timpurie a culturii Vinča. Sesizăm forma ușor triunghiulară cu baza în sus și colțurile rotunjite la personajul masculin, în timp ce la personajul feminin masca are o formă ușor ovală. Pe ambele măști ochii sunt redați simplu, prin incizii adânci și orizontale ce pornesc de la baza nasului, reprezentat printr-o proeminență trasă din pastă, de formă conică. Creștetul este drept și extrem de îngust. Brațul drept este scurt, dispus orizontal. Pe piept sunt reprezentați sânii, tot ca niște proeminențe conice ce accentuează elementul feminității.

Piesa confirmă cultul perechii sacre – o zeitate feminină și una masculină – care emană din cel al fertilității și fecundității, cult generalizat în epoca neo-eneolitică. Extrapolând la spațiul neolitic românesc și sud-est european reprezentarea își găsește analogii mai mult sau mai puțin similare. Ne oprim la două exemple care provin tot din mediul cultural vincian:
O piesă identică este figurina bicefală de la Rast (Jud. Dolj), descoperită în 1943 de Vladimir Dumitrescu. Piesa prezintă aceleași elemente de dimorfism – personajul din stânga este redat mai mare. În schimb brațele prezintă perforații și sunt ușor arcuite. Pieptul este ornamentat cu benzi liniare dispuse în meandru și sânii sunt redați prin două proeminențe ușoare.

O altă piesă de plastică antropomorfă, tot cu reprezentarea a două personaje, o găsim în mediul vincian, e adevărat, dintr-o etapă mai târzie, din situl de la Gomolova (Serbia). Piesa are aceeleași canoane ca cea de la Rast – în ceea ce privește modelarea și individualizarea capului și a gâtului – spre deosebire de piesa de la Tărtăria unde gâtul personajelor nu este individualizat. Și aceasta prezintă ornamente meandrice incizate și brațele perforate. Ceea ce se observă imediat este, însă, lipsa sânilor, elementul feminității, precum și proporția egală a redării celor două personaje.

Privind în ansamblu, analogiile etnografice au dat specialiștilor certitudinea că plastica antropomorfă reflectă, dacă nu o religie neolitică, cel puțin idei religioase existente în epocă. Fertilitatea și fecunditatea sunt elementele în jurul cărora gravitează ideile religioase neolitice. Zeitatea supremă este Marea Zeiță. Fecunditatea și fertilitatea Zeiței se realizează însă printr-o hierogamie cu un acolit masculin.

Piesa de la Tărtăria este tocmai produsul unor astfel de idei religioase neolitice. Statueta antropomorfă de la Tărtăria nu este unică în mediul vincian, dar astfel de piese sunt foarte rare, ceea ce reflectă atât circulația cât și omogenitatea ideilor și credințelor religioase ale purtătorilor culturii Vinča, integrând arealul intracarpatic în marele complex neolitic ce acoperă sud-estul Europei, au scris reprezentanții Muzeului Unirii din Alba Iulia, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT pe DN67 C – Transalpina. Un autoturism și o motocicletă s-au lovit. Trafic îngreunat în zona Săsciori-Căpâlna

Publicat

masina-politia

Traficul rutier a fost îngreunat joi după-amiaza pe DN 67 C – Transalpina, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a petrecut în zona Săsciori – Căpâlna.

Două persoane au suferit leziuni. Din primele date, este vorba despre conducătorul motocicletei și o pasageră.

Accidentul s-ar fi petrecut din cauza nepăstrării distanței în mers și pătrunderii pe contrasens, mai transmite Poliția.

Revenim cu detalii.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate