Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Nouă lege pentru transportul public de persoane. Ce amendă poate primi un călător care nu are bilet şi reguli pentru organizarea serviciilor locale


Publicat

autobuzeUn nou proiect de lege privind transportul public de călători se află în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării Regionale. Acesta include şi amenzi de până la 500 de lei pentru călătorii care nu au bilet şi transport gratuit pentru copiii sub 5 ani.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică din 13 octombrie.

Potrivit actului normativ, serviciul de transport public de călători se desfăşoară sub coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale în scopul satisfacerii, în mod continuu şi nediscriminatoriu, a nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, denumite asociații metropolitane de transport public.

În funcție de aria de desfășurare, serviciul de transport public de călători, cuprinde:

– serviciul de transport public prestat pe raza administrativ-teritorială a comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul local de transport public;

– serviciul de transport public prestat în zona geografică corespunzătoare asociațiilor metropolitane de transport public, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale acestora – serviciul metropolitan de transport public;

– serviciul de transport public prestat între localităţile de pe raza administrativ-teritorială a județelor, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul județean de transport public.

Beneficiarii serviciului de transport public sunt călătorii, persoanele fizice care îl utilizează individual, direct şi nemijlocit.

Serviciul de transport public local se prestează numai în baza titlurilor de călătorie emise potrivit prevederilor legale în vigoare. Transportul copiilor sub 5 ani se prestează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate. Modelul titlurilor de călătorie se stabileşte de A.N.R.S.C. și se aprobă prin ordin al președintelui acestuia.

Drepturile călătorilor:

– să beneficieze liber şi fără discriminare de serviciul de transport public; acest drept se prevede expres în regulamentul serviciului şi în caietul de sarcini aprobat de autorităţilor locale competente;

– să fie informaţi cu privire la serviciul de transport public; atât operatorii cât şi autorităţile locale competente au obligaţia de a face publice informaţiile relevate cu privire la indicatorii de performanţă, standardele de calitate ale serviciului, la structura tarifară, la condiţiile de prestare a serviciului şi la clauzele contractuale considerate de interes public;

să conteste hotărârile autorităţilor locale competente cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

– să se adreseze instanţelor de judecată competente în vederea reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acţiunea ori inacţiunea operatorilor sau a autorităţilor locale competente, în condiţiile legii;

să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin hotărârile privind încredinţarea gestiunii serviciului ori prin contractele de delegare a gestiunii;

– să sesizeze autorităţilor locale competente orice deficienţe constatate cu privire la prestarea serviciului de transport public şi de a face propuneri vizând înlăturarea acestora;

să fi consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor locale privind serviciul de transport public;

– să beneficieze de facilităţile de transport, acordate potrivit prevederilor legale pentru plata serviciului de transport public.

Obligaţiile călătorilor:

– să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;

– să achite costul titlurilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

– să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;

– să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători.

În relația cu călătorii, autoritățile locale competente au obligația:

– să asigure prestarea serviciului de transport public ținând seama de necesitățile de mobilitate ale colectivităților locale pe care le reprezintă;

– să asigurare sursele de finanţare pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor publice de transport;

– să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii;

– să informeze și să consulte colectivitățile locale în procesul de adoptare a politicilor și strategiilor privind serviciul de transport public.

Amenzi pentru călători, funcţionari publici şi operatori

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.

Funcţionarii publici riscă amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor privind:

– obligaţiile asumate de autorităţile locale competente în raporturile cu operatorii prin hotărârea privind darea în administrare, respectiv prin contractele de atribuire a gestiunii;

– atribuţiile autorităţii de reglementare, respectiv ale autorităților de reglementare tehnică;

– acordarea a licenței comunitare, a licenței de traseu şi a licenței / autorizaţiilor de transport;

– retragerea sau suspendarea licențelor de traseu public şi a licențelor / autorizaţiilor de transport.

Tot funcţionarii publici pot fi amendaţi cu sume între 5.000 lei la 10.000 lei, pentru

– nerespectarea prevederilor privind sancţionarea operatorilor care nu prestează serviciile la parametrii de performanţă la care s-au obligat;

– neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor legale privind încredinţarea gestiunii sau atribuirea unui contract de delegare a gestiunii, fără respectarea procedurilor de încredinţare / atribuire reglementate de prezenta lege.

Operatorii care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru prestarea serviciului de transport public pot fi sancţionaţi cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Tot pentru operatori, este prevăzută amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor privind condiţiile în care se execută serviciul de transport public; nerespectarea prevederilor privind recunoașterea calității de operator și condiţiile în care se execută serviciul de transport public;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa licenței comunitare, a licenței de traseu sau a licenței / autorizaţiei de transport;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa documentelor juridice valabile prin care s-a încredinţat gestiunea serviciului: hotărâre privind darea în administrare, respectiv contract de delegare a gestiunii serviciului:

nerespectarea obligaţiilor asumate, prevăzute în hotărârile privind darea în exploatare, respectiv în contractele de delegare a gestiunii;

– nerespectarea prevederilor privind domiciliul fiscal;

– nerespectarea prevederilor privind transportatorii care pot executa serviciul de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată, respectarea regulamentului şi caietului de sarcini ale serviciului de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind obligaţiile operatorilor de transport în realizarea serviciului de transport public, regimul titlurilor de călătorie, folosirea de către un operator de transport public a documentelor eliberate pentru alt operator / operator regional de transport public sau privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale.

Sancţiunile aplicate operatorilor pot ajunge până la suspendarea sau retragerea licențelor comunitare, a licențelor / autorizaţiilor de transport, respectiv a licențelor de traseu.

Conducătorul auto poate fi amendat cu sume de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru:

– refuzul de a prezenta organelor de control în trafic documentele de transport corespunzătoare;

– nerespectarea prevederilor privind dotarea autovehiculului, capacitatea de transport, traseul, graficul de circulaţie, oprirea în staţii, inclusiv cu privire la respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor, condiţiile tehnice, igienizarea mijlocului de transport.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai președinților asociațiilor metropolitane de transport public, de ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, precum şi de inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și alte fapte care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public, altele decât cele prevăzute în proiect sau în alte reglementări legale.

Prin acest proiect se propune rezolvare integrală și unitară, printr-o lege nouă, a problemelor semnalate în domeniul transportului public de călători, precum și armonizarea și corelarea acesteia cu legislația adiacentă relevantă în vigoare.

Proiectul precizează explicit, în concordanță cu Regulamentul CE 1370/2007, obiectul și domeniul de aplicare a legii, adoptă un set de definiții esențiale pentru clarificarea conceptelor, principiilor și noțiunilor fundamentale cu care legea operează, clasifică și definește serviciul de transport public de călători în funcție aria de desfășurare (local, metropolitan, județean), de tipul mijloacelor de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de infrastructura de transport utilizată (rutieră, feroviară, navală).

Astfel, legea face distincție între serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul metropolitan de transport prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub controlul și coordonarea adunărilor generale, respectiv serviciul județean de transport public prestat la nivelul județelor sub controlul și coordonarea consiliilor județene.

Au fost eliminate din corpul legii prevederile referitoare la transportul de persoane cu autoturisme în regim de taxi, transportul de persoane cu autoturisme în regim de închiriere, la serviciile de transport de mărfuri, transportul în regim contractual contra cost, transportul de persoane pe cablu, transportul de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci, transportul efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Proiectul asigură reglementarea cadrului juridic și instituțional necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciului public de transport de călători, definește obiectivele, rolul şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale operatorilor şi utilizatorilor şi clarifică competenţele, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi implicate

Reglementările adoptate clarifică definitiv regimul juridic al sistemelor de transport stipulându-se explicit faptul că acestea pot aparţin atât proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cât și operatorilor de transport public.

De asemenea, se clarifică modul de administrare și exploatare a sistemelor publice de transport şi se reglementează relaţia dintre autorităţi administraţiei publice locale şi operatorii de transport, stipulându-se explicit că sistemele publice de transport, sau părţile componente ale acestora, pot fi date în administrare, în cazul gestiunii directe, sau pot fi concesionate, în cazul gestiunii delegate, operatorilor pentru prestarea serviciului, în condiţiile Legii nr. 51/2006 și conform prevederilor constituționale privind proprietatea publică.

Proiectul clarifică rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și prestarea serviciului de transport public de călători la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de autorități locale competente și au competenţele exclusive cu privire la elaborarea şi adoptarea politicilor și strategiilor locale de dezvoltare a serviciului, a programelor de transport public, legea conferind acestora dreptul exclusiv de a înfiinţa, organiza, coordona, monitoriza și controla serviciul de transport public de călători la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de a înfiinţa, dezvolta, moderniza, administra şi exploata sistemele publice de transport. De asemenea, autorităţile locale competente au dreptul de a verifica şi aproba, modul de stabilire, ajustare sau modificare, după caz, a tarifelor / taxelor speciale propuse de operatori, pentru prestarea serviciului.

În ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciului de transport public de călători – local, metropolitan sau județean – autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu autoritatea de reglementare și cu autorităţile de licențiere/autorizare competente.

Prin proiectul propus se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători. De asemenea, se propune desființarea comisiilor paritare de la nivel județean al căror rol în atribuirea contractelor de delegare a gestiunii este, potrivit reglementărilor în vigoare, pur formal

De asemenea, proiectul introduce o serie de clarificări privind conceptul de delegare a gestiunii, implementarea contractului de delegare a gestiunii, respectiv procedurile de atribuire a acestor contracte, adaptate particularităților serviciului de transport public de călători.

Întrucât la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate procedurile de atribuire a programelor județene de transport public pentru perioada 2014 – 2019, intervalul 2015 – 2018 constituie o perioadă de timp suficient de îndelungată care oferă o bună oportunitate pentru desfășurarea acțiunii de revizuire a întregului cadru legislativ existent, respectiv pentru elaborarea și adoptarea noilor reglementări referitoare la serviciul public de transport de călători cuprinzând atât legislația primară cât și legislația secundară aferentă, se arată în expunerea de motive.

Adoptarea noilor reglementări în intervalul 2015 – 2018 și intrarea lor în vigoare înainte de anul 2019 oferă posibilitatea cunoașterii și însușirii în timp util a noilor prevederi legale de către autoritățile administrației publice locale și de către operatorii de transport, acestea putând fi fructificate și valorificate pentru pregătirea și elaborarea noilor programe de transport, pentru fundamentarea viitoarelor strategii locale de dezvoltarea a serviciului, respectiv a planurilor de afaceri și de dezvoltare ale operatorilor, potrivit sursei citate.

Proiectul va fi dezbătut în cadrul Comisiei de dialog social a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Întrucât serviciul de transport public de călători este de competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, acestea vor elabora şi adopta, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, norme proprii, locale, referitoare la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, funcţionarea şi exploatarea acestui serviciu, pe baza reglementărilor-cadru emise de A.N.R.S.C.

Vezi integral Proiect lege transport public de calatori_13 oct 2015ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Reguli noi în fotbalul din România: Jucătorii care scuipă sau își suflă nasul pe teren riscă suspendarea și chiar amendă

Publicat

fotbal covid

Coronavirusul a adus reguli noi în fotbal. Jucătorii din România riscă să fie suspendați între 6 și 12 meciuri și să ia chiar șiamendă în cazul în care scuipă sau își suflă nasul pe teren, potrivit noului protocol ce va fi pus în aplicare odată cu reluarea sezonului, aprobat de Federația Română de Fotbal scrie Romania24.ro.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și Federația Română de Fotbal (FRF) au pus la punct două protocoale, care au fost aprobate de Comitetul Executiv al FRF. Documentele cuprind noi regul cu privire la desfășurarea meciurilor din România odată cu reluarea competiției după pauza provocată de criza COVID-19, ce este planificată pentru luna iunie.

Potrivit documentului, fotbaliștii vor trebui să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri unul față de celălalt în timpul antrenamentelor, iar echipa și rezervele nu vor avea voie să stea împreună înaintea meciurilor.

Liga română va fi reluată fără spectatori, iar pe stadion nu va fi permisă prezența a mai mult de 150 de persoane în timpul meciurilor.

UEFA a cerut FRF ca până la 1 iunie să prezinte un plan privind reluarea meciurilor.

Federația Română de Fotbal speră că sezonul fotbalistic intern va putea fi reluat la 13 iunie, însă decizia are nevoie de aprobarea guvernului.

Toate competițiile au fost suspendate la mijlocul lunii martie din cauza epidemiei de coronavirus.

Regulile stabilite LPF și FRF pentru reluarea campionatului de fotbal

Autocarele echipelor vor veni la ore diferite la stadion – oaspeții cu 90 de minute înainte de startul partidei, iar gazdele cu 75 – astfel încât să fie evitată aglomerarea pe holurile de acces.

Protocolul LPF stipulează că jucătorii echipei gazdă trebuie să folosească mașinile personale, și nu autocarul echipei.

Dacă fotbaliștilor le va fi măsurată temperatura în cantonament, arbitrii vor trece prin această procedură la stadion.

Jucătorii  vor fi nevoiți să își dezinfecteze mâinile la intrarea în stadion. În urma lor va veni cineva – fără să intre în contact cu ei – care va curăța cu dezinfectant și „spațiile comune atinse cu mâinile”.

Odată ajunși la stadion – unde fotbaliștii își vor aduce singuri echipamentele – titularii se duc direct la vestiare, iar rezervele merg pe gazon. Când s-au îmbrăcat fotbaliștii din „primul 11”, ei vor face schimb de locuri cu ceilalți.

Echipele vor ieși la încălzire pe rând, iar jucătorii vor păstra distanța socială chiar și pe teren, dar doar în timpul încălzirii, bineînțeles.

Mingile vor fi și ele dezinfectate. Mai mult decât atât, este recomandat ca ședințele tehnico-tactie să aibă loc doar în situații excepționale.

„Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar decât dacă acestea sunt strict necesare. De preferat ca ședințele tehnico-tactice să se desfașoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri intre participanți”, arată una din propuneri.

Salutul între jucători interzis

Protocolul FRF interzice în mod clar salutul dintre jucători – manifestat prin strângere de mână – înainte de partidă, iar cele două echipe nu vor mai veni împreună la centru pentru tradiționalul salut al tribunelor, care oricum vor fi fără spectatori, ci numai cu reprezentanți mass-media, oficiali de club și alți actori din categorii similare.

Arbitrii vor ieși pe gazon cu 10 minute înainte de start, în timp ce gazdele o vor face cu opt minute, iar oaspeții cu șase minute.

„Pe întreaga durată a jocului este interzis jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor cluburilor eliminarea secrețiilor nazale și/sau a salivei pe suprafața de joc sau în zona vestiarelor, a tunelului de acces și a băncii tehnice”.

Toți cei care scuipă sau își suflă nasul, „vor fi sancționați în conformitate cu prevederile art. 63 alin. 2.3 din Regulamentul Disciplinar la care se va adăuga o penalitate sportivă”, ceea ce înseamnă, potrivit publicației citate, o suspendare între șase și 12 etape.

Coronavirusul a paralizat fotbalul din România

Fotbalul din România, care a fost paralizat de criza COVID-19, ar putea reîncepe după 13 iunie, fără spectatori. Anunțul a fost făcut de Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, care a explicat că, oricum, decizia privind reluarea activității sportive depinde de evoluția pandemiei de coronavirus.

„Gândim un plan pentru fotbal și pentru celelalte competiții, pentru că vor fi sporturi cu caracter individual care și doresc a a relua competițiile. avem un plan pt înot, pentru sălile de fitness, pentru pregătirea sportivă pentru celelalte sporturi care sunt închise și le vom analiza pe fiecare în parte.

Pe 1-2 iunie vom organiza o conferință în care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi I de fotbal.

Joi, la INSP, vom avea o discuție mult mai consistentă în legătură cu aceste scenarii, cu propunerile pe care LPF și FRF le-au avansat deja și vom avea în continuare discuții cu cei doi organizatori de competiții, astfel încât să le avansăm public”, a afirmat ministrul Ionuț Stroe, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul a mai spus că pe stadioane vor fi delimitate 3 zone: o zonă de securitate interioară – terenul, tunelul de acces și vestiarele, unde vor fi maximum 100 de persoane, o a doua zonă, în tribune, care va fi organizată pentru transmisiile TV și presă și o zonă exterioară, pentru personalul de pază.

Nu va fi permis deocamdată accesul publicului.

„Din păcate, în faza incipientă, competițiile în România vor fi fără public. Dacă lucrurile evoluează în sens pozitiv, probabil că vom ajunge și în acel moment”, a precizat Stroe.

Sursa: hotnews.ro, Digi24, Fanatik.ro
Foto: Facebook/ CFR Cluj

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Grecia a relansat liniile de feribot spre insule. Când ar putea fi deschise hotelurile

Publicat

Grecia a reluat legăturile cu feribotul spre insule, fiind permis restaurantelor, cafenelelor și barurilor să se redeschidă.

Guvernul elen deschide gradual activitatea, hotelurile urmând să poată primi oaspeți din 15 iunie, după 3 luni în care au fost închise.

Zborurile internaționale vor ajunge în destinațiile principale începând cu 1 iulie.

Până acum, insulele grecești au fost ferite de coronavirus.

Unul din cinci greci lucrează în turism.

În Grecia, au fost înregistrate mai puțin de 3000 de cazuri de coronavirus în Grecia și 172 de decese.

Sursă: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HARTA județelor fără nici o infectare cu COVID-19, înregistrată în ultimele 24 de ore. 8 județe au câte un singur caz

Publicat

În judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Neamţ, Satu Mare, Tulcea şi Vâlcea nu a mai fost înregistrat nici un caz de infectare cu COVID-19, în ultimele 24 de ore.

Există alte opt judeţe din ţară unde, în ultimele 24 de ore, a fost înregistrat doar câte un singur caz confirmat de infecţie cu COVID-19: Bistriţa-Năsăud, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Timiş şi Vaslui.

La nivel naţional sunt 18.594 de cazuri confirmate cu COVID-19, iar pe secţiile ATI sunt internați 198 de pacienți, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

ZERO cazuri active de coronavirus la Aiud. Primăria a anunțat că toate cele 20 de persoane infectate s-au vindecat

Publicat

Municipiul Aiud nu mai are nici un caz activ de coronavirus, au anunțat miercuri reprezentanții primăriei pe pagina de Facebook a instituției.

20 de persoane s-au vindecat, potrivit sursei citate, iar o persoană infectată cu acest virus și-a pierdut viața.

Postarea Primăriei:

”Informare privind situația COVID-19 la nivelul municipiului Aiud la data de 27.05.2020:

– 0 cazuri active, conform DSP ALBA;
– 20 persoane vindecate;
– 1 persoană decedată;
– 85 persoane izolate la domiciliu;
– 0 persoane în carantină.

Începând de la momentul aplicării măsurilor de izolare pe raza municipiului Aiud, DSP Alba a dispus izolarea la domiciliu a 478 de persoane. Pentru 393 persoane perioada de izolare a încetat”.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate