Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Nouă lege pentru transportul public de persoane. Ce amendă poate primi un călător care nu are bilet şi reguli pentru organizarea serviciilor locale


Publicat

autobuzeUn nou proiect de lege privind transportul public de călători se află în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării Regionale. Acesta include şi amenzi de până la 500 de lei pentru călătorii care nu au bilet şi transport gratuit pentru copiii sub 5 ani.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică din 13 octombrie.

Potrivit actului normativ, serviciul de transport public de călători se desfăşoară sub coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale în scopul satisfacerii, în mod continuu şi nediscriminatoriu, a nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, denumite asociații metropolitane de transport public.

În funcție de aria de desfășurare, serviciul de transport public de călători, cuprinde:

– serviciul de transport public prestat pe raza administrativ-teritorială a comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul local de transport public;

– serviciul de transport public prestat în zona geografică corespunzătoare asociațiilor metropolitane de transport public, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale acestora – serviciul metropolitan de transport public;

– serviciul de transport public prestat între localităţile de pe raza administrativ-teritorială a județelor, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestora – serviciul județean de transport public.

Beneficiarii serviciului de transport public sunt călătorii, persoanele fizice care îl utilizează individual, direct şi nemijlocit.

Serviciul de transport public local se prestează numai în baza titlurilor de călătorie emise potrivit prevederilor legale în vigoare. Transportul copiilor sub 5 ani se prestează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate. Modelul titlurilor de călătorie se stabileşte de A.N.R.S.C. și se aprobă prin ordin al președintelui acestuia.

Drepturile călătorilor:

– să beneficieze liber şi fără discriminare de serviciul de transport public; acest drept se prevede expres în regulamentul serviciului şi în caietul de sarcini aprobat de autorităţilor locale competente;

– să fie informaţi cu privire la serviciul de transport public; atât operatorii cât şi autorităţile locale competente au obligaţia de a face publice informaţiile relevate cu privire la indicatorii de performanţă, standardele de calitate ale serviciului, la structura tarifară, la condiţiile de prestare a serviciului şi la clauzele contractuale considerate de interes public;

să conteste hotărârile autorităţilor locale competente cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

– să se adreseze instanţelor de judecată competente în vederea reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acţiunea ori inacţiunea operatorilor sau a autorităţilor locale competente, în condiţiile legii;

să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin hotărârile privind încredinţarea gestiunii serviciului ori prin contractele de delegare a gestiunii;

– să sesizeze autorităţilor locale competente orice deficienţe constatate cu privire la prestarea serviciului de transport public şi de a face propuneri vizând înlăturarea acestora;

să fi consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor locale privind serviciul de transport public;

– să beneficieze de facilităţile de transport, acordate potrivit prevederilor legale pentru plata serviciului de transport public.

Obligaţiile călătorilor:

– să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;

– să achite costul titlurilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

– să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;

– să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători.

În relația cu călătorii, autoritățile locale competente au obligația:

– să asigure prestarea serviciului de transport public ținând seama de necesitățile de mobilitate ale colectivităților locale pe care le reprezintă;

– să asigurare sursele de finanţare pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor publice de transport;

– să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii;

– să informeze și să consulte colectivitățile locale în procesul de adoptare a politicilor și strategiilor privind serviciul de transport public.

Amenzi pentru călători, funcţionari publici şi operatori

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.

Funcţionarii publici riscă amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor privind:

– obligaţiile asumate de autorităţile locale competente în raporturile cu operatorii prin hotărârea privind darea în administrare, respectiv prin contractele de atribuire a gestiunii;

– atribuţiile autorităţii de reglementare, respectiv ale autorităților de reglementare tehnică;

– acordarea a licenței comunitare, a licenței de traseu şi a licenței / autorizaţiilor de transport;

– retragerea sau suspendarea licențelor de traseu public şi a licențelor / autorizaţiilor de transport.

Tot funcţionarii publici pot fi amendaţi cu sume între 5.000 lei la 10.000 lei, pentru

– nerespectarea prevederilor privind sancţionarea operatorilor care nu prestează serviciile la parametrii de performanţă la care s-au obligat;

– neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor legale privind încredinţarea gestiunii sau atribuirea unui contract de delegare a gestiunii, fără respectarea procedurilor de încredinţare / atribuire reglementate de prezenta lege.

Operatorii care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru prestarea serviciului de transport public pot fi sancţionaţi cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Tot pentru operatori, este prevăzută amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor privind condiţiile în care se execută serviciul de transport public; nerespectarea prevederilor privind recunoașterea calității de operator și condiţiile în care se execută serviciul de transport public;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa licenței comunitare, a licenței de traseu sau a licenței / autorizaţiei de transport;

– prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără existenţa documentelor juridice valabile prin care s-a încredinţat gestiunea serviciului: hotărâre privind darea în administrare, respectiv contract de delegare a gestiunii serviciului:

nerespectarea obligaţiilor asumate, prevăzute în hotărârile privind darea în exploatare, respectiv în contractele de delegare a gestiunii;

– nerespectarea prevederilor privind domiciliul fiscal;

– nerespectarea prevederilor privind transportatorii care pot executa serviciul de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată, respectarea regulamentului şi caietului de sarcini ale serviciului de transport public;

– nerespectarea prevederilor privind obligaţiile operatorilor de transport în realizarea serviciului de transport public, regimul titlurilor de călătorie, folosirea de către un operator de transport public a documentelor eliberate pentru alt operator / operator regional de transport public sau privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale.

Sancţiunile aplicate operatorilor pot ajunge până la suspendarea sau retragerea licențelor comunitare, a licențelor / autorizaţiilor de transport, respectiv a licențelor de traseu.

Conducătorul auto poate fi amendat cu sume de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru:

– refuzul de a prezenta organelor de control în trafic documentele de transport corespunzătoare;

– nerespectarea prevederilor privind dotarea autovehiculului, capacitatea de transport, traseul, graficul de circulaţie, oprirea în staţii, inclusiv cu privire la respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor, condiţiile tehnice, igienizarea mijlocului de transport.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai președinților asociațiilor metropolitane de transport public, de ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, precum şi de inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și alte fapte care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public, altele decât cele prevăzute în proiect sau în alte reglementări legale.

Prin acest proiect se propune rezolvare integrală și unitară, printr-o lege nouă, a problemelor semnalate în domeniul transportului public de călători, precum și armonizarea și corelarea acesteia cu legislația adiacentă relevantă în vigoare.

Proiectul precizează explicit, în concordanță cu Regulamentul CE 1370/2007, obiectul și domeniul de aplicare a legii, adoptă un set de definiții esențiale pentru clarificarea conceptelor, principiilor și noțiunilor fundamentale cu care legea operează, clasifică și definește serviciul de transport public de călători în funcție aria de desfășurare (local, metropolitan, județean), de tipul mijloacelor de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de infrastructura de transport utilizată (rutieră, feroviară, navală).

Astfel, legea face distincție între serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul metropolitan de transport prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub controlul și coordonarea adunărilor generale, respectiv serviciul județean de transport public prestat la nivelul județelor sub controlul și coordonarea consiliilor județene.

Au fost eliminate din corpul legii prevederile referitoare la transportul de persoane cu autoturisme în regim de taxi, transportul de persoane cu autoturisme în regim de închiriere, la serviciile de transport de mărfuri, transportul în regim contractual contra cost, transportul de persoane pe cablu, transportul de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci, transportul efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Proiectul asigură reglementarea cadrului juridic și instituțional necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciului public de transport de călători, definește obiectivele, rolul şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale operatorilor şi utilizatorilor şi clarifică competenţele, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi implicate

Reglementările adoptate clarifică definitiv regimul juridic al sistemelor de transport stipulându-se explicit faptul că acestea pot aparţin atât proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cât și operatorilor de transport public.

De asemenea, se clarifică modul de administrare și exploatare a sistemelor publice de transport şi se reglementează relaţia dintre autorităţi administraţiei publice locale şi operatorii de transport, stipulându-se explicit că sistemele publice de transport, sau părţile componente ale acestora, pot fi date în administrare, în cazul gestiunii directe, sau pot fi concesionate, în cazul gestiunii delegate, operatorilor pentru prestarea serviciului, în condiţiile Legii nr. 51/2006 și conform prevederilor constituționale privind proprietatea publică.

Proiectul clarifică rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și prestarea serviciului de transport public de călători la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de autorități locale competente și au competenţele exclusive cu privire la elaborarea şi adoptarea politicilor și strategiilor locale de dezvoltare a serviciului, a programelor de transport public, legea conferind acestora dreptul exclusiv de a înfiinţa, organiza, coordona, monitoriza și controla serviciul de transport public de călători la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de a înfiinţa, dezvolta, moderniza, administra şi exploata sistemele publice de transport. De asemenea, autorităţile locale competente au dreptul de a verifica şi aproba, modul de stabilire, ajustare sau modificare, după caz, a tarifelor / taxelor speciale propuse de operatori, pentru prestarea serviciului.

În ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciului de transport public de călători – local, metropolitan sau județean – autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu autoritatea de reglementare și cu autorităţile de licențiere/autorizare competente.

Prin proiectul propus se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători. De asemenea, se propune desființarea comisiilor paritare de la nivel județean al căror rol în atribuirea contractelor de delegare a gestiunii este, potrivit reglementărilor în vigoare, pur formal

De asemenea, proiectul introduce o serie de clarificări privind conceptul de delegare a gestiunii, implementarea contractului de delegare a gestiunii, respectiv procedurile de atribuire a acestor contracte, adaptate particularităților serviciului de transport public de călători.

Întrucât la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate procedurile de atribuire a programelor județene de transport public pentru perioada 2014 – 2019, intervalul 2015 – 2018 constituie o perioadă de timp suficient de îndelungată care oferă o bună oportunitate pentru desfășurarea acțiunii de revizuire a întregului cadru legislativ existent, respectiv pentru elaborarea și adoptarea noilor reglementări referitoare la serviciul public de transport de călători cuprinzând atât legislația primară cât și legislația secundară aferentă, se arată în expunerea de motive.

Adoptarea noilor reglementări în intervalul 2015 – 2018 și intrarea lor în vigoare înainte de anul 2019 oferă posibilitatea cunoașterii și însușirii în timp util a noilor prevederi legale de către autoritățile administrației publice locale și de către operatorii de transport, acestea putând fi fructificate și valorificate pentru pregătirea și elaborarea noilor programe de transport, pentru fundamentarea viitoarelor strategii locale de dezvoltarea a serviciului, respectiv a planurilor de afaceri și de dezvoltare ale operatorilor, potrivit sursei citate.

Proiectul va fi dezbătut în cadrul Comisiei de dialog social a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Întrucât serviciul de transport public de călători este de competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, acestea vor elabora şi adopta, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, norme proprii, locale, referitoare la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, funcţionarea şi exploatarea acestui serviciu, pe baza reglementărilor-cadru emise de A.N.R.S.C.

Vezi integral Proiect lege transport public de calatori_13 oct 2015Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Firmele de construcții vor rămâne fără facilităţile fiscale: cea mai importantă este legată de salarii. Care este motivul

Publicat

Firmele de construcții rămân fără facilități fiscale. PNRR nu mai permite mentinerea măsurilor aplicate din 2019.

Programul PNRR, prin care România poate lua 29 mld. euro de la Uniunea Europeană, va aduce şi anumite condiţii care trebuie îndeplinite de autorităţile de la Bucureşti.

Una dintre condiţii este legată de eliminarea facilităţilor fiscale din construcţii care au fost introduse de către PSD în 2019.

Cea mai importantă facilitate este legată de salariile plătite în construcţii: angajaţii au o reducere a contribuţiei de asigurări sociale de la 25% la 21,75% şi exceptarea de la plata contribuţiei la asigurărilor sociale de sanătate (10%) şi de la plata impozitului pe venit care este în cotă de 10%.

La schimb salariul minim brut în construcţii a crescut la 3.000 de lei de la 2.350 lei în restul economiei.

Aceste facilităţi au fost cuprinse în celebrera OUG/114.

Premierul Florin Cîţu şi-a exprimat de mai multe ori opoziţia faţă de această facilitate susţinând că „cum s-a creat aceea măsura din construcţii a creat numai probleme. Dacă susţii un sector creezi distorsiuni în restul economiei. Pentru companii această facilitate le-a uşurat factura de plată salarială, salariile din construcţii au crescut, dar bugetul a pierdut.”

Criză de forță de muncă în domeniul construcțiilor. Ar fi nevoie de încă 200.000 de muncitori

Creșterea prețurilor pentru materialele de construcții este dublată și de o criză a forței de muncă. În 2-3 ani va fi mai simplu să găsim un medic decât un instalator, spun constructorii.

Iar România trebuie să facă rapid rost de angajați în acest sector, dacă vrea să implementeze toate proiectele prinse în Programul Național de Redresare și Reziliență scrie digi24.ro

Pentru asta însă ar fi nevoie de încă 200.000 de muncitori în construcții, potrivit patronatelor din domeniu. Aceasta în condițiile în care sectorul se confruntă deja cu un deficit de circa 100.000 de angajați.

În prezent, pe şantierele din ţară lucrează circa 10.000 de muncitori din Asia, însă în viitor numărul acestora va crește dacă constructorii de la noi nu vor reuși să-i țină pe români în țară și să-i convingă pe tineri să se înscrie la facultățile de profil.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Iohannis a testat noul Duster la Pianu, în Alba. Cum intră un președinte de 1,92 metri într-o Dacia Spring Electrică

Publicat

Președintele Iohannis a testat noul Duster automatic și Dacia Spring Electrică, sâmbătă, la terenul de golf de la Pianu din județul Alba.

Iohannis a fost invitat să participe la festivitatea de premiere a Cupei Paul Tomiță la golf care s-a desfășurat pe terenul de la Pianu, eveniment susținut de grupul Dacia Renault.

Președintele și-a făcut apariția la eveniment, la ora 15,00, la volanul unei Dacia Spring Electrică.

Iohannis a condus mașina electrică de la ieșirea de pe autostrada Sibiu – Sebeș din zona Pianu de Jos până la terenul de golf ”Paul Tomiță”

După ce i-a salutat pe organizatori și pe participanți, președintele a făcut un test drive cu noua Dacia Duster cu cutie automată.

Ce spune Klaus Iohannis despre Dacia Duster

” Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o mașină produsă în România, deja celebră în Europa.

Chiar și în condițiile pandemiei, am apreciat modul în care în industrie și în economie firmele s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităților în condiții de siguranță.

Știu că v-a fost greu tuturor tuturor…

Totuși unele probleme ale lanțului de aprovizionare și aici nu ma refer la componentele electronice și-au pus amprenta pe prima jumătate a acestui an.

Dacă luam exemplul Daciei Duster vânzarea a aproape două milioane de mașini în ultimii 12 ani reflectă poziția privilegiată în rândul preferințelor clienților.

Vă amintiți poate că în cadrul unei vizite anterioare la fabrica Mioveni am testat Dusterul și v-am spus că îmi place și cum arată și cum se simte la condus.

Am avut astăzi ocazia să conduc varianta facelift iar experiența a fost pe măsura așteptărilor.

Viitorul înseamnă mai mult atât pentru producători cât și pentru furnizori și am certitudinea că industria auto românească poate mai mult.”

Președintele a plecat de la Pianu la volanul unei Dacia Spring Electrică

După ceremonia de decernare a premiilor pentru câștigătorii turneului de golf de la Pianu, președintele a mai socializat câteva minute cu organizatorii și cu reprezentanții autorităților locale și județene, apoi a părăsit evenimentul tot la bordul unui autoturism Dacia Spring Electric.

Mașina a fost apoi lăsată în grija unui angajat al Dacia, în parcarea de la ieșirea spre autostrada  Sebeș – Sibiu, din zona Pianu de Jos.

Cum încape un președinte într-o Dacia Spring Electrică

Dacia Spring Electrică are o înălțime de 1,51 metri și o gardă la sol de 15 cm.

Președintelui Klaus Iohannis, la 1,92 metri înălțime, nu i-a fost prea ușor să intre în micuța mașină electrică Dacia Spring.

Cu toate acestea i-au fost de ajuns 21 de secunde pentru a se instala la volanul primului autoturism full electric produs de Dacia.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Andrei Șerban din Alba Iulia a cântat ”Uite așa aș vrea să mor” la SuperStar România: Ce i-a impresionat pe jurați

Publicat

Andrei Șerban din Alba Iulia a participat sâmbătă seara la emisiunea ”SuperStar România” de la PRO TV.

Acesta a cântat la acordeon melodia ”Uite așa aș vrea să mor” a lui Gică Petrescu, dar și o melodie pentru o fată numită Maximiliana.

Tânărul din Alba Iulia a fost apreciat de jurații emisiunii pentru talentul său, dar și pentru atitudinea sa.

Toți cei patru jurați au votat cu ”DA” pentru a merge în etapa următoare.

Din juriu face parte și albaiulianul Marius Moga care s-a bucurat că a văzut în cadrul emisiunii participă și tineri din Alba Iulia.

Andrei este elev în clasa a X -a, la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Regina Maria” Alba Iulia, la secția de jazz-muzică ușoară, profesor Stroia Cristina Maria.

A participat și la Vocea României Junior

Andrei a participat în trecut și la Vocea Romaniei Junior. Tânărul a fost primul și singurul copil din județul Alba care a participat la show-ul ProTV Vocea României Junior fiind ales în echipa celebrei INNA.

Andrei Șerban a urcat atunci pe scena încrezator și-a încântat pe antrenori cu interpretarea în limba engleza a piesei „Great balls of fire” și cu talentul sau de a canta la pian.

Deși nu s-a întors, Marius Moga, a flat și el în juriu, a spus despre Andrei că are toate șansele să devină un compozitor de succes.

Cântă de la șase ani

Andrei cântă de mic, prima apariție pe scenă fiind la vârsta de 6 ani, când a concurat la Mini Mega Star.

A urmat cursuri de canto muzică ușoară la Centrul de Cultură „Augustin Bena”, coordonat de profesoara Marinela Popa și, în paralel, cursuri de actorie la Palatul Copiilor din Alba Iulia, sub îndrumarea profesorului Teodora Mălin.

Familia îl susține în totalitate: mama, fratele mai mic Daniel și tatăl lui fac parte din staff-ul tehnic.

Visul lui Andrei este să facă o carieră muzicală internațională și să își compună singur piesele.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mai multe postări pe Facebook au dus la un proces între un primar din Alba și un adversar politic. Ce s-a întâmplat

Publicat

Un primar din Alba a cerut în instanță ca un adversar politic să nu mai publice pe Facebook postări, video-uri cu trimitere la adresa sa, sau chiar  care să conțină numele său. 

Este vorba despre primarul din Șona, Florin Teodor Mărginean (PNL) și Gigel Nicola (președinte PSD Șona). Primarul a cerut ca instanța să îl oblige pe Gigel să nu mai posteze nimic pe Facebook despre el. 

Războiul dintre primar și șeful PSD, pare să fi început după alegerile locale din 2020.

În timpul procesului, primarul Mărginean a precizat că Gigel a început o campanie de denigrare după ce concubina acestuia, a candidat din partea PSD la șefia primăriei și a pierdut.

Mai exact, Gigel Nicola postează regulat pe Facebook, videoclipuri live și diverse postări legate de activitatea primarului, a aparatului Primăriei Șona, dar și a Primăriei.

Exemplu de postare

Acesta face video-uri pe un cont de Facebook intitulat ”Gigi Nicola” și le distribuie și pe un alt cont ”Bia Moon”.

Ce a cerut primarul Mărginean în instanță

”interzicerea pârâtului (n.r. Gigel Nicola) de a mai săvârși fapta ilicită împotriva reclamantului pană la soluționarea definitivă a litigiului pe fondul cauzei, prin:

– interzicerea postării oricărui discurs filmat/videoclip cu privire la reclamant;

– interzicerea publicării oricărui articol scris cu privire la persoana reclamantului precum și interzicerea menționării numelui acestuia în spațiul public;

– obligarea pârâtului (n.r. Gigel Nicola) la înlăturarea tuturor videoclipurilor și articolelor publicate pe Facebook referitoare la reclamant sau în care îi este menționat numele, întrucât îi este afectat grav dreptul la demnitate și la imagine”, se arată în motivarea instanței.

Primarul Marginean Florin Teodor

Mărginean a mai susținut că Gigel ”a început o reală campanie de denigrare împotriva sa, prin prezentarea unor fapte nereale. prin jignirea reclamantului, prin acuzații cu privire la săvârșirea unor infracțiuni și prin prezentarea distorsionată a unor evenimente în care a fost implicat cu scopul de a-l prezenta ca fiind o persoană coruptă, fără moralitate și onoare”, se mai arată în motivarea instanței.

Acesta a și prezentat câteva pasaje pe care adversaul său politic le-a spus în video-urile sale.

Ce a spus președintele PSD Șona pe Facebook – fragmente din motivarea instanței

”Călcați pe cadavre domn primar, călcați pe cadavre, faceți rău cât nici nu vă dați seama. Dar asta nu trebuie să vă spun eu ci eu n-am treabă cu politica, dar sunteți mizeria politicii din …îmi asum chestia asta până la capăt și înapoi.

Cum să avem atâția în două mandate, în al doilea mandat schimbați 3 secretari, niciunul nu vă convine, păi ce vreți măi fraților, vreți marionete pentru simplu fapt că secretaru a stat cu dreptatea, voi sunteți nebuni la cap, judecați, vă dați seama ce faceți?

Păi îi normal așa ceva, sau mă întreb ce face instituția prefectului, ce face Albu, ce face domnu” Roman, domnu” deputat Roman careva care l-ați adus în comună, ce face șefu d-voastră domn primar, știe ce faceți, ce abuzuri faceți aici?”, se arată în motivare.

Cum s-a apărat Gigel Nicola

Acesta a precizat că ”susține faptul că atacul său nu este la persoana sa ci o critică cu privire la activitatea desfășurată în calitate de primar, însă atrage atenția asupra faptului că prin discursurile pârâtului este acuzat de săvârșirea unor infracțiuni pentru care răspunderea este personală, este jignit, construiește povești și inventează ilegalități (fără ca vreo instituție competentă să se pronunțe în acest sens) pentru a convinge autorul că este o persoană coruptă, fără moralitate și onoare”, se arată în documentul citat.

De asemenea acesta a mai precizat că nu l-a atacat la persoană pe primarul Mărginean și toate atacurile au fost la adresa funcției pe care acesta o deține.

Ce a decis instanța

Acțiunea formulată de către primarul Mărginean a fost una de ”ordonanţă preşedinţială”. Mai exact, dacă magistrații consideră că sunt întrunite toate condițiile, decizia intră în vigoare de urgență.

”urgența măsurii solicitată a se lua pe această cale; caracterul vremelnic (provizoriu) al măsurii respective; neprejudecarea fondului prin luarea măsurii pe această cale, existența unei aparențe de drept în favoarea reclamantului”, sunt condițiile pentru emiterea ordonanței.

Deși în data de 18 august primarul a înaintat acțiunea de ordonanţă preşedinţială, acesta nu a deschis și un proces de fondul cauzei.

De asemenea, în linii mari instanța a precizat că Gigel în acuză pe Mărginean de săvârșirea unor fapte de natură penală, nu a adus dovezi în acest sens.

”Publicarea videoclipurilor și a unui comunicat reprezintă o acțiune ilicită, întrucât acuzațiile aduse în acestea nu au fost probate în niciun fel de autor, în sensul implicării reclamantului într-o activitate cu caracter penal”, se arată îm motivarea instanței.

” Publicarea unor informații defăimătoare nu poate fi în niciun fel justificată în raport de realitatea obiectivă, acestea fiind de natură să atragă suspiciuni cu privire la întreaga activitate desfășurată de reclamant, de natură să îi compromită în fața opiniei publice.

Faptul că atât reclamantul cât și pârâtul sunt oameni politici nu il scutește pe pârât să ofere o minimă bază factuală pentru acuzațiile aduse reclamantului”, se mai arată în motivarea instanței.

Însă, cererea primarului Mărginean nu a îndeplinit condițiile pentru emiterea unei ordonanțe preşedinţiale.

Drept urmare, în data de 7 septembrie, magistrații Judecătoriei Blaj au respins cererea primarului. De asemenea, în urmă cu câteva zile motivarea instanței a fost făcută public.

În urma respingerii cererii, primarul a făcut apel.

 

 

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate