Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

PIAŢA TERENURILOR din judeţul ALBA. PREŢURI în principalele zone pentru proprietăţi intravilane sau agricole şi TAXE pentru tranzacţii


Publicat

teren, teren agricol, parceleCei interesaţi de achiziţia unui teren intravilan sau extravilan ori cu destinaţie agricolă in judeţul Alba au de unde alege în această perioadă. Preţurile diferă în funcţie de localitate, zona şi tipul terenului. În municipiul Alba Iulia, preţul terenurilor intravilane variază între 10 şi 80 euro/mp, fiind chiar mai scump în zonele ultracentrale. În cazul suprafeţelor extravilane, proprietarii şi cumpărătorii trebuie să ţină cont de procedura din legislaţia nouă, ce prevede anunţul la primărie şi consultarea preemptorilor.

În municipiul Alba Iulia, preţurile terenurilor intravilane variază în funcţie de zonă.

Astfel, pentru zona Kaufland – Miceşti, preţurile terenurilor intravilane se situează între 30 şi 65 de euro pe metru pătrat.

– zona Piaţa Cetate: 55 – 65 euro/mp

– zona Tolstoi: 80 euro/mp

– zona Ampoi I: 12 euro/mp

– zona Ampoi III: 27 euro/mp

– zona Lidl: 55 – 65 euro/mp

– zona Kaufland – Miceşti: 30 – 65 euro/mp

– zona Dealul Furcilor: 30 – 40 euro/mp

– zona Şoseaua de Centură: 10 euro/mp

– zona Cartierul Orizont: 22 – 35 euro/mp

În Miceşti, preţul terenurilor intravilane variază între 26 şi 48 de euro/mp. În zona Bărăbanţ, persoanele interesate pot achiziţiona terenuri între 10 şi 20 de euro/mp în intravilan şi între 5 – 8/mp în extravilan. În Pâclişa, preţurile variază între 15 – 25 de euro pe metru pătrat.

Abrud:

– teren intravilan: 10 euro/mp

Blaj:

– teren intravilan: 12 – 35 euro/mp

Zlatna:

– teren intravilan: 12 euro/mp

Aiud:

– teren intravilan: 16 – 40/euro mp

– teren extravilan: 4 euro/mp

Sebeş:

– teren intravilan: 13 – 30 euro/mp

– teren extravilan: 5 euro/mp

Cugir:

– teren intravilan: 3 – 15 euro/mp

– teren extravilan: 0,6 euro/mp

Teiuş:

– teren intravilan: 8 – 20 euro/mp

– teren extravilan: 5 euro/mp

În cazul terenurilor agricole situate în preajma municipiului, preţurile pornesc de la 1 euro/mp. În zona Parcării Izvor situată între Alba Iulia şi Lancrăm, terenurile pornesc de la 2,5 euro/mp.

În Sebeş preţul terenurilor arabile porneşte de la 1,2 euro/mp, ajungând la 2,5 euro/mp în funcţie de amplasament.

Onorariu notarial și alte taxe

După ce cumpărătorul ”bate palma” cu vânzătorul, aceștia trebuie să meargă la notar pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. Onorariul notarial pentru un teren în valoare de 10.000 e de aproximativ 950 de lei, la care se adaugă taxa pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară de 66 lei. Impozitul datorat statului va fi de 880 lei.

Procedura pentru vânzarea terenurilor agricole extravilane

Reamintim că din acest an se aplică Legea 17/2014, privind vânzarea şi cumpărarea terenurilor agricole extravilane. În noua reglementare, proprietarul de teren agricol poate vinde „la liber” doar după ce depune la primăria pe raza căreia se află acest imobil un dosar cu o serie de documente şi preţul cerut pentru a verifica intenţia de cumpărare din partea preemptorilor. După ce respectă această procedură care poate dura cam o lună „pe hârtie”, poate vinde terenul, dar nu la preţ mai mic faţă de cel comunicat în ofertă sau în condiţii mai avantajoase faţă de cele prezentate.

“Normele metodologice reglementează procedurile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune, procedura de emitere a avizelor finale necesare înstrăinării terenurilor, organizarea şi gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Preemptorul este titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, în calitate de coproprietar, arendaş, proprietar vecin sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului, la preţ şi în condiţii egale.

Preemptori de acelaşi rang sunt coproprietari, arendaşi sau proprietari vecini.

Paşii ce trebuie urmaţi în cazul vânzării terenurilor agricole extravilane:

Ce trebuie să facă vânzătorul:

depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

o copie a BI/CI/paşaportului vânzătorului persoană fizică;

o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

extras de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este întabulat;

declaraţie pe propria răspundere, făcută în formă autentică de notarul public sau în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, din care să rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vânzare şi conformitatea cu originalul a documentelor care însoţesc oferta de vânzare. Totodată, vânzătorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile referitoare la terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, dacă este cazul;

– o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

– în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si copii CI/BI/paşaport împuternicit;

– hotărârea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

– alte documente doveditoare, după caz.

Ce trebuie să facă primăria (personalul din aparatul de specialitate al primarului):

înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative; în termen de o zi de la înregistrarea cererii trebuie să afişeze oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina sa de internet, timp de 30 de zile;

– organizează şi gestionează un Registrul local special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic;

în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, transmite la structura din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv structurile teritoriale (Direcţia Agricolă), după caz, un dosar cu lista preemptorilor, copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare; lista preemptorilor o întocmeşte pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, actele de proprietate anexate, declaraţia pe propria răspundere a vânzătorului, extrasul de carte funciară si planul cadastral, precum şi pe baza datelor din Registrul Agricol, evidenţele fiscale şi de stare civilă sau a altor documente relevante care se află la dispoziţia primăriei; lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei şi după caz, pe site-ul propriu;

înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, în termen de 24 de ore de la primire, toate toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;

transmit la Direcţia Agricolă (structura centrală a MADR, respectiv la structurile teritoriale după caz), în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, însoţite de documente; lista preemptorilor întocmită de către primării se poate completa, ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale, cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada de 30 de zile de la afişarea cererii. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate, structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale după caz, lista actualizată a preemptorilor

– adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor privind preemptorii;

– încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute de lege, prin care se consemnează în detaliu, activităţile şi acţiunile desfăşurate;

după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la Direcţia Agricolă (structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz), numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale

în cazul în care nici un preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, pentru suprafaţa şi la preţul prevăzut în oferta de vânzare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz.

Ce trebuie să facă Direcţia Agricolă:

– în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului primit de la primărie afişează pe site-ul propriu oferta de vânzare, timp de 15 zile;

– înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării;

– publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

– organizează şi gestionează un Registru judeţean special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic;

– înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător acestuia, lista preemptorilor, precum şi copiile tuturor proceselor verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art.7 din lege, prin care se consemnează în detaliu, activităţile şi acţiunile desfăşurate

– emit avizul final necesar înstrăinării terenului, respectiv avizul negativ, care se semnează de către directorul executiv şi se transmite vânzătorului prin poştă, cu confirmare de primire;

– publică pe site-ul instituţiei avizele finale / avizele negative, in termen de 2 zile de la emiterea acestora;

– organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivelul judeţului;

– înregistrează în baza de date avizele finale necesare înstrăinării terenului, respectiv avizele negative emise de către structura centrală, precum şi adeverinţele emise de către

primării în cazul vânzării libere a terenului;

transmit vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea de primire, avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta;

– asigură schimbul de informaţii privind circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, pe bază de protocol de colaborare încheiat cu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Ce trebuie să facă titularul dreptului de preempţiune:

– în termenul de 30 de zile în care este afişată oferta de vânzare a terenului, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreste să-şi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului. Comunicarea va fi însoţită de următoarele documente, care certifică calitatea de preemptor:

– o copie a BI/CI/paşaportului preemptorului sau, după caz, a împuternicirii/procurii

notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI/paşaport a reprezentantului legal;

– o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;

– copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea într-una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz:

* acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;

* în cazul preemptorilor cetăţeni români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene; cetăţenilor unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile Ş legii, documente emise de către autorităţile statului aparţinător care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cumpărători cetăţeni romani persoane fizice sau juridice. Documentele se depun în original, însoţite de traducerea în limba română legalizată a acestora.

în cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

comunicările de acceptare a ofertei vânzătorului depuse la primării după termenul de 30 de zile de la înregistrarea ofertei de vânzare nu vor mai fi luate în considerare.

Alte precizări:

Dacă sunt înregistrate mai multe acceptări ale ofertei de vânzare, vânzătorul alege preemptorul dintre coproprietari, arendaşi, proprietari vecini sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului.

În cazul în care un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior care acceptă oferta, vânzătorul va putea relua procedura cu preemptorii de rang superior o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile.

În cazul în care niciun preemptor nu-şi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător.

Direcţia Agricolă sau structura centrală MADR, după caz exercită controlulul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător şi preemptorii potenţiali cumpărători.

Direcţia Agricolă sau structura centrală MADR, după caz emite avizul final / avizul negativ, care se transmite vânzătorului. Avizul final atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, în limitele exactităţii informaţiilor şi datelor şi legalităţii documentelor puse la dispozitie, precum şi îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în cazul preemptorului potenţial cumpărător.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol

situat în extravilan, notarul public solicită următoarele acte:

– avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale, în cazurile speciale

– avizul specific emis de către Ministerul Culturii, în cazurile speciale

– avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, emis de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către structura centrală MADR;

– adeverinţa emisă de catre primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă;

– documente în original emise de către autorităţile statului aparţinător, care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cetăţeni romani persoane fizice sau juridice, şi traducerea în limba română legalizată a acestora, dacă este cazul.

Primăria are obligaţia de a transmite datele de identificare ale preemptorului ales către structura centrală MADR (pentru un teren mai mare de 30 de hectare) sau către structura teritorială MADR (pentru un teren de până la 30 de hectare inclusiv), pentru a se verifica respectarea prevederilor legale. Verificarea trebuie realizată într-un termen de cinci zile lucrătoare de la primirea informaţiilor. În termen de două zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, autoritatea în cauză va emite un aviz final pentru vânzare care va fi publicat pe site-ul propriu în termen de două zile de la emitere.

Emiterea avizului de către structura relevantă a MADR nu este necesară în cazul în care nicunul dintre preemptori nu şi-a manifestat intenţia de cumpărare. Într-o astfel de situaţie, contractul de vânzare se va putea încheia cu orice cumpărător interesat după emiterea unei adeverinţe de către primărie.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. mar iteresa terenul extavilan din cugir

  joi, 02.04.2015 at 11:43

  tel 0765400450

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Lustruiți ghetuțele. Vin cadourile de la Moș Nicolae! Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor şi al fetelor nemăritate

Publicat

mos nicolae

Moș Nicolae aduce, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, bucurii pentru copii și cei dragi. Ghetuțele vor fi umplute cu cadouri, iar cei care nu au fost cuminți în acest an ar putea primi în dar nuielușe.

Se spune că în această zi nu se oferă drept cadou obiecte ascuțite, obiecte de culoare neagră, dar nici produse de machiaj sau bijuterii, întrucât acestea ar aduce ghinion posesorului.

Vezi și Mesaje haioase de Moș Nicolae. Urări funny pe care le poți trimite Nicușorilor și Nicoletelor din viața ta

Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept.

mos_nicolae

Cu o seară înainte, pe 5 decembrie, copiii îşi lustruiesc ghetuţele, aşteptându-l pe Moş Nicolae, care va trece pe la ei să le aducă daruri.

Când se lustruiesc ghetuțele, ca să le umple Moș Nicolae de cadouri

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii știu că trebuie ca ghetuțele sau cizmulițele lor să fie lustruite, deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri celor cuminți. Copiii neascultători primesc o nuielușă, menită să îi atenționeze și să le aducă aminte că trebuie să asculte de părinții și bunicii lor. Pentru Moș Nicolae este suficient să se uite prin ferestre pentru a-și da seama dacă un copil a fost cuminte sau rău.

Conform tradițiilor românești, Moș Nicolae apare pe un cal alb, făcând astfel trimitere la prima zăpadă care cade la începutul iernii, îi ajută pe toți cei nevoiași, orfanii și văduvele, este stăpânul apelor și salvează corabierii de la înec, protejează soldații pe timp de război, potrivit calendarulortodox.ro.

Vezi și MESAJE de SFÂNTUL NICOLAE. URĂRI și felicitări pe care le poți trimite celor care-și sărbătoresc onomastica

Moș Nicolae, așa cum este el cunoscut în popor, este ocrotitorul copiilor, mai ales al celor nevoiași, dar și al marinarilor, brutarilor, al fetelor necăsătorite și al celor nedreptățiți.

Se spune că în această zi nu se oferă drept cadou obiecte ascuțite, obiecte de culoare neagră, dar nici produse de machiaj sau bijuterii, întrucât acestea ar aduce ghinion posesorului.

6 decembrie – Sfântul Nicolae

Luni, 6 decembrie, Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toată creştinătatea, pentru că este sfântul iubirii. A fost un om de o foarte mare cultură teologică, o autoritate în domeniu şi un om cu un profil moral model. Din acest motiv, adesea este pus alături de apostoli.

Citește și SFÂNTUL NICOLAE: Ce NUME sunt sărbătorite în 6 decembrie. Povestea sfântului care păzește soarele și aduce bucurii copiilor

Personalitatea sa cumulează trei elemente principale: ascetismul sirian, nobleţea romană şi inteligenţa greacă. Pentru multa sa bunătate a fost ales arhiereu, pentru dreapta credinţă a fost prins şi întemniţat împreună cu alţi creştini, primind de la Dumnezeu darul facerii de minuni.

Tradiţia Bisericii consemnează faptul că Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.

Încă din copilărie s-a remarcat prin purtare aleasă, post şi viaţă duhovnicească intensă. A studiat la cele mai bune şcoli, iar în bisericile în care intra uimea pe toţi prin blândeţe şi nobleţe sufletească. Întrucât unchiul său era episcop la Patara, Nicolae a stat o vreme la Mănăstirea Patara, unde a devenit preot.

După moartea părinţilor săi, Nicolae a renunţat la toată averea pe care aceştia i-au lăsat-o, împărţind-o săracilor şi plecând în pelerinaj în Ţara Sfântă. Când s-a întors de la Locurile Sfinte, a mers la Mănăstirea Sionului, întemeiată de unchiul său. Apoi s-a reîntors în cetatea Mira, pentru a trăi între oameni.

După moartea arhiepiscopului Mirei Lichiei – astăzi un mic sătuc sub un alt nume, în Turcia – Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea acestei eparhii, în urma unei minuni.

Nu se ştie cu exactitate anul în care Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indicând anul 340, altele 350. Se ştie doar data, respectiv cea la care astăzi îl cinstim pe Sfântul Nicolae, 6 decembrie.

În anul 1087, de frica expansiunii musulmane, moaştele sale, care rămăseseră în Mira Lichiei, au fost transferate la Bari, în Italia, unde sunt îngropate într-o criptă.

Din acest mormânt, săpat la aproximativ doi metri sub pământ, pentru că au vrut să fie protejat de eventualele invazii sau profanări, se spune că izvorăşte un lichid incolor (un fel de aghiasmă, un mir mai fluid), care se numeşte Mana sau Santa Mana.

O dată pe an, episcopul locului face o slujbă şi extrage cu o seringă această Santa Mana, pe care o amestecă cu apă, o binecuvântează şi apoi o împarte credincioşilor.

Se spune că Sfântul Nicolae a vindecat mulţi bolnavi şi demonizaţi. El a salvat Mira Lichiei de foamete, arătându-se în vis unui negustor italian pe care l-a îndemnat să vină să-şi vândă grâul în cetatea Mirei.

Cea mai cunoscută este minunea cu acel bărbat care avea trei fete şi care fusese, probabil, bogat, dar care a ajuns într-o situaţie economică delicată. Soluţia ieşirii din această situaţie era să-şi ofere fetele spre desfrânare. Se spune că seara, ori de câte ori gândul acesta îi revenea omului respectiv, Sfântul Nicolae, episcopul locului, arunca, în taină, o pungă cu galbeni în curtea lui, astfel încât să aibă cu ce să trăiască şi să nu dea fetele spre pierzare.

De asemenea, o altă minune consemnează faptul că în vremea împăratului Constantin, trei tineri, cărora li se spune voievozi (guvernatori locali) au fost acuzaţi pe nedrept de complot împotriva împăratului. Au fost închişi şi urmau să fie decapitaţi. Dar seara, Sfântul Nicolae i-a apărut în vis împăratului, spunându-i că sunt nevinovaţi.

Înspăimântat de această viziune, împăratul i-a eliberat. Aproape în toate aceste intervenţii ale Sfântului Nicolae se vede că cei ajutaţi sunt persoane tinere şi probabil din acest motiv Sfântul Nicolae a fost tratat şi cinstit ca un mare ajutător al tinerilor.

Sfântul Nicolae – 6 decembrie: ce nume se sărbătoresc

Sfântul Nicolae: Aproximativ 800.000 de cetăţeni români, dintre care peste 510.000 bărbaţi şi peste 280.000 femei, poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae

Nume de bărbați la care se fac urări de Sfântul Nicolae: Nicolae, Nicolaie, Niculai, Neculai, Nicuşor sau Niculae. Mai puțini numesc Nic, Nik, Lae, Laie sau Niklas. Printre sărbătoriţi se numără şi care poartă numele Nicolăiţă, Niculăiţă, Culae sau Nicholaus.

Nume de femei la care se transmit felicitări de Sfântul Nicolae: Nicoleta, Niculina, Nicolina, Niculita, Niculiţa, Nicole sau Nikole

Moş Nicolae – Tradiţii şi obiceiuri

În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe iarna, cu adevărat. În această zi, Moşul îşi scutură barba sură şi începe să ningă. Iar dacă nu ninge, înseamnă că Sfântul Nicolae a întinerit.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii ştiu că trebuie să-şi lustruiască ghetuţele sau cizmuliţele deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri.

sfantul

Copiii mai neascultători primesc lângă dar şi o nuieluşă să le aducă aminte că trebuie să asculte de părinţii şi bunicii lor.

Conform tradiţiilor populare, Moş Nicolae apare pe un cal alb, făcând astfel trimitere la prima zăpadă care cade la începutul iernii, ajută pe toţi cei nevoiaşi, orfanii şi văduvele, este stăpânul apelor şi salvează corăbierii de la înec, protejează soldaţii pe timp de război.

Tot în popor se spune că, în nopţile sfinţite de sărbători, când cerurile se deschid şi pentru noi, preţ de o clipă Sfântul Nicolae poate fi văzut stând în dreapta Domnului.

Ziua Sfântului Nicolae – ziua cadourilor și a activităților caritabile

În Europa, în preajma secolului al XII-lea, ziua de Sfântul Nicolae a devenit atât ziua darurilor, cât şi a activităţilor caritabile.

Arhiepiscopul Mirei Lichiei din Asia Mica, Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, este numit şi Tatăl Spriritual al locuitorilor din Beit-Jala, lângă Bethleem, Palestina.

Această mică localitate (14.500 locuitori) este una şi aceeaşi cu aşezarea Galem menţionată în Vechiul Testament. Există aici o comunitate continuă de creştini de 2000 de ani. Locuitorii îl îndrăgesc atât de mult pe Mar Nicola (cum este numit aici), încât a devenit patronul creştinilor din oraş, sfântul protector al localităţii. Aproape fiecare familie creştină din Beit-Jala are un Nicola în famile.

Un alt loc unde se cinsteşte ziua sfântului prin mare pelerinaj este Bari – Italia.

Bari, oraşul situat pe ţărmul Mării Adriatice, în sud-estul peninsulei, este un important loc de pelerinaj întrucât aici se află biserica ce adăposteşte moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni.

Catedrala Sfântul Nicolae a fost construită în secolul al XVII-lea, (construcţia a durat 110 ani) pentru a adăposti moaştele Sfântului Nicolae, furate din Mira Lichiei (localitatea Demre aflată în sudul Turciei de astăzi) de un grup de marinari din Bari.

Potrivit legendelor, sfântul, trecând prin oraş în drumul său spre Roma, a ales Bari drept loc pentru înmormântarea sa. Bari este un important centru de pelerinaj atât pentru italieni, cât şi pentru creştinii ortodocşi din estul Europei.

Obiceiuri de Moș Nicolae

În unele regiuni, fetele se adună în ajunul sărbătorii pentru a face plăcinte, iar seara, la ora nouă fix, flăcăii năvălesc peste ele și petrecerea începe. În zona rurală, în ziua de Sfântul Nicolae, feciorii se organizează în cete, își aleg gazda în casa căreia repetițiile pentru colinda de Crăciun și de Anul Nou vor avea loc.

Vezi și MESAJE de SFÂNTUL NICOLAE. URĂRI și felicitări pe care le poți trimite celor care-și sărbătoresc onomastica

În alte zone, în ziua de Sfântul Nicolae oamenii aduc în casa crenguțe de pomi fructiferi pe care le păstrează în apă lângă icoane ca să înflorească până de Anul Nou. Iar dacă aceste crenguțe vor înflori până când anul se sfârșește, anul care vine va fi unul foarte roditor și plin de satisfacții.

Se spune că Moș Nicolae păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Rezultate LOTERIA vaccinării, 5 decembrie. Care sunt numerele câștigătoare – premiul de 100.000 lei și cele de 10.000 lei

Publicat

Au fost comunicate rezultatele la Loteria Vaccinării după extragerile de duminică, 5 decembrie

Numărul care câștigă marele premiu săptămânal al celei de-a zecea extrageri, în valoare de 100.000 de lei, este: 3 141 470

Cele 80 de premii în valoare de 10.000 lei sunt între numerele de ordine: 3 141 471 – 3 141 550

Premiul de 100.000 de lei se poate ridica de la sediul central al Loteriei Române, de marți până vineri, în intervalul orar 9.00 – 14.00, în decurs de 30 de zile.

Premiile de 10.000 de lei se pot ridica de la agențiile locale ale Loteriei Române.

La extragerea din 5 decembrie au participat numerele de ordine din intervalul 3.061.028 – 3.173.048, corespunzătoare participanților care s-au înscris, conform Regulamentului, până vineri, 3 decembrie, la orele 12:00.

Ce este Loteria Vaccinării

Loteria de Vaccinare se desfășoară pe parcursul a 14 săptămâni, în perioada 3 octombrie – 31 decembrie 2021 și constă în 19 extrageri organizate în zilele de duminică/vineri, pe parcursul a 14 săptămâni, astfel:

 • 14 extrageri, respectiv câte 1 extragere pe săptămână
 • 3 extrageri, respectiv câte 1 extragere în fiecare lună
 • 2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acțiunii.

La Loteria de Vaccinare se acordă un număr total de 1.139 premii în valoare totală de 15.000.000 de lei, după cum urmează:

 • 81 de premii săptămânale (80 de premii a câte 10 000 lei + 1 premiu mare săptămânal de 100.000 lei);
 • 3 premii lunare, (câte 1 premiu în ultima săptămâna a fiecărei luni de 300.000 lei);
 • 2 premii la finalul Loteriei Programului național de vaccinare, respectiv în luna 3, săptămâna 14, respectiv 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștigă 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

Extragerea finală la Loteria de Vaccinare are loc la 31 decembrie 2021. Premiile acordate la această extragere vor fi în valoare de 500.000 de lei și marele premiu va fi de 1.000.000 de lei.

Cum te înscrii la extragerile viitoare

Înscrierea la Loteria de vaccinare se va face pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro/login, începând cu data de 30 septembrie 2021, de către persoanele cu schemă completă de vaccinare, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului.

Ulterior înscrierii, participantul primește un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător momentului înregistrării acestuia în aplicație.

Înscrierea pornește cu numărul de ordine 1, pentru primul participant înscris, și continuă până la finalizarea Loteriei de vaccinare, respectiv până la data de 31.12.2021, ora 12.00.

Aplicația permite atribuirea unui singur număr de ordine alocat aceluiași CNP. După finalizarea operațiunii de înscriere, participantul poate vizualiza numărul de ordine alocat.

Acesta se transmite prin e-mail către contul de e-mail al utilizatorului autentificat pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro/login.

În vederea înscrierii, participantul trebuie să accepte condițiile prevăzute în Regulament.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Avertisment în loc de amendă. Polițiștii continuă forma de protest pentru că nu se aplică noua lege a salarizării. Exemple

Publicat

Sindicaliștii Europol au anunțat încă din 1 decembrie o formă de protest privind aplicarea noii legi a salarizării. Polițiștii au fost îndemnați să aplice avertismente în loc de amenzi.

Primele exemple au fost publicate pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol.

”Este primul semnal că ne putem face auziți și că putem determina guvernanții să aplice Legea salarizării 153/2017 de la 01 ianuarie 2022”, arată liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, potrivit g4media.ro.

Vezi și Modificări în Codul Rutier: Amenzi pentru șoferii care își împrumută mașinile altor persoane. În ce condiții se aplică sancțiuni

La momentul inițierii calendarului de proteste, reprezentanții Sindicatului Europol atrăgeau atenția că polițiștilor nu le-au mai fost majorate de 14 ani salariile, iar pensiile nu le-au fost indexate nici măcar cu inflația.

”NU mai acceptăm să îndeplinim sarcini pe care nu le avem în fişa postului. NU mai suntem dispuşi să rămânem fraierii sistemului bugetar, în timp ce pentru alte categorii bugetare, Legea salarizării deja se aplică în integralitate”, precizau aceștia, într-un comunicat.

După 1 decembrie, au fost postate și primele exemple în care polițiști aplică avertismente în loc de amenzi. Acestea sunt din Mureș, Cluj Vâlcea, Călărași, Giurgiu.

sursă imagini: Facebook (Sindicatul Europol)

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Arafat: vor fi organizate centre mobile de vaccinare în zonele rurale, unde sunt persoane care doresc să se imunizeze

Publicat

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că în perioada următoare vor fi organizate centre mobile de vaccinare în zonele rurale, în care există persoane interesate.

Măsura a fost discutată în cadrul unei întâlniri de lucru convocate, duminică, de către premierul Nicolae Ciucă. Secretarul de stat în MAI a adăugat că vaccinul reprezintă „soluţia optimă” pentru prevenirea îmbolnăvirilor grave.

Vezi VIDEO: Test PCR la intrarea în țară și formular PLF. Carantină pentru nevaccinați. MĂSURI pentru limitarea Omicron în România

„Guvernul va face apel către autorităţile locale ca prin serviciile de asistenţă comunitară să se coordoneze cu structurile medicale din teritoriu şi să reevalueze situaţia persoanelor nevaccinate, în sensul în care, acolo unde este necesar, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne sau împreună să asigure centre mobile de vaccinare care să se deplaseze în zonele respective, unde sunt doritori – în zonele rurale vorbim, mai ales – şi unde să vaccineze oamenii care doresc să se vaccineze cu prima doză”, a spus Arafat.

La rândul său, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a precizat că în cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria a fost analizată situaţia celor doi cetăţeni români, confirmaţi cu varianta Omicron a SARS-CoV-2.

„A fost discutată situaţia cetăţenilor români infectaţi cu noua tulpină Omicron. Din fericire, ea este bună, dar o concluzie evidentă după acest moment a fost că vaccinarea persoanelor rămâne cea mai bună formă de protecţie împotriva bolii şi a complicaţiilor şi a decesului şi, din cauza asta, recomandăm cu tărie, în continuare, vaccinarea”, a menţionat Rafila.

Aproape 33.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Potrivit CNCAV, 32.734 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 6.020 reprezintă prima doză, 12.274 – doza a doua şi 14.440.

De la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 15.128.779 de doze de vaccin pentru 7.791.948 de persoane, 7.523.356 primind schema completă şi 1.654.532 imunizându-se cu doza a treia.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate cinci reacţii adverse, toate fiind de tip general.

În total, de la debutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 19.494 de reacţii adverse la vaccinurile anti-COVID, 2.111 de tip local şi 17.383 de tip general.

Reamintim că în județul Alba, DSP a organizat echipe mobile care se deplasează, la cerere, și în zone rurale, pentru vaccinare.

sursă: Agerpres

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate