Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ECONOMIE

PLĂȚI ILEGALE, lucrări facturate și neexecutate. NEREGULI descoperite de Curtea de Conturi la instituții publice și primării din județul Alba

Publicat


curtea de conturi siglaÎn raportul publicat recent de Curtea de Conturi privind auditul financiar pentru exerciţiul bugetar 2013 sunt menționate mai multe nereguli depistate la instituții publice din județul Alba.

Plăți ilegale, lucrări facturate și neexecutate sau nerecuperarea unor sume ce constituie venituri la buget sunt câteva exemple de abateri descoperite de inspectorii.

Principalele abateri descoperite în judeţul Alba:

În cadrul POR, au fost evidenţiate cheltuieli neeligibile la UAT Alba Iulia (Primăria Alba Iulia) în valoare de 33.000 lei, adică lucrări facturate şi neexecutate reprezentând arbuşti şi gard viu decontaţi, în cadrul proiectului „Reparaţii capitale străzi cu dotare edilitară în Municipiul Alba Iulia”.

UATC Arieşeni a efectuat plăţi nejustificate, în sumă de 653.500 lei, în cadrul obiectivului “Executare campus Şcoala de arte şi meserii” pentru procurarea unor materiale aferente modulului sală de sport, dar care nu au fost regăsite în urma inspecţiei de pe teren.

La APIA Centrul judeţean Alba au fost găsite documente pentru ajutoare de stat la motorină şi poliţe de asigurare nevizate cu „bun de plată” şi constatate nerecuperări de indemnizaţii pentru incapacitate de muncă. De asemenea, au nu au fost evidenţiate la buget unele contribuţii datorate de către angajator (pe timpul auditului, însă APIA a virat la buget 13.000 lei).

La Direcţia Silvică Alba s-a constatat neconstituirea unor provizioane în sumă 63.000 lei, reprezentând valoarea clienţilor neîncasaţi, pentru care au fost iniţiate acţiuni în instanţă, plata nelegală a unor sume reprezentând valoarea unor situaţii de lucrări majorate nejustificat, trecerea nejustificată pe costuri a sumei de 50.000 lei, reprezentând creanţe pentru care nu au fost efectuate toate demersurile juridice în vederea încasării (Alba şi Ilfov); necalcularea şi neîncasarea unor sume reprezentând valoarea penalităţilor de întârziere aferente neachitării, conform prevederilor contractuale, a contravalorii serviciilor silvice prestate de către RNP proprietarilor privaţi de fond forestier.

La AJOFM Alba au fost găsite plăţi nelegale privind acordarea indemnizaţiilor de şomaj persoanelor fizice care au realizat venituri peste limita indicatorului social de referinţă în vigoare, indemnizaţiilor de şomaj plătite şomerilor care ulterior s-au înscris într-o formă de învăţământ, prime de instalare şi de încadrare, care se acordă pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă; supradimensionarea bugetului inițial propriu.

La entităţile din subordinea ISJ Alba s-au plătit indemnizaţii de conducere necuvenite, în sumă de 34.000 lei.

DSP Alba nu a calculat și încasat veniturile ce-i revin din prelevarea probelor de apă şi analize de laborator bacteorologice şi servicii de asistenţă medicală prestate primăriilor (suma estimată de 187.000 lei pentru DSP Alba, Bacău, Satu-Mare). A efectuat plăţi nelegale pentru echipamente achiziţionate.

La SC APA CTTA SA Alba au fost diminuate nejustificat veniturile, cu suma de 20.000 lei, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea apei meteorice preluată de reţeaua de canalizare de pe domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale din cadrul Judeţului Alba.

În total, au fost verificate, în 2014, în judeţul Alba, 46 de instituţii, din care 31 ordonatori principali de credite (OPC), doi ordonatori secundari de credite (OSC), trei ordonatori terţiari de credite (OTC), o regie autonomă, trei regii autonome de interes local, două societăţi comerciale, trei societăţi comerciale de interes local.

Citeşte şi Raport Camera de Conturi Alba: La Drumuri şi Poduri Locale Alba, nereguli financiare şi prejudicii în valoare totală de 160.000 de euro

Constatări din auditul de operaţiuni – referitor la respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul Programului Operaţional Regional (POR):

În cadrul proiectului „Reparaţii capitale străzi cu dotare edilitară în Municipiul Alba Iulia”, beneficiar UAT Alba Iulia, auditorii au constatat cheltuieli neeligibile în valoare de 33.000 lei, reprezentând cheltuieli cu lucrări facturate în baza unor contracte de lucrări, dar neexecutate până la data finalizării contractelor. Astfel, cu ocazia vizitei la faţa locului, pe cele 10 străzi vizitate (din 22 câte au fost incluse în proiect), s-a constatat existenţa unui număr de 248 de arbuşti salix şi berberis şi 0 mp gard viu din cei 14.571 arbuşti pin negru de banat şi 3025 mp gard viu decontaţi prin cererea de rambursare.

Impactul financiar asupra cheltuielilor declarate în anul 2013 supuse auditului este de 33.000 lei.

În urma acţiunilor de control desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, s-a constatat că:

UATC Arieşeni, judeţul Alba – a efectuat plăţi nejustificate, în sumă de 653.500 lei, în cadrul obiectivului “Executare campus Şcoala de arte şi meserii” pentru procurarea unor materiale aferente modulului sală de sport, dar care nu au fost regăsite în urma inspecţiei de pe teren.

În completare, în Raport privind finanţele publice locale pe anul 2013, întocmit de Camera de Conturi Alba şi făcut public în 12 februarie 2015, se menţionează că: “la UATC Arieşeni, nu au fost înregistrate în contul în afara bilanţului 8033 “Bunuri aflate la terţi, în custodie” materialele privind obiectivul de investiţii „Executare Campus Şcoala de Arte şi Meserii în Comuna Arieşeni, judeţul Alba, pentru următoarele module: cămin elevi, garsoniere profesori, sala de sport, cantină club, cabină poartă, centrală termică, post trafo, ateliere”, care au fost achitate şi lăsate în custodia constructorului SC Mocănuţ Construct SRL Vadu Moţilor, cu atât mai mult cu cât o parte dintre aceste materiale procurate pentru modulul Sala de sport în sumă de 653.000 lei constând din 870 mc beton de ciment, 62.900 kg armătură, 315 mc cărămidă tip GVP, nu au fost puse în operă şi nici nu s-au regăsit la sediul UATC Arieşeni, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost inventariate la finele anilor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Valoarea operaţiunilor care constituie abatere este de 1.616.00 lei. S-a emis decizie pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei reale a materialelor achitate constructorului SC Mocănuţ Construct SRL şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă. La data prezentului Raport decizia este în curs de implementare”.

Concluziile auditorilor: în ceea ce priveşte cheltuielile de capital, abaterile şi prejudiciile constatate pornesc de la faptul că, la nivelul entităţilor publice nu sunt organizate sisteme de monitorizare a achiziţiilor publice şi nu sunt întocmite programe de investiţii publice predictibile din punct de vedere al surselor de finanţare; nu se urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii în concordanţă cu clauzele contractuale; nu se verifică respectarea preţurilor din devizul ofertă şi se decontează lucrări înscrise în situaţiile de plată fără a se efectua o verificare faptică a executării integrale a acestora; nu se verifică realitatea şi legalitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări primite spre decontare; nu se urmăreşte atingerea rezultatelor şi obiectivelor generale şi specifice ale proiectelor de investiţii cu respectarea criteriilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

UATC Arieşeni a angajat şi efectuat cheltuieli bugetare în sumă de 22 mii lei în luna iulie 2010, fără a proceda la înregistrarea lor în contabilitate, astfel încât acestea au devenit arierate la finele lunii ianuarie 2013, arierate care nu au fost raportate în situaţiile financiare de la finele anilor 2010, 2011, 2012 şi 2013. Privind legalitatea şi realitatea cheltuielilor în cauză, s-a constatat facturarea nejustificată a sumei de 22 mii lei, sumă care a fost recuperată în totalitate.

Din analiza datelor cu privire la gradul de ocupare a centrelor de agrement în perioada 2010 – 2013, date furnizate de DJST-uri, s-a constatat faptul că există discrepanţe mari atât între centrele de agrement, cât şi între perioadele în care se desfăşoară taberele. Astfel, centrele de agrement care se află în zone cu potenţial turistic ridicat şi cu facilităţi privind căile de acces prezintă un grad de ocupare ridicat, între 80%-100%. La Arieşeni, în vacanţa de vară 2010, grad de ocupare 83%, vacanţa de vară 2011, grad de ocupare 81,2%, vacanţa de vară 2012, grad de ocupare 72,3%.

UATC Vidra a angajat şi efectuat cheltuieli bugetare, în sumă de 31 mii lei, în perioada noiembrie 2013 – septembrie 2014, fără a proceda la înregistrarea lor în contabilitate, astfel încât suma de 23 mii lei a devenit arierat (6 mii lei la finele lunii martie 2013 şi 17 mii lei la finele lunii septembrie 2014), arierate care nu au fost raportate în situaţiile financiare întocmite de la finele perioadelor de raportare. Privind realitatea cheltuielilor în cauză, s-au constatat lipsuri în gestiune în sumă de 2 mii lei, entitatea urmând să dispună măsuri legale pentru recuperarea prejudiciului.

UATC Poşaga a achiziţionat un imobil (o clădire) fără a deţine documente legale de dobândire (contract de vânzare – cumpărare autentificat), fără a iniţia demersuri legale pentru a intra în posesia terenului pe care este amplasată clădirea în cauză şi fără a asigura înscrierea imobilului în cartea funciară, potrivit legislaţiei in vigoare.

S-a emis decizie pentru luarea tuturor măsurilor legale de către ordonatorul de credite pentru a intra în legalitate.

UATC Mogoş, Hopârta şi Sâncel nu au asigurat înregistrarea corectă şi efectuarea unui punctaj, între datele înregistrate în evidenţa contabilă a contului 464 „Creanţele bugetului local” şi evidenţa fiscală, ceea ce a denaturat situaţiile financiare întocmite la finele anului 2013, cu suma de 1.180 mii lei.

UATC Scărişoara nu a urmărit şi înregistrat ca şi venituri ale bugetului local, suma de 301.000 lei, reprezentând: fond de regenerare şi conservare păduri, constituit de către Ocolul Silvic Horea Apuseni SRL şi Direcţia Silvică Alba în cursul perioadei 2011 – 2013, neutilizat la finele anului 2013 şi nevirat la bugetul local al UATC Scărişoara, contrar prevederilor legale, precum şi venituri rezultate din valorificarea masei lemnoase şi nelemnoase, nevirate la bugetul local.

UATC Sâncel nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare impozit pe teren, în sumă de 357 mii lei, pentru o suprafaţă de 233,73 ha teren, rezultată din diferenţa dintre suprafaţa terenurilor evidenţiate în Situaţia Statistică a Terenurilor şi cea înregistrată în evidenţa fiscală, aflate în proprietatea unor persoane fizice, ceea ce a diminuat veniturile celor patru comune cu suma de 357 mii lei.

UATM Aiud nu a stabilit, înregistrat şi urmărit spre încasare impozit pe teren, în sumă de 115 mii lei, datorită stabilirii eronate, prin Hotărâre a consiliului local, a zonelor de impozitare, ceea ce a determinat utilizarea unor cote de impozit şi coeficienţi de corecţie la un nivel mai mic decât cel prevăzut în Codul fiscal, fiind astfel diminuate veniturile entităţii cu suma de 115 mii lei.

UATC Bucerdea Grânoasă, Mogoş şi Poşaga, prin personalul de specialitate, nu au stabilit corect, nu au înregistrat, urmărit şi încasat impozitul pe teren, pentru o suprafaţă de 1115,05 ha teren nedeclarat pentru impozitare.

Deficienţe constatate în entităţile publice cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – APIA.

La Centrul judeţean Alba nu s-au respectat dispoziţiile OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, astfel documentele din care rezultă obligaţii de plată către beneficiarii de ajutoare de stat la motorină şi poliţe de asigurare nu sunt vizate cu „Bun de plată”. De asemenea, nu s-au stabilit prin norme proprii documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Tot la centrul judeţean APIA Alba s-a constatat închirierea unui imobil la un preţ diferit de preţul pieţei (22.000 lei).

Abateri APIA Alba:

– nu s-au recuperat de la FNUASS indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă, plătite de angajator salariaţilor şi care au depăşit valoarea contribuţiilor lunare datorate de unitate la acest fond

– nu s-au stabilit, înregistrat şi virat la buget contribuţiile datorate de către angajator si/sau contribuţii individuale, în sumă totală de 221.000 lei, datorate de către persoanele angajate pe bază de contracte de prestări servicii, la Centrele judeţene APIA: Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Constanţa şi Covasna; nu au fost inventariate faptic toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale instituţiei, la Centrele judeţene ale APIA: Alba, Argeş, Brăila, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa şi Prahova;

În timpul misiunii de audit financiar, APIA Alba a luat măsuri pentru virarea la buget a veniturilor sau obligaţiilor aferente acestora de 13.000 lei.

În activitatea de control, APIA Alba nu a dispus detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune.

La Direcţia Silvică Alba (DS Alba), în urma acţiunilor de audit al performanţei desfăşurate de camera de conturi în teritoriu, au fost constatate şi abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea de prejudicii:

neconstituirea unor provizioane în sumă 63.000 lei, reprezentând valoarea clienţilor neîncasaţi, pentru care au fost iniţiate acţiuni în instanţă (DS Alba);

plata nelegală a sumei de 279.000 lei, reprezentând valoarea unor situaţii de lucrări majorate nejustificat (preţuri, cantităţi, cote de cheltuieli contribuţii majorate nejustificat); (DS: Alba, Dâmboviţa, Dolj, Bihor, Botoşani, Argeş);

trecerea nejustificată pe costuri a sumei de 50.000 lei, reprezentând creanţe pentru care nu au fost efectuate toate demersurile juridice în vederea încasării (DS: Ilfov, Alba);

necalcularea şi neîncasarea sumei de 855.000 lei, reprezentând valoarea penalităţilor de întârziere aferente neachitării, conform prevederilor contractuale, a contravalorii serviciilor silvice prestate de către RNP proprietarilor privaţi de fond forestier (DS Alba, Ilfov, Covasna, Bacău, Teleorman, Călăraşi, Giurgiu, Gorj, Olt, Cluj).

La AJOFM Alba:

– efectuarea unor plăţi nelegale, în sumă de 1.583.000 lei, prin stabilirea şi acordarea indemnizaţiilor de şomaj persoanelor fizice care au realizat venituri peste limita indicatorului social de referinţă în vigoare din activităţi autorizate, din salarii, pensii şi din alte surse, respectiv chirii, dobânzi bancare şi activităţi agricole (AJOFM: Alba, Bihor, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Maramureş, Mureş, Vâlcea, Sălaj, Prahova şi Vaslui);

– efectuarea de plăţi nelegale, în sumă de 115.000 lei, prin stabilirea, acordarea şi menţinerea în plată a indemnizaţiilor de şomaj plătite şomerilor care ulterior s-au înscris într-o formă de învăţământ (AJOFM Alba, Bihor, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Maramureş, Mureş, Prahova, Sălaj şi Vâlcea);

– efectuarea de plăţi nelegale, în sumă de 76.000 lei, prin nerespectarea condiţiilor legale de stabilire şi acordare a unor prime de instalare şi de încadrare, care se acordă pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă (AJOFM: Alba, Bihor, Galaţi, Maramureş şi Prahova);

– elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu au condus la supradimensionarea cu suma de 20.867 mii lei a prevederilor bugetare iniţiale şi definitive atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli (AJOFM Alba, AJOFM Sălaj).

– nereevaluarea, cel puţin o dată la 3 ani, a activelor fixe corporale de natura terenurilor şi construcţiilor, pentru a asigura raportarea acestora la valoarea justă la data bilanţului (AJOFM: Alba, Covasna şi Timiş).

În cazul IŞJ Alba, la entităţi din subordine s-au plătit indemnizaţii de conducere necuvenite, în sumă de 34.000 lei.

La DSP Alba:

– nu au fost luate măsuri pentru stabilirea şi realizarea veniturilor proprii rezultate din prelevarea probelor de apă şi analize de laborator bacteorologice, cât şi servicii de asistenţă medicală prestate UAT-urilor, în sumă estimată de 187.000 lei (DSP Alba, Bacău, Satu-Mare)

– au fost efectuate plăţi nelegale de la „Cheltuieli Materiale şi servicii” pentru echipamente achiziţionate, în sumă de 343.000 lei (DSP Alba, Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologică Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor).

În derularea Programului bugetar „Susţinerea cultelor”, referitor la inventarierea şi evaluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului au rezultat unele deficienţe, în sensul evidenţierii unor date şi informaţii necorelate: au fost identificate neconcordanţe între valorile de inventar înscrise în evidenţele contabile ale SSC (Secretariatul de Stat pentru Culte) şi inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ex: imobil situat în judeţul Alba, compus din construcţie şi teren aferent (HG nr. 2373/2004), înregistrat la MFP în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la valoarea de inventar de 3.191.000 lei, iar în contabilitatea SSC la valoarea de inventar de 3.300 lei, rezultând astfel o diferenţă valorică de 3.187.000 lei).


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Detaliile incredibile ale arestării fostului șef al DIPI: Ritualuri șamanice îmbunătățite cu drogul „molecula spiritului”

Publicat

Chestorul Gelu Oltean, fostul șef al DIPI (Direcția de protecție internă, fostul serviciu secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca UM0215, ‘Doi şi-un sfert’), a fost reținut, pentru trafic de droguri, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT Braşov, iar ulterior instanța a aprobat arestarea sa.  Judecătorul a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Ceaiuri care scad glicemia și ţin diabetul sub control. Plante medicinale cu acțiune hipoglicemiantă

Publicat

cana ceai

Când suferi de diabet, de bază rămâne, fără îndoială, tratamentul recomandat de medic. Totuși, unele plante medicinale conțin principii active hipoglicemiante, care pot fi de ajutor și în această afecțiune, pe termen lung sau scurt. ATENȚIE! Pentru că ceaiurile din plante au efecte hipoglicemiante, este necesar ca, în timpul tratamentului, să ții legătura cu medicul […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Romanele românești publicate în secolul XIX, disponibile integral într-un muzeu ONLINE. Proiect inedit al Revistei Transilvania

Publicat

Revista Transilvania, editată la Sibiu, a publicat online, în Muzeul Digital al Romanului Românesc, 150 de romane cu autori români apărute în secolul XIX. Cărțile, esențiale pentru cultura română, pot fi răsfoite gratuit, de acasă.  Revista Transilvania anunță că proiectul continuă în 2020 cu digitizarea romanelor românești din prima treime a secolului al XX-lea. ”Am […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: Biciclist în vârstă de aproximativ 80 de ani, accidentat mortal de o mașină, pe raza comunei Lupșa

Publicat

politie noaptea

Un biciclist în vârstă de aproximativ 80 de ani a fost accidentat grav de o mașină, au tranmis rerpezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Accidentul s-a produs duminică seara, pe raza comunei Lupșa. Polițiștii spun că bărbatul a fost acroșat de un autoturism și este posibil ca acesta să fi suferit leziuni grave. UPDATE: Potrivit IPJ […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate