Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAȚIE: Șef serviciu și consilieri la CJ Alba și Primăria Alba Iulia, educatori la centre de plasament, jurist la Serviciul Ambulanță. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn lunile iunie şi iulie, se organizează concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în perioada iunie-iulie şi condiţii de participare:

Consiliul Judeţean Alba

șef Serviciu dezvoltare, strategii, programe – Direcția dezvoltare și bugete

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să fie numiți într-o funcție publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2015, ora 16:00

Concurs: 10 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă, la sala de ședință a Consiliului Județean Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Informatică. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Asistență socială, învățământ, sănătate. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau asistență socială; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2015, ora 16.00

Concurs: 7 iulie 2015, ora 10:00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare pe calculator; 10 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă,la sala de ședință a Consiliului Județean Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Judeţean Alba din str. Piaţa Ion I.C.Brătianu nr. 1, telefon: 0258/813.380, interior 7010.

Primăria Municipiului Alba Iulia

șef birou, gradul II, la Biroul întreținerea domeniului public din Serviciul întreținerea domeniului public în Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administrație publică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; cunoștințe de operare PC: nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iunie 2015, ora 15:00

Concurs: 9 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– funcţii contractuale de execuţie:

consilier, gradul I, cod COR 242201 – Compartimentul Administrare şi Gestionare Cetate Vauban. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 ani şi 6 luni; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: Studiul patrimoniului; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

consilier, gradul II, cod COR 242201 – Compartimentul Administrare şi Gestionare Cetate Vauban. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani şi 6 luni; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: Inginerie civilă; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor; 23 iunie 2015, ora 15:00

Concurs: 30 iunie 2015, ora 15:00: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical – Direcţia Creşe Creşa I Cetate. Condiţii: minimum 6 luni vechime ca asistent medical; studii posdiceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

asistent medical – Creşa Ampoi. Condiţii: minimum 6 luni vechime ca asistent medical; studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate

medic specialist – Serviciul Public de Asistenţă Medicală. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea: medicină de familie sau pediatrie; certificat de membru în Colegiul Medicilor din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de medic medicină generală în unităţile medicale autorizate

asistent medical (2 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Medicală. Condiţii: minimum 6 luni vechime ca asistent medical; studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 23 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă.

– îngrijitor (2 posturi) la Serviciul Baze Sportive şi Agrement, Compartimentul Bazin Olimpic. Condiţii: studii generale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 24 iunie 2015, ora 10:00 – proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2,  telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

educator – Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Blaj — Centrul de Plasament;

educator – Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade;

educator – Casa de tip Familial nr. 4, Blaj.

Condiţii: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 16:00

Concurs: 1 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266, interior 115.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

consilier juridic gradul I A, cu jumătate de normă la Staţia Centrală Alba lulia (post temporar vacant).

Condiţii: diplomă de licenţă în specialitate; 6 ani şi 6 luni în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2015, ora 15:00

Concurs: 23 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 29 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/83411.

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant (2 posturi), la Compartimentul Ordine și Liniște Publică, Serviciul Poliție Locală.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 25 iunie 2015

Concurs: 3 iulie 2015, ora 9:00: proba suplimentară eliminatorie (examen psihologic); 8 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 10 iulie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710.110.

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

arhivist gradul III SSD; COR 262101, cu normă întreagă, în cadrul Biroului Personal Salarizare (Arhivă)

Condiţii: studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna – licenţă sau echivalentă acesteia), specializarea: “Arhivistică” sau alte specializări în cadrul cărora s-au studiat discipline din domeniul arhivistic; experienţă în domeniul arhivistic – minim 6 luni; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (preferabil limba engleză); cunoştinţe de utilizare a calculatorului ( Word, Internet, Excel).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iunie 2015, ora 16.00

Concurs: 30 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, din str. Gabriel Bethlen, nr. 5, – telefon 0258/806.275 sau 0258806276.

Primăria Comunei Mogoș

consilier, clasa I, grad professional debutant la Compartimentul contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2015, ora 16:00

Concurs: 8 iulie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mogoș, județul Alba, telefon 0769/094.913 sau 0740/639.916.

 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (35 de posturi)

kinetoterapeut debutant la Secția ortopedie și traumatologie. Condiţii: studii: diplomă de licență în specialitate

inginer de sistem I la Secția ATI. Condiţii: studii – diplomă de licență în specialitate; vechime în muncă minim 3 ani și 6 luni în activitatea de informatică

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 13 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

asistent medical la UPU (2 posturi)

asistent medical debutant la UPU (4 posturi)

asistent medical debutant la Secția cardiologie (2 posturi)

asistent medical debutant la Secția chirurgie generală – compartiment Neurochirurgie (un post)

asistent medical debutant la Secția ortopedie și traumatologie (un post)

asistent medical debutant la Compartimentul Hematologie (un post)

asistent medical debutant la Spitalizare de zi – Urologie (un post)

asistent medical debutant la Spitalizare de zi – Oncologie (un post)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor; 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 29 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical principal la Farmacia cu circuit închis

asistent medical debutant la CPCIN

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 3 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţii pentru asistent medical principal: studii: diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; vechime în muncă minim 5 ani ca asistent medical de farmacie; adeverință de grad principal; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Condiţii pentru asistent medical cu studii postliceale în specialitate: diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; vechime în muncă minim 6 luni ca asistent medical; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document;

Condiţii pentru asistent medical debutant: studii: diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

registrator medical debutant – Laborator radiologie şi imagistică medicală;

registrator medical debutant la UPU

Condiţii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word şi Excell

Concurs: 30 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior;testarea psihologică va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecţie a dosarelor de concurs.

infirmier debutant la Secţia cardiologie (2 posturi)

infirmier debutant la Secţia chirurgie generală – Compartiment Neurochirurgie

infirmier debutant la Secţia Boli infecţioase

infirmier debutant la Bloc operator chirurgie

infirmier debutant la UPU (2 posturi)

Condiţii: școală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare, sau dovada înscrierii la cursul de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 7 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

brancardier la UPU (2 posturi)

îngrijitoare de curățenie la Secția medicină internă

– îngrijitoare de curățenie la Secția cardiologie

îngrijitoare de curățenie la CPCIN

îngrijitoare de curățenie la UPU

spălătoreasă la Spălătorie. Condiţii: şcoală generală

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 9 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor IV – croitor la Serviciul administrativ, tehnic și PSM. Condţtii: calificare în meseria de croitor; vechime în muncă minim 5 ani.

muncitor II – conducător auto la Birou achiziții publice și aprovizionare. Condiţii: studii – diplomă de studii medii; permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B și C; vechime în muncă 3 ani ca șofer (conducător auto) profesionist.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 iunie 2015, ora 15.00

Concurs: 14 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bd. Revoluției, nr. 23, tel/fax 0258/820.825, interior 146. Concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Primăria Orașului Teiuș

consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul impozite Buget, contabilitate, ajutor social, administrație publică, transport – Compartiment Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 iunie 2015, ora 13:00

Concurs: 6 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 25.

Primăria comunei Rădeşti

consilier, clasa I gradul profesional debutant. în cadrul compartimentului Financiar-Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, repectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știinţe economice; cunoştinţe de operare PC.

Termen limită de depunere a dosarelor: 17 iunie 2015, ora 16.00.

Concurs: 29 iunie, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rădeşti, judeţul Alba şi la numărul de telefon 0258-879300.

Primăria Comunei Şpring

şofer la Compartimentul SVSU (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) – post contractual

Condiţii: studii medii; permis de conducere categoria B, C, D, E; atestat transport marfă;

vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani.

Anunţ publicat în 26 mai, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 18 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 19 iunie 2015, ora 10.00 – proba interviu; 19 iunie 2015, ora 14.00 – proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019.

Citeşte şi Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de arhitect şef al judeţului Alba. Condiții de participare, bibliografie și documente pentru înscriere

Citeşte şi ANFP: Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al judeţului Alba. Condiții de participare, bibliografie și documente pentru înscriereDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Drum cu gheață, polei sau zăpadă: 5 REGULI esențiale pe care trebuie să le respecte șoferii pentru evitarea accidentelor

Publicat

drum

Odată cu venirea iernii numărul accidentelor rutiere, al tamponărilor este în creștere. Din cauza poleiului și a drumului înghețat, tot mai mulți șoferi pierd controlul mașinii și ajung să se lovească fie de alte autoturisme sau chiar de parapeți.

Pentru a preveni accidentele pe vreme rea, polițiști vin cu cinci sfaturi simple care ne pot scoate dintr-o situație pe care nu ne-o dorim. Să reducem viteza și să ne păstrăm calmul la volan sunt câteva din indicațiile polițiștilor.

Citește și Cum să faci singur soluţie pentru dezgheţat parbrizul. Variantă simplă, cu ingrediente pe care le ai în casă

1. Nu lăsaţi nimic la voia întâmplării!

Înainte de a porni la drum curăţaţi bine geamurile maşinii! Planificaţi-vă traseul astfel încât să rulaţi, pe cât posibil, pe artere mari! Plecați cu un sfert de oră mai devreme ca de obicei.

2. Nu conduceți cu viteză!

Pe polei sau gheaţă, distanţele de frânare se multiplică de 10 ori. Aşadar, nu circulaţi cu viteză. Păstrați o distanță mai mare între maşina din faţa şi cea pe care o conduceți!

3. Nu folosiți frâna de picior, ci alternativele!

Dacă este absolut necesar să frânaţi, faceţi-o cât mai ușor cu putinţă şi nu ridicaţi piciorul în momentul în care simţiţi în pedală activarea ABS-ului.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru accelerările în trombă, care vor face ca roţile să-şi piardă aderenţa şi să se învârtă în gol.

4. Nu vă panicați dacă intrați în derapaj!

În cazul în care se întâmplă să pierdeţi controlul maşinii sau simţiţi că aceasta este pe cale să derapeze, ideal e să nu intraţi în panică. Tot ce puteţi face este să viraţi în direcţia în care alunecă spatele maşinii, reducând total sau parţial accelerarea, dar fără a pune frână.

Dacă spatele începe să derapeze în direcţie opusă, reduceţi bracarea roţilor până stabilizaţi maşina.

Evitaţi frânarea, pentru că ABS-ul s-ar putea să nu facă faţă suprafeţei alunecoase şi nu veţi face altceva decât să accentuaţi alunecarea. Nu apăsaţi mai tare pedala de acceleraţie decât atunci când sunteţi 100% sigur că aţi redresat maşina şi aceasta şi-a recăpătat tracţiunea.

5. Nu vă relaxați la volan, anticipați situaţiile periculoase!

Anticiparea este esențială în condiţii de iarnă, de aceea încetiniţi prin frână de motor înainte de a ajunge în aceste zone şi nu acţionaţi frâna dacă simţiţi că maşina începe să derapeze uşor.

Mare atenţie la cum conduceţi, mare atenţie la cei din jur şi la orice obstacole vă ies în cale, precum şi la starea drumului.

Vezi și Modificări în Codul Rutier: Amenzi pentru șoferii care își împrumută mașinile altor persoane. În ce condiții se aplică sancțiuni

Pentru un trafic rutier mai sigur, polițiștii le recomandă şoferilor:

Conducătorii auto ar trebui să tină cont de următoarele aspecte:

– în curbe, riscul de derapare este ridicat dacă drumul este umed, mai ales atunci când viteza este mare; la fel şi după efectuarea manevrei de depăşire, când se reintră pe banda iniţială;

– în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de moto; în niciun caz nu trebuie bruscate comenzile!

– pentru a putea opri în condiţii de siguranţă atunci când autovehiculul care circulă în faţă frânează brusc, trebuie mărită distanţa în mers;

– chiar dacă partea carosabilă este uscată, se pot întâlni porţiuni umede, unde există risc de formare a poleiului. De aceea, nu trebuie pornit la drum, chiar pe distanţe scurte, dacă autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarnă.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Testare pentru COVID gratuită, la cabinetul medicului de familie. Ministrul Sănătății: ”DSP să evalueze posibilitățile”

Publicat

de

Testarea pacienților suspecți de Covid ar putea fi făcută și în cabinetele medicilor de familie. Ministerul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că va crește capacitatea de testare pentru depistarea virusului Sars-Cov-2, prin dezvoltarea serviciilor în regim ambulatoriu.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat, vineri, după o întâlnire cu reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, că se conturează o soluţie pentru rezolvarea problemelor medicilor de familie, printre care și creșterea capacității de testare pentru depistarea coronavirusului, informează Agerpres.

Ministrul Alexandru Rafila a avut vineri o primă întâlnire cu reprezentanții societăților profesionale ale medicilor de familie pentru identificarea soluțiilor privind testarea în cabinetele de medicină primară.

„Una dintre principalele urgențe în acest moment este să dezvoltăm capacitatea de testare la medicul de familie pentru pacienții potențial infectați COVID-19, evaluarea în ambulatoriu, precum și tratamentul în regim ambulatoriu al acestor pacienți. A fost o discuție care conturează o rezolvare rapidă a acestei probleme”, a declarat ministrul Sănătății la finalul întâlnirii.

În timpul discuțiilor s-a decis ca, în perioada următoare, direcțiile de sănătate publică să evalueze posibilitățile de testare la nivelul cabinetelor medicilor de familie.

S-a mai convenit un pachet de testare care să fie asigurat din fonduri publice, astfel încât testarea în cabinetul medicului de familie să fie gratuită pentru cetățeni.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cum să faci singur soluţie pentru dezgheţat parbrizul. Variantă simplă, cu ingrediente pe care le ai în casă

Publicat

„Surpriza” neplăcută să-ţi găseşti parbrizul maşinii îngheţat, situaţie cu atât mai incomodă când te grăbeşti poate fi transformată într-o problemă rezolvată atunci când ai la dispoziţie soluţia necesară. Şi dacă ai uitat sau nu mai vrei să dai banii pe alte variante de dezgheţat geamurile, poţi apela la ingrediente pe care le ai în casă.

Varianta rapidă pentru a dezgheţa geamurile este să pui într-o sticlă sau alt recipient cu pulverizator apă, spirt şi detergent de vase.

Vezi HARTA PÂRTIILOR de SCHI din județul ALBA și împrejurimi. Variantele de distracție pe schiuri cu tarife, program și acces

O umpli 1/3 cu apă, adaugi 2/3 spirt şi o lingură de detergent de vase. Ai „fabricat” astfel o soluţie cu care îţi dezgheţi geamurile rapid.

Mai rămâne doar să porneşti la drum şi să conduci cu atenţie, pentru a evita incidentele în trafic.

Vezi Cinci RECOMANDĂRI pentru ŞOFERI: Cum trebuie să conducă pe vreme rea, pentru a evita producerea accidentelor sau altor situaţii nedorite la volan

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Care este salariul mediu brut în județul Alba. Situația câștigurilor în raport cu celelalte județe din regiune

Publicat

Câștigul salarial mediu nominal BRUT a fost în județul Alba de 4.962 lei, în luna septembrie 2021, potrivit datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Alba. 

Este mai mare cu 79 de lei (+1,6%) decât cel înregistrat în luna anterioară.

Câștigul salarial mediu nominal net a fost 3.070 lei, în luna septembrie 2021, mai mare 46 lei (+1,5%) față de luna anterioară și cu 59 lei (+2,0) față de luna septembrie a anului 2020.

Câştigurile salariale medii nete peste media înregistrată pe judeţ au realizat salariaţii din domeniul serviciilor (3.092 lei), în timp ce câstig salarial mediu net sub media înregistrată pe judeţ au realizat salariaţii din agricultură, silvicultură şi pescuit (3.008 lei) si industrie şi construcţii (3.055 lei).

La nivel regional, câștigul mediu net (calculat ca medie ponderată a câştigurilor realizate în judeţele din regiune) a fost de 3.207 lei, mai mic cu 1 leu decât în luna anterioară şi mai mare cu 6,4% (+193 lei) faţă de aceeași lună a anul anterior.

Județul Alba, pe locul 15 la nivel național

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna septembrie 2021 poziţionează judeţul pe locul 15 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

În luna septembrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și datorită căștigurilor semnificative din producție și contracte de colaborare/prestare de servicii încheiate.

În continuare, cele mai mari salarii medii nete la nivel național sunt înregistrate în domeniul tehnologiei informației (precum servicii informatice) cu o medie de 8.377 lei, iar cele mai mici sunt înregistrate în domeniul confecțiilor, frabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 1.957 lei, conform mediafax.ro.

Situația în regiunea Centru

Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu net a fost de 3.502 lei, înregistrată în judeţul Sibiu, iar cea mai mică în judeţul Covasna, de 2.744 lei.

Câștigul salarial mediu brut, înregistrat în luna septembrie 2021, la nivel județean, a fost de 4962 lei, mai are cu 79 lei (+1,6%) decât în luan anterioară și mai mare cu 40 lei (+0,8%) față de septembrie 2020.

La nivelul Regiunii Centru, câștigul mediu brut, calculat în același mod precum câștigul mediu net, a fost de 5.240 lei, în creștere cu 2 lei față de luna anterioară și cu cu 6,4% (%314 lei) față de septembrie 2020.

Cel mai mare câştig mediu brut a fost înregistrat în judeţul Sibiu (5752 lei), iar cel mai mic în Covasna si Harghita (4467 lei).

Câştigul salarial mediu brut/net nu cuprinde sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori sau contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanţă, potrivit INS.

Faţă de luna anterioară, câştigul salarial mediu net a înregistrat scadere doar in judetul Sibiu ( -2,4% ),  si creșteri în restul judetelor, astfel:  Covasna (+2%), Alba (+1,5%), Harghita ( +1,2% ),  Mureș (+0,6%), Brașov (+0,4%).

Numărul de salariați a crescut

Efectivul de salariați înregistrat la finalul lunii septembrie 2021, în județul Alba, a fost de 95.919 persoane (adică 1,8% din totalul efectivului pe țară), marcând o creștere cu 0,2% față de luna anterioară, adică +237 de persoane și cu 1230 de persoane față de luna septembrie a anului 202 (+1,3%).

Cele mai mari creșteri de salariați în județ au avut loc în domeniul serviciilor (+609 persoane), pe locul 2 aflându-se industria și construcțiile cu +576 persoane, iar agricultura, silvicultura și piscicultura înregistrând +45 persoane.

La nivelul Regiunii Centru, în luna septembrie 2021,  se observă o creștere a efectivului cu 12,6% din totalul național (adică 692300 persoane), iar cu 1,2% față de luna septembrie 2020 (8.265 persoane).

În luna septembrie 2021, structura salariaţilor pe ramurile economiei naţionale a fost următoarea: 56,3% și-au desfăşurat activitatea în cadrul serviciilor, 41,3% în industrie şi construcţii şi doar 2,4% în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate