Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la ISCTR Alba, Cadastru, Salvamont, bibliotecă şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii pentru candidaţi

Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba 

asistent registrator principal, gradul I – Biroul Înregistrare Sistematică, PNCCF

Condiţii: studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul drept; vechime în muncă: minimum 3 ani şi 6 luni, în specialitate juridică.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 16.30

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, telefon 0258/813.170, interior 118.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial Alba

– inspector trafic rutier gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38. sectorul 1, telefon 0725/597.680, 021/313.48.53.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia (2 posturi)

– şef serviciu, gradul I la Serviciul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural – artistice

Condiţii: studii superioare – învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul 1, domeniul fundamental ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă ştiinţe economice sau ane, domeniul de licenţă administrarea afacerilor, contabilitate, marketing, management sau muzică; vechime în funcţii de conducere de minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

artist instrumentist, gradul IA – acordeon, la Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena“ al Judeţului Alba

Condiţii: studii superioare – învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare dc licenţă – ciclul I, domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă Arte, domeniul de licenţă Muzică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba (2 posturi)

– salvator montan, gradul I (2 posturi)

Condiţii: studii medii; vechime în muncă minimum 3 ani; permis auto, categoria B; atestat de salvator montan.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare la telefon: 0745/058.893.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– arhitect şef

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniştilor din România; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare PC – nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 21 ianuarie – 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia (3 posturi)

– bibliotecar debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Sala de lectură

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu

bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Secţia Metodică şi Animaţie culturală

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 9.00: proba interviu.

inspector de specialitate, gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată în ştiinţe inginereşti sau ştiinţe economice; vechime minimă în muncă de 6 ani şi 6 luni pe studii superioare de lungă durată; posesor al permisului de conducere categoria B.

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– pedagog şcolar

Condiţii: nivelul studiilor – medii; constituie avantaj – studii teologice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 10 ianuarie 2019, ora 15.30

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia (2 posturi, la Şard şi Ighiu)

– îngrijitor la Şcoala Gimnazială Şard

– muncitor calificat perioadă nedeterminată  la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ighiu

Condiţii: absolvent de liceu sau şcoala profesională calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/ mecanic/electric/tâmplărie; competenţe de: instalator, mecanic, electrician; experienţă profesională în domeniu: cel puţin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 ianuarie 2019, ora 14.00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 02588/844.207.

Primăria Municipiului Sebeş (9 posturi)

– inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea – ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sebeş, Compartiment Evidenţa Persoanelor

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sebeş, Compartiment Evidenţa Persoanelor

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţia Poliţia Locală Sebeş, Compartiment Protecţia Mediului, Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe economice sau administraţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani

consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, gradul I din cadrul Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare si Informatică, aparatul de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: jurnalism, filologie, administraţie publică, relaţii publice, comunicare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 decembrie 2018, ora 16.00

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 11.00: proba practică; 14 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, telefon 0258.731.318, email [email protected]

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş (2 posturi)

– inspector de specialitate, gradul I superior – în cadrul Serviciului Contabilitate Buget, Salarizare, Personal, Achiziţii, Administrativ, Gestiune

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

economist specialist, gradul I superior – personal contractual, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Contabilitate

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebeş, bd Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

Spitalul Municipal Sebeş

– inginer II

Condiţii: studii superioare, studii tehnice – mecanică; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Primăria Orașului Cugir

– paznic în cadrul Serviciului Poliţia Locală

Condiţii: studii generale sau medii, absolvite cu diplomă/adeverinţă; curs calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază/securitate şi ordine/adeverinţă sau în curs de desfăşurare; minimum 5 ani vechime în muncă; aviz psihologic pentru exercitarea funcţiei de agent de pază/agent de securitate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 13:30

Concurs:14 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos (3 posturi)

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani contabilitate bugetară); master, certificat /atestat în domeniu, constituie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet, SJ1R, TOREXEBUG, E.D.U.S.A.L.), programe de contabilitate, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (cngleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbii); spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; abilităţi de coordonare a echipelor; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

conducător auto microbuz şcolar

Condiţii: studii medii liceale sau şcoală profesională: atestat profesional transport persoane; posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoria D; vechime în specialitatea de şofer/conducător auto de minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

muncitor calificat (0,50 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/şcoală profesională, cu cel puţin una din calificările: lăcătuş mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor, electrician; vechime în muncă minimum 3 (trei) ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726.285.623/0258.739.118.

Primăria Comunei Sântimbru

– inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel): nivel mediu.

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11:00: proba suplimentară; 28 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101,e-mail [email protected]

Primăria comunei Lopadea Nouă

– secretar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – MS Office şi Internet – nivel mediu; limbi străine: engleza sau franceza – nivel bază.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos

– secretar – post contractual pe perioadă nedeterminată (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă/specialitaîc – minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 09.00 proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 09.00 proba practică; 21 ianuarie 2019, ora 09.00 proba interviu.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul registrul agricol-impozite şi taxe locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Gârda de Sus, cu sediul în satul Gârda de Sus nr. 46 A, comuna Gârda de Sus, judeţul Alba, telefon 0258.778.141.

Primăria Comunei Poiana Vadului

– şofer I, Compartimentul de deservire şi gospodărire

Condiţii: studii medii; permis de conducere categoriile B şi C; vechime – nu necesită; certificat de pregătire profesională maşinist la maşini pentru terasamente.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786.395.317.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– fochist

Condiţii: studii medii (liceu sau şcoală profesională); 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 14:00: proba practică; 21 ianuarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

ALTE POSTURI

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

– şef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Relaţii Publice, Administrativ (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 decembrie 2018

Concurs: 14 ianuarie 2019 2018, ora 9:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 14 ianuarie 2019 2018, ora 10:30: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Primăria comunei Câlnic (2 posturi)

– bibliotecar

Condiţii: studii medii.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

– expert informare şi publicitate cu 0,5 normă (post temporar vacant, în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi”, Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930)

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă; experienţă minimă < 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 9:00: proba scrisă; 9 ianuarie 2019, ora 9:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258/747.050.

Primăria Avram Iancu (3 posturi)

– posturi pe perioadă nedeterminată, în cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930

– responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 6 ore/zi

– analist financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 2 ore/zi

– specialist în achiziţii publice

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat, experienţa < 5 ani, timp parţial de lucra 4 ore/zi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 7 ianuarie 2019, ora 13:00: proba orală (interviu).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Avram Iancu nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585.

 


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    miercuri, 26.12.2018 la 20:11

    La ce va mai trebuie arhitect sef la Primarie, cand Strajan face ce-i trece prin cap si i se aproba orice ? Desfintati-l !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Documentele de colaborare între SRI și DNA Alba, într-un dosar de corupție, nu vor fi declasificate. Agenții rămân secreți

Publicat

sri

Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au respins cererea de declasificare a unor documente SRI și DNA, acte ce arătau modul în care au fost obținute probele într-un dosar de corupție aflat pe rolul instanței superioare.  Cererea a fost făcută în urmă cu o lună, când mai multe persoane trimise în judecată, într-un dosar […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

HARTA SPEOLOGICĂ a județului Alba: Subteranele spectaculoase ale Apusenilor. Care sunt peșterile amenajate și vizitabile

Publicat

Numit și țara de “sub pământ”, tărâmul peșterilor din județul Alba poate reprezenta un adevărat punct de atracție pentru orice turist ajuns în zonă și mai ales pentru cei pasionați de speologie. Cascade de zeci de metri înălțime, săli ornamentate cu stalagmite, cele mai mari colonii de lilieci de pe continent sau vechi adăposturi ale […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

COD GALBEN de INUNDAȚII în județul Alba. Vizat, bazinul râului Mureș în aval de confluență Târnave

Publicat

inundatii

Hidrologii au emis o atenționare de tip COD GALBEN de inundații, luni pentru intervalul orar 14:20 – 24:00.  Sunt aștetpate creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râuri mici din bazinul hidrologic Mureș aval confluența Tarnave. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Cioloş, favorit la şefia unui mare grup din PE. Primele semne că nu mai este interesat să candideze la preşedinţia României

Publicat

ciolos

Fostul premier Dacian Cioloş şi-a depus candidatura pentru conducerea Renew Europe (RE), noul grup politic din Parlamentul European care reuneşte forţe de centru, liberale şi progresiste. ”Da, candidez”, a confirmat preşedintele PLUS pentru o publicaţia europeană Politico citată de Agerpres. Potrivit Politico, Cioloş „este catapultat instantaneu în poziţia de favorit, după implozia fostului ministru pentru […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate