Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI vacante la Prefectura Alba, Spitalul Judeţean, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii

Publicat


birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

– şef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Relaţii Publice, Administrativ (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 decembrie 2018

Concurs: 14 ianuarie 2019 2018, ora 9:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 14 ianuarie 2019 2018, ora 10:30: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– muncitor calificat I – fochist la Serviciul tehnic administrativ protecţie şi sănătate în muncă

Condiţii: certificate de calificare profesională – fochist; autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din PT CR8-2009;
9 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018

Concurs: 4 ianuarie 2019, ora 10:00: testare psihologică; 7 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

– psiholog practicant – la Cabinet de medicina muncii

Condiţii: diplomă de licenţă în specialitate; atestat de liberă practică în specialităţile psihologie clinică, psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor şi psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale; un an vechime ca psiholog practicant.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018

Concurs: 4 ianuarie 2019, ora 10:00: testare psihologică; 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe de operare pe calculator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018

Concurs: 4 ianuarie 2019, ora 10:00: testare psihologică; 15 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 23 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

muncitor necalificat I – spaţii verzi (2 posturi) – la Serviciul Tehnic, Administrativ şi PSM.

Condiţii: minimum şcoală generală; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018

Concurs: 4 ianuarie 2019, ora 10:00: testare psihologică; 8 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 11 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

inspector de specialitate, gradul I la Serviciul tehnic, administrativ şi PSM

Condiţii: studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018

Concurs: 4 ianuarie 2019, ora 10:00: testare psihologică; 16 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba 

– consilier gradul I

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în muncă – minimum 3 ani şi 6 luni, în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 decembrie 2018, ora 16.30

Concurs: 8 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 11 ianuarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

Direcția Regională de Statistică Alba

– consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cursuri absolvite în domeniul IT (sisteme calculatoare, informatică aplicată).

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

consilier IA (S) Compartiment contabilitate

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare în specialitatea studiilor; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 9 ani vechime

consilier II (S) Compartiment salarizare – normare

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare economice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 3 ani vechime în muncă

referent debutant (S) Compartiment audit

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare economice; vechimea necesară ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2018
Concurs: 20 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 27 decembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie“ Alba lulia

– ajutor de bucătar (0,5 normă)
– îngrijitor copii

Condiţii: studii medii, abilităţi de lucru în echipă, disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; condiţii vechime – nu e cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2018

Concurs: 27 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 27 decembrie 2018, ora 11.00: proba practică; 27 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820

Primăria Municipiului Sebeş

– director la Centrul Cultural „Lucian Blaga“ Sebeş

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţele comunicării; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; certificat care să ateste cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2018, ora 14.00

Concurs: 27 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 7 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului, Control Comercial, Managementul Calităţii şi Unitatea Locală de Monitorizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţa şi ingineria mediului sau fizică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 decembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 11 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Parcul Arini nr. 1, Județul Alba, telefon 0258.731.318.

Primăria orașului Zlatna

– poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent ID 397520 la Serviciul Poliţie Locală – Compartimentul Disciplina în construcţii şi Afişajul Stradal, Protecţia Mediului, Activitatea Comercială şi Evidenţa Persoanelor.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 9 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail [email protected]

Liceul „Corneliu Medrea”  Zlatna

– îngrijitor

Condiţii: studii gimnaziale; fără condiţie de vechime.

Concurs: 21 decembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 31 decembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă; 31 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul „Corneliu Medrea”, cu sediul în Zlatna. str, Tudor Vladitnirescu nr. 14, judeţul Alba, telefon/fax 0258856521.

Primăria orașului Cugir

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii, Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniile – inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, arhitectură, urbanism.

Concurs: 9 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

educator-puericultor

Condiţii: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverinţă de absolvire; studii universitare de scurta sau lungă durată de psihologie şi ştiinţele ale educaţiei (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învăţământului primar şi preşcolar/pedagogie/psihopedagogie spedală/psihologie sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit; de preferinţă diplomă/adeverinţă absolvire /curs modul pedagogic sau specializare în ocupaţia de educator puericultor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2018, ora 13.30

Concurs: 27 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Municipiului Aiud

– consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 decembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Primăria comunei Câlnic

– bibliotecar

Condiţii: studii medii.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

expert informare şi publicitate cu 0,5 normă (post temporar vacant, în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi”, Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930)

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă; experienţă minimă < 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 9:00: proba scrisă; 9 ianuarie 2019, ora 9:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258/747.050.

Primăria comunei Roşia de Secaş

– inspector de specialitate

Condiţii: studii superioare; nu se solicită vechime în domeniu.

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 8 ianuarie 2019, ora 14:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comuna Roşia de Secaş, Str. Principală nr. 458, judeţul Alba, telefon 0258/765.777, 0768/184.504.

Primăria Avram Iancu

– posturi pe perioadă nedeterminată, în cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930

responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 6 ore/zi

analist financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 2 ore/zi

specialist în achiziţii publice

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat, experienţa < 5 ani, timp parţial de lucra 4 ore/zi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 7 ianuarie 2019, ora 13:00: proba orală (interviu).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Avram Iancu nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ABRUD

Fostul șef al Cupru Min Abrud, Nicolae Turdean, numit președintele Agenției pentru Resurse Minerale

Publicat

Premierul Ludovic Orban l-a numit vineri în funcția de președinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Nicolae Turdean, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Nicolae Turdean a fost director al companiei de stat CupruMin și este considerat un apropiat al lui Remus Vulpescu. Orban l-a demis pe fostul președinte, Gigi Dragomir. El […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Echipa Netflix, agresată de tăietorii de lemne din România. Jurnaliștii, „sechestrați” în pădure la filmarea unui documentar

Publicat

Tăierile ilegale de lemn din codrii seculari sau din parcurile naţionale ale României fac subiectul unei anchete realizate de o echipă de jurnalişti americani şi vor fi prezentate în cadrul unui mini-serial difuzat de Netflix. Realizatorii seriei de documentare intitulată „Broken” şi activiştii care îi însoţeau la filmările de la Sebeş, din Parcul Național Retezat […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: La Alba Iulia, iarna e ca primăvara. Un cais, ”păcălit” de vremea caldă, a înfrunzit

Publicat

Un cais din curtea unui cetățean din Alba Iulia a înfrunzit la mijlocul lunii noiembrie. ”De vină” este vremea frumoasă din ultimele zile, nefiresc de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile de peste 18 grade ziua, înregistrate în oraș, aduc aminte mai degrabă de primăvară, decât de iarnă. ”Caisul este aproape uscat, abia face […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Polițiștii de la Rutieră, câștigătorii Turneului de fotbal ”Iani Mitracu” de la Alba Iulia. Clasament

Publicat

Peste 130 de polițiști din județul Alba au participat, joi, la ediția a V-a a turneului de fotbal dedicat memoriei fostului polițist și fotbalist Iani Mitracu. Locul I a fost câștigat de echipa Serviciului Rutier Alba Iulia. Turneul fotbalistic este unul omagial și este organizat în memoria lui Iani Mitracu, fost poliţist în cadrul Inspectoratului […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate