Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Regulamentul de funcţionare al teraselor sezoniere în Ocna Mureş, în atenţia consilierilor locali


Publicat

Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş va fi în atenţia consilierilor locali, în şedinţa de joi. Taxa pentru utilizarea terenurilor proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş în vederea amplasării de terase sezoniere se stabileşte la 0,50 lei/mp/zi.

Potrivit regulamentului,terenurile aparţinând domeniului public sau domeniului privat al oraşului Ocna Mureş pot fi ocupate ocazional, contra cost şi pe o perioadă determinată, fară licitaţie publică, pentru efectuarea comerţului stradal ocazional în faţa spaţiilor comerciale de alimentaţie publică autorizate, de către comercianţii autorizaţi pe fondul propriu de comerţ şi numai pentru amplasarea de terase sezoniere pentru desfacerea produselor de alimentaţie publică. În alte locuri decât în faţa punctului de lucru propriu – stabilite de către Serviciul Urbanism – atribuirea terenurilor pentru amplasarea de terase sezoniere se va face prin licitaţie publică organizată potrivit legii, preţul de pornire al licitaţiei fiind echivalent cu taxa pentru terenul ocupat de terasele sezoniere, taxă care se stabileşte anual prin Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, precum şi amenzile aplicabile.

Suprafaţa maximă ce poate fi ocupată temporar în vederea amplasării de terase sezoniere se determină de către Serviciul Urbanism şi nu poate depăşi frontul la stradă al unităţii proprii de lucru. Suprafaţa poate fi depăşită în cazul în care spaţiul comercial vecin are o destinaţie ce nu permite o astfel de amenajare.

Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 1 aprilie – 31 octombrie. În afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei.

Pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş, solicitanţii vor cere Serviciului Urbanism eliberarea unui Certificat de Urbanism.

– Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au deţinut în anii anteriori terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş şi nu şi-au respectat obligaţiile rezultate din contractele de închiriere sau din regulamentele în vigoare la acea dată şi/sau care au fost sancţionate în mod repetat pentru nerespectarea condiţiilor impuse nu vor mai primi aprobare pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş.

Cererea de eliberare a Certificatului de Urbanism va fi însoţită de: certificatul de înmatriculare al societăţii în copie; plan de încadrare în zonă la scara 1:500, care să prezinte forma, suprafaţa terenului solicitat pentru terasă, distanţa dintre frontul la stradă al unităţii de alimentaţie publică şi terasa sezonieră, dacă este cazul, cu dimensiuni cotate, precum şi amplasarea mobilierului terasei; autorizaţie de alimentaţie publică eliberată de Primăria oraşului Ocna Mureş pentru spaţiul comercial în faţa căruia se solicită amplasarea terasei, în copie; dovada deţinerii legale a spaţiului (act de proprietate, extras CF recent care face dovada înscrierii în actul de proprietate a funcţiunii de alimentaţie publică şi/sau contract de închiriere, subînchiriere, asociere, locaţiune, leasing etc.), în copie; fotografia mobilierului ce urmează a fi amplasat şi/sau a spaţiului în faţa căruia urmează a fi amplasată terasa sezonieră; certificat fiscal eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local; adeverinţă de la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din care să rezulte că solicitantul nu are datorii rezultate din contractele gestionate de acesta; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că nu se află în litigiu cu oraşul Ocna Mureş şi/sau Primarul oraşului Ocna Mureş şi/sau Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş şi serviciile sau societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că a luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş aprobat prin HCL.

– După eliberarea Certificatului de Urbanism, Serviciul Urbanism va transmite Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Certificatul de Urbanism împreună cu copii după toate actele menţionate, în vederea încheierii unui contract de închiriere pentru suprafaţa ocupată de terasele sezoniere.

– În termen de cel mult 30 de zile de la data semnării contractului de închiriere, solicitantul are obligaţia de a amenaja terasa sezonieră şi să anunţe Serviciul Urbanism şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; reprezentanţii acestora verifică în teren dacă solicitantul a respectat toate condiţiile impuse prin Regulament, prin Certificatul de urbanism şi prin contractul de închiriere şi vor încheia cu solicitantul un proces-verbal de predare-primire al amplasamentului terasei sezoniere sau vor putea dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora într-un anumit termen; dacă solicitantul nu rezolvă neconformităţile constatate, contractul de închiriere încetează de drept, terenul urmând a fi readus la starea iniţială de către solicitant în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş, pe cheltuiala solicitantului.

– Solicitantul nu va putea desfăşura nici un fel de activitate pe amplasamentul terasei sezoniere până la obţinerea de către acesta a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire al terenului pe care va fi amplasată aceasta, în caz contrar va fi sancţionat cu amendă şi va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş pe cheltuiala solicitantului.

– Plata taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se va face la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş, până la finele fiecărei luni pentru luna în curs, începând cu data consemnată în procesul-verbal de predare-primire a terenului pe care este amplasată terasa sezonieră. Cuantumul taxei pentru terenul ocupat de terasele sezoniere se stabileşte anual prin hotărârea Consiliului Local. În caz de neplată a taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră pentru o perioadă de cel puţin 2 luni consecutive, Primăria oraşului Ocna Mureş va putea rezilia unilateral contractul de închiriere, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, situaţie în care solicitantul va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş pe cheltuiala solicitantului. Taxa pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se datorează pentru întreaga durată de ocupare a terenului. Încetarea activităţii nu exonerează ocupantul terenului de plata taxei, decât de la data comunicării de către deţinătorul terasei sezoniere Primăriei oraşului Ocna Mureş despre încetarea activităţii, înşiinţarea neputând fi făcută retroactiv.

– Mobilierul folosit pentru amenajarea terasei sezoniere nu va fi încastrat în teren şi se va realiza din materiale de calitate superioară (lemn, aluminiu, inox, fier forjat, etc.) fără mobilier de grădină – bănci şi mese de tip pliant. Nu se acceptă mobilierul realizat din material plastic pentru mese şi scaune.

– La o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier, având cromatica asortată, în context cu ambientul arhitectural.

– Terasele sezoniere trebuie să fie dotate cu umbrele sau copertine amplasate pe sol, fară a se deteriora pavimentul existent

– În situaţia în care umbrelele sau copertinele sunt inscripţionate şi cu mesaje publicitare ale agentului economic care a amenajat terasa sau cu brandul firmei care a amplasat/furnizat umbrelele, deţinătorul terasei va achita taxa de publicitate la Direcţia Taxe şi Impozite Locale.

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE TERASE:

– să respecte orarul de funcţionare a teraselor sezoniere stability pentru fiecare locaţie prin dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş

– să delimiteze suprafaţa terasei sezoniere (se va realiza din materiale de calitate superioară – piatră, lemn, ceramică etc. sau vegetaţie ăn jardniniere, ghivece sau alte forme mobile, nefiind admise cele din plastic)

– în toate zonele este obligatorie amplasarea terasei sezoniere pe un covor tip mochetă, de culoare verde cu dimensiuni identice cu suprafaţa ocupată de terasa sezonieră, alocată prin Certificatul de urbanism

– amplasarea de recipiente pentru colectarea gunoiului la locul desfăşurării activităţii comerciale; este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei

– se interzice amplasarea teraselor pe carosabil, în parcări, pe spaţiile verzi şi în zonele verzi de aliniament

– se interzice amplasarea de televizoare sau alte mijloace audio-video şi difuzarea de muzică

– în cazul amplasării teraselor pe trotuar, se va lăsa un culoar pentru circulaţia pietonală de minimum 1,5 metri

– se va asigura păstrarea ordinii şi liniştii publice în perimetrul terasei conform prevederilor legale în vigoare

– se interzice prepararea în aer liber a oricăror sortimente culinare

– deţinătorii de terase sezoniere nu au dreptul de a subînchiria terasa

– în situaţiile în care terenurile pe care sunt amplasate terase sezoniere urmează a fi afectate de lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilităţi publice, deţinătorii de terase vor elibera terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, în termen de 5 zile de la comunicare

– se interzice amplasarea frigiderelor şi a vitrinelor frigorifice în perimetrul terasei, cu excepţia celor destinate vânzării de îngheţată

– funcţionarea terasei este condiţionată de existenţa unui grup social propriu, care trebuie să fie dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe. Distanţa de la terasă la grupul social va fi de maxim 50 m

– deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în perimetrul şi pe amplasamentul aprobat, fară posibilitatea de extindere în zonele învecinate

– desfăşurarea activităţii se va face cu respectarea normelor legale privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, provenienţa şi calitatea mărfurilor, protecţia muncii

– terasele sezoniere vor fi iluminate cu ajutorul iluminatului public sau cu sisteme de iluminat proprii

– deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia plăţii taxelor şi impozitelor pentru terenurile ocupate de terasele sezoniere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în care scop se vor prezenta la Direcţia Taxe şi Impozite locale cu o copie a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului în termen de cel mult 30 de zile de la data obţinerii acestora

– în cazul în care se produc stricăciuni domeniului public, datorate culpei utilizatorilor teraselor sezoniere, acestea se vor repara pe cheltuiala acestora

– se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care prezintă elemente de fixare în teren

SANCŢIUNI:

– nerespectarea amplasamentului şi/sau a suprafeţei aprobate se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– utilizarea altui mobilier decât cel autorizat se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– nerespectarea orarului de funcţionare stabilit prin dispoziţie a primarului oraşului Ocna Mureş se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000.lei

– nerespectarea obligaţiei de a preda terenul liber de sarcini la încetarea activităţii şi/sau ca urmare a somaţiei de eliberare a amplasamentului se sancţionează cu amendă de la 1.500 până la 2.500 lei

– ocuparea fară drept a domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş şi desfăşurarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor art.5 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– ocuparea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş fără plata taxelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

Sancţiuni contravenţionale complementare: suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor, rezilierea unilaterală a contractului de închiriere, ridicarea terasei sezoniere.

Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice sau juridice.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori din cadrul Serviciul Public Poliţia Locală a oraşului Ocna Mureş şi împuterniciţi ai Primarului oraşului Ocna Mureş.

Sursa foto: ocnamuresonline.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

27 ianuarie: Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. 2 povești tragice și o fotografie care a șocat lumea

Publicat

27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului și este prima comemorare universală a victimelor Holocaustului. Marchează în 2022, 77 de ani de la eliberarea Lagărului de la Auschwitz. 

Sunt comemorate milioanele de femei, bărbați și copii evrei, precum și toate celelalte victime, printre care se numără sute de mii de romi și sinti, uciși în timpul Holocaustului.

Această comemorare a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptată la a 42-a ședință plenară.

La 24 ianuarie 2005, în cadrul unei ședințe speciale, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a marcat a 60-a aniversare a eliberării lagărelor de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului care a avut ca rezultat uciderea a 6 milioane de evrei europeni și a altor milioane de persoane de alte naționalități, de către regimul nazist german.

27 ianuarie este data la care, în 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau (astăzi în Polonia) a fost eliberat de armata sovietică.

Povestea femeii din Alba Iulia care și-a văzut familia dispărând pe ușa camerei de gazare

Irina Berenstein şi-a văzut părinţii, bunicii şi şapte fraţi intrând pe uşa camerei de gazare de la Auschwitz.

Fiică a unui bijutier, Irina, născută Aron, originară din Alba Iulia, a fost deportată la vârsta de 20 de ani, în martie 1944. A scăpat ca prin minune.

11 oameni dragi şi-a pierdut Irina, în lagărul de la Auschwitz, între care şi şase fraţi, cu vârste între 10 şi 17 ani. „Tatăl meu, bijutier iscusit-de fapt, am fost o familie de bijutieri, avea o prăvălie în Alba Iulia. Pe când aveam 5 ani, am rămas orfană de mamă.

M-a luat la el fratele mai mare, Eugen, care era tot bijutier, dar la Cluj-Napoca. După ce  Ardealul a fost ocupat, au început şi persecuţiile.

Ne-au obligat să purtăm steaua galbenă-«Steaua lui David», apoi au început să-i adune pe băieţii care erau bănuiţi că ar fi comunişti”, a povestit Irina Berenstein.

Citește povestea ei completă: Femeia din Alba Iulia care a supraviețuit infernului de la Auschwitz. Povestea tristă a Irinei Berenstein

În prezent, şapte state comemorează Holocaustul: Austria, Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, România şi Statele Unite.

Adică 3.6 % din totalul membrilor ONU. Rusia, succesor legal al fostei URSS şi membru permanent al Consiliului de Securitate, nu comemorează Holocaustul. Nici China sau Franţa, de asemenea membri permanenţi ai Consiliului de Securitate.

În Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului se aduc aduc omagii, se aprind lumânări şi au loc marşuri ale durerii în memoria victimelor Holocaustului.

Sunt gesturi simbolice, cărora li se adaugă Memorialele Holocaustului “Yad Vashem” din Israel, Memorialul Holocaustului din SUA, Memorialul Holocaustului din Berlin sau alte zeci de astfel de instituţii din marile oraşe ale Europei, Statelor Unite ale Americii, Asiei sau din Israel, care ţin vie amintirea victimelor genocidului.

Povestea unei fotografii simbol

O a doua poveste este dată de această fotografie îl arată Istvan Reiner, în vârstă de 3-4 ani, din Miskolc, Ungaria, luat din ghetou înainte de a fi deportat în lagărul de moarte de la Auschwitz.

A murit în camera de gazare în 1944, la câteva zile după fotografie.

⁣⁣În momentul în care fotografia a fost făcută, el nu știa încă ce soartă îl aștepta; a pozat fericit pentru aparatul foto, așa cum ar face orice băiat de vârsta lui.

Zâmbetul lui va aminti pentru totdeauna lumii, cum arată imaginea pură a inocenței.

Vezi și VIDEO: Secretele cimitirului evreiesc din Alba Iulia. Povestea unui obiectiv turistic pe care nu îl vizitează nimeni

Sursă: TVR.ro, Facebook – WeRemember

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Furnizorii de electricitate și gaze schimbați în 24 de ore. ANRE lansează o platformă online prin care vrea să reducă birocrația

Publicat

contor curent

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale, care va conduce la reducerea birocraţiei şi schimbarea furnizorului de energie în 24 de ore.

Astfel, în şedinţa Comitetului de reglementare din data de 26 ianuarie 2022, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale.

Ordinul de aprobare a Regulamentului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data de 28 august 2022.

Actul normativ asigură cadrul de implementare a platformei online care să optimizeze procesele operaţionale din piaţa de energie în scopul reducerii birocraţiei pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, generate de solicitările de schimbare a furnizorului prin gestionarea fluxului de informaţii în mod complet automatizat pentru a onora solicitările, respectând termenele legale şi utilizând eficient resursele financiare şi umane a tuturor entităţilor implicate.

De la 1 iulie 2020 până la 30 iunie 2022, ANRE implementează proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Prin intermediul acestui proiect se vor putea îndeplini noile cerinţe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 de ore, precum şi realizarea interoperabilităţii datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului.

sursa: Agerpres

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

”Întregalde”, turnat în Alba, a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internațional de la Trieste

Publicat

Filmul ”Întregalde” a câștigat premiul pentru cel mai bun film în competiția internațională a festivalului de la Trieste.

Lungmetrajul ”Întregalde”, are multe scene filmate în plină pandemie într-un loc izolat din Alba. Pelicula poate fi vizionată în cinematografe, dar și pe Netflix. 

Filmul ”Întregalde” a fost prezentat și la Cannes și la TIFF.

”Am început să repetăm în octombrie anul trecut, am filmat în noiembrie și un pic din decembrie, deci în plin val doi sau trei (nici nu mai știu).

Oricum, filmând într-o zonă izolată, că așa era brief-ul de locații, am fost, la rândul nostru, izolați, deci cumva feriți de restul lumii.

Vezi și: Luca Sabin, săteanul din Apuseni devenit revelația filmului ”Întregalde”. Actorul care a văzut prima dată o cameră la 79 de ani

Pentru aproape două luni n-a existat pandemie, iar filmarea a fost ocupația ideală pentru timpurile alea” a spus regizorul Radu Muntean.

Povestea

„Trei prieteni se află într-o excursie umanitară de sfârşit de an.

Călătorind într-un jeep pe drumurile de munte neasfaltate ale satului Întregalde (județul Alba), întâlnesc un bătrân singur pe care încearcă să-l ajute să ajungă la gaterul unde pretinde că lucrează.

Când maşina lor rămâne blocată într-un şanţ în pădure, gaterul se dovedeşte a fi abandonat şi sunt nevoiţi să petreacă noaptea împreună cu bătrânul senil, ideile lor despre empatie şi generozitate încep să fie puse la îndoială”, se arată în descrierea peliculei.

”Sigur că în filmele pe care le-am făcut am vorbit despre teme care mă preocupau la momentele respective, dar n-aș merge până acolo încât să spun că au fost filme autobiografice.

În cazul ultimului film, e un subiect la care mă gândesc de aproape 10 ani, am fost în prima prospecție în 2012, chiar în localitatea Întregalde, ca parte dintr-o expediție umanitară de Crăciun.

Dacă vrei, ca majoritatea filmelor mele și acesta pornește de la o dilemă morală: care sunt limitele altruismului atunci când se pune problema propriei supraviețuiri” a spus Radu Muntean, într-un interviu acordat Libertatea.ro.

Din distribuţie fac parte actorii Maria Popistaşu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan, Luca Sabin, Toma Cuzin, Carmen Lopăzan şi Gabor Bondi.

Filmul „Întregalde” a fost selecţionat şi la ediţia 46 a Toronto International Film Festival (TIFF), în secţiunea Contemporary World Cinema, care va avea loc în perioada 9 – 18 septembrie.

„Întregalde” este produs de Multi Media Est cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi coprodus de The East Company Productions.

Scenariul este semnat de Radu Muntean, Alexandru Baciu şi Răzvan Rădulescu iar imaginea de Tudor Vladimir Panduru.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste un milion de lei din bugetul județului Alba, pentru lucrări la biserici. LISTA unităților de cult care primesc bani

Publicat

Consiliul Județean Alba va sprijini financiar în acest an peste 160 de biserici, cu o sumă totală de 1,1 milioane lei. Banii vor fi utilizați pentru construirea unor clădiri, reparații și dotări unități de cult.

Potrivit legislaţiei în vigoare, Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare pentru completarea fondurilor proprii destinate:

– întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

– construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

– conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase;

– desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult;

– amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

– construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

– construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

– construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite.

În lista ce urmează să fie aprobată de CJ se află 163 de parohii.

LISTA unităților de cult care primesc bani din bugetul Consiliului Județean Alba

Parohia / Lucrări pentru care se solicită ajutor / Suma alocată

 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia – construire corp chilii – 110.000 lei /reparații Paraclis Facultatea deTeologie – 25.000 lei
 • Mănăstirea Sf.Ioan Botezătorul Alba Iulia – construire biserica mănăstirii – 14.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor Alba Iulia – înlocuire mochetă biserică – 14.000 lei
 • Mănăstirea Martirii Neamului Muncelu – pictură biserică – 14.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Tărtăria – reparații turn biserică – 14.000 lei
 • Mănăstirea Lupșa – extindere corp chilii – 14.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Orizont Alba Iulia – continuare construire biserică – 13.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Lupșa – construire capelă mortuară – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mihalț II – dotare mobilier bisericesc – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Sohodol – pictură biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mereteu – sonorizare biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Dealul Furcilor – continuare construire biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I – construire biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus – reparații curente biserică – 9.000 lei / construire biserică – 7.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Avram Iancu – reparații biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Răcătău-Blandiana – reparații biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Cut – sonorizare biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Țelna – dotare mobilier bisericesc – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă – reparații biserica veche – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Livezile – pictura biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ciuguzel – dotare uși și ferestre capelă – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Muncel – schimbare instalație electric – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Poșaga de Sus-filia Orăști – reparații exterioare biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Rădești – achiziționare clopote – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Săliștea – schimbare pardoseli biserică – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Daia Română II – reparații exterioare biserică – 9.000 lei
 • Parohia Reformată Unirea – reparații capelă mortuară – 9.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Izvoarele – reparații exterioare biserică (drenaj) – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Sf. Ap. Petru și Pavel –schimbare ferestre biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Certege – reparații pardoseli biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Crăciunelu de Sus – achiziționare mobilier (scaune) – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ampoița – înlocuire clopot biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Ocoliș – reparații biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Coșlariu – automatizare clopote – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Glogoveț – reparații exterioare biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ponorel – reparații și dotări biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Ponorel-filia Poieni – reparații și dotări biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Pătrîngeni reparații turn biserică- 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Feneș – reparații biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Boz – reparații exterioare biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Beldiu – reparații exterioare biserică – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Drașov – automatizare clopote – 6.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Lipoveni – dotare mobilier bisericesc – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Cuv. Paraschiva – extindere demisol biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă ” Întâmpinarea Domnului” – pictură biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Maieri II – reparații biserică – 5.000 lei
 • Parohia ”Mihai Viteazul” Alba Iulia – restaurare icoane și uși iconostas – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Cetate I – dotare tâmplărie exterioară – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Micești – sonorizare biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă ”Sf. Ecaterina” Alba Iulia – pictură biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Maieri I Alba Iulia – reparații biserică (hidroizolații) – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bărăbanț – reparații biserică – 5.000 lei
 • Parohia Romano Catolică Alba Iulia – reparații curente biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Sf.Treime Abrud – refacere tâmplărie biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Abrud – împrejmuire curte biserică – 5.000 lei
 • Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Aiud – reparații interioare biserică – 5.000 lei
 • Parohia Romano Catolică Aiud – reparații biserică – 5000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Almașu Mare – reparații pictură biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Almașu de Mijloc – reparații acoperiș biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ghirbom – schimbare tâmplărie biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Straja – dotare mobilier bisericesc – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bistra – reparații biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Gârde – refacere hidroizolație biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii-Gârde – izolație termică biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Blaj Veza – sonorizare biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc – reparații exterioare biserică (drenaj) – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Blaj III – reparații sistem încălzire biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Mănărade – reparații exterioare biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Blandiana – dotare mobilier bisericesc – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bucium Cerbu – reparații biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bucium Cerbu-filia Sat – schimbare instalație încălzire – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bucium Izbita – reparații instalație electrică biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Bucium Șasa – reparații turn biserică – 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Câmpeni – construire biserică – 5.000 lei
 • Protopopiatul Ortodox Român Câmpeni – construire paraclis – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Dealu Capsei – pictură icoane iconostas – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Burzonești-Lazuri – dotare instalație încălzire capelă – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ceru Băcăinți – reparații biserică (fundație) – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua – reparații curente biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română  –Teleac înlocuire mochetă biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Hăpria – automatizare clopote – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Ciuruleasa – înlocuire ferestre biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Buninginea – pavare curte biserică – 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos – automatizare clopote – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos – reparații turn biserică – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Craiva – automatizare clopote – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vinerea I – construire capelă mortuară – 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Doștat reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Heria-filia Sânbenedic reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Oiejdea reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Galda de Sus automatizare clopote 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Gârbovița confecționare mobilier bisericesc 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Gîrbova reparații biserică 9000
 • Parohia Ortodoxă Română Reciu reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Ocoale-filia Călineasa reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Ocoale pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Șpălnaca pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vama Seacă reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Horea sonorizare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Trifești reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mătișești-filia Costești sonorizare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mătișești reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Șard reparații interioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Veseuș construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vălișoara reparații biserică (hidroizolații) 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Asînip reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Asînip-filia Odverem reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Reformată Beța construire capela mortuară 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mihalț I reparații biserică (acoperiș) 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Obreja pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Decea construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ormeniș reparații interioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ort.Rom Mogoș Miclești-fil.Mămăligani reparații curente biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Stîna de Mureș-filiaCopand construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș III pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Războieni pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos automatizare clopote 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Pianu de Sus I construire capela mortuară 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Poiana Vadului înlocuire mochetă biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Meșcreac automatizare clopote 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Meșcreac -filia Lorinț automatizare clopote 5.000 lei
 • Parohia Romano Catolică Roșia Montană reparații orgă biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Petrești I reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Petrești II dotare mobilier bisericesc 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Sebeș V pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Sebeș VI construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Șibot montare instalație încălzire 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Băcăinți reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Pănade construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Sâncel achiziționare sistem încălzire 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Iclod pictură biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Totoi dotare mobilier bisericesc 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Peleș reparații altar biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Peleș-filia Valea Verde reparații altar biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Biia schimbare ferestre biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Lunca Târnavei reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Cunța refacere tâmplărie biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vingard dotare mobilier bisericesc 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Șpring reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Geoagiu de Sus lucrări drenaj și trotuar de protecție 5.000 lei
 • Parohia Română Ortodoxă Stremț II pictura biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Căpud reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Unirea II construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Unirea I reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Unirea II reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Romano Catolică Unirea reparații biserică 5.000 lei
 • Parohia Greco Catolică Tăuni reparații biserică(acoperiș) 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Lunca-Valea Lungă construire biserică 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie construire capela mortuară 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Vurpăr reparații exterioare biserică 5.000 lei
 • Parohia Romano Catolică Vințu de Jos reparații învelitoare turn 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Trîmpoiele construire capelă mortuară 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Izvorul Ampoiului construire capelă mortuară 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Galați executare trotuar în jurul bisericii 5.000 lei
 • Parohia Ortodoxă Română Zlatna II reparații biserică (restaurare) 5.000 lei
 • Parohia Reformată Decea reparații biserică 4.000 lei
 • Parohia Reformată Noșlac reparații ext sală de rugăciune 4.000 lei
 • Parohia Reformată Rădești reparații ext. casă de rugăciune 4.000 lei
 • Parohia Reformată Vințu de Jos reparații casă de rugaciune 4.000 lei

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate