Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Regulamentul de funcţionare al teraselor sezoniere în Ocna Mureş, în atenţia consilierilor locali


Publicat

Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş va fi în atenţia consilierilor locali, în şedinţa de joi. Taxa pentru utilizarea terenurilor proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş în vederea amplasării de terase sezoniere se stabileşte la 0,50 lei/mp/zi.

Potrivit regulamentului,terenurile aparţinând domeniului public sau domeniului privat al oraşului Ocna Mureş pot fi ocupate ocazional, contra cost şi pe o perioadă determinată, fară licitaţie publică, pentru efectuarea comerţului stradal ocazional în faţa spaţiilor comerciale de alimentaţie publică autorizate, de către comercianţii autorizaţi pe fondul propriu de comerţ şi numai pentru amplasarea de terase sezoniere pentru desfacerea produselor de alimentaţie publică. În alte locuri decât în faţa punctului de lucru propriu – stabilite de către Serviciul Urbanism – atribuirea terenurilor pentru amplasarea de terase sezoniere se va face prin licitaţie publică organizată potrivit legii, preţul de pornire al licitaţiei fiind echivalent cu taxa pentru terenul ocupat de terasele sezoniere, taxă care se stabileşte anual prin Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, precum şi amenzile aplicabile.

Suprafaţa maximă ce poate fi ocupată temporar în vederea amplasării de terase sezoniere se determină de către Serviciul Urbanism şi nu poate depăşi frontul la stradă al unităţii proprii de lucru. Suprafaţa poate fi depăşită în cazul în care spaţiul comercial vecin are o destinaţie ce nu permite o astfel de amenajare.

Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 1 aprilie – 31 octombrie. În afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei.

Pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş, solicitanţii vor cere Serviciului Urbanism eliberarea unui Certificat de Urbanism.

– Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au deţinut în anii anteriori terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş şi nu şi-au respectat obligaţiile rezultate din contractele de închiriere sau din regulamentele în vigoare la acea dată şi/sau care au fost sancţionate în mod repetat pentru nerespectarea condiţiilor impuse nu vor mai primi aprobare pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş.

Cererea de eliberare a Certificatului de Urbanism va fi însoţită de: certificatul de înmatriculare al societăţii în copie; plan de încadrare în zonă la scara 1:500, care să prezinte forma, suprafaţa terenului solicitat pentru terasă, distanţa dintre frontul la stradă al unităţii de alimentaţie publică şi terasa sezonieră, dacă este cazul, cu dimensiuni cotate, precum şi amplasarea mobilierului terasei; autorizaţie de alimentaţie publică eliberată de Primăria oraşului Ocna Mureş pentru spaţiul comercial în faţa căruia se solicită amplasarea terasei, în copie; dovada deţinerii legale a spaţiului (act de proprietate, extras CF recent care face dovada înscrierii în actul de proprietate a funcţiunii de alimentaţie publică şi/sau contract de închiriere, subînchiriere, asociere, locaţiune, leasing etc.), în copie; fotografia mobilierului ce urmează a fi amplasat şi/sau a spaţiului în faţa căruia urmează a fi amplasată terasa sezonieră; certificat fiscal eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local; adeverinţă de la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din care să rezulte că solicitantul nu are datorii rezultate din contractele gestionate de acesta; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că nu se află în litigiu cu oraşul Ocna Mureş şi/sau Primarul oraşului Ocna Mureş şi/sau Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş şi serviciile sau societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că a luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Ocna Mureş aprobat prin HCL.

– După eliberarea Certificatului de Urbanism, Serviciul Urbanism va transmite Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Certificatul de Urbanism împreună cu copii după toate actele menţionate, în vederea încheierii unui contract de închiriere pentru suprafaţa ocupată de terasele sezoniere.

– În termen de cel mult 30 de zile de la data semnării contractului de închiriere, solicitantul are obligaţia de a amenaja terasa sezonieră şi să anunţe Serviciul Urbanism şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; reprezentanţii acestora verifică în teren dacă solicitantul a respectat toate condiţiile impuse prin Regulament, prin Certificatul de urbanism şi prin contractul de închiriere şi vor încheia cu solicitantul un proces-verbal de predare-primire al amplasamentului terasei sezoniere sau vor putea dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora într-un anumit termen; dacă solicitantul nu rezolvă neconformităţile constatate, contractul de închiriere încetează de drept, terenul urmând a fi readus la starea iniţială de către solicitant în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş, pe cheltuiala solicitantului.

– Solicitantul nu va putea desfăşura nici un fel de activitate pe amplasamentul terasei sezoniere până la obţinerea de către acesta a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire al terenului pe care va fi amplasată aceasta, în caz contrar va fi sancţionat cu amendă şi va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş pe cheltuiala solicitantului.

– Plata taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se va face la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş, până la finele fiecărei luni pentru luna în curs, începând cu data consemnată în procesul-verbal de predare-primire a terenului pe care este amplasată terasa sezonieră. Cuantumul taxei pentru terenul ocupat de terasele sezoniere se stabileşte anual prin hotărârea Consiliului Local. În caz de neplată a taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră pentru o perioadă de cel puţin 2 luni consecutive, Primăria oraşului Ocna Mureş va putea rezilia unilateral contractul de închiriere, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, situaţie în care solicitantul va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria oraşului Ocna Mureş pe cheltuiala solicitantului. Taxa pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se datorează pentru întreaga durată de ocupare a terenului. Încetarea activităţii nu exonerează ocupantul terenului de plata taxei, decât de la data comunicării de către deţinătorul terasei sezoniere Primăriei oraşului Ocna Mureş despre încetarea activităţii, înşiinţarea neputând fi făcută retroactiv.

– Mobilierul folosit pentru amenajarea terasei sezoniere nu va fi încastrat în teren şi se va realiza din materiale de calitate superioară (lemn, aluminiu, inox, fier forjat, etc.) fără mobilier de grădină – bănci şi mese de tip pliant. Nu se acceptă mobilierul realizat din material plastic pentru mese şi scaune.

– La o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier, având cromatica asortată, în context cu ambientul arhitectural.

– Terasele sezoniere trebuie să fie dotate cu umbrele sau copertine amplasate pe sol, fară a se deteriora pavimentul existent

– În situaţia în care umbrelele sau copertinele sunt inscripţionate şi cu mesaje publicitare ale agentului economic care a amenajat terasa sau cu brandul firmei care a amplasat/furnizat umbrelele, deţinătorul terasei va achita taxa de publicitate la Direcţia Taxe şi Impozite Locale.

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE TERASE:

– să respecte orarul de funcţionare a teraselor sezoniere stability pentru fiecare locaţie prin dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş

– să delimiteze suprafaţa terasei sezoniere (se va realiza din materiale de calitate superioară – piatră, lemn, ceramică etc. sau vegetaţie ăn jardniniere, ghivece sau alte forme mobile, nefiind admise cele din plastic)

– în toate zonele este obligatorie amplasarea terasei sezoniere pe un covor tip mochetă, de culoare verde cu dimensiuni identice cu suprafaţa ocupată de terasa sezonieră, alocată prin Certificatul de urbanism

– amplasarea de recipiente pentru colectarea gunoiului la locul desfăşurării activităţii comerciale; este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei

– se interzice amplasarea teraselor pe carosabil, în parcări, pe spaţiile verzi şi în zonele verzi de aliniament

– se interzice amplasarea de televizoare sau alte mijloace audio-video şi difuzarea de muzică

– în cazul amplasării teraselor pe trotuar, se va lăsa un culoar pentru circulaţia pietonală de minimum 1,5 metri

– se va asigura păstrarea ordinii şi liniştii publice în perimetrul terasei conform prevederilor legale în vigoare

– se interzice prepararea în aer liber a oricăror sortimente culinare

– deţinătorii de terase sezoniere nu au dreptul de a subînchiria terasa

– în situaţiile în care terenurile pe care sunt amplasate terase sezoniere urmează a fi afectate de lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilităţi publice, deţinătorii de terase vor elibera terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, în termen de 5 zile de la comunicare

– se interzice amplasarea frigiderelor şi a vitrinelor frigorifice în perimetrul terasei, cu excepţia celor destinate vânzării de îngheţată

– funcţionarea terasei este condiţionată de existenţa unui grup social propriu, care trebuie să fie dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe. Distanţa de la terasă la grupul social va fi de maxim 50 m

– deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în perimetrul şi pe amplasamentul aprobat, fară posibilitatea de extindere în zonele învecinate

– desfăşurarea activităţii se va face cu respectarea normelor legale privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, provenienţa şi calitatea mărfurilor, protecţia muncii

– terasele sezoniere vor fi iluminate cu ajutorul iluminatului public sau cu sisteme de iluminat proprii

– deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia plăţii taxelor şi impozitelor pentru terenurile ocupate de terasele sezoniere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în care scop se vor prezenta la Direcţia Taxe şi Impozite locale cu o copie a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului în termen de cel mult 30 de zile de la data obţinerii acestora

– în cazul în care se produc stricăciuni domeniului public, datorate culpei utilizatorilor teraselor sezoniere, acestea se vor repara pe cheltuiala acestora

– se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care prezintă elemente de fixare în teren

SANCŢIUNI:

– nerespectarea amplasamentului şi/sau a suprafeţei aprobate se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– utilizarea altui mobilier decât cel autorizat se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– nerespectarea orarului de funcţionare stabilit prin dispoziţie a primarului oraşului Ocna Mureş se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000.lei

– nerespectarea obligaţiei de a preda terenul liber de sarcini la încetarea activităţii şi/sau ca urmare a somaţiei de eliberare a amplasamentului se sancţionează cu amendă de la 1.500 până la 2.500 lei

– ocuparea fară drept a domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş şi desfăşurarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor art.5 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

– ocuparea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş fără plata taxelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

Sancţiuni contravenţionale complementare: suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor, rezilierea unilaterală a contractului de închiriere, ridicarea terasei sezoniere.

Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice sau juridice.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori din cadrul Serviciul Public Poliţia Locală a oraşului Ocna Mureş şi împuterniciţi ai Primarului oraşului Ocna Mureş.

Sursa foto: ocnamuresonline.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Focar de coronavirus la Centrul de Dializă din Alba Iulia. 14 pacienți infectați, descoperiți la testarea de miercuri

Publicat

Focar de coronavirus la Centrul de Dializă din Alba Iulia. Sunt 14 pacienți infectați, potrivit unor surse ale ziarului Alba24.

Pacienții centrului au fost testați conform procedurii naționale, la două săptămâni, 14 dintre teste fiind miercuri pozitive.

Deocamdată nu se știe cum s-au infectat. Autoritățile au declanșat o anchetă epidemiologică și se pare că pacienții cu boli mai grave au fost transporatați deja la spital.

Ar fi vorba despre 2,3 persoane.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum explică europarlamentarul Rareș Bogdan eșecul PNL la primăria Alba Iulia și succesul candidatului USR PLUS, Gabriel Pleșa

Publicat

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a încercat să explice de ce liberalii au pierdut primăriile din Alba-Iulia, Timișoara și Brașov. Acesta a spus că la mijloc a fost vorba despre o confuzie, pentru că ambii au fost viceprimari în mandatul lui Mircea Hava. 

„Probabil alegătorii noștri, la Alba a fost o confuzie generată tocmai de faptul că domnul Pleșa a fost viceprimarul lui Mircea Hava, primarul care a transformat complet Alba și candidatul nostru Voicu Paul a fost de asemenea viceprimar.

Deci au fost doi viceprimari. Unul preluat de USR, celălalt al nostru, care s-au bătut, a câștigat probabil datorită unei comunicări ceva mai eficiente, domnul Pleșa.

Până la urmă, sunt trei primari pierduți de noi, dar s-a întors tot dreapta. Era grav pentru mine dacă pierdeam în favoarea stângii, pentru că atunci erau mutații în electorat. Nu s-a întâmplat acest lucru” a spus europarlamentarul Rareș Bogdan, invitat la Digi24.

Rareș Bogdan este originar din județul Alba, de la Ocna Mureș, unde tatăl său a condus cea mai importantă întreprindere din oraș și de unde s-a mutat la Cluj-Napoca.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Un nou MALL se construiește la Alba Iulia. Centru comercial pe o suprafață de 6,1 hectare.”Ancora” este un hypermarket Carrefour

Publicat

Prime Kapital și MAS REI a anunțat că pregătesc construirea celui mai mare centru comercial din județul Alba, Alba Iulia Value Centre. Noul centru comercial, care urmează modelul celor deschise deja la Roman și Zalău, va avea o suprafață totală de 19.300 mp și se află în faza de planificare.

Ancora noului Mall va fi un hipermarket Carrefour, iar deschiderea este preconizată pentru anul 2022 potrivit moneybuzz.ro

Suprafața totală de teren vizată pentru investiția de la Alba Iulia este în suprafață de 124.000 mp (12,4 hectare), iar construcția ar urma să fie amplasată pe circa 4-5 hectare. Comparativ, mall-ul Vivo din Cluj-Napoca (fostul Polus) se întinde pe 6,1 hectare.

Noul centru comercial va fi accesibil direct din E 81.

Prime Kapital și MAS REI  a deschis până acum Roman Value Centre, care găzduiește 50 de spații comerciale pentru toate categoriile de vârstă și interese, pe o suprafață închiriabilă de aproximativ 20.000 metri pătrați și Zalău Value Centre, care este cel mai mare centru comercial din județul Sălaj.

Centrul comercial care se va construi la Alba Iulia, include un hipermarket, o galerie comercială și spații de tips trip mall, va deservi peste 160.000 de locuitori atât din municipiul Alba Iulia, cât și din localitățile din împrejurimi, generând peste 600 locuri de muncă.

Bugetul estimat pentru construcția Alba Iulia Value Centre este de 23,4 milioane euro, iar data estimată a inaugurării este anul 2022.

Centrul comercial, accesibil direct din E81, va avea o zonă de magazine cu acces din parcare, food court și galerie comercială interioară, iar ancora principală va fi un hipermarket Carrefour. În plus, vor fi amenajate 700 de locuri de parcare.

Potrivit Primăriei Alba Iulia, centrul comercial de tip Mall se va construi în zona Bărăbanț, pe un teren aflat în zona râului Ampoi. O firmă din București a solicitat și primit certificat de urbanism de la Primărie, pentru elaborarea PUZ.

Proiectul prevede construirea unui centru comercial, a unui centru wellness și amenajarea de sensuri giratorii, parcări, alei carosabile și pietonale și spații verzi. Sunt prevăzute construcții pe o suprafață de aproximativ 5 hectare de teren.

Firma PK Topaz SRL din București a solicitat Primăriei Alba Iulia, în data de 27 aprilie 2020, un certificat de urbanism pentru elaborare PUZ – Construire centru comercial Alba Iulia, sensuri giratorii, centru wellness, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, reconfigurare căi de acces, semnalistică rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totemuri publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren și introducere parcelă în intravilan.

De asemenea, se dorește devierea rețelei electrice de înaltă tensiune (LEA 220 kW) și efectuarea de operațiuni cadastrale, notariale și schimbare categorie de folosință.

Terenul se află în localitatea Alba Iulia, în zona străzilor Alexandru Ioan Cuza și Fabricilor.

Potrivit PUG, terenul vizat este parțial extravilan, astfel că va trebui trecut în intravilan pentru realizarea investiției și relocată rețeaua electrică de 220 kW (liniile ar urma să fie deviate pe lângă râul Ampoi și trecute în subteran). Procedura este de durată și la această dată se efectuează procedurile de alipire a terenurilor.

Proiectul include circa 1500 locuri de parcare și amenajarea a două sensuri giratorii (unul pe strada Alexandru Ioan Cuza, celălalt pe strada Fabricilor). Proiectul ar putea însă suferi modificări.

Firma PK Topaz SRL are sediul în București, iar, potrivit termene.ro, acționarii firmei și legăturile cu alte companii sunt după cum urmează:

În același timp, pentru anul viitor este planificată și extinderea primului centru comercial de tip mall din oraș. Alba Mall se extinde cu circa 6.000 mp. Crește și numărul de locuri de parcare (285 existente, 140 propuse).

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

BNS: România, singurul stat din UE cu o indemnizaţie medie de şomaj mai mică de 50% din salariul minim

Publicat

bani

Creşterea indemnizaţiei de şomaj este justificată şi necesară deoarece ar contribui la o integrare reală a şomerilor în piaţa muncii, România fiind singurul stat din Uniunea Europeană cu o indemnizaţie medie de şomaj mai mică de 50% din salariul minim, susţin reprezentaţii Blocului Naţional Sindical (BNS).

Potrivit sursei citate, 703.341 de locuri de muncă au fost pierdute în perioada 15 iunie – 11 septembrie 2020, iar 344.673 din aceste locuri de muncă pierdute erau ocupate de persoane ce nu mai aveau un alt loc de muncă.

BNS susține, într-o scrisoare deschisă adresată Ministrului Muncii și Protecției Sociale, că aceste persoane sunt astăzi şomeri şi au nevoie de sprijin să supravieţuiască şi de asistenţă pentru a-şi găsi un loc de muncă.

„Indemnizația de șomaj nu este o formă de asistență socială, este o indemnizație primită ca efect al unei asigurări sociale, o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în muncă.

Reamintim, sunt șomeri indemnizați conform Legii 76/2002 persoanele care:

  • și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor;
  • au un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, cu excepția celor ce sunt proaspăt absolvenți;
  • sunt în căutarea unui loc de muncăde la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
  • sunt în capacitate de muncă /  au starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice necesare pentru prestarea unei munci;
  • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
  • sunt disponibile să înceapă lucrul în perioada imediaturmătoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

România a ratificat Convenția OIM 168/1988, prin adoptarea Legii 112/1992, având obligația de a acorda o indemnizație de șomaj care să reprezinte minim 50% din salariul minim pentru cei care nu au contribuit la fondul de șomaj și minim 50% din ultimul salariul pentru cei ce au plătit contribuții.

În acest moment România încalcă prevederile Legii 112/1992, respectiv ale Convenției 168/1988.

Pentru absolvențiicare nu au contribuit la fondul de șomaj, cuantumul indemnizației de șomaj ar trebui să fie conform Convenției cel puțin 50% din salariul minim net, adică 673 lei (1346 – salariul minim net lei * 50%) începând cu 1 ianuarie 2020. Această indemnizație este în prezent 250 lei. Raportul între indemnizația de șomaj și salariul minim net este în acest caz de 18,5%.

Pentru salariații care au stagiu de cotizare conform legii și își pierd locul de muncă intrând în șomaj, cuantumul indemnizației ar trebui să fie minim 50% din câștigul anterior, ceea ce înseamnă:

a. pentru un salariat care a câștigat anterior intrării în șomaj un salariu egal cu salariul minim pe economie – cuantumul ar trebui să fie 673 lei, dar de fapt:

  • în acest moment, un șomer cu vechime mai mică de 3 ani – primește 375 lei – pentru cei cu vechime mai mică de 3 ani raportul între indemnizația de șomaj și salariul net anterior este de 27,8%.
  • pentru cei cu vechime între 3 si 5 ani – indemnizația este în acest moment – 442 lei – pentru cei cu vechime între 3 și 5 ani raportul este de 32,8%.

b. pentru un salariat care a câștigat anterior intrării în șomaj un salariu egal cu salariul mediu pe economie – cuantumul indemnizației de șomaj ar trebui să fie 1591 lei (3182 – salariul mediu net * 50%).

  • în acest moment, dacă are o vechime mai mică de 3 ani – primește o indemnizație egală cu 375 lei – pentru aceștia (contributori cu vechime mai mică de 3 ani) raportul între indemnizația de șomaj și ultimul salariu net avut este de 11,7%.

Cei cu vechime peste 20 ani – primesc în acest moment o indemnizație egală cu 895 lei – în cazul acestei categorii cu vechime de peste 20 de ani,  raportul este de 28,1%”, au explicat reprezentanții BNS.

Potrivit BNS, creșterea indemnizației de șomaj, mai mult interes pentru oameni și chiar mai mult profesionalism în abordarea măsurilor active de ocupare ar contribui în mod cert la o integrare reală a șomerilor în piața muncii.

Citește aici scrisoarea deschisă (.docx)

sursa: bns.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate