Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Reguli noi pentru elevi și profesori. Schimbările aprobate la Parlament, din legea învățământului preuniversitar

Publicat

sala clasa pregatire examen

Dezbaterile la proiectul legii învăţământului preuniversitar au fost finalizate, miercuri, de Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor. Proiectul a fost adoptat în comisie, cu amendamente, cu 13 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” şi o abţinere.

Continuă discuţiile pe cel de-al doilea proiect din legile educaţiei, referitor la învăţământul universitar.

Noutățile din proiectul legii învăţământului preuniversitar

Admitere separată la liceu, în clase de excelență

Comisia a decis, între altele, că unităţile de învăţământ liceal pot să organizeze clase de excelenţă pentru anumite specializări, pentru maximum 50% din numărul total de clase a IX-a aprobat în planul de şcolarizare.

Admiterea elevilor în aceste clase se face pe baza unor probe de verificare a cunoştinţelor conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi a rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională. Probele de verificare au loc înainte de desfăşurarea examenului de evaluare naţională şi sunt notate cu calificativele „admis” / „respins”.

Locuri la liceu rezevate elevilor cu dizabilități/ CES/ etnie roma

Un procent de 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională şi conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată, de către elevi cu dizabilităţi şi/sau CES şi de către elevi de etnie romă, prevede un alt amendament adoptat prin consensul grupurilor parlamentare cu Ministerul Educaţiei.

Examenul de Bacalaureat – proba opțională de Religie

Un alt amendament adoptat prevede că examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea probelor scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării şi sunt desfăşurate după cum urmează:

 • pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la Istorie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între Geografie şi ştiinţe socio-umane, şi anume: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie.
 • pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică – două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la Limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: Istorie, Geografie sau ştiinţe socio-umane, între care: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie.

Disciplina Religie în școli

Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de Religie se face prin cererea scrisă a elevului major sau a părinţilor/reprezentantului legal, pentru elevul minor.

Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie.

În mod similar, se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevului care nu frecventează orele de religie i se va asigura prezenţa în unitatea de învăţământ pe durata derulării cursurilor”, prevede un alt amendament adoptat de comisie.

Potrivit unui alt amendament, disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat, conform prevederilor prezentei legi, şi avizat de cultele religioase recunoscute oficial de stat, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei. În conformitate cu metodologia, Ministerul Educaţiei încheie protocoale de colaborare cu cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Exmatricularea

Elevii din învăţământul obligatoriu vor putea fi exmatriculaţi în situaţii grave.

Potrivit amendamentului PSD, PNL şi minorităţi aprobat în comisie, „exmatricularea beneficiarilor primari pe perioada învăţământului obligatoriu poate fi realizată numai în situaţii grave, în urma încălcării normelor de disciplină în spaţiul şcolar, în vederea protejării dreptului la educaţie al celorlalţi beneficiari primari”.

„Exmatricularea poate fi dispusă numai după parcurgerea unei proceduri disciplinare care garantează dreptul la apărare şi contestaţie”, mai prevede textul aprobat.

„Acest amendament permite exmatriculare pentru cazurile extrem de grave, sigur, cu o procedură care să asigure dreptul la contestaţie, dreptul la apărare etc. şi sigur că această exmatriculare nu înseamnă că nu se poate reînmatricula elevul la altă unitate de învăţământ şi, sigur că da, după ce există un program în care să existe consiliere, să existe ajutorul necesar pentru îndreptarea comportamentului.

Considerăm însă că, având în vedere situaţiile din ultimele luni de violenţă în şcoală, trebuie să avem prevederi. Ne-am uitat şi la ceea ce se întâmplă în alte state ale Uniunii Europene care, chiar dacă învăţământul este obligatoriu şi garantat, au această posibilitate de exmatriculare din unitatea de învăţământ pentru cazurile cele mai grave”, a declarat ministrul Educației, la Parlament.

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor

Amendament al PNL, PSD şi Ministerului Educaţiei, însuşit de celelalte grupuri parlamentare și adoptat de comisie. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptei, sunt:

 • observaţie individuală
 • mustrare scrisă
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp
 • preavizul de exmatriculare
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Aceste sancţiuni pot fi însoţite şi de scăderea notei la purtare.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor/tutorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

Violența fizică și exmatricularea

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare, prevede amendamentul.

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ, nu se pot aplica în învăţământul primar.

Preavizul de exmatriculare şi exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ se pot aplica în învăţământul obligatoriu numai în situaţii foarte grave, când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului din şcoală, afectând dreptul la educaţie, respectiv la muncă.

Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an şcolar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

Analiza disciplinară poate fi iniţiată de personalul şcolar în urma unei încălcări a regulamentelor unităţii de învăţământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul şi părinţii/tutorii legali sunt informaţi cu privire la natura încălcării şi sunt convocaţi la o întâlnire formală.

Elevii au dreptul la apărare şi nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ, în cadrul activităţilor extraşcolare sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online.

Procedura de aplicare a sancţiunilor

Elevii care au fost sancţionaţi beneficiază de consiliere, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale.

Procedura de aplicare a sancţiunilor prevede în mod obligatoriu:

 • informarea elevilor şi a părinţilor/tutorilor legali
 • intervievarea elevilor, în prezenţa părinţilor/ tutorilor legali
 • după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 şi a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta
 • oferirea posibilităţii de contestare a sancţiunii.
 • În procesul de sesizare şi analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinţii/ tutorii legali se realizează în absenţa elevilor, într-un spaţiu dedicat, care asigură confidenţialitatea, în prezenţa consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar, dacă este necesar.

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.

Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Fără telefoane mobile la ore. Drepturi și obligații ale elevilor

Deţinerea de arme, consumul de droguri, de băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc în perimetrul unităţii de învăţământ, inclusiv folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs sunt interzise în şcoală.

Potrivit amendamentului PNL, PSD şi al Ministerului Educaţiei, elevii din învăţământul preuniversitar sunt obligaţi:

 • să frecventeze toate cursurile
 • să se pregătească la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competenţelor şi însuşirii cunoştinţelor prevăzute de programele şcolare
 • să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar
 • să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată
 • să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară, elevi şi personalul unităţii de învăţământ
 • să sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ şi, după caz, autorităţile competente cu privire la orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia sau cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a personalului şcolii.

Elevii trebuie să păstreze curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar, să cunoască şi să respecte, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.

De asemenea, elevii au obligaţia de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate.

Ce le este interzis elevilor la școală

Elevilor le este interzis:

 • să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie
 • să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ
 • să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane
 • să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice
 • să participe la jocuri de noroc în perimetrul unităţii de învăţământ.

De asemenea, elevii nu au voie să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

Elevii din învăţământul preuniversitar nu au voie:

 • să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online
 • să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ
 • să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă
 • să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ
 • să invite sau să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor
 • să promoveze idei, concepţii, doctrine, un limbaj, simboluri şi materiale (…) în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2022 cu modificările ulterioare.

Potrivit amendamentului, utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicaţii electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial inclusiv în timpul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în afara unităţilor de învăţământ, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, sau în spaţiile autorizate explicit de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

În învăţământul liceal, regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menţionate în întregul sau parţial din incinta unităţii de învăţământ, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia. Aceste prevederi nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.

Drepturile, îndatoririle şi interdicţiile aplicate elevilor sunt completate şi detaliate în Statutul Elevului, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, în urma consultării Consiliului Naţional al Elevilor şi a celorlalţi parteneri de dialog ai Ministerului Educaţiei.

Prin excepţie de la aceste prevederi, drepturile, îndatoririle, recompensele şi sancţiunile aplicabile elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt prevăzute în statutul elevului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate, care se aprobă prin ordin al conducătorului ministerelor de resort, cu avizul Ministerului Educaţiei.

De asemenea, prin excepţie de la aceste prevederi, drepturile, îndatoririle, recompensele şi sancţiunile aplicabile elevilor din unităţile de învăţământ postliceal militar sunt prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora care se aprobă prin ordin al ministrului de resort.

Manuale școlare alternative

În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau particulare şi confesionale autorizate provizoriu şi acreditate se pot utiliza manuale şcolare alternative şi alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul

Educaţiei. Utilizarea acestora se realizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, conform unui alt amendament adoptat miercuri.

Ce mai este interzis în școli

Deputaţii au mai decis că în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online de unităţile de învăţământ preuniversitar sunt interzise discriminările pe criteriile menţinute în OUG 137/2000, cu excepţia măsurilor afirmative dispuse de lege.

Sunt interzise manifestările şi propaganda de natură politică şi ideologică, precum şi prozelitismul religios.

Disciplina școlară modulară

Printre amendamentele adoptate miercuri se mai află unul aparţinând USR, conform căruia disciplina şcolară modulară reprezintă disciplina şcolară al cărei studiu se poate desfăşura pe o perioadă de timp mai mică de un an şcolar.

Programele ”A doua șansă”

Un alt amendament al PNL, adoptat de comisie, prevede că programele educaţionale de tip „A doua şansă” sunt programe care au ca scop sprijinirea minorilor şi, respectiv, a adulţilor care:

 • nu au fost înscrişi în învăţământul preuniversitar sau
 • au părăsit prematur sistemul de educaţie, fără a finaliza învăţământul primar şi/sau gimnazial şi/sau liceal
 • au depăşit vârsta de şcolarizare corespunzătoare acestor niveluri, astfel încât aceştia să îşi poată completa şi finaliza învăţământul obligatoriu, precum şi să poată obţine o calificare profesională, având inclusiv posibilitatea reintegrării în învăţământul de masă, în condiţiile prezentei legi.

Reorganizarea creșelor

Deputaţii au mai decis ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, creşele de stat cu personalitate juridică se reorganizează şi se arondează unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, care au nivel preşcolar cu program prelungit sau unităţilor de învăţământ care au în structură învăţământ preşcolar.

Prin excepţie, creşele cu minimum 120 de antepreşcolari se pot reorganiza ca unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prevede amendamentul iniţiat de UDMR, adoptat cu 3 abţineri de comisie.

Învățământul tehnologic, exclusiv în sistem dual

Potrivit unui alt amendament al PSD, învăţământul preuniversitar tehnologic se desfăşoară exclusiv în sistem dual pentru toate liceele tehnologice începând cu anul şcolar 2029-2030.

Implicarea Ministerului Sportului

Un amendament adoptat de Comisia de învăţământ introduce rolul Ministerului Sportului în înfiinţarea şi reprofilarea cluburilor copiilor „în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sau ramuri sportive şi se realizează pe baza acordului ARACIP şi cu respectarea înregistrării în Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Sportului.

Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului Educaţiei”.

Respectarea diversității

Comisia de învăţământ a mai decis miercuri că personalul didactic din învăţământul preuniversitar are ca obligaţie respectarea diversităţii pentru a genera elevilor atitudini incluzive şi tolerante, potrivit unui amendament al PNL.

Decontarea transportului pentru profesorii navetiști

Un alt amendament aparţinând comisiei prevede că personalului didactic şi administrativ din învăţământul preuniversitar care nu dispune de locuinţă în unitatea administrativ-teritorială unde are postul i se decontează cheltuielile de transport de către angajator, din bugetul Ministerul Educaţiei, conform unei metodologii aprobate prin ordin de ministru.

Școlarizarea din penitenciare, centre educative și de detenție

Comisia a mai decis că şcolarizarea adulţilor, a minorilor şi a tinerilor din penitenciare, centre educative şi centre de detenţie se realizează cu respectarea curriculumului naţional, în unităţi de învăţământ de masă special sau în clase de învăţământ special afiliate unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ special care funcţionează în locurile de detenţie.

Scutiri de taxe la admiterea la facultăți

Copiii personalului din învăţământ aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

De aceste prevederi beneficiază şi copiii personalului pensionat din sistemul învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ, a mai decis comisia.

sursă: Agerpres

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax