Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE 2015 la Universitatea din Alba Iulia: Înscrierile încep LUNI, 13 iulie. Locuri disponibile, specializări, taxe şi acte necesare

Publicat

uab sediuÎnscrierile la facultăţile Universităţii din Alba Iulia încep de luni, 13 iulie. Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 1.943 de locuri aprobate de minister pentru studiile de licenţă şi 889 pentru master. UAB va avea din acest an cinci facultăţi în loc de patru, specializările de la „Ştiinţe” fiind reorganizate în două Facultăţi – cea de Ştiinţe Economice, respectiv Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

Sunt mai multe locuri faţă de anul trecut, iar taxele sunt mai scumpe pentru unele specializări, în limba engleză, ajungând până la 3.600 de lei. La acestea se adaugă taxa de înscriere de 150 de lei, prin achitarea căreia candidaţii se pot înscrie la mai multe specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Comparativ cu situaţia de anul trecut, pentru perioada 2015-2016, UAB are disponibile 658 de locuri pentru licenţă, subvenţionate de stat (600 anul trecut), 961 locuri cu taxă şi 275 pentru ID, respectiv 15 locuri pentru locuri pentru candidaţi din Republica Moldova (faţă de 10, anul trecut) cu bursă şi 34 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni (60, anul trecut).

Tot la capitolul “noutăţi”, începând cu sesiunea de admitere iulie-august 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia scoate la concurs locuri pentru două noi programe de licenţă autorizate:

– Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ de zi, 50 de locuri, din care 15 locuri cu bursa alocată de către Universitate) – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

– Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – învăţământ la distanţă (ID), 50 de locuri – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

De asemenea, pentru masterat, este disponibil programul Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric (domeniul Istorie, 15 locuri cu taxă) în cadrul Facultății de Istorie și Filologie.

La categoria “taxe”, pentru locurile nesubvenţionate, cel mai mult vor avea de plătit studenţii care intră la Informatică (în limba engleză – 3.600 de lei pe an), Administrarea afacerilor (în limba engleză – 3.300 de lei pe an), Arheologie (în limba engleză – 3000 de lei pe an) şi Muzică religioasă (3000 lei pe an). În rest, taxele variază între 2000 de lei şi 2400 de lei pe an.

Programul admiterii cuprinde înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor  şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă.

Admiterea se organizează în perioada 13 iulie – 21 august 2015, conform următorului CALENDAR:

13 iulie – 23 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 19 iulie);

24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

25 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

27 iulie – 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

3 – 7 august, 10 – 14 august şi 17 – 21 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015. Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);

18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;

19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere
Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
– cartea de identitate în copie xerox;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.
– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii tip buletin de identitate.
– dosar tip plic.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.
Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2015.

Numărul de locuri aprobate pentru admiterea la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2015-2016.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 95 locuri finanţate din bugetul de stat, 165 locuri cu taxă, 2 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România, 10 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Istorie: 20 locuri finanţate din bugetul de stat, 21 locuri cu taxă, 1 loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România, 2 locuri pentru români de pretutindeni; taxa: 2000 lei pe an

Arheologie: 10 locuri finanţate din bugetul de stat, 7 locuri cu taxă; taxa este de 2000 lei pe an

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză: 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 27 locuri cu taxă; (2000 lei pe an)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 26 locuri finanţate din bugetul de stat; 49 locuri cu taxă; taxa este de 2000 lei pe an

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză: 9 locuri finanţate din bugetul de stat; 16 locuri cu taxă

– pentru aceste trei specializări, sunt disponibile şi 5 locuri pentru români de pretutindeni

Traducere şi interpretare: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă, 1 loc (fără bursă) pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România, 3 locuri pentru români de pretutindeni; taxa este de 2000 lei pe an

Arheologie (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 20 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 155 locuri finanțate din bugetul de stat; 205 locuri cu taxă; 175 locuri ID; 5 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 8 locuri pentru candidați de pretutindeni

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 50 locuri ID; un loc (fără bursă) pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România – taxă 2200 lei pe an, respectiv 1900 lei pe an pentru ID

Administrarea afacerilor: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 75 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România (cu bursă); – taxă 2200 lei pe an, respectiv 1900 lei pe an pentru ID

– pentru cele două secţii, sunt propuse 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (3.300 lei pe an)

Finanţe şi Bănci: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni; taxă 2.200 lei pe an

Contabilitate şi informatică de gestiune: 40 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 50 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni;– taxe de 2.200 lei pe an pentru locuri cu taxă şi 1.900 lei pe an pentru ID

Marketing: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 20 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 148 locuri finanțate din bugetul de stat; 170 locuri cu taxă; 3 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 4 locuri pentru candidați de pretutindeni

Informatică (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (3.600 de lei)

Informatică: 44 locuri finanţate din bugetul de stat; 79 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; un loc pentru candidaţi de pretutindeni

Măsurători terestre şi cadastru: 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România

Electronică aplicată: 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 14 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc fără bursă pentru candidați de pretutindeni; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România

Ingineria mediului : 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 27 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 185 locuri finanțate din bugetul de stat; 326 locuri cu taxă; 100 locuri ID; 4 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 10 locuri pentru candidați de pretutindeni

Drept: 45 locuri finanțate din bugetul de stat; 100 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 2 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidați de pretutindeni

Sociologie: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 26 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni

Asistenţă socială: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 38 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 50 locuri ID (taxă 1.900 lei pe an); un loc fără bursă pentru candidaţi din Republica Moldova cu Bacalaureat în România; un loc pentru candidați de pretutindeni

Administraţie publică: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); două locuri pentru candidați de pretutindeni

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar: 30 locuri finanțate din bugetul de stat; 44 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 50 locuri ID; un loc pentru candidați de pretutindeni

Educaţie fizică şi sportivă: 30 locuri finanțate din bugetul de stat; 18 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; un loc pentru candidaţi de pretutindeni

Terapie ocupaţională: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Kinetoterapie şi motricitate specială: 50 locuri cu taxă (2400 lei pe an); 15 locuri din acestea sunt cu bursă alocată de Universitate

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 75 locuri finanțate din bugetul de stat; 95 locuri cu taxă; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidați de pretutindeni

Teologie ortodoxă pastorală: 40 locuri finanţate din bugetul de stat; 60 locuri cu taxă (2.000 lei); un loc fără bursă pentru candidați din Republica Moldova cu bacalaureat în România;

Teologie ortodoxă asistenţă socială: 15 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

– cele două secţii au 2 locuri pentru candidați de pretutindeni.

Muzică religioasă: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 10 locuri cu taxă (3.000 lei).

 

Numărul de locuri aprobate pentru studii universitare de MASTER în anul universitar 2015-2016:

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia are aprobate pentru anul universitar următor un număr total de 889, din care 220 locuri finanţate din bugetul de stat pentru candidaţi români, 18 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni şi 651 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 47 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 4 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 79 locuri cu taxă (2.000 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Studii muzeale şi turism cultural: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 10 locuri cu taxă

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 10 locuri cu taxă

Cercetarea arheologică interdisciplinară: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 10 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric – 15 locuri cu taxă

Literatura şi cultura românească în context european: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 22 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 12 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 58 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 5 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 274 locuri cu taxă (taxă 2.300 lei pe an; durata studiilor – 4 semestre)

Auditul şi controlul agenţilor economici: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 39 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 39 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 20 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 2 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 76 locuri cu taxă (taxă 2.400 lei pe an; durata studiilor – 4 semestre)

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 29 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 2 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 60 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Teologie comparată: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 20 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 20 locuri cu taxă

Consiliere pastorală:  9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 20 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 66 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 5 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 162 locuri cu taxă (2.300 lei pe an)

Instituţii de drept privat: 2 semestre; 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Management educaţional: 4 semestre; 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 36 locuri cu taxă

Opera socială în instituţiile ecleziale: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 13 locuri cu taxă

Ştiinţe penale şi criminalistică: 2 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 4 semestre – 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 16 locuri cu taxă.

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax