Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE 2017 la UAB. Ce trebuie să ştii dacă vrei să intri la facultate. Calendarul sesiunii, locuri, specializări şi înscrieri

Publicat

universitate uab 2 Înscrierile pentru admiterea la facultăţile Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau la programele de master, în anul universitar 2017-2018, încep în 17 iulie. UAB a pus deja la dispoziţia candidaţilor informaţii despre organizarea sesiunii de vară.

Sunt aceleaşi specializări ca anul trecut, însă UAB asigură o serie de facilităţi pentru tinerii care au dovedit performanţă. Au acces la burse de 200 de lei şi admitere fără a trece procesul de selecţie, în anumite condiţii.

Programul admiterii la studii universitare de licenţă cuprinde înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă.

Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie – 25 august 2017, conform următorului calendar:

CALENDAR ADMITERE UAB în anul universitar 2017 – 2018

17 – 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie)

28 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii

31 iulie – 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă

7 – 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Documente pentru înscriere:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a cererii de înscriere (disponibilă pe site-ul instituţiei, AICI, unde poate fi consultată anterior înscrierii).

Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original – de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii. În Cererea de înscriere, candidaţii vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

–  plata taxei de înscriere la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate special este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

– pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2017 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2017-2018, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament art. 4(1), vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 de lei. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă – zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

– candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 25 de ani; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original

– candidaţii proveniţi din centrele de plasament; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament

– candidaţii cu handicap; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ; copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ; scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi; definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii

– copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere

Condiţii pentru înscriere:

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. La admitere pot participa şi cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile amintite pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanţat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singură specializare/ program de studiu, pe durata legală a studiilor. O altă specializare/ program de studiu poate fi urmată doar în regim cu taxă.

În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original/adeverinţa de bacalaureat, în condiţiile şi la termenele prevăzute de prezentul Regulament la art. 18. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2016-2017. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/ adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţi în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din staţe terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii – premiile I, II; III sau menţiune – la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2017, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 lei/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, studiu sau performanţă) conform legii. Candidaţii vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original, în vederea accesului la bursa specială.

Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/ absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.

Număr de locuri şi taxe

UAB a publicat şi numărul de locuri disponibile, pe facultăţi şi specializări, la studii de licenţă.

 

Numărul de locuri pşi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 – 2018 (date actualizate)

Locuri TOTAL UNIVERSITATE: 1.830 locuri (din care 650 locuri finanţate din bugetul de stat) şi 275 ID (comparativ, anul trecut, în sesiunea din vară, au fost 1928 locuri şi 275 ID)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE (66 locuri a buget, 150 cu taxă)

Istorie: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză): 30 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE (158 locuri la buget, 235 cu taxă şi 225 locuri ID)

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 43 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID (taxă 1.900 lei)

Administrarea afacerilor: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 44 locuri cu taxă (2.200 lei)+ 75 ID (taxă 2.200 lei / ID 1.900 lei)

Finanţe şi Bănci: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 43 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 39 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 56 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID taxă 1.900 lei)

Marketing: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 19 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 3 locuri finanţate de la bugetul de stat, 30 locuri cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI (137 locuri la buget, 150 cu taxă)

Informatică: 50 locuri finanţate de la bugetul de stat, 50 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru: 27 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 29 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 10 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică (în limba engleză): 30 locuri cu taxă (3.600 lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE (222 locuri la buget, 293 cu taxă şi 50 ID)

Drept: 39 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 107 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie: 24 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 22 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială: 19 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 37 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administraţie publică: 23 locuri finanţate de la bugetul de stat, 25 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 13 locuri cu taxă (2.400 lei) + 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă: 30 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 locuri cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Terapie ocupaţională: 17 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (67 locuri la buget, 67 locuri cu taxă)

Teologie ortodoxă pastorală: 42 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 62 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 5 cu taxă (2.500 lei)

Locuri propuse pentru studii universitare de MASTER (220 locuri finanţate din bugetul de stat şi 1015 locuri cu taxă)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 34 locuri la buget, 200 locuri cu taxă (2.000 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 8 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 50 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 8 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Literatură şi cultură românească în context european: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 54 locuri buget; 255 locuri cu taxă 2.300 lei, 4 semestre

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 9 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 39 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 9 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 9 locuri la buget, 36 locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 9 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 39 locuri buget, 133 locuri cu taxă 2.400 lei, 4 semestre

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 10 locuri la buget, 39 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 12 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 34 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 8 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri la buget, 19 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 70 locuri la buget, 327 locuri cu taxă 2.300 lei pe an

Instituţii de drept privat: 13 locuri la buget, 59 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 8 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

Management educaţional: 9 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Ştiinţe penale şi criminalistică: 13 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 58 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 9 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 9 locuri la buget, 38 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 23 locuri buget, 100 locuri cu taxă 2.200 lei pe an, 4 semestre,

Teologie comparată: 12 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 11 locuri la buget, 1 pentru romi, 50 locuri cu taxă.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax