Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE 2017 la UAB. Ce trebuie să ştii dacă vrei să intri la facultate. Calendarul sesiunii, locuri, specializări şi înscrieri


Publicat

universitate uab 2Înscrierile pentru admiterea la facultăţile Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau la programele de master, în anul universitar 2017-2018, încep în 17 iulie. UAB a pus deja la dispoziţia candidaţilor informaţii despre organizarea sesiunii de vară.

Sunt aceleaşi specializări ca anul trecut, însă UAB asigură o serie de facilităţi pentru tinerii care au dovedit performanţă. Au acces la burse de 200 de lei şi admitere fără a trece procesul de selecţie, în anumite condiţii.

Programul admiterii la studii universitare de licenţă cuprinde înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă.

Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie – 25 august 2017, conform următorului calendar:

CALENDAR ADMITERE UAB în anul universitar 2017 – 2018

17 – 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie)

28 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)

29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii

31 iulie – 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă

7 – 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Documente pentru înscriere:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a cererii de înscriere (disponibilă pe site-ul instituţiei, AICI, unde poate fi consultată anterior înscrierii).

Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original – de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii. În Cererea de înscriere, candidaţii vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

–  plata taxei de înscriere la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate special este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

– pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2017 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2017-2018, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament art. 4(1), vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 de lei. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă – zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

– candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 25 de ani; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original

– candidaţii proveniţi din centrele de plasament; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament

– candidaţii cu handicap; scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ; copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ; scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi; definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii

– copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere

Condiţii pentru înscriere:

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. La admitere pot participa şi cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile amintite pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanţat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singură specializare/ program de studiu, pe durata legală a studiilor. O altă specializare/ program de studiu poate fi urmată doar în regim cu taxă.

În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original/adeverinţa de bacalaureat, în condiţiile şi la termenele prevăzute de prezentul Regulament la art. 18. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2016-2017. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/ adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţi în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din staţe terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii – premiile I, II; III sau menţiune – la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2017, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 lei/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, studiu sau performanţă) conform legii. Candidaţii vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original, în vederea accesului la bursa specială.

Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/ absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.

Număr de locuri şi taxe

UAB a publicat şi numărul de locuri disponibile, pe facultăţi şi specializări, la studii de licenţă.

 

Numărul de locuri pşi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 – 2018 (date actualizate)

Locuri TOTAL UNIVERSITATE: 1.830 locuri (din care 650 locuri finanţate din bugetul de stat) şi 275 ID (comparativ, anul trecut, în sesiunea din vară, au fost 1928 locuri şi 275 ID)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE (66 locuri a buget, 150 cu taxă)

Istorie: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză): 30 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE (158 locuri la buget, 235 cu taxă şi 225 locuri ID)

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 43 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID (taxă 1.900 lei)

Administrarea afacerilor: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 44 locuri cu taxă (2.200 lei)+ 75 ID (taxă 2.200 lei / ID 1.900 lei)

Finanţe şi Bănci: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 43 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 39 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 56 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID taxă 1.900 lei)

Marketing: 29 locuri finanţate de la bugetul de stat, 19 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 3 locuri finanţate de la bugetul de stat, 30 locuri cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI (137 locuri la buget, 150 cu taxă)

Informatică: 50 locuri finanţate de la bugetul de stat, 50 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru: 27 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 29 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 10 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică (în limba engleză): 30 locuri cu taxă (3.600 lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE (222 locuri la buget, 293 cu taxă şi 50 ID)

Drept: 39 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 107 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie: 24 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 22 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială: 19 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 37 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administraţie publică: 23 locuri finanţate de la bugetul de stat, 25 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 13 locuri cu taxă (2.400 lei) + 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă: 30 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 locuri cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Terapie ocupaţională: 17 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (67 locuri la buget, 67 locuri cu taxă)

Teologie ortodoxă pastorală: 42 locuri finanţate de la bugetul de stat, 1 pentru romi, 62 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 5 cu taxă (2.500 lei)

Locuri propuse pentru studii universitare de MASTER (220 locuri finanţate din bugetul de stat şi 1015 locuri cu taxă)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 34 locuri la buget, 200 locuri cu taxă (2.000 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 8 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 50 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 8 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Literatură şi cultură românească în context european: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 54 locuri buget; 255 locuri cu taxă 2.300 lei, 4 semestre

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 9 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 39 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 9 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 9 locuri la buget, 36 locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 9 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 39 locuri buget, 133 locuri cu taxă 2.400 lei, 4 semestre

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 10 locuri la buget, 39 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 12 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 34 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 8 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri la buget, 19 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 70 locuri la buget, 327 locuri cu taxă 2.300 lei pe an

Instituţii de drept privat: 13 locuri la buget, 59 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 8 locuri la buget, 40 locuri cu taxă

Management educaţional: 9 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 9 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Ştiinţe penale şi criminalistică: 13 locuri la buget, 1 loc pentru romi, 58 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 9 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 9 locuri la buget, 38 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 23 locuri buget, 100 locuri cu taxă 2.200 lei pe an, 4 semestre,

Teologie comparată: 12 locuri la buget, 50 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 11 locuri la buget, 1 pentru romi, 50 locuri cu taxă.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Ordinul de ministru privind noile condiții de carantinare a fost abrogat. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat

Ministrul interimar al Sănătăţii, premierul Florin Cîţu, a dispus abrogarea Ordinului ministrului Sănătăţii 506/2021 privind stabilirea unor noi reguli pentru instituirea carantinei.

Ordinul ministrului interimar de la Sănătate a fost publicat în Monitorul Oficial, în seara zilei de 14 aprilie.

Vezi aici DOCUMENT: Criterii mai dure pentru carantinarea localităților: Nivelul de testare, rata de incidență și paturile ocupate la ATI

În Monitorul Oficial a fost publicat un ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Indicatorii după care era stabilită carantina

Potrivit acestuia, carantina zonală poate fi instituită pentru municipiile/zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori care întrunesc minimum 60 de puncte. Aceste puncte se acordă în funcţie de o serie de indicatori precum:

  • numărul de teste efectuate în ultimele 7 zile,
  • rata de pozitivitate în ultimele 14 zile,
  • rata de incidenţă cumulată în 14 zile,
  • trendul incidenţei cumulate pentru ultimele 14 zile,
  • numărul de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT,
  • grad de ocupare a paturilor ATI în judeţ,
  • grad de ocupare a paturilor destinate pacienţilor cu COVID-19 în judeţ.

Vicepremierul Dan Barna a declarat că ordinul ministrului Sănătăţii care stabileşte criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale este unul necesar, în condiţiile în care reglementarea anterioară conţinea „indicatori foarte vagi”.

Andreea Moldovan – Fostul secretar de sta de la Ministerul Sănătății:

„S-a acceptat această formă finală. Nu este mai dur, ci mai obiectiv, în sensul în care niște indicatori care pot fi cuantificabili. Carantina nu se decide pe un singur criteriu, ci ia în calcul mai multe date. Acest ordin se referă și la zone metropolitane… E foarte important să privim macro”, a declarat Moldovan.

Secretarul de stat spune că Bucureștiul este de carantinat luând în calcul și vechea grilă de analiză a indicației de carantină. „Aceste criterii au fost discutate în comitetul tehnico-științific, un comitet interministerial de analiză și decizie”, aa spus Moldovan, care a precizat că nu a vorbit cu premierul pe tema ordinului.

Primul ministru nu și-a dat acordul pe ordin

Ministerul Sănătății a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

Ordinul, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Documentul introduce un punctaj pe baza unei grile. Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori pot intra în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu, respectiv rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

Premierul Florin Cîțu nu și-a dat acordul pe ordin. „Nimeni nu știa ca urmează sa se publice acest ordin și că se publica în aceasta formă, respectiv nu a existat un acord în acest sens”, au precizat surse guvernamentale.

Citește și VIDEO: Criză politică în România. Dan Barna a anunțat că USR PLUS nu îl mai susține pe Florin Cîțu pentru funcția de premier

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bicicliștii vor putea merge cu maxim 30 de km la oră, iar pietonii care trec strada cu ochii în telefon vor fi amendați. Proiect

Publicat

Pietonii care stau cu ochii în telefonul mobil atunci când traversează strada vor putea fi amendați, potrivit unui proiect de lege publicat de Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, se interzice conducătorilor de biciclete să circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.

Proiectul mai prevede reguli pentru trotinete și precizează ce trebuie să cuprindă procesele verbale de amendă.

De asemenea, proiectul mai modifică o serie de reguli generale de circulație.

Potrivit proiectului, pietonilor li s-ar putea interzice orice activitate de natură să le distragă atenția la traversare

Folosirea telefonului mobil, fie că se vorbește sau se scriu mesaje (distragere mentală), se ascultă muzică (distragere auditivă) sau se accesează diverse aplicații de ghidare precum hărți (distragere vizuală), influențează capacitatea de atenție a pietonului în momentul angajării acestuia în traversarea drumului public.

Distragerea atenției poate constitui un factor concurent în producerea accidentului rutier chiar și atunci când traversarea drumului public de către pietoni urmează să se facă prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător.

Proiectul complet:

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006

Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Capitolul II Secțiunea 1, titlul paragrafului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,§ 2. Condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, trotinetele electrice, mopedele, vehiculele cu tracțiune animală și cele trase sau împinse cu mâna”

2. La articolul 14, formula introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 – În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:”

3. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roşie.”

4. La articolul 47 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete și trotinete electrice;”

5. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 55 – (1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă.

(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice.”

6. La articolul 76 litera c), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice;”

7. La articolul 81, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice.” ab24

8. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 99 – Se interzice conducătorilor de biciclete să circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.”

9. La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna.”

10. La articolul 118, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Se recomandă ca la depășirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice distanța laterală să fie de minimum 1,5 m.”

11. La articolul 120 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m;”

12. La articolul 135, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta și se intersectează cu un conducător de bicicletă sau trotinetă electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare;”

13. La articolul 141, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.” ab24

14. Articolul 147 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 147 – Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat:

1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare;

2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse;

3. să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii;

4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;

5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii, precum și la examinarea medicală de specialitate la trimiterea medicului în condițiile art.22 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. să aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere.

15. Articolul 148 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 148 – Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:

1. să conducă un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulație sau a cărei valabilitate a expirat;

2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 și A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;

4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părțile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări și în remorcă, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

5. să transporte în și pe autoturism obiecte a căror lungime sau lățime depășește, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;

6. să deschidă ușile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu ușile deschise;

7. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenția ori să folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic;

8. să intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației;

9. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât și din exterior;

10. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;

11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum și pe plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

12. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;

13. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;

14. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;

15. să circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;

16. să conducă un vehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staționare depășește pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

17. să circule cu vehiculul având plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;

18. să săvârșească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanți la trafic;

19. să circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

20. să arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanțe;

21. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 și A.”

16. La articolul 149, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 149 – (1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:

a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;

b) la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos și pe lunetă, în partea stângă jos;

c) la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus;

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;

e) la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

17. La Capitolul V Secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„§1. Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice”

18. Articolul 160 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 160 – (1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin.(1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete.”

19. Articolul 161 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 161  – (1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația „Accesul interzis bicicletelor”;

b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;

d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;

e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;

f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;

h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;

i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;

j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.14 și 15;

k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;

l) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;

n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;

o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul.

r) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat;

(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra lor actul de identitate.”

20. La articolul 167 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) să efectueze activități de natură a le distrage atenția atunci când se angajează în traversarea drumului public.”

21. La articolul 180, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 180 – (1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut la art.109 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnătura agentului constatator.”

22. La articolul 180, alineatul (3) se abrogă.

23. După articolul 188 se introduce un nou articol, articolul 1881, cu următorul cuprins:

„Art. 1881 – Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-au aplicat numai puncte-amendă se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliției rutiere pe raza căruia s-a săvârșit fapta/faptele, care are obligația să facă mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului – verbal.”

24. La articolul 190, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Permisul de conducere reținut în condițiile alin.(1), împreună cu un raport de reținere, al cărui model este prevăzut în anexa nr.1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.”

25. La articolul 190, alineatul (3) se abrogă.

26. La articolul 190, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situația în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliției rutiere prevăzut la alin.(2), care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.”

27. Articolul 194 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 194 – Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări.”

28. Articolul 197 se abrogă.

29. La articolul 198, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele și/sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reținute în condițiile alin.(1), împreună cu raportul de reținere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența vehiculelor. În situația în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere.”

30. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 205 – Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 5 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin.(2).”

31. Articolul 207 se abrogă.

32. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 208 – Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

33. Articolul 209 se abrogă.

34. Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 212 – (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a săvârșirii de către titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta autorității străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

(2) În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevăzute la alin.(1) se transmit autorității străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art.118 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevăzut la alin.(1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

(4) În situația în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin.(1) se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părți contractante la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta săvârșită este una dintre cele prevăzute la Anexa nr. 1 la această convenție, serviciul poliției rutiere trimite o copie a raportului de reținere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autorității străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce. În situația în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reținere a permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere.”

35. La articolul 219, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 219 – (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidență, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;

b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;

c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art.103 alin.(1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) în baza soluției de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiții decât cele prevăzute la art.103 alin.(1) lit.c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanței de judecată rămase definitive prin care s-a dispus încetarea procesului penal în baza art.16 alin.(1) lit.a) – d), f), h)-j) din Codul de procedură penală, precum și în baza hotărârii judecătorești rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de siguranță prevăzute la art.108 lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

36. Anexa nr. 1E se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – (1) În cuprinsul regulamentului, următoarele expresii și termeni se înlocuiesc după cum urmează:

a) termenul „tractorul rutier” se înlocuiește cu expresia „tractorul agricol sau forestier”, termenul „defecțiuni” sau „defecțiunilor” se înlocuiește cu termenul „deficiențe” sau „deficiențelor”, după caz, iar expresia „probe biologice” sau „probelor biologice” se înlocuiește cu expresia „mostre biologice” sau „mostrelor biologice”, după caz;

b) expresiile „a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora”, „a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora”, „a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora”, „a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare” „produse sau substanțe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora”, „substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare” sau „substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora” se înlocuiesc cu expresiile „a substanțelor psihoactive” ori „substanțe psihoactive”, după caz.

(2) În cuprinsul art.31, art.184 alin.(1), art.185 alin.(1), art.189 alin.(1) și (2), art.192 alin.(1), art.193 alin.(1), (3) și (4), art.195 și art.196 alin.(1) expresia „autovehicul sau tramvai” se înlocuiește cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” ;

(3) În cuprinsul art.2 punctul 6, art.180 alin.(7), art.185 alin.(2), art.193 alin.(2), art.211 și a Cap.VII, Secțiunea a 3-a, paragraful 2 expresia „autovehicule sau tramvaie” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”;

(4) În cuprinsul art.114 alin.(1),(3) și (6), art.116 alin.(2) și a Cap.V, Secțiunea a 3-a, paragraful 9 expresia „autovehicule și tramvaie” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie”;

(5) În cuprinsul art.114 alin.(2), art.145, art.155 alin.(1), art.156 alin.(1) și art.157 alin.(1),(4) și (5) termenul „autovehicul” se înlocuiește cu sintagma „autovehicul, tractor agricol sau forestier”;

(6) În cuprinsul art.93, art.97 alin.(3) și art.157 alin.(1) lit.a) și alin.(3) termenul „autovehicule” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere”;

(7) În cuprinsul art.141 alin.(2) și (3), art.156 alin.(1), art.157 alin.(1) lit.d), (2), (3) și (4) termenul „autovehiculului” se înlocuiește cu expresia „autovehiculului, tractorului agricol sau forestier”;

(8) În cuprinsul art.141 alin.(1), art.155 alin.(2) și art.157 alin.(1) lit.b), termenul „autovehiculul” se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier”;

(9) În cuprinsul art.141 alin.(1) și art.157 alin.(1) lit.a) termenul „autovehiculelor” se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere”;

(10) În cuprinsul art.114 alin.(5) lit.c) expresia „autovehiculul sau tramvaiul” se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul”;

(11) În cuprinsul art.116 alin.(3) expresia „autovehiculelor și tramvaielor” se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor”;

(12) În cuprinsul art.9 alin.(2) expresia „autovehiculele, tramvaiele sau remorcile” se înlocuiește cu expresia „autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile”;

(13) În cuprinsul Cap. II, Secțiunea 1, paragraful 1 și art.10 expresia „tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări” se înlocuiește cu expresia „tractoarele agricole sau forestiere”;

(14) În cuprinsul art.13 expresia „tractor folosit în exploatări agricole și forestiere și vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrări” se înlocuiește cu expresia „tractor agricol sau forestier”;

(15) În cuprinsul art.21 alin.(1) expresia „autovehiculul, tramvaiul sau remorca” se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori remorca”;

(16) În cuprinsul Cap. II, Secțiunea a 2-a, paragraful 2, expresia „autovehiculelor sau tramvaielor” se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor”;

(17) În cuprinsul art.26 alin.(1) expresia „autovehiculului sau tramvaiului” se înlocuiește cu expresia „autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului”;

(18) În cuprinsul art.114 alin.(4) expresia „autovehiculele sau remorcile” se înlocuiește cu expresia „autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile”;

(19) În cuprinsul art.157 alin.(5) termenul „automobil” se înlocuiește cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier”.

PRIM-MINISTRU Florin-Vasile CÎȚU

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ce sporuri vor mai primi bugetarii după modificarea legii salarizării. Explicațiile ministrului Muncii Raluca Turcan

Publicat

Ministerul Muncii a propus, într-un memorandum, schimbări majore în salarizarea bugetarilor, printre care și plafonarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază sau analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante.

 Într-o postare pe contul său de FB, Ministrul Muncii Raluca Turcan a dat câteva exemple de sporuri „relevante” pentru bugetari care ar putea rămâne în noua lege, respectiv: sporuri pentru activitatea în zone izolate, munca din zilele libere sau activitatea operativă (în cazul polițiștilor care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative).

Vezi și MODIFICĂRI majore la salarizarea bugetarilor: Plafonarea sporurilor, grilă pentru administrația locală, spor de performanță

Principalele modificări sunt plafonarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază, refacerea coeficienților de ierarhizare în funcție de care sunt calculate salariile, o grilă separată pentru angajații din administrația locală, dar și introducerea unui spor de performanță lunar, potrivit memorandumului publicat AICI: Memorandum Salarizare Unitara Bugetari

”(…)plecând de la memorandumul propus de Ministerul Muncii spre discuție în Guvern, trebuie spuse, din nou, câteva lucruri. Este un document de lucru la care fiecare minister vine cu propuneri de salarizare a spus ministrul Muncii.

Este, deci, o discuție care se poartă în Guvern, la nivel de principii, și care urmărește să clarifice haosul din salarizarea din sistemul bugetar și inegalitățile nejustificate dintre salariați pe care chiar PSD le-a creat.

(…) Un alt element în discuție este simplificarea modului de stabilire a drepturilor salariale: cât mai puține sporuri și stabilirea cât mai simplă a salariilor, cu elemente clare. De exemplu: eliminarea sporurilor de „până la”.

(..) la nivelul administrației publice locale, se identifică o serie de dezechilibre salariale între unitățile administrativ-teritoriale de nivel similar.

Așa apar diferențele fără nicio logică între angajați cu aceeași activitate și aceeași pregătire (..)”.

Turcan: Pentru aceeași funcție, aceeași pregătire, sunt acum salarii de bază diferite.

!Un consilier superior gradația 5 în administrația locală are salariul de bază 10 982 lei.

Aceeași funcție – consilier superior gradația 5, în administrația centrală, are salariul de bază 8 982 lei.

Diferența între acești doi oameni cu aceeași funcție, aceeași pregătire și care fac același lucru este de 2000 de lei în favoarea angajatului din administrația locală, fără nicio logică.

Același consilier grad profesional superior (S) angajat într-un județ câștigă 9 775 Ron, iar, în alt județ, exact aceeași funcție este plătită cu 5 492 Ron, cu peste 4 000 de lei mai puțin.

Banii aceștia în plus, pe care statul îi plătește diferit, repet – fără nicio logică – puteau merge la susținerea unui loc de muncă din mediul privat sau la investiții.

În schimb, statul produce discriminare între angajați, favorizând pe unul față de altul. Acesta este produsul salarizării neunitare făcute de PSD.(…)

Ministrul Muncii: NICIUN venit nu va scădea, prin aplicarea acestor principii

Vreau să se înțeleagă foarte clar un lucru, tocmai pentru a pune capăt oricăror intoxicări: NICIUN venit nu va scădea, prin aplicarea acestor principii. Dimpotrivă:

• Vor crește acele salarii care au fost mult lăsate în urmă prin inechitățile legislației adoptate în trecut;

• Salarizarea în sectorul public va deveni unitară, predictibilă și va fi în corelație cu eficiența instituțiilor.

• Plafonarea sporurilor nu înseamnă scăderea sporurilor mai mari de acum, ci reașezarea unei bune părți a sporurilor în salariile de bază.

Sunt sporuri inventate, pentru a crește venitul, nu pentru a recompensa o performanță sau a compensa un risc sau o dificultate care lipsesc în alte activități.

(..)

Există 80 000 de angajați cu salariul minim în sistemul bugetar și este mult mai corect să fie repoziționați în grila de salarizare salariile foarte mici, decât să fie inventate sporuri.

Nu trebuie inventate sporuri pentru a crește artificial venitul, ci trebuie un salariu de bază care să reflecte valoarea muncii” a încheiat Raluca Turcan

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 13 milioane de lei în aprilie, subvenții pentru partidele politice. Cât a încasat fiecare formațiune, din banii românilor

Publicat

bani

Autoritatea Electorală Permanentă informează care este valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna aprilie 2021.

În urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 (lei), valoarea subvențiilor este următoarea:

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – 5.273.081

2. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – 4.470.245

3. UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA – 1.419.652

4. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – 1.067.230

5. PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE – 990.162

6. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – 275.892

7. PARTIDUL PRO ROMÂNIA – 199.337

TOTAL – 13.695.601

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate