Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE 2023 la licee profesionale și duale: CALENDAR și condiții de înscriere. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a

Publicat

Admitere liceu 2023 – învățământ profesional de stat și dual. Înscrierile la liceele tehnologice și cele duale se vor derula în perioada 3-7 iulie. Până atunci, elevii de clasa a VIII-a vor afla oferta școlară, cu detalii despre profil și calificări, condițiile de admitere și de derulare a procesului de învățământ. 

În județul Alba, în anul școlar 2023-2024 vor fi 14 clase de învățământ dual. De asemenea, vor fi clase de învățământ profesional de stat la toate liceele de profil din județ.

Vezi și VIDEO: Alba, în primele trei județe din țară în domeniul învățământului dual. Câte clase vor fi în anul școlar 2023-2024

Admitere liceu 2023 – condiții generale pentru învățământ profesional și dual

Media de admitere este calculată în funcție de media la Evaluarea Națională. Însă, dacă numărul celor înscriși este mai mare decât cel din planul de școlarizare, unele unități pot organiza probe de preselecție și se poate ține cont și de mediile anilor de studiu V-VIII, la departajare.

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Modele de subiecte la Română și Matematică, pentru elevii de clasa a VIII-a, publicate de minister

Criterii departajare candidați cu medii egale

Se folosesc în ordine următoarele criterii:

 • nota la Evaluare Națională – proba de limba și literatura română
 • nota la Evaluare Națională – proba de matematică
 • nota la Evaluare Națională – proba de limbă maternă /proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale
 • media generală de absolvire a claselor V-VIII

Dacă la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate notele/mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Elevii olimpici: Potrivit metodologiei, elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023— 2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi. Și elevii ucraineni pot fi admiși pentru numărul maxim de elevi/clasă.

Informarea elevilor: Școlile pot organiza ședințele/ acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a, în format fizic sau prin mijloace electronice de comunicare, telefon, e-mail, videoconferință online.

Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

Cazuri speciale: În cazul admiterii candidaților aflați în cazuri speciale, nu se va depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă și se va respecta, în toate cazurile, ca media de admitere a să fie mai mare sau cel puțin egală cu media de admitere a ultimului admis.

Candidații gemeni se pot redistribui de către comisiile de admitere în clasa celui cu media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis, la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/ reprezentantului legal al elevului.

Acte pentru înscrieri: La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate, dacă este cazul, și certificatul de naștere se depun în copie, fiind certificate conform cu originalul, pe baza documentelor originale prezentate de candidat, de către membrul/membrii comisiei de admitere de la nivelul unității de învățământ.

Date personale: La comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată, respectiv coduri individuale.

Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Înscrieri după sesiunile de admitere: Dacă, după derularea celor trei etape de admitere, se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învățământ profesional și de învățământ dual, până la data începerii cursurilor anului școlar 2023—2024, inspectoratul școlar, prin comisia de admitere, repartizează acești candidați, din 21 august 2023 până la data începerii cursurilor anului școlar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

CALENDAR ADMITERE 2023 liceu – învățământ profesional de stat – detalii pentru candidați

Pregătirea admiterii

 • 24 februarie: transmiterea de către școli, la IȘJ, pentru avizare, a procedurii de preselecție și a celei de admitere învățământ profesional/dual
 • 1 martie: anunțarea metodologiei de organizare a probei de verificare limbă maternă
 • 1 martie – 12 mai: Săptămâna meseriilor la liceele profesionale/duale
 • 8 mai: afișarea ofertei de școlarizare/formare profesională pe profiluri, domenii și calificări profesionale; transmiterea broșurii de admitere la școli gimnaziale (până în 12 mai)
 • 15 mai – 9 iunie: ședință de instruire cu părinții și elevii
 • 11-12 mai: Târgul Ofertelor Educaționale 2023-2024
 • 10 iunie: anunțarea calendarului de admitere la învățământ seral/frecvență redusă pentru candidații care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
 • 4 iulie: depunerea declarațiilor de către părinți pentru candidații care optează să aleagă media la evaluare națională fără rezultatul la proba de limbă maternă
 • 5 iulie: anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților de clasa a VIII-a

3—7 iulie 2023: înscrieri

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.

 • Fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.
 • Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceasta. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual.

 • Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi — nerepartizați pe locurile special destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

7 iulie 2023: afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional.

 • La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
 • Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
 • În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere trebuie prevăzută posibilitatea redistribuirii la aceste calificări.

Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională.

 • Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

10—11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia. Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile.

 • Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.
 • În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.
 • Vor fi făcute publice informații detaliate privind organizarea probei (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.

10—12 iulie 2023:

Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție

 • În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.

 • Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

12 iulie 2023:

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional.

 • La unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
 • Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
 • Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională

13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Afișarea rezultatelor 

 • Se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
 • La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă o singură zi pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula pe parcursul perioadei 10—13 iulie 2023, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

14 iulie 2023:

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba.

Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional.

Transmiterea, la comisia de admitere, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

Validarea, de către comisia de admitere, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional.

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional.

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.

 • Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
 • Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

15—16 iulie 2023: ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși.

 • Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.

17—20 iulie 2023: depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional.

 • În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

20 iulie 2023: transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

21 iulie 2023: rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere.

 • Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.

21 iulie 2023: transmiterea de către comisia de admitere la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale.

Transmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București.

24 iulie 2023:

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale.

 • ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.
 • În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional

Transmiterea, de către comisia de admitere, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional

Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional

Etapa a doua de admitere: 25 iulie – 7 august

Etapa a treia de repartizări: 8-10 august

CALENDAR ADMITERE 2023 liceu învățământ dual nivel calificare 3 – detalii pentru candidați

24 februarie 2023:  Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual stabilesc, împreună cu operatorii economici, tipul probelor de admitere și organizarea unor eventuale probe eliminatorii.

 • Elaborarea procedurii de admitere de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.
 • Transmiterea spre avizare la ISJ/ISMB a procedurii de admitere, aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual

28 februarie 2023: Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a avizului pentru procedura de admitere.

 • Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual.
 • Se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere.
 • Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres dacă se vor organiza probe de admitere, doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. De asemenea, se va menționa dacă se organizează probe eliminatorii.

1 martie 2023:

 • Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • Transmiterea, de către Comisia națională de admitere, a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2023—2024 în învățământul profesional și în învățământul dual, precum și a fișei de înscriere pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă

8 mai 2023: Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial, precum și la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual

 • Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
 • Introducerea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiune distinctă, informații despre admiterea în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024.
 • Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial

8—12 mai 2023: Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor în versiune tipărită, cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024

 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii

19 mai 2023: Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită

 • Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual

1 martie—12 mai 2023:

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2022—2023, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul dual, cu evidențierea oportunităților oferite.

 • Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul dual.
 • Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual în anul școlar 2023—2024 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor”, cu sprijinul operatorilor economici parteneri, având ca principale scopuri:

 • promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului dual; informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și beneficiile acestei forme de pregătire
 • conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul dual
 • oferta de școlarizare pentru învățământul dual, condiții de admitere.
 • activitatea se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.)

15 mai—9 iunie 2023: ședințe/acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în învățământul dual, a aspectelor specific și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual

17—19 mai 2023: desfășurarea/ echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22 mai 2023: comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestațiilor (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

26 mai 2023: comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

29—30 mai 2023: ridicarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

16—26 mai 2023: Târgul ofertelor educaționale: unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.

 • Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).

15 iunie 2023: transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere a bazei de date cu mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

3—7 iulie 2023: înscrieri admitere etapa I

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual

 • La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

 • Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi — nerepartizați pe locurile special destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se vor afișa și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

 • Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).
 • Se vor face precizări și referitor la posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională

10—11 iulie 2023: Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora. Comunicarea rezultatelor.

 • Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.
 • În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
 • Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.
 • Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

10—12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la probele eliminatorii, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de la unitatea de învățământ care a organizat probele

 • În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.
 • În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.

10—12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii, la unitățile de învățământ la care nu s-au organizat probe eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

 • Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.

12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională

13 iulie 2023: Desfășurarea probelor de admitere. Afișarea rezultatelor

 • Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
 • Se vor face mențiuni referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).
 • La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă o singură zi pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula pe parcursul perioadei 10—13 iulie 2023, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezolvarea contestațiilor

 • Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate. Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat.
 • Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual

Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși în învățământul dual.

Afișarea, de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual, a listei candidaților admiși și a celor respinși

 • Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respective ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
 • Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii
 • Se va preciza, de asemenea, că, dacă nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților prin comisia de admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

15—16 iulie 2023: ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși

 • Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.

17—20 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul dual

 • În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

21 iulie 2023: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.

24 iulie 2023: Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale

 • ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual: 25 iulie – 7 august

Etapa a III-a de repartizări: 8-10 august

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax