Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE Academia de Poliție 2022: Regulile pentru candidați, modificate. Cum se calculează media, calendar și probe

Publicat

Academia de Poliție a publicat regulamentul pentru admitere 2022. Sunt modificări de reguli pentru candidați, în acest an.

În 2022, se vor da note la proba de evaluare a performanței fizice, iar acestea vor fi luate în calcul la media de admitere.

Media finală de admitere va fi calculată în pondere de 50% nota la proba sportivă și 50% nota la proba scrisă, potrivit Sindicatului Europol. Până acum, la proba sportivă, eliminatorie, modalitatea de evaluare era doar prin calificativ ”promovat” sau ”nepromovat”.

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Decizia a fost luată de Senatul Academiei, în 21 februarie. AICI, integral Regulamentul de admitere 2022 Academia de Poliție

”Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5”, se arată în Regulament.

Notarea la proba sportivă se face de la 5 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului,,nepromovat”, în situația depășirii timpului final. Candidații au de parcurs un traseu cu 12 obstacole, în cel mult trei minute și 20 de secunde. Pentru nota 10 însă, traseul trebuie parcurs în cel mult 2 minute și 5 secunde.

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2022 se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie:

 • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
 • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învățământ cu frecvență

Etapele concursului de admitere

 • Etapa I: Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice
 • Etapa a II-a: Proba de evaluare a cunoştinţelor
 • Etapa a III-a: Examinarea medicală

Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin în centrele zonale de selecție potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

CALENDAR ADMITERE Academia de Poliție 2022

 • 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare).
 • 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente
 • 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza
 • 12-17 august 2022: transmiterea de către Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” a formularelor și evidențelor necesare desfășurării probelor la centrele zonale de selecție
 • 19 august 2022: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice
 • 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice
 • 29 august 2022: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 30-31 august 2022: susţinerea probelor scrise
 • 1 septembrie 2022: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 1-2 septembrie 2022: depunerea contestaţiilor la probele scrise – on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 3-4 septembrie 2022: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală – candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale; transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale
 • 30 septembrie 2022: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”
 • 1 octombrie 2022: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării

Admitere Academia de Poliție 2022 – înscrieri și condiții de recrutare

Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/ compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare (IPJ, ISU, IJJ, IPF – n.r.)

Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar – Ministerul Justiţiei), recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

La înscrierea la examenul de admitere, candidații primesc cod unic de identificare, ce va fi folosit pe întreaga procedură de concurs.

La învățământ cu frecvență se pot înscrie:

 • absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa:

 •  agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I.

Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Se pot înscrie fără a fi obligatorie susținerea probelor scrise, pe locurile finanțate de stat, dacă sunt declarați ”apt”/”promovat” – au îndeplinit baremul minimal de promovare la proba sportivă și examinarea medicală:

 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu,
 • copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român

Admitere Academia de Poliție 2022 – dosarul de recrutare

Candidații se înscriu la unitățile de recrutare, iar acestea centralizează și transmit documentele către Academie.

Se trimit doar dosarele/ documentele scanate ale candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic, respectiv ”pentru efort fizic în vederea participării la concursul de admitere la o instituție de învățământ MAI” (medical).

Prin excepție, dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române sunt centralizate la nivel de Inspectorat General, și ulterior trimise la Academie.

Unităţile de recrutare introduc și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor în sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere, conform cererii de înscriere, astfel încât datele prelucrate în sistemul informatic să corespundă cu datele din cererile de înscriere ale candidaților și cu datele transmise în tabelele nominale.

Actele necesare pentru înscriere la admitere Academia de Poliție 2022 sunt următoarele:

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2022

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoţia absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2022:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv:

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020;
 • copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
 • o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 • documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz).

La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

În cazul candidaţilor înscriși pe locuri distincte (rromi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.) sau în situația absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri.

Unităţile de recrutare trimit la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 2 zile de la data primirii rezultatelor la testarea psihologică, în format electronic.

 • tabelul nominal cuprinzând candidații care au depus dosarul de recrutare în volum complet
 • copie în format scanat (pe email) a cererii de înscriere a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu (în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, în care se menționeză media generală de la bacalaureat)
 • copie în format scanat (pe email) a foii matricole a studiilor liceale
 • copii în format scanat (pe email) ale documentelor justificative pentru scutire de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul).

Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată

Admitere Academia de Poliție 2022 – taxa de concurs

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București

 • cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX

după depunerea documentelor de înscriere și exclusiv on-line (respectiv virament bancar, transfer online etc.).

Taxa se achită în perioada 18-27 iulie 2022 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 28 iulie 2022 (data operațiunii bancare).

Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații:

 • CNP candidat
 • Codul unic de identificare atribuit candidatului

Candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere. În situații excepționale, generate de eventuale riscuri ce privesc decontările interbancare, operațiunile de plată se pot corecta până cel târziu la data de 3 august 2022 – data operațiunii bancare.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare)
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială

Excepție, candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, care nu beneficiază de scutire de plată a taxelor

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba de evaluare a performanței fizice – Facultatea de Poliție

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea, în întregime, a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței.

Aprecierea finală a candidaţilor la această probă se face prin notare de la 5 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului,,nepromovat”, în situația depășirii timpului final.

Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice

Timp final Notă
sub 2’05“, inclusiv 10
peste 2’05“-2’08“, inclusiv 9,80
peste 2’08“-2’11“, inclusiv 9,60
peste 2’11“-2’14“, inclusiv 9,40
peste 2’14“-2’17“, inclusiv 9,20
peste 2’17“-2’20“, inclusiv 9,00
peste 2’20“-2’23“, inclusiv 8,80
peste 2’23“-2’26“, inclusiv 8,60
peste 2’26“-2’29“, inclusiv 8,40
peste 2’29“-2’32“, inclusiv 8,20
peste 2’32“-2’35“, inclusiv 8,00
peste 2’35“-2’38“, inclusiv 7,80
peste 2’38“-2’41“, inclusiv 7,60
peste 2’41“-2’44“, inclusiv 7,40
peste 2’44“-2’47“, inclusiv 7,20
peste 2’47“-2’50“, inclusiv 7,00
peste 2’50“-2’53“, inclusiv 6,80
peste 2’53“-2’56“, inclusiv 6,60
peste 2’56“-2’59“, inclusiv 6,40
peste 2’59“-3’02“, inclusiv 6,20
peste 3’02“-3’05“, inclusiv 6,00
peste 3’05“-3’08“, inclusiv 5,80
peste 3’08“-3’11“, inclusiv 5,60
peste 3’11“-3’14“, inclusiv 5,40
peste 3’14“-3’17“, inclusiv 5,20
peste 3’17“-3’20“, inclusiv 5,00
peste 3’20“ Nepromovat“

Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea candidatului cu 3 (trei) secunde/obstacol sau eliminarea din concurs și declararea acestuia„nepromovat”.

După finalizarea probei, penalizările acumulate sunt consemnate în borderoul de concurs și adunate la timpul realizat (cronometrat), rezultând astfel timpul final.

Este declarat „promovat” candidatul care finalizează proba și îndeplinește baremul minim (timpul final) de 3’20”. Rezultatele obținute de candidați și calificativele acordate (promovat/nepromovat) se consemnează în borderoul de concurs iar candidații semnează de luare la cunoștință.

Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieșirea de pe traseul marcat duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.

Pe timpul parcurgerii traseului practic-aplicativ, atunci când integritatea fizică a candidatului sau a evaluatorului de traseu sunt puse în pericol ori când candidatul doboară obstacolele, elementele componente ale acestora sau elementele de marcare ale traseului, evaluatorul de traseu intervine și oprește candidatul declarându-l pe acesta „Nepromovat”.

Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).

Indiferent de cauze/motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența acestuia.

Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, așteptării pentru executarea probei, pe timpul și după desfășurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuțiile greșite.

Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei, sub supravegherea unei persone desemnate.

Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.

Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezența a cel puțin doi martori din rândul candidaților.

Pe timpul desfășurării probei, nu sunt admise indicații metodice din partea organizatorilor.

Traseul practic-aplicativ conține un număr de 12 obstacole. În situația în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice se realizează de către Academie și este adusă la cunoștința candidaților în timp util prin postarea pe site-ul oficial al Academiei, www.academiadepolitie.ro, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul și echipamentul sportiv necesar.

Candidații pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice se vor prezenta în locurile stabilite, cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probei.

Pe tot parcursul desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice în locațiile sportive unde au loc verificările sunt prezente: un echipaj medical dedicat și o ambulanță cu șofer.

Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se consemnează în borderouri, iar candidații semnează de luare la cunoștință. În situația în care candidatul refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către personalul desemnat în acest sens.

Colectivul de informatică publică listele cu candidații nepromovați la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, în cel mult 24 de ore de la primirea borderourilor.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări, contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audio – video a concursului.

La nivelul fiecărui centru zonal de selecție se constituie câte o comisie pentru evaluarea performanței fizice, denumită în cuprinsul prezentului articol „comisia”, care, în funcție de numărul candidaților, poate fi compusă din subcomisii.

Comisia/subcomisia poate fi compusă din cadre didactice ale Departamentului de Educație Fizică și Pregătire Militară, specialiști în educație fizică din alte instituții și alte cadre din M.A.I.

Admitere Academia de Poliție 2022 – Traseul practic-aplicativ – proba sportivă – obstacole

Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1)

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexia la nivelul articulației genunchilor și balansarea brațelor spre înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol și tragerea brațelor spre înainte, zborul și aterizarea pe ambele picioare în spațiul delimitat, fără atingerea liniei de start, cronometrarea începând la desprinderea de pe sol a candidatului.

Candidatul este penalizat cu 3 secunde în următoarele situații:

 • calcă linia de START
 • calcă în spațiul delimitat de linia de 1.80 și 2.00 m, inclusiv linia de 2.00 m
 • lungimea săriturii este între 1.80 și 2.00 m

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză să execute săritura
 • ocolește obstacolul
 • se desprinde de pe sol prin pas sărit
 • pornește în alergare
 • depășește prin lateral spațiul delimitat
 • lungimea săriturii este sub 1.80 m.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de START, linia de 1.80 m, linia de 2.00 m, lățimea culoarului 1.20 m.

Deplasare 18 m spre înainte, ocolire jalon spre stânga, deplasare 8 m.

Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2)

Din deplasare, candidatul execută trecerea prin pas sărit peste o saltea de gimnastică.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare
 • calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”în următoarele situații:

 • refuză să execute săritura
 • calcă în interiorul suprafeței saltelei cu toată talpa
 • parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică cu lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru, grosime 3-5 centimetri, marcată la 1 centrimetru de margini cu bandă de culoare albă, cu lățimea de 2 centimetri, lățimea culoarului 1.20 m.

Deplasare 10 m, ocolire jalon spre dreapta, deplasare 3 m.

Două rostogoliri succesive spre înainte, peste cap, pe saltele (obstacolul nr. 3)

Candidatul execută două rostogoliri succesive spre înainte în spațiul delimitat.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care depășește, în lateral, o singură dată, spațiul saltelelor cu orice parte a corpului.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”în următoarele situații:

 • refuză executarea rostogolirilor
 • depășește în lateral spațiul saltelelor la ambele execuții/rostogoliri
 • nu efectuează rostogolirile peste cap
 • execută o singură rostogolire
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte, cu lungimea de 2 metri (total 4 m) și lățimea de 1 metru, lățimea culoarului 1.20 m.

Deplasare 8 metri.

Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică dispuse în formă de l cu transport de greutăți (obstacolul nr. 4)

Candidatul ridică două greutăți (gantere) depozitate în fața primei bănci de gimnastică înt-un spațiu de dimensiunea 0,60 m x 0,60 m, efectuează urcarea și se deplasează în echilibru pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăți.

La finalul obstacolului le depozitează într-un stativ cu înălțimea de la podea de 1.90 m, respectiv 1.60 m de la nivelul superior al băncii și coboară de pe bancă.

Obstacolul se parcurge începând cu latura lungă (prima bancă) și se continuă cu latura scurtă (a doua bancă) lipită și dispusă perpendicular față de prima, spre stânga.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • atinge solul
 • cade de pe bancă o singură dată și reia deplasarea cu ambele greutăți din locul comiterii greșelii;
 • scapă una dintre greutăți sau pe ambele, o singură dată și reia deplasarea cu ambele greutăți din locul comiterii greșelii.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză executarea deplasării
 • refuză transportul simultan al greutăților pe tot parcursul obstacolului
 • refuză sau nu reușește depozitarea ambelor greutăți simultan pe stativ
 • aruncă una sau ambele greutăți
 • cade de pe bancă a doua oară
 • scapă una sau ambele greutăți a doua oară
 • căderea de pe aparat urmată de scăparea unei greutăți sau a ambelor
 • scăparea unei greutăți sau a ambelor urmată de căderea de pe aparat
 • răstoarnă banca pe timpul deplasării
 • dărâmă stativul
 • refuză reluarea abordării obstacolului
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului:

 • două gantere a câte 10 kilograme, depozitate într-un spațiu de dimensiunea 0,60 m x 0,60 m, pe direcția de deplasare
 • două bănci de gimnastică dispuse în formă de L, latura lungă (4 metri) perpendicular pe cea scurtă (2 metri), lățimea băncilor 0,25 m și înălțimea 0,30 m
 • stativul cu lungimea de 0,50 metri, lățimea în partea superioară de 0,50 metri, înălțimea de la sol la partea superioară de 1,90 m
 • lățimea culoarului 1,20 metri.

Deplasare 19,75 m, ocolire jalon spre dreapta.

Deplasare între șicane (obstacolul nr. 5)

Candidatul se deplasează pe o distanță de 10 metri, ocolește jalonul spre stânga și se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • se dezechilibrează și atinge solul cu orice parte a corpului
 • atinge jaloanele fără a afecta structura traseului
 • deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului
 • se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză să parcurgă distanța precizată
 • se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului
 • dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungimea (10 m) și lățimea obstacolului (1,20 m) sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță, jaloane tip con din polietilenă.

Ocolire jalon spre dreapta, deplasare 10 metri.

Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6)

Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără să atingă aparatului cu orice altă parte a corpului.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • nu efectuează bătaia pe ambele picioare
 • se sprijină pe capră cu o singura mână
 • atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepția mâinilor pentru sprijinul săriturii
 • atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză parcurgerea obstacolului
 • se oprește în fața obstacolului
 • dărâmă obstacolul
 • aterizează tot la locul de desprindere
 • încalecă sau/și se cațără pe obstacol
 • rămâne pe obstacol
 • reia elanul
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălțimea de 1,30 metri, două saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare, lățimea culoarului 2,30 m. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Deplasare 2 metri spre înainte, ocolire jalon spre stânga.

Trecere printr-un tub rigid cu diametrul de 0,70 m și lungimea de 6 metri închis la capete cu material textil opac (obstacolul nr. 7)

Candidatul traversează obstacolul.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care deplasează/mișcă din loc tunelul.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză parcurgerea obstacolului
 • se oprește în tunel
 • se deplasează pe lângă sau pe obstacol.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 m, lungime 6 m, acoperit și închis cu material textil opac la ambele capete, lățimea culoarului este de 1,60 metri.

Deplasare 4 metri.

Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8)

Candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare și continuă deplasarea.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză parcurgerea obstacolului;
 • dărâmă obstacolul;
 • reia elanul;
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: înălțime 1,60 metri, lungimea părții superioare 1,60 m, lățimea părții superioare 0,40 metri, o saltea de gimnastică la aterizare, lățimea culoarului minimum 1,60 metri și maximum 1,70m. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Deplasare 2 metri, ocolire jalon spre dreapta, deplasare 10 metri.

Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9)

Candidatul se întoarce și execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziționat cu picioarele la linia de start și capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 5 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de plecare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor
 • atinge jalonul fără a afecta structura traseului (jalonul iese în totalitate din spațiul marcat acestuia – întoarcerea manechinului se face după spațiul marcat al jalonului)
 • scapă manechinul

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză parcurgerea obstacolului
 • executarea prizei în alt mod decât cel descris și pe alte părți ale manechinului
 • refuză reluarea prizei corecte
 • depășește spațiul delimitat prin lateral (ieșirea cu manechinul din culoarul delimitat)
 • doboară jalonul
 • manechinul nu este trecut/așezat dincolo de linia de plecare
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs 2×5 metri, înălțimea manechinului 1,60 metri, lățimea umerilor manechinului 0,60 metri, greutatea manechinului 60 kg, un jalon tip con din polietilenă, lățimea culoarului minimum 1,60 metri maximum 1,80 metri.

Deplasare 10 metri, ocolire jalon spre stânga.

Aruncarea mingii de handbal de pe loc la țintă (obstacolul nr. 10)

Candidatul se oprește în fața pragului/ liniei dispus/dispuse transversal pe direcția de aruncare și aruncă la ținta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte.

Fiecare candidat are dreptul la două aruncări. A doua aruncare se execută obligatoriu doar în situația în care prima este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depășește pragul/linia de aruncare, candidatul se oprește la semnalul acustic (fluier) al evaluatorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă și la a doua aruncare repetă una dintre următoarele greșeli:

a. mingea nu atinge ținta

b. mingea atinge solul înainte de țintă

c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral

d. depășește pragul/linia de aruncare

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

a. refuză să arunce mingea/mingile

b. ocolește obstacolul (inclusiv depășirea pragului/liniei care delimitează sectorul de aruncare fără executarea primei aruncări)

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime 1,20 metri, lățimea 0,10 metri. Ținta este dispusă la o distanță de 10 metri de prag/linia de aruncare. Caracteristici tehnice ale țintei: lungime 1 metru, lățimea 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă). Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lățimea culoarului 2,00 metri.

Deplasare 10 metri.

Detentă pe verticală (obstacolul nr. 11)

Din deplasare, candidatul sare și lovește/atinge un obiect suspendat la 2,55 m față de sol, având dreptul la o singură încercare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpii piciorului, înainte sau după efectuarea săriturii.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză parcurgerea obstacolului
 • reia parcurgerea obstacolului
 • reia elanul
 • ocolește obstacolul
 • nu atinge obiectul suspendat

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțimea la care este suspendat obiectul (o minge de tenis de câmp) este de 2,55 metri, măsurată de la sol până la baza inferioară a obiectului, lățimea culoarului 2,00 metri.

Deplasare 10 metri.

Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane/conuri (obstacolul nr. 12)

Din deplasare, candidatul ridică un jalon și se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul după linia de demarcare și preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanța de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situații:

 • se dezechilibrează și cade
 • scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză să parcurgă distanța precizată
 • refuză să ridice jaloanele în poziție verticală, la căderea acestora
 • ocolește obstacolul
 • scapă jalonul în afara culoarului de alergare
 • nu așează jaloanele succesiv, prin suprapunere
 • trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită
 • efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziție verticală.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime 20 metri, lățimea culoarului 2,00 metri, 12 jaloane tip con din polietilenă, având două culori diferite în proporții egale (ex.: 6 de culoare roșie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea și lățimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.

Sosire

Cronometrul se oprește în momentul în care toate jaloanele sunt așezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepția ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire în mână.

După finalizarea probei, candidatului i se comunică de către responsabilul de traseu timpul realizat. Dacă este cazul, penalizările înregistrate îi sunt comunicate de către personalul desemnat în acest sens și, de asemenea, timpul final.

Dacă timpul final este peste baremul minim de 3:20, candidatul este declarat nepromovat și este invitat pentru efectuarea procedurilor de eliminare din concurs. Dacă timpul final este mai mic sau egal cu baremul minim de 3:20, candidatul este declarat promovat, semnează în borderou de luare la cunoștință a rezultatului și apoi sub comanda personalului desemnat părăsește sala de sport.

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba de evaluare a performanței fizice – Facultatea de Pompieri

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea, în întregime, a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței.

Traseul practic-aplicativ conține un număr de 9 obstacole, având culoarele cu lățimea de 2 metri.

În situațiile expres precizate în conținutul prezentei anexe candidatul poate fi penalizat cu 3(trei) secunde/obstacol. După finalizarea probei, penalizările acumulate sunt consemnate în borderoul de concurs, adunate la timpul realizat (cronometrat), rezultând astfel timpul total. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat”.

Este declarat „promovat” candidatul care finalizează proba și îndeplinește baremul minim de 2’15”. Rezultatele obținute de candidați și calificativele acordate (promovat/nepromovat) se consemnează în borderoul de concurs iar candidații semnează de luare la cunoștință.

Tabelul de transformare a timpului final în notă

Timp final Notă
sub 1’50“, inclusiv 10
peste 1’50“-1’51“, inclusiv 9,80
peste 1’51“-1’52“, inclusiv 9,60
peste 1’52“-1’53“, inclusiv 9,40
peste 1’53“-1’54“, inclusiv 9,20
peste 1’54“-1’55“, inclusiv 9,00
peste 1’55“-1’56“, inclusiv 8,80
peste 1’56“-1’57“, inclusiv 8,60
peste 1’57“-1’58“, inclusiv 8,40
peste 1’58“-1’59“, inclusiv 8,20
peste 1’59“-2’00“, inclusiv 8,00
peste 2’00“-2’01“, inclusiv 7,80
peste 2’01“-2’02“, inclusiv 7,60
peste 2’02“-2’03“, inclusiv 7,40
peste 2’03“-2’04“, inclusiv 7,20
peste 2’04“-2’05“, inclusiv 7,00
peste 2’05“-2’06“, inclusiv 6,80
peste 2’06“-2’07“, inclusiv 6,60
peste 2’07“-2’08“, inclusiv 6,40
peste 2’08“-2’09“, inclusiv 6,20
peste 2’09“-2’10“, inclusiv 6,00
peste 2’10“-2’11“, inclusiv 5,80
peste 2’11“-2’12“, inclusiv 5,60
peste 2’12“-2’13“, inclusiv 5,40
peste 2’13“-2’14“, inclusiv 5,20
peste 2’14“-2’15“, inclusiv 5,00
peste 2’15“ Nepromova

Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.

Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).

Indiferent de cauze/motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări sau repetări.

Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, așteptării pentru executarea probei, pe timpul și după desfășurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuțiile greșite.

Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.

În situația în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs și declarat „nepromovat”.

Admitere Academia de Poliție – Facultatea de Pompieri – traseu practic – proba sportivă – obstacole

Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare

Tracțiuni la bară fixă (obstacolul nr. 1)

La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutător, asigurat de organizator, ia poziția „atârnat” la bară fixă pentru tracțiuni, cu priza la alegere, brațele întinse iar picioarele nu ating solul sau un alt punct de sprijin. Din poziția descrisă, evaluatorul dă comanda „START” iar cronometrarea începe la prima mișcare de ascensiune a candidatului, moment care coincide cu începutul probei.

Se execută obligatoriu 3 tracțiuni. O execuție este corectă atunci când din poziția descrisă candidatul prin tracțiunea în brațe depășește nivelul barei cu bărbia. Evaluatorul numără cu voce tare execuțiile corecte. În situația unei execuții incorecte, se precizează cu voce tare numărul de execuții corecte efectuate până în acel moment.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • pierde priza la bară, cu ambele mâini
 • atinge solul
 • nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracțiuni.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracțiuni poziționată la înălțimea de 2,7 metri față de sol, un element ajutător care să permită candidatului luarea poziției „atârnat”.

Deplasare 10 metri spre înainte.

Două rostogoliri succesive spre înainte, pe saltele (obstacolul nr. 2)

Candidatul execută două rostogoliri succesive înainte.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care depășește, în lateral, spațiul saltelelor, la una dintre rostogoliri.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză executarea rostogolirilor
 • depășește în lateral spațiul saltelelor a doua oară
 • execută o singură rostogolire
 • ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare saltea are lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru.

Deplasare 5 metri spre înainte.

Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică cu transport de greutăți (obstacolul nr. 3)

Candidatul ridică două greutăți (gantere) depozitate în fața a două bănci de gimnastică, efectuează urcarea și deplasarea în echilibru pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăți și după parcurgerea acestora coboară și depozitează greutățile în spațiile marcate pentru fiecare.

În situația în care, pe timpul execuției, după urcarea pe banca de gimnastică, candidatul atinge solul, cade de pe aparat, scapă una sau ambele greutăți, acesta este obligat să reia parcurgerea obstacolului de la început, prin urcarea pe banca de gimnastică cu transportul simultan al greutăților.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care amplasează una sau ambele greutăți, total sau parțial, în afara spațiului marcat.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • refuză executarea deplasării cu transportul simultan al greutăților pe tot parcursul obstacolului;
 • cade de pe obstacol a doua oară;
 • scapă una sau ambele greutăți a doua oară;
 • răstoarnă banca pe timpul deplasării;
 • ocolește obstacolul;
 • refuză reluarea abordării obstacolului.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate fiecare într-un spațiu marcat, cu dimensiunile de 0,50 metri x 0,50 metri, simetric pe direcția de deplasare, la distanța de un metru înaintea primei bănci dintr-un ansamblu de două bănci de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare bancă are lungimea de 3 metri, lățimea de 0,26 metri și înălțimea de 0,35 metri. Spațiile de depozitare finale au dimensiunea de 0,50 metri x 0,50 metri și sunt marcate simetric pe direcția de deplasare, la distanța de un metru.

Ocolire jalon prin stânga, deplasare un metru spre înainte.

Deplasare prin „aparatul de trecere prin spații înguste (tunel) (obstacolul nr. 4)

Candidatul se apleacă și se deplasează prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere. Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în situația în care nu execută trecerea prin obstacol.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, închis la intrare și ieșire cu material textil opac, cu înălțimea de 0,70 metri, lățime de 0,70 metri, lungime de 10 metri.

Deplasare 8 metri spre înainte.

Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 5)

Din alergare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu orice altă parte a corpului.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:

 • a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;
 • b. se sprijină pe obstacol cu o singura mână;
 • c. atinge aparatul cu orice altă parte a corpului, cu excepția mâinilor pentru sprijin;
 • d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • a. refuză parcurgerea obstacolului;
 • b. se oprește în fața obstacolului;
 • c. dărâmă obstacolul;
 • d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;
 • e. încalecă sau/și se cațără pe obstacol;
 • f. rămâne pe obstacol;
 • g. reia elanul;
 • h. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălțimea de 1,30 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime 3-5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Deplasare 2 metri spre înainte, ocolire jalon prin dreapta, deplsare 7 metri spre înainte.

Trecere prin săritură peste saltea (obstacolul nr. 6)

Din deplasare, candidatul execută trecerea prin săritură peste o saltea de gimnastică.

Candidatul este penalizat cu 3(trei) secunde în următoarele situații:

 • a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;
 • b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • e. refuză să execute săritura;
 • f. calcă în interiorul suprafeței saltelei cu toată talpa;
 • g. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;
 • h. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică cu lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru, grosime 3-5 centimetri, marcată la 1 centrimetru de marginile cu bandă de culoare albă, cu lățimea de 2 centimetri.

Deplasare 5 metri spre înainte.

Trecere peste calul de gimnastică fără mânere (obstacolul nr. 7)

Candidatul execută trecerea peste obstacolul așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează și continuă deplasarea.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • a. refuză parcurgerea obstacolului
 • b. dărâmă obstacolul;
 • c. trece pe sub obstacol;
 • d. reia elanul;
 • e. ocolește obstacolul.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastică cu înălțimea de 1,50 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime 3-5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

Deplasare 5 metri spre înainte, ocolire jalon prin stânga.

Transportul a trei stingătoare TIP P6 (obstacolul nr. 8)

Candidatul se deplasează 20 metri, ridică un stingator tip P6, aflat într-un spațiu marcat și se deplasează cu acesta înapoi pe distanța de 20 metri, ocolește jalonul prin stânga, se deplasează pe distanța de 20 metri și depune stingătorul P6 în poziție verticală în spațiul marcat corespunzător, urmând a reveni și a proceda la fel și cu celelalte două stingătoare P6.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • a. stingătorul P6 nu este așezat corespunzător, candidatul continuând traseul cu atingerea următorului stingător P6;
 • b. refuză parcurgerea distanței precizate;
 • c. ocolește obstacolul;
 • d. nu depune stingătorul P6 în mod corect, în poziție verticală și abordează următorul obstacol.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingătoare P6 încărcate, cu greutatea de 9,5 kilograme fiecare.

Ocolire jalon prin dreapta, deplasarea 10 metri spre înainte.

Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9)

Din deplasare, candidatul se poziționează în dreptul capului manechinului, cu spatele la direcția de deplasare, ridică manechinul, execută priza pe manechin, pe sub axile cu ambele mâini și transportă manechinul cu spatele pe direcția de deplasare, baza manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 10 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea până la linia de sosire, manechinul trebuind să depășească în totalitate linia de sosire.

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singură dată, în situația în care, pe timpul deplasării, nu menține priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. În situația în care candidatul cade sau scapă manechinul, acesta este obligat să execute din nou priza pe sub axile, cu ambele mâini, fără penalizare.

Candidatul este eliminat din concurs și declarat „nepromovat” în următoarele situații:

 • a. refuză parcurgerea obstacolului;
 • b. refuză reluarea prizei pe sub axile;
 • c. trece linia de sosire fără manechin.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin cu înălțimea de minim 1,60 metri și greutate de 60 kilograme. Manechinul este poziționat cu capul pe sensul de deplasare și cealaltă extremitate pe linia de demarcație a începutului obstacolului.

Responsabilul de traseu oprește cronometrarea în momentul în care manechinul transportat de candidat depășește în totalitate linia de sosire, moment ce marchează finalul probei.

După finalizarea probei, candidatului i se comunică timpul realizat. Dacă este cazul, penalizările înregistrate îi sunt comunicate și de asemenea timpul final. Dacă timpul final este peste baremul minim de 2’15”, candidatul este declarat nepromovat și este invitat pentru efectuarea procedurilor de eliminare din concurs. Dacă timpul final este mai mic sau egal cu baremul minim de 2’15”, candidatul este declarat promovat, semnează în borderou de luare la cunoștință a rezultatului și apoi sub comanda personalului desemnat părăsește sala de sport.

Admitere Academia de Poliție 2022 – Proba scrisă / de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor se desfăşoară la centrele zonale de selecție.

Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.

Formula de calcul aplicată este următoarea:

 • Nota = (punctele acordate: punctajul maxim) x 9 + 1

Proba scrisă la Facultatea de Poliție

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

 • la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

Proba scrisă la Facultatea de Pompieri

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

 • la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba scrisă – reguli pentru candidați

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audiovideo, de copiat din baza de date informatice sau de comunicare la distanţă, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor

Este interzisă folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate.

Frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din concurs; se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs

Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise.

La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/ corector 1 sau supraveghetorului stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea.

Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă.

Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul candidat.

La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au obligaţia de a verifica, împreună cu titularul foii de răspuns, modul de completare a formularului de răspuns. Atunci când, în urma verificării, se constată posibile situații/ motive de anulare a unui/ unor răspuns/ răspunsuri, candidatul este atenționat cu privire la posibilitatea remedierii deficiențelor constatate, în limita timpului alocat, cu mențiunea că, în cazul în care solicită transcrierea lucrării, înlocuirea foii de răspuns se poate face cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului.

Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală, aşa cum apare în exemplele de mai jos.

Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi apreciază că există nereguli cu privire la modul de completare a foii de răspuns, va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție, cu informarea comisiei de admitere pe centru zonal de selecție, explicându-i totodată în mod clar candidatului motivul anulării.

Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoştinţă.

În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează președintele comisiei de admitere pe centru zonal.

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba scrisă – evaluarea și notarea

Evaluarea foilor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă, formată din doi corectori, constituită din personalul de supraveghere de la sala respectivă.

La ora prevăzută pentru începerea corectării, Comisia de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă stabilită pentru sala respectivă primeşte mapele/ plicurile cu grila de răspuns de la persoana desemnată de Comisia centrală de admitere/ Comisia de admitere din centrul zonal de selecție din rândul personalului din Secretariatul tehnic general/ Secretariatul tehnic pe centru zonal.

După ce se prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de răspuns, se procedează la deschiderea acestuia.

La aceeaşi oră, grila de răspunsuri se afişează la avizierul de la intrarea în Academie și în centrele zonale de selecție.

Corectarea foilor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, astfel:

 • se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui formular de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor
 • se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei doi corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului
 • punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, cât şi pe imprimatul de răspuns, cu pastă/cerneală de culoare roșie
 • cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe imprimatul de răspuns
 • candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns, corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul martor se consemnează şi codul unic de identificare
 • în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea punctelor obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează codul unic de identificare şi care semnează ca martor
 • la verificarea ultimului imprimat de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel puţin doi candidaţi martori.

La încheierea evaluării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou, după care, împreună cu formularele de răspuns evaluate se predau Comisiei de admitere pe centru zonal de selecție pe bază de proces verbal, sub semnătură

Admitere Academia de Poliție 2022 – media de admitere

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media probei scrise este media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Admitere Academia de Poliție 2022 – contestații la proba scrisă

După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii), candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare.

Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii).

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro și se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” conform calendarului.

Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Reverificarea foilor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatul se va afişa la sediul, respectiv site-ul Academiei.

Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit decât punctajul iniţial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării.

În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

În ipoteza în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

În situația în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

În baza autonomiei universitare, Academia este singura instituție în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.

Rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Admitere Academia de Poliție 2022 – procedura de departajare

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:

Facultatea de Poliţie

 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;
 • Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obținută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

Facultatea de Pompieri

 • Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Academia transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării documentelor necesare efectuării examinării medicale.

Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până lacompletarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului sau pierderii locului ocupat prin concurs în condițiile Regulamentului, vor fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.

Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei.

Pentru candidaţii declarați „respins”, listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută.

Admitere Academia de Poliție 2022 – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ la distanţă

În sesiunea de admitere la programul de studii universitare de licență, specializarea ,,Drept”, forma de învățământ ,,la distanță”, din septembrie 2022 organizată de către Facultatea de Poliție, examenul se va desfășura sub forma unui concurs de dosare.

În această sesiune de admitere pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ,,la distanţă” (240 de credite de studii transferabile) sunt scoase la concurs numai locuri în regim cu taxă.

La admitere pot candida atât agenții de poliție/maiștri militari/subofițerii, cât și ofițeri de poliție/ofițeri,personal M.A.I.,inclusiv absolvenți ai studiilor universitare în domeniul ordine și siguranță publică, care dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Pentru înscrierea la concursul de dosare, candidaţii vor depune la adresa de e-mail CIFRID@academiadepolitie.ro următoarele documente semnate și scanate:

 • cererea de înscrie completată – se regăsește la adresahttps://www.academiadepolitie.ro/CIFRID/documente_utile.html
 • cartea de identitate, scanată – pdf; (pentrucei care şi-au schimbat numele, copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui)
 • diploma de bacalaureat, scanată – pdf
 • foaia matricolă a studiilor liceale, scanată – pdf
 • adeverinţă medicală, scanată– pdf,eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii universitare de licenţă
 • declarație pe proprie răspundere completată, semnată și scanată, din care să rezulte că documentele transmise în format electronic sunt conforme cu originalul. Confirmarea înscrierii la concurs se va face de către secretariatul CIFRID prin transmiterea unui e-mail către candidat, e-mail ce va conține în mod obligatoriu Codul unic de identificare
 • pentru participarea la concursul de dosare nu există o taxă de concurs.

După afișarea rezultatelor finale și până la data de 30 septembrie 2022, candidații declarați ,,admis” vor complete dosarele personale cu următoarele:

 • diploma de bacalaureat, în original
 • foaia matricolă a studiilor liceale, în original
 • certificatul de naștere, original și copie xerox
 • certificatul de căsătorie, original și copie xerox, pentru femeile/ bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei
 • patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto)
 • cazierul judiciar al candidatului
 • adeverinţă din care săreiasă că este agent/ subofițer din MAI sau ofițer cu studi iuniversitare în domeniul Ordine și Siguranță Publică;
 • adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate
 • un dosar plic pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii şi numărul de telefon.

Lipsa sau imposibilitatea depunerii documentelor anterior menționate atrage pierderea calității de student.

Criteriile pentru admiterea la programul de studii universitare de licență, forma de învățământ ,,la distanță” oferit de Facultatea de Poliție sunt următoarele:

1. Criteriul de selecție – Media general a examenului de Bacalaureat.

2. Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba Română din cadrul examenului de Bacalaureat
 • Nota obținută la disciplina obligatorie (de profil) din cadrul examenului de Bacalaureat
 • Media generală a anilor de studii din liceu
 • Media generală a notelor la disciplina Limba Română aferentă claselor a XII-a, a XI-a, a X-a și a IX-a
 • Media notelor la purtare aferentă claselor a XII-a, a XI-a, a X-a și a IX- a
 • Media generală obținută de candidat la terminarea clasei a XII-a
 • Media generală obținută de candidat la terminarea XI-a
 • Media generală obținută de candidat la terminarea X-a
 • Media generală obținută de candidat la terminarea IX-a
 • Nota obținută la Evaluarea Națională

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax