Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: înscrieri din 20 aprilie. Locuri, model cerere, calendar. Date oficiale MAI

Publicat

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: înscrierile la admitere în școlile postliceale MAI, sesiunea aprilie-iunie 2023, încep de joi, 20 aprilie. 

Potrivit informațiilor publicate de MAI, sunt 2.880 de locuri disponibile, la cele șase școli postliceale, pentru agenți de poliție, jandarmi și pompieri.

LOCURI Admitere școli postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne:

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina: specializarea agent de poliție – 1.340 locuri
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca: specializarea agent de poliție – 300 locuri
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea: specializarea agent de poliție de frontieră – 240 locuri
 • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani: specializarea subofițer de jandarmi – 350 locuri
 • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni: specializarea subofițer de jandarmi – 350 locuri
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 300 locuri (275 locuri subofițer de pompieri și protecție civilă; 25 locuri maistru militar auto)

Admitere școli MAI 2023 – înscrieri: 20 aprilie – 5 mai

Cererea-tip de înscriere precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 20 aprilie – 5 mai 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Vezi Model cerere înscriere școli MAI 2023

Unitățile de recrutare sunt inspectoratele județene de poliție pentru școlile de agenți de poliție, inspectoratele de jandarmi pentru școlile de jandarmi și inspectoratele pentru situații de urgență, pentru pompieri.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. La înscriere, candidații primesc cod unic de identificare, folosit pe tot parcursul sesiunii de admitere.

Dosarul de recrutare: termen 15 mai

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 15 mai 2023.

Dosarul de recrutare conține:

 • cererea de înscriere la concurs
 • declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
 • copii act identitate, după caz carnet de muncă/livret militar
 • copii certificat de naștere pentru candidat și, după caz soț/soție, copil, certificat căsătorie, hotărâri judecătorești privind starea civilă
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă; pentru candidați absolvenți de liceu ai anului în curs – adeverința de bacalaureat
 • qutobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului
 • Extras cazier judiciar; se solicită de către compartimentul de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului; poate fi îlocuit cu certificat cazier judiciar depus de candidat
 • fișa medicală tip încadrare în MAI
 • certificat examinare psihologică
 • trei fotografii 3×4 cm și o fotografie 9×12 cm
 • alte documente, solicitate, după caz, de instituțiile de recrutare

Alte modele de formulare pentru dosarul de înscriere:

În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate
 • traducerea legalizată a diplomei echivalente
 • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

Admitere școala de poliție, jandarmi – condiţii legale de recrutare

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist / jandarm / pompier
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B

Admitere Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă – condiții de recrutare a candidaților

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2023;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Admitere școli MAI 2023 – probele de concurs

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt:

 • 19 – 24 mai: proba de evaluare a performanței fizice – note la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”
 • 27 mai: proba de evaluare a cunoștințelor – note de la 1 la 10

Proba sportivă

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 19 – 24 mai 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Proba scrisă – test grilă

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 27 mai 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba de evaluare a cunoștințelor este test grilă cu subiecte din disciplinele:

 • limba română – 40%
 • limbă străină – 15%
 • subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%
 • subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%
 • se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor sunt cele din sesiunea de admitere octombrie – decembrie 2022.

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de mai sus.

Proba sportivă – școala de pompieri

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos

Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’15”.

Tabelul de transformare a timpului final în notă:

Timp final / Notă

 • sub 1’50“ inclusiv: 10
 • peste 1’50“-1’51“ inclusiv: 9,80
 • peste 1’51“-1’52“ inclusiv: 9,60
 • peste 1’52“-1’53“ inclusiv: 9,40
 • peste 1’53“-1’54“ inclusiv: 9,20
 • peste 1’54“-1’55“ inclusiv: 9,00
 • peste 1’55“-1’56“ inclusiv: 8,80
 • peste 1’56“-1’57“ inclusiv: 8,60
 • peste 1’57“-1’58“ inclusiv: 8,40
 • peste 1’58“-1’59“ inclusiv: 8,20
 • peste 1’59“-2’00“ inclusiv: 8,00
 • peste 2’00“-2’01“ inclusiv: 7,80
 • peste 2’01“-2’02“ inclusiv: 7,60
 • peste 2’02“-2’03“ inclusiv: 7,40
 • peste 2’03“-2’04“inclusiv:  7,20
 • peste 2’04“-2’05“ inclusiv: 7,00
 • peste 2’05“-2’06“ inclusiv: 6,80
 • peste 2’06“-2’07“ inclusiv: 6,60
 • peste 2’07“-2’08“ inclusiv: 6,40
 • peste 2’08“-2’09“ inclusiv: 6,20
 • peste 2’09“-2’10“ inclusiv: 6,00
 • peste 2’10“-2’11“ inclusiv: 5,80
 • peste 2’11“-2’12“ inclusiv: 5,60
 • peste 2’12“-2’13“ inclusiv: 5,40
 • peste 2’13“-2’14“ inclusiv: 5,20
 • peste 2’14“-2’15“ inclusiv: 5,00
 • peste 2’15“ Nepromovat

Proba scrisă: test grilă la disciplina – matematică (promovare cu cel puțin nota 5)

Admitere școli MAI 2023 – proba scrisă – reguli pentru candidați

Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu cel mult o oră înainte de începerea probei, fără a avea asupra lor:

 • cărți, caiete, notițe, genți, aparatură electronică, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate în soluționarea subiectelor.

La intrarea candidaților, supraveghetorii verifică, potrivit listei cu candidații repartizați în sală, identitatea acestora pe baza cărții de identitate/pașaportului.

Candidații sunt repartizați pe săli astfel încât în aceeași sală de concurs să fie, pe cât posibil, candidați care au optat pentru aceeași limbă străină, ordonați alfabetic.

Candidații sunt așezați câte unul în bancă, pe locurile stabilite, în ordinea înscrisă în lista în care se consemnează prezența acestora.

Documentul de identitate rămâne pe masa de lucru a candidatului, la vedere, pe toată perioada desfășurării probei.

După ora prevăzută în grafic pentru accesul în sală, niciun candidat nu mai poate intra în sală.

Responsabilul de sală înmânează fiecărui candidat câte o foaie de răspuns și efectuează instructajul candidaților cu privire la modalitatea de desfășurare a probei, de completare corectă a foilor de răspuns, de predare a lucrărilor, de corectare și notare, precum și alte elemente organizatorice.

La ora prevăzută în grafic, responsabilul de sală prezintă candidaților plicul sigilat, îl deschide în fața acestora şi distribuie testele.

După deschiderea plicului cu teste, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă foaia de răspuns și semnează de predarea acesteia.

Prin excepție, ieșirea din sală se poate face doar pentru necesități fiziologice, numai însoțit de un supraveghetor sau, în situația în care în sală sunt doar doi supraveghetori, de către un membru al comisiei desemnat în acest sens, caz în care foaia de răspuns se predă temporar în grija responsabilului de sală.

Pe întreaga durată a părăsirii sălii, candidaților le este strict interzisă comunicarea sub orice formă, prin orice mijloc și în legătură cu orice subiect aferent concursului de admitere.

Durata probei de evaluare a cunoștințelor este de 3 (trei) ore.

Activitatea se desfășoară conform graficului de concurs și se înregistrează permanent audio-video.

Pentru rezolvarea testului de cunoștințe, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Este interzisă utilizarea stilourilor/pixurilor cu gumă de șters, cerneala care conține bisulfit de sodiu (de tip „frixion” scrie-șterge). De asemenea, nu se folosește altă hârtie în afara celor distribuite de responsabilul de sală. La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidaților hârtie pentru ciorne, prezentându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu conțin însemnări.

Pe foaia de răspuns nu se admit ștersături, modificări sau adăugiri.

În cazul în care unii candidați comit erori, din diferite motive (corectări, greșeli, anumite semne etc.), pot solicita o nouă foaie de răspuns. Responsabilul de sală, după transcrierea de către candidați, retrage și anulează foile inițiale prin înscrierea cu cerneală (pastă) de culoare roșie, în diagonală a cuvântului „ANULAT” şi semnează. Candidatul va reface lucrarea fără să depășească timpul acordat inițial pentru elaborarea testului.

În ultimele 30 de minute ale susținerii testului nu se vor mai distribui foi de răspuns suplimentare.

Frauda sau tentativa de fraudă dovedite se soluționează de responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs și întocmirea unui proces-verbal, semnat de supraveghetori, președintele și secretarul comisiei de concurs, precum și de candidat, din care să rezulte în ce a constat tentativa sau frauda săvârșită, la care se atașează proba/probele materiale.

Constituie fraude specifice probei de evaluare a cunoștințelor următoarele:

 • copiatul
 • obținerea răspunsului, sub orice formă, de la o altă persoană
 • distribuirea răspunsului altui candidat, sub orice formă
 • utilizarea altor coli de hârtie decât testele, ciornele și foile de răspuns distribuite de supraveghetori
 • utilizarea oricăror mijloace de calcul/de comunicare sau a dispozitivelor cu ajutorul cărora s-ar putea frauda proba
 • orice altă situație care conduce la fraudarea probei.

Până la predarea ultimei foi de răspuns, în sală rămân permanent 5 candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.

Ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.

Admitere școli MAI 2023 – proba scrisă – corectarea lucrărilor

După expirarea timpului alocat şi predarea tuturor lucrărilor, candidații revin în sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.

La ora prevăzută în grafic, președintele comisiei de concurs sau persoana desemnată de acesta predă plicul cu grilele de corectare a testelor responsabilului de sală care, după ce prezintă candidaților plicul sigilat, procedează la deschiderea acestuia.

Evaluarea (corectarea) lucrărilor se realizează de către doi membri ai comisiei care au avut calitatea de supraveghetori desemnați de responsabilul de sală, în prezența candidaților.

Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează nota finală și întocmesc, în ordinea descrescătoare a mediilor, lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.

Admitere școli MAI 2023 – rezultate provizorii – 28 mai

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 28 mai 2023, ora 10.00.

Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare

Departajarea candidaților

Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la examenul național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole

Admitere școli MAI 2023 – contestații

În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

 • erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă
 • rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie
 • înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute
 • locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs

Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Admitere școli MAI 2023 – examinarea medicală: 31 mai – 29 iunie

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 31 mai – 29 iunie 2023.

Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere școli MAI 2023 – rezultate finale: până în 30 iunie

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 30 iunie 2023.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax