Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE Școala de Poliție, Pompieri, Jandarmi, a doua sesiune 2022: Înscrieri până în 4 noiembrie. LOCURI, documente, probe

Publicat

Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – sesiunea octombrie-decembrie 2022. Sunt disponibile peste 2.8000 de locuri pentru candidați. Aceștia se pot înscrie la admitere până în 4 noiembrie.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat regulamentul de organizare a sesiunii a doua de admitere la unitățile de învățământ postliceal MAI.

LOCURI învățământ postliceal – agenți poliție, subofițerim maiștri militari – sesiunea octombrie-decembrie 2022

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina (specialitatea Agent de poliţie) – 1340 locuri (20 locuri candidați romi, 10 locuri candidați minorități) din care: 1205 locuri IGPR, 31 IGI, 15 DGP, 10 DGA, 2 CFIC, 30 DEPABD, 25 DGPI, 2 CS Dinamo, 10 DRPCIV, 2 DGCTI, 2 DSG, 1 DSU, 3 DGAESRI, 2 DGL

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca (specialitatea Agent de poliţie) – 300 locuri (3 locuri candidați romi, 3 locuri candidați minorități) din care: 258 IGPR, 30 IGI, 5 DGP, 5 DGA, 2 CFIC

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (specialitatea Agent de poliţie de frontieră) – 240 locuri (2 locuri candidați romi, 2 locuri candidați minorități) din care: 200 IGPF, 30 IGI, 10 DGP

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (specialitatea Subofiţer de jandarmi) – 350 locuri (3 locuri candidați romi, 3 locuri candidați minorități) in care: 310 IGJR, 23 DGPI, 2 DGL, 10 SPP, 5 SIE

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni (specialitatea Subofiţer de jandarmi) – 350 locuri (3 locuri candidați romi, 3 locuri candidați minorități) din care: 343 IGJR, 2 AIC, 5 SIE

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

 • specialitatea Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: 275 locuri (2 pentru candidați romi) din care: 270 IGSU, 2 IGPR, 1 CMPS, 2 CS Dinamo
 • specialitatea Subofițer administrative: 25 locuri (IGSU)

Total locuri învăţământ postliceal: 2880 (33 locuri candidați romi, 21 candidați minorități)

Unitățile de recrutare sunt structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, de jandarmerie sau pentru situații de urgențe, precum și inspectoratele teritoriale ale poliției de frontieră și structurile de resurse umane ale Inspectoratelor Generale de la nivel central.

În cazul candidaților care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat, aceștia se pot adresa structurilor de resurse umane din unităţile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit domiciliului sau reşedinţei înscris/ă în cartea de identitate.

Înscrieri Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Cererea-tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 4 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, prevede regulamentul de admitere.

La înscriere, candidatul primește codul unic de identificare și I se comunică centrul zonal la care este arondat.

Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Admitere școala de poliție, jandarmi pompieri 2022 – condiţii legale de recrutare

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist / jandarm / pompier
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B

(detalii complete, pe site-urile școlilor de poliție, jandarmi, pompieri)

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere / să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarul de recrutare – Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Termen pentru depunerea documentelor la dosarul de recrutare: până în 17 noiembrie 2022

Documente solicitate:

 • Cerere de înscriere: Vezi model cerere-tip admitere școli MAI 2022
 • Curriculum vitae (Europass CV); instrucțiunile pentru completarea CV- ului Europass pot fi accesate pe pagina https://europass.cedefop.europa.eu / (Anexa nr. 3)
 • Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare: Vezi Model Declarație și Angajament
 • Copii act de identitate, carnet de muncă, livret militar – dacă este cazul
 • Diplomă bacalaureat și foaia matricolă sau adeverință de bacalaureat
 • Copii certificat naștere candidat (plus al soțului/soției, fiecărui copil, după caz), certificate căsătorie, alte hotărâri judecătorești privind starea civilă
 • Autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului
 • Extras cazier judiciar (solicitat de compartiment cu sarcini de recrutare, pa baza consimțământului candidatului)  sau certificat cazier judiciar depus de candidat. Vezi consimțământ cazier
 • Fișa medicală tip de încadrare MAI / adeverința medicală eliberată de medicul de familie (compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare)
 • Consimțământul informat: vezi Model Adeverință medicală și consimțământ informat
 • Certificat examinare psihologică
 • 3 fotografii 3×4 cm și 1 fotografie 9×12

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate
 • traducerea legalizată a diplomei echivalente
 • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea/postarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

Evaluarea psihologică – Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 11 noiembrie 2022, potrivit planificării.

Probele de concurs Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

 • proba de evaluare a cunoștințelor: note de la 1 la 10
 • proba de evaluare a performanței fizice: note de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor:

test grilă ce cuprinde:

 • subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%
 • subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%
 • subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%.

Se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele menționate.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Proba de evaluare a performanței fizice – Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 23 – 29 noiembrie 2022, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

CENTRE zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Nu se admit contestații, repetări sau reexaminări. Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de selecție. Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală. Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.

Proba de evaluare a cunoștințelor – Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 10 decembrie 2022, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu cel mult o oră înainte de începerea probei, fără a avea asupra lor cărți, caiete, notițe, genți, aparatură electronică, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate în soluționarea subiectelor.

La intrarea candidaților, supraveghetorii verifică, potrivit listei cu candidații repartizați în sală, identitatea acestora pe baza cărții de identitate/pașaportului. Candidații sunt repartizați pe săli astfel încât în aceeași sală de concurs să fie, pe cât posibil, candidați care au optat pentru aceeași limbă străină, ordonați alfabetic. Candidații sunt așezați câte unul în bancă, pe locurile stabilite, în ordinea înscrisă în lista în care se consemnează prezența acestora.

Documentul de identitate rămâne pe masa de lucru a candidatului, la vedere, pe toată perioada desfășurării probei.

Durata probei de evaluare a cunoștințelor este de 3 (trei) ore. Activitatea se desfășoară conform graficului de concurs și se înregistrează permanent audio-video.

Pentru rezolvarea testului de cunoștințe, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Este interzisă utilizarea stilourilor/pixurilor cu gumă de șters, cerneala care conține bisulfit de sodiu (de tip „frixion” scrie-șterge). De asemenea, nu se folosește altă hârtie în afara celor distribuite de responsabilul de sală. La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidaților hârtie pentru ciorne, prezentându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu conțin însemnări.

Pe foaia de răspuns nu se admit ștersături, modificări sau adăugiri. În cazul în care unii candidați comit erori, din diferite motive (corectări, greșeli, anumite semne etc.), pot solicita o nouă foaie de răspuns. Responsabilul de sală, după transcrierea de către candidați, retrage și anulează foile inițiale prin înscrierea cu cerneală (pastă) de culoare roșie, în diagonală a cuvântului „ANULAT” şi semnează.

La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului aferent probei, fiecare candidat predă responsabilului de sală testul, foaia de răspuns şi ciornele și semnează în borderou pentru a certifica predarea. Până la predarea ultimei foi de răspuns, în sală rămân permanent 5 candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii. Ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.

Corectarea lucrărilor

După expirarea timpului alocat şi predarea tuturor lucrărilor, candidații revin în sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.

Evaluarea (corectarea) lucrărilor se realizează de către doi membri ai comisiei car au avut calitatea de supraveghetori desemnați de responsabilul de sală. Evaluarea (corectarea) se face în prezența candidaților.

Frauda sau tentativa de fraudă

Frauda sau tentativa de fraudă dovedite se soluționează de responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs și întocmirea unui proces-verbal, semnat de supraveghetori, președintele și secretarul comisiei pentru susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, precum și de candidat, din care să rezulte în ce a constat tentativa sau frauda săvârșită, la care se atașează proba/probele materiale.

Constituie fraude specifice probei de evaluare a cunoștințelor următoarele:

 • copiatul
 • obținerea răspunsului, sub orice formă, de la o altă persoană
 • distribuirea răspunsului altui candidat, sub orice formă
 • utilizarea altor coli de hârtie decât testele, ciornele și foile de răspuns distribuite de supraveghetori
 • utilizarea oricăror mijloace de calcul/de comunicare sau a dispozitivelor cu ajutorul cărora s-ar putea frauda proba
 • orice altă situație care conduce la fraudarea probei.

Rezultate – Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 11 decembrie 2022, până la ora 10.00.

Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare.

Departajarea candidaților

Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la examenul național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat
 • nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Departajarea prevăzută este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

Contestații Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

 • erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă
 • rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie
 • înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute
 • locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ. Comisia de concurs postează pe site-ul oficial al unităților de învățământ adresa de e-mail la care se transmit contestațiile.

Vezi Model contestație

Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Examinarea medicală Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023.

Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Rezultate finale Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – a doua sesiune 2022

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 25 ianuarie 2023.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax