Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE Universitatea din Alba Iulia 2023: înscrieri, LOCURI, calendar, taxe, specializări și condiții pentru candidați

Publicat

Admitere la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), anul universitar 2023-2024: din 7 iulie încep înscrierile pentru admiterea la facultățile UAB.

Pentru studiile de licență, sunt disponibile 710 locuri la buget, 949 locuri cu taxă învățământ de zi și 325 – învățământ la distanță.

Universitatea organizează admitere la cinci facultăți:

 • Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
 • Facultatea de Științe Economice
 • Facultatea de Informatică și Inginerie
 • Facultatea de Drept și Științe Sociale
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

Admitere UAB 2023 – înscrieri și acte necesare

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online.

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg și listate din aplicație):

 • fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere online)
 • certificatul de naștere
 • cartea de identitate
 • certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă este cazul
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; pentru promoția 2022-2023 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire
 • foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
 • Dovada plății taxei de înscriere (150 lei)

Dosarul de concurs va conține și alte documente, obligatorii, după caz:

 • binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului parohîn cazul candidaților la specializările teologice
 • diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaților care au absolvit și alte studii universitare de licență
 • adeverință privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaților care au absolvit un alt program de licență
 • situația școlară, corespunzătoare anilor de studiu efectuați, pentru candidații care provin din alte instituții de învățământ de stat sau particulare și care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;
 • pentru candidații de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde și o Recomandare, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații de propria răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 • adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere
 • certificatele de deces ale părinților, în cazul în care candidații menționează situația specială: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani
 • decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidații scutiți de taxa de înscriere
 • adeverința emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere
 • adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere
 • diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere

Admitere UAB 2023 – Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 de lei. În cadrul acestei taxe unice, candidații au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările și formele de învățământ organizate (învățământ cu frecvență – zi, învățământ la distanță) de Universitate.

Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalități de plată: card bancar; plata la casieria Universității; plată prin casieria bancara (OP)

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere:

 • candidații orfani de ambii părinți și care nu au depășit vârsta de 26 de ani
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială
 • candidații cu handicap
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate/ pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ
 • copiii angajaților Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăților, cu acordul Decanului facultății.

AICI, regulamentul de admitere UAB 2023

CALENDAR ADMITERE la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia – sesiunea iulie-august 2023 – LICENȚĂ

7-18 iulie: înscrierea candidaților

19 iulie: interviul motivațional şi probele de aptitudini, doar la specializările unde este cazul / proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

20 iulie: afișarea rezultatelor inițiale ale Admiterii

21-27 iulie: prima etapă de înmatriculare

 • înmatricularea candidaților declarați admiși pe locuri finanțate de la buget și a candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
 • candidații admiși (pe locuri finanțate de la buget și pe locurile cu taxă) care nu se înmatriculează în perioada 21-27 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

28 iulie: afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare şi refacere clasament

28-31 iulie: a doua etapă de înmatriculare:

 • înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidații admiși inițial
 • înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă

1 -25 august: înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă (este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

ADMITERE Universitatea ”1 Decembrie 1918” – specializări și locuri 2023-2024 – licență

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este organizată în cinci facultăți:

Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației – 3 ani/180 de credite

396 locuri (din care 120 locuri buget, 176 cu taxă, 100 ID) 

Programe de studii / specializări / locuri

 • Istorie: 55 locuri din care, 20 locuri buget (din care 1 loc pentru etnia roma, 5 locuri pentru formarea cadrelor didactice); 35 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Limba și literatura română – Limba și literatura engleză: 60 locuri din care 20 locuri buget, 40 locuri cu taxă (2.200 lei pe an)
 • Traducere și interpretare (engleză-franceză): 40 locuri din care 20 locuri buget, 20 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Traducere și interpretare (germană-engleză): 42 locuri din care 20 locuri buget; 22 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 99 locuri din care 40 de locuri buget (din care 22 de locuri pentru formarea cadrelor didactice, 1 loc etnie roma, 1 loc caz social); 59 locuri cu taxă (2.800 lei pe an); 50 locuri ID (învățământ la distanță Alba Iulia) – taxă 2.800 lei pe an; 50 locuri ID (învățământ la distanță Deva) – taxă 2.800 lei pe an

Facultatea de Ştiinţe Economice – 3 ani/180 de credite

578 locuri din care 180 la buget, 173 cu taxă, 225 ID

Programe de studii / specializări

 • Economia comerțului, turismului și serviciilor: 63 locuri din care 26 la buget (1 loc pentru candidați etnie roma) și 37 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 75 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Administrarea afacerilor: 63 locuri din care 41 la buget (1 loc pentru candidați mediul rural, 1 loc candidați etnie roma) și 22 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 75 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză): 50 locuri din care 21 la buget (1 loc pentru candidați mediul rural) și 29 locuri cu taxă (3.300 lei pe an)
 • Finanțe şi bănci: 52 locuri din care 26 la buget (1 loc pentru candidați mediul rural) și 26 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Contabilitate și informatică de gestiune: 92 locuri din care 40 la buget (1 loc pentru candidați mediul rural) și 52 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 75 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Marketing: 33 locuri din care 26 la buget (1 loc pentru candidați mediul rural) și 7 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Informatică și Inginerie

348 de locuri din care 160 la buget, 188 locuri cu taxă

Programe de studii / specializări

 • Informatică  – 3 ani / 180 credite: 120 locuri din care 45 la buget (20 locuri domenii prioritare, 2 locuri mediul rural, 1 loc caz social, 1 loc etnie roma); 75 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Informatică (în limba engleză) 3 ani / 180 credite: 46 locuri din care 21 la buget (1 loc caz social) și 25 locuri cu taxă (3.600 lei pe an)
 • Electronică aplicată – 4 ani / 240 credite: 45 locuri din care 25 la buget (10 locuri domenii prioritare, 1 loc caz social), 20 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Ingineria mediului – 4 ani / 240 credite: 51 locuri din care 21 locuri la buget (1 loc mediul rural, 1 loc candidat etnia roma), 30 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Măsurători terestre și cadastru – 4 ani / 240 credite: 57 locuri din care 27 locuri la buget (2 locuri mediul rural, 1 loc candidat etnia roma, 1 loc caz social), 30 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Inginerie urbană și dezvoltare regională – 4 ani / 240 credite: 29 locuri din care 21 locuri la buget (1 loc mediu rural), 8 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale

531 locuri din care 182 locuri la buget, 349 cu taxă

Programe de studii / specializări

 • Drept – 4 ani/240 credite: 152 de locuri din care 38 la buget (1 loc candidat etnie roma), 114 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Sociologie – 3 ani/180 credite: 45 locuri din care 15 locuri la buget, 30 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Asistență socială – 3 ani/180 credite: 70 locuri din care 19 locuri la buget (1 loc caz social, 1 loc candidat etnie roma), 51 locuri cu taxă (3.000 lei/an)
 • Administrație publică – 3 ani/180 credite: 48 locuri din care 19 locuri la buget, 29 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Educaţie fizică şi sportivă – 3 ani/180 credite – probă de aptitudini: 55 de locuri din care 28 la buget (3 locuri mediul rural) și 27 locuri cu taxă (3.100 lei pe an)
 • Kinetoterapie şi motricitate specială – 3 ani/180 credite: 45 de locuri din care 28 la buget (1 loc mediul rural, 1 loc caz social) și 17 locuri cu taxă (3.100 lei pe an)
 • Terapie ocupațională – 3 ani/180 credite: 58 de locuri din care 17 la buget (1 loc mediul rural, 1 loc caz social) și 41 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Resurse umane: 58 de locuri din care 18 la buget (2 locuri mediu rural) și 40 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

131 locuri din care 68 la buget și 63 cu taxă

Programe de studii / specializări

Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani/240 credite – interviu motivațional: 72 locuri din care 32 la buget (1 loc caz social, 1 loc mediul rural) și 40 de locuri cu taxă (3000 lei pe an)

Muzică Religioasă – 3 ani/180 credite – interviu motivațional: 30 locuri din care 20 la buget (1 loc caz social, 1 loc mediul rural, 1 loc candidat etnie roma) și 10 de locuri cu taxă (3000 lei pe an)

Arta Sacră – 3 ani/180 credite – Interviu motivațional: verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări în culoare): 29 locuri din care 16 la buget (1 loc mediul rural) și 13 de locuri cu taxă (3000 lei pe an).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax