Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la ISU Alba: înscrieri până în 15 august pe 33 de posturi de soldat profesionist servant. Condiții pentru candidați

Publicat

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a anunțat prelungirea termenului de înscriere pentru ocuparea a 33 de posturi de soldat profesionist servant. Candidații pot depune actele de înscriere până în 15 august.

Documentele din dosarul de recrutare vor fi depuse exclusiv online de către candidaţi, la adresa de e-mail: concurs_sgp@isualba.ro, în volum complet, până în 15 august, ora 12.00.

E-mailul de înaintare al documentelor va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar SGP” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar SGP_Popescu_Ioan).

Condiții generale pentru candidați:

 • vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
 • pregătire de bază: minim învățământ general obligatoriu (10 clase)

Angajări la ISU Alba – posturile vacante de soldat profesionist servant:

 • 8 posturi de soldat profesionist servant la Detașamentul de Pompieri Alba Iulia
 • 4 posturi de soldat profesionist servant la Detașamentul de Pompieri Aiud
 • 9 posturi de soldat profesionist servant la Secția de Pompieri Sebeș
 • 4 posturi de soldat profesionist servant la Stația de Pompieri Câmpeni
 • 8 posturi de soldat profesionist servant la Garda de Intervenție Blaj

Angajări la ISU Alba – atribuțiile postului de soldat profesionist servant

 • execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situații de urgență care implică întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuțiile servantului 2 sau 3 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mică în care este nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ și de zi), precum și la alte misiuni care nu presupun pregătire paramedicală
 • răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate
 • participă la programul de pregătire a personalului operativ;
 • execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este numit.

Angajări la ISU Alba – soldat profesionist servant – principalele condiţii pentru candidați

 • au cetăţenie română şi domiciliul în România
 • sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist
 • sunt declaraţi «apt medical»
 • sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică
 • sunt apţi din punct de vedere fizic
 • nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare
 • nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate
 • nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate
 • să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menționată la punctul II – Pregătire de bază
 • să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, la data verificării dosarelor de recrutare (22.07.2022)
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv
 • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de Soldat profesionist (servant) prin încadrare directă

Prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv Soldat (maiștrii militari, subofițerii și ofițerii în rezervă / activitate nu se pot înscrie la acest concurs)

Candidații care au efectuat anterior serviciul militar prin una din formele prevăzute de lege pot fi recrutați și selecționați pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.

Persoana care a fost declarată “admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Angajări la ISU Alba – Actele din dosarul de recrutare

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a posturilor vacante, candidatul trebuie să depună, exclusiv în format electronic, următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2);
 • curriculum vitae (în format Europass, Anexa nr. 3);
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului
 • copii ale: actului de identitate; carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; livretului militar, dacă este cazul.
 • copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia, completată olograf cu pix/stilou cu pastă de culoare albastră, semnată și datată, conform îndrumarului din Anexa nr.4 la prezentul anunţ (a se vedea exemplul privind completarea acesteia);
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5);
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea 290 din 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni de la data emiterii.
 • o fotografie color 9×12 cm;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Anexa nr. 6);
 • aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii (se obține de către candidat de la un psiholog autorizat în domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7);
 • consimțământul informat (Anexa nr. 8);
 • alte documente justificative în situația în care se vor aplica criteriile de departajare: contract de muncă, contract de colaborare, certificat de voluntariat etc.; adeverință din care să rezulte calitatea de soldat gradat rezervist voluntar/profesionist, după caz; copii ale documentelor ultimului nivel de studii absolvit.

În cazul documentelor menționate mai sus, cererea de înscriere, declarațiile, se vor completa personal, de către candidat, olograf, se vor acoperi toate cerințele, citeț, se vor semna și data obligatoriu.

Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor și criteriilor de participare la concurs se realizează pe tot parcursul perioadei de înscriere și de întocmire a dosarului de candidat.

Pentru perioadele de vechime în muncă menționate în autobiografie și CV, pentru care au fost încheiate contracte de muncă, candidații înscriși la concurs, vor transmite copii de pe carnetul de muncă (unde este cazul), contracte de muncă care sunt în derulare, decizii de încetare a contractului de muncă, adeverințe eliberate de angajatorii unde au lucrat (lucrează) din care să reiasă perioada lucrată, data angajării, motivul și baza legală a încetării contractului de muncă, stagii de cotizare eliberate de Casa județeană de Pensii, extras revisal eliberat de I.T.M. sau angajatori.

Ocuparea celor 33 posturi scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la probele de concurs, iar numirea în funcție se va face în raport de nevoile unității.

Toate relațiile suplimentare privind organizarea și desfășurarea selecției, se vor obține doar telefonic la nr. 0743185500 în zilele lucrătoare în intervalul 8.00 – 16.00.

Toate documentele necesare înscrierii la concurs se descarcă de pe site-ul unității, la adresa www.isualba.ro.

Documentele de înscriere la concurs vor fi completate personal, olograf. Pentru formularele tip se completează toate rubricile, cerințele, citeț, se vor semna și data. Pentru rubricile unde nu există informații, acestea se barează cu o linie.

Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.).

Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!

După transmiterea e-mail-ului de înaintare al documentelor dosarului de recrutare, candidații care au transmis documentele în perioada alocată pentru înscriere vor primi din partea Serviciului Resurse Umane un e-mail de confirmare a înscrierii la aceeași adresă de e-mail de pe care au transmis documentele (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00, ale fiecărei zi lucrătoare) prin care li se va confirma primirea documentației și li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior referitoare la desfășurarea concursului.

Pe parcursul concursului, persoana candidatului va fi indicată doar prin folosirea codului în cauză.

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

Înainte de transmiterea documentelor, candidatul este obligat să verifice calitatea documentelor scanate, dacă sunt vizibile, se poate înțelege conținutul și au fost scanate în întregime.

Toate documentele dosarului de recrutare vor fi scanate față-verso, în funcție de modul în care au fost eliberate.

Prin depunerea dosarului de recrutare, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi pentru ca probe eliminatorii, evaluarea performanțelor fizice și interviul (dacă este cazul) să fie înregistrate audio-video.

Angajări la ISU Alba – soldat servant profesionist – probele de concurs

Probele de concurs pentru candidații înscriși la ISU Alba se susțin la centrul de selecție constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj.

Concursul va consta în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii și evaluarea performanțelor fizice:

Probele eliminatorii se aplică pentru verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile posturilor scoase la concurs

 • pentru verificarea existenței acrofobiei se aplică proba „Urcarea pe scară”
 • pentru verificarea existenței claustrofobiei și acluofobiei se aplică proba „Deplasare în subsol întunecat”

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ

 • traseul practic-aplicativ se organizează, se susține și se apreciază conform prevederilor Anexei 3^2 și Anexei 28 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
 • Nota de promovare a probei de concurs Evaluarea performanţei fizice este minimum 5.00. Sunt declarați „Admis” la concurs primii 33 candidați care au obţinut nota cea mai mare la Evaluarea performanţei fizice în ordinea descrescătoare a notelor.

Probele de concurs se înregistrează audio şi video pe întreaga perioadă de desfășurare a acestora, fără întrerupere.

Examinarea medicală și Evaluarea psihologică

Examinarea medicală și evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se realizează exclusiv pentru candidații declarați ,,Admis”.

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii psihologice sau medicale, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Structura de resurse umane a unității organizatoare, planifică candidatul declarat ,,Admis” pentru depunerea dosarului de recrutare în formă fizică și certificarea documentelor, ulterior acesta va fi planificat în vederea susținerii evaluării psihologice. Examinarea medicală se va face după obținerea rezultatelor la evaluarea psihologică.

În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii vor transmite, la adresa de e-mail unde și-au depus cererea de înscriere, adeverința eliberată de medicul de familie (Anexa 6), precum și consimțământul informat (Anexa 8)

Pentru susținerea probelor eliminatorii și evaluarea performanțelor fizice pot participa doar candidații ale căror dosare au fost validate de către comisia de recrutare.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul unității şi se postează pe pagina de internet a unităţii, conform graficului de desfăşurare.

Dacă mai mulţi candidaţi situați pe ultimul loc în lista celor declarați „admis” au aceeaşi notă, aceștia se departajează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare:

 • criteriul 1 – timpul realizat la proba „Deplasare în subsol întunecat”. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
 • criteriul 2 – timpul realizat la proba „Urcarea pe scara de fereastră”. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
 • criteriul 3 – deținerea calității de soldat sau gradat rezervist voluntar / profesionist.
 • criteriul 4 – deținerea experienței în domenii de activitate specifice situațiilor de urgență: servicii voluntare pentru situații de urgență, servicii private pentru situații de urgență, voluntariat în domeniul situațiilor de urgență, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de scufundare. Criteriul se consideră a fi îndeplinit indiferent de perioada de activitate pe care a acumulat-o candidatul.
 • criteriul 5 – studii absolvite. Se iau în considerare studiile absolvite în ordinea nivelului de calificare, de la cel mai înalt nivel de calificare la cel mai mic

Dacă situația de egalitate se menține și după aplicarea succesivă a criteriilor de departajare candidații vor fi supuși unui interviu (interviul nu se contestă), fiind declarat ,,Admis” candidatul care obţine nota cea mai mare la interviu.

La nivelul centrului de selecție candidații se planifică pentru susținerea probelor de concurs în ordine alfabetică, indiferent de unitatea de recrutare.

La fiecare dintre probele menţionate candidații susţin o singură încercare.

Candidatul care nu promovează o probă este declarat „Respins” și nu mai continuă susținerea celorlalte probe.

La probele de concurs nu se admit contestații, repetări sau reverificări.

Prin excepție, probele se pot repeta în situația în care acestea nu au putut fi finalizate din motive imputabile organizatorilor.

CALENDAR concurs

 • 15 august: Candidații depun dosarul de recrutare, în volum complet la adresa de e-mail: concurs_sgp@isualba.ro, până la data de 15 august, ora 12.00. Dosarele depuse după această dată nu se iau în considerare.
 • 27 iulie – 18 august: verificarea dosarelor de recrutare la sediul ISU Alba
 • 18-19 august: afișarea tabelului nominal cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a unităţii.
 • 29 august – 9 septembrie: desfășurarea concursului la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj, conform planificării centrului zonal Cluj

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Ministrul Mediului: peste 200 de intervenții în cazul urșilor din zone locuite, în ultimul an. Ce măsuri mai sunt pregătite

Publicat

Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat că în ultimul an, după intrarea în vigoare a ordonanței care a reglementat intervenția împotriva urșilor periculoși, au avut loc peste 200 de astfel de acțiuni, iar cele mai multe au constat în alungarea animalelor.

„În ultima perioadă a crescut numărul atacurilor de urși, care reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare pentru locuitorii și culturile agricole din multe localități”, susține ministrul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că a trecut un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, prin care a fost reglementată intervenția imediată împotriva urșilor periculoși pentru a proteja viața umană.

„Au avut loc peste 200 de intervenții, marea majoritate constând în alungarea ursului. Ministerul Mediului a plătit săptămâna aceasta primăriilor peste 1.200.000 de lei compensații pentru a acoperi costurile cu permanența și intervenția.

De la începutul lunii iulie este în vigoare și legea care a extins intervenția imediată împotriva urșilor periculoși și în extravilanul localităților”, a adăugat Tanczos Barna.

Acesta precizează că protecția oamenilor este prioritatea ministerului, de accea va fi simplificată procedura pentru acordarea derogărilor de intervenție în cazurile în care viața umană este în pericol.

Reguli noi

El a mai anunțat că până în primăvară se va finaliza recensământul populației de urși, pe baza căruia se va putea îmbunătăți gestionarea populației.

Ajutăm fermierii cu garduri electrice și pedepsim pe cei care încalcă legea. Înăsprim pedepsele pentru hrănirea urșilor și pregătim pedepse mai dure, inclusiv confiscarea, pentru cei care intră neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafața ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere și a terenurilor special amenajate și semnalizate în acest scop”, a transmis ministrul.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Zece dintre jucătoarele Volei Alba Blaj care au realizat tripla istorică în acest an vor evolua și în sezonul următor la echipă

Publicat

Zece dintre jucătoarele Volei Alba Blaj, care au realizat tripla istorică în acest an (Campionat – Cupă – Supercupă), vor evolua și în sezonul 2022/2023 pentru formația din Mica Romă.

În ordinea numerelor pe care le-au purtat în sezonul trecut, cele 10 voleibaliste care continuă cu echipa Volei Alba Blaj sunt:

 • Gergana Dimitrova (26 ani, 1,84 m) – secund (extremă)
 • Nađa Ninković (30 ani, 1,90 m) – centru
 • Sorina Miclăuș (23 ani, 1,80 m) – secund (extremă)
 • Victoriia Russu (23 ani, 1,94 m) – universal/fals
 • Iarina Axinte (17 ani, 1,78 m) – coordonator
 • Jovana Kocić (24 ani, 1,90 m) – centru
 • Ștefania Cheluță (18 ani, 1,92 m) – universal/fals
 • Andreea Ispas (32 ani, 1,70 m) – libero
 • Jovana Cirković (18 ani, 1,92 m) – secund (extremă)
 • Slađana Mirković (26 ani, 1,85 m) – coordonator

În sezonul 2022/2023, Stevan Ljubičić se va baza, cu o singură excepție, pe același staff tehnic, alături de care a realizat tripla istorică în acest an (Campionat – Cupă – Supercupă) și a disputat semifinala Cupei CEV.

Noutatea o reprezintă revenirea statisticianului Ognjen Marković, care a mai activat la Volei Alba Blaj în sezonul 2020/2021.

Componența staffului tehnic:

 • Stevan Ljubičić (41 ani) – antrenor principal
 • Ivan Bučevac (34 ani) – antrenor secund
 • Dobrica Šopalović (26 ani) – preparator fizic
 • Petru Ban (34 ani) – fizioterapeut
 • Tudor Glogovețan (33 ani) – fizioterapeut
 • Ognjen Marković (27 ani) – statistician

sursa: Volei Alba Blaj, Facebook

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

8-12 august: Atelierul de creație artistică „Sebeșul în culori”, prima ediție. 12 artiști vor imortaliza frumuseți ale orașului

Publicat

Luni, 8 august, la Sebeș începe prima ediție a atelierului de creație artistică „Sebeșul în culori”, eveniment organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” cu susținerea municipalității.

Pentru prima dată, 12 artiști plastici locali consacrați vor imortaliza simultan frumuseți ale orașului, dar și din împrejurimi, clădiri și ansambluri urbane reprezentative, monumente istorice și ale naturii, peisaje și scene de gen, în tehnicile acuarelă, pastel și ulei pe pânză.

La final, lucrările rezultate vor fi prezentate publicului sub forma unei expoziții găzduite de Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, în cadrul Zilelor Municipiului Sebeș, eveniment care va avea loc în perioada 19-21 august 2022.

Au răspuns invitației organizatorilor pictorii: Eugen Măcinic, Aurel Sârbu, Voicu Preja, Dorică Susan, Ilie Tomescu, Elena Anghel, Dan Popescu, Marieta Constantin, Nelica Duiculete, Corina Corpodean, Camelia Zurman și Ioan Fulea, bine-cunoscuți publicului iubitor de artă din Sebeș.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Peştera Pojarul Poliţei, muzeul natural din Munții Apuseni. Imagini impresionante surprinse în subteran

Publicat

foto: A.S. SFINX
Foto: Asociația Speologică Sfinx

Peştera Pojarul Poliţei din Munții Apuseni, aflată pe teritoriul comunei Gârda de Sus din județul Alba, reprezintă un adevărat muzeu natural. Este una dintre peșterile cele mai bogate în concrețiuni din România, în care însă nu numărul formațiunilor contează, ci varietatea lor.

Prezenţa masivă a argilei roşii pune în evidenţă cristalele de calcit alb, arborescente sau dispuse în plăci subţiri. Apar formaţiuni perlate, stalactite coralitice, sau sub formă de ciorchini, coloane, stalagmite, perdele sau cascade de montmilch cu microgururi peste tot. Peștera cu o lungime de 450 de metri este interesantă și ca forme de sculptare, și ca geneză, fiind rezultatul legării întâmplătoare a unor goluri formate independent.

Pentru protejarea ei, este închisă, fiind încadrată în categoria A, grupă în care se regăsesc peşterile de valoare excepţională care, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional.

Prima mențiune a peșterii este făcută de R. Jeannel și E. G. Racoviță sub numele de Peștera de la Pojarul Ghețarului (1929).

Explorarea întregii peșteri a fost făcută în anul 1949 de M. Șerban, I. Viehmann și Șt. Rotarides, iar ridicarea hărții, în 1955 de I. Viehmann, M. Bleahu și J. Dan. Este declarată monument al naturii și închisă cu o poartă de fier în 1952.

Localizare și cale de acces

Pojarul Poliţei este amplasată în Munţii Apuseni pe teritoriul comunei Gârda de Sus, nu departe de o altă peşteră celebră – Gheţarul de la Scărişoara. Peștera se află pe versantul sudic al Dealului Pojarului, spre Valea Poliței, la altitudinea de 1000 m. Se ajunge la ea urmând marcajul triunghi roșu, de la Cabana Scărișoara la Arieșeni. După bifurcația ce duce la Ghețar se merge până la o poiană mare, unde se părăsește marcajul și se urmează curba de nivel înapoi, la stânga, până la gura avenului.

Denumirea peşterii vine de la cuvântul ”pojar”, care pe lângă boala cunoscută din copilărie mai are şi sensul de incendiu, căldură mare, aici are înţelesul de loc călduros, adică versantul sudic al unui deal sau munte expus soarelui unde temperatura este mai ridicată. Poliţa este un raft, aici loc orizontal pe panta muntelui. Deci Peştera Pojarul Poliţei este peştera situată pe locul drept de pe panta sudică a muntelui.

Descriere

Peștera Pojarul Poliţei este o peșteră fosilă, constituită din galerii strâmte dezvoltate pe diaclaze și dintr-o sală mare, la un nivel inferior, aparținând unui sistem de drenaj independent.

Gura reprezintă un aven format secundar. Intrarea are o formă triunghiulară, de 2,5 metri lățime și 2 metri înălțime. O verticală de 3 metri duce într-un culoar puternic descendent. El este împărțit mai jos în două de o concrețiune verticală.

Se coboară prin dreapta cu asigurare, căci câțiva metri mai jos galeria se termină deasupra unei verticale de 10 metri, ce necesită o scară. La baza rupturii se află o sală de 15 metri lungime, plină de bolovani și trunchiuri de pomi căzuți.

Din ea, la stânga, imediat sub locul prin care s-a coborât, se deschide o fereastră ce duce în sectorul vestic, iar la capătul din dreapta începe galeria ce conduce la sectorul estic, cu galerii puternic ornamentate.

Peștera este alcătuită din:

Sectorul vestic este constituit în principal din Sala Mare, la care se ajunge printr-o fereastră de acces din Sala Scării, după se coboară o diferență de nivel de 3 m în ramonaj, pe concrețiuni. Urmează o galerie strâmtă de 12 m, pe care se coboară până în Sala Mare. Aici încep să apară concrețiunile specifice acestei părți a peșterii: cristale de calcit alb ce formează un fel de boboci pe un fond de calcit roșu, precum și formațiuni perlate de tipul coralite, cu broboane cu pedunculi lungi. Pe pereții sălii și în diversele ei nișe se găsesc cristalictite, cristale de calcit arborescente, plăci subtiri cu cristale de calcit dispuse în benzi (tipul denumit „furnir”), precum și formațiuni de mondmilch cu microgururi.

Sala Mare are o lungime de 23 m, este orizontală, iar în cele două capete are nișe mai ridicate. Spre sud se află două galerii distincte ascendente, la 8 m, sus terminându-se spre Sala Mare cu un fel de estrada de depuneri albe. În capătul nordic apare o galerie ascendentă mai putin ornată, cu multe prăbușiri și cu un aport masiv de argilă roșie.

În sfârșit, lângă peretele estic, cel pe unde am ajuns în sală, se află o imensă formațiune stalagmitică (Căpița) cu diametrul de 6 m și înălțimea de 8 m, care izolează în spatele ei un culoar scurt și o cămăruță extrem de concreționată. În ansamblu, Sala Mare este una dintre cele mai bogat, interesant și frumos concreționate goluri subterane din țară.

Sectorul estic începe din Sala Scării, unde în dreapta se află o parte coborâtă în care se adună apă sub forma unui lac. Aici se urcă o diferență de nivel de 10 metri pe un planșeu calcitic ce formează podeaua culoarului înaltat. Acesta este bogat concreționat cu coloane, stalagmite și valuri acoperite draperii albe de mondmilch întărit, cu pereții încrustați cu cristale fibe-roșii, cu clustente și diaclaze cu cristalictite perlate.

Culoarul acesta este înălțat față de podeaua de rocă a peșterii căci imediat dincolo de el planșeul care l-a constituit este prăbușit, facând loc unei gropi de circa 8 m diametru și adâncă de 5 m, al cărui fund este ucupat de apă. Sala cu Gururi contrastează în mod izbitor cu splendoarea dinainte, având pereții goi, sfârtecați de coroziune, podeaua plină de namol și argilă moale. Dincolo de groapă se trece târâș printr-o poartă de numai 0,80 m înălțime într-o sala lipsită de concrețiuni. Apoi, pe sub o arcadă de rocă cu perforații – semn al curgerii sub presiune de odinioară – se trece în Sala Albă, în care se revărsa o splendidă cascada de mondmilch, cizelată extrem de fin în microgururi. Este Patul Zânei, în fața căruia se află un mare bloc prăbușit din tavan, asemănător unui animal înfundat în noroi, Cerberul. Pe sub arcada de stalactite de mondmilch alb se trece într-o nouă sală, care și ea are pe dreapta o scurgere de mondmilch în cascadă, lunga de 8 m, fasonată și ea de microgururi și care se continuă pe podea cu mondmilch cu gururi mai mari, de unde numele de Sala cu Bazine.

Câteva stalagmite perlate din extremitatea sălii anunță un nou aspect al peșterii. Faciesul dominant este cel de clusterite, adică de concretiuni sub formă de boabe de struguri, adunate în ciorchini și mase de o nemaipomenită bogăție. Pe parcursul a circa 30 m în această diaclază strâmtă și foarte înaltă s-au acumulat numeroase formațiuni de calcit. Galeria face apoi un cot brusc la stânga, unde podeaua dispare în adânc. Prăpastia, adâncă de 5 m, se trece pe o bârnă de lemn proptită de peretele stâng sau coborând cu o scară și urcând pe partea cealaltă. Odată ajunși dincolo de prăpastie, galeria face un cot de 90 grade la dreapta și prezintă o denivelare de 2 m, care se urcă ușor. Ea marcheaza din nou o schimbare de facies, căci se trece acum în galerii cu pereții nuzi, foarte alterați, roșii, cu vine de calcit proeminente și cu cristalictite de talie mare, plasate în lungul fisurilor sau în zone cu aport de apă.

Coborând ușor, trecem în Galeria Excentricelor, din care se desprinde la stânga culoarul ascendent ce duce la etajul superior al peșterii. Galeria Excentricelor prezintă pe dreapta două cuiburi de concrețiuni excentrice. Alte excentrice se află în capătul galeriei.

Etajul superior este constituit în principal dintr-un culoar orientat spre nord, la care se ajunge mergând pe un fel de tobogan abrupt, puternic concreționat. Urcând pe numeroasele formațiuni existente se ajunge într-o galerie situată la circa 20 m mai sus față de galeria cu prăpastia și care reprezintă de fapt prelungirea normală a acesteia la un nivel superior, ele utilizând aceeași diaclază. Dealtfel, îndreptindu-ne spre sud ajungem deasupra unui abis în fundul căruia zărim bârna de peste Prăpastie.

Înaintând spre nord, se urcă pe lângă o frumoasă placă albă de concrețiuni, de unde un cot la stânga conduce în partea cea mai bogat ornamentată a peșterii, cu nenumărate stalactite și stalagmite perlate, cu o placă „furnir” translucidă și cu alte formațiuni ce creează un peisaj de basm. Galeria se termină cu o porțiune descendentă cu mondmilch, un sorb al apelor ce se adună pe timp de infiltrații puternice.

Condiții de vizitare

Pentru conservarea perfectă a „muzeului natural” ce se găsește aici și pentru explorarea lui doar în interes științific, pestera Pojarul Poliței nu este amenajată turistic și nu este accesibilă vizitatorilor, fiind închisă cu o poartă metalică

informaţii extrase din Marcian Bleahu, Vasile Decu, Ştefan Negrea, Corneliu Pleşa, Ioan Povară, Iosif Viehmann – Peşteri din România – Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976

sursă imagini, video: Hans-Werner Ziegler, Ovidiu Băcioiu, Cosmin Berghean, Asociația Speologică Sfinx

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax