Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat: LISTA posturilor vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendar concursuri

Publicat

job

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba. Se organizează concursuri pentru ocuparea acestora.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”

Director Executiv

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviul.

Dosarul se va depune până la data de 06.07.2023, ora 16,00, la sediul asociaţiei/ Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane, telefon 0258856337.

Pentru fiecare probă concurenţii sunt aşteptaţi la sediul asociaţiei/Primăriei oraşului Zlatna din str. Piaţa Unirii, nr. 1A, Zlatna, judeţul Alba – sala de şedinţe.

Detalii suplimentare se pot obţine la sediul Asociaţiei/ Primăriei oraş Zlatna – compartiment

Resurse Umane, str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţul Alba, sau la telefon nr. 0258856337.

PRIMARIA COMUNEI RIMETEA, JUDEȚUL ALBA

Paznic

Dosarul de concurs se va depune până la data de 07.07.2023. ora 16,00. la sediul Primăriei comunei Rimetea, compartiment stare civila-resurse umane-relatii cu publicul, telefon: 0258768001.

Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi afișat în data de 11.07.2023.

Proba scrisă va avea loc în data de 14.07.2023 ora 10.00. Rezultatul probei scrise va fi afișat în data de 14.07.2023.

Proba de interviu va avea loc până în data de 20.07.2023 ora 10,00. Rezultatul de la proba de interviu va fi afișat în ziua susținerii interviului.

Rezultatul final al concursului va fi afișat până  în data de 25.07.2023.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean Alba (BENEFICIAR) anunță demararea procedurii de selecție a 2 posturi de experti, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului cu titlul ” FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun.

– 1 Cadru didactic Limba modernă 2 (A4) 3.4 (5 luni)

– 1 Cadru didactic Cultură de specialitate și instruire practică (A4) 3.5 (5 luni)

1 Cadru didactic Limba modernă 2 (A4) 3.4
-Studii superioare absolvite – limbi straine – 3 ani
– Cadru didactic intr-o institutie de invatamant – 1 ani
– Capacitatea de predare si evaluare obiectiva;
-Capacitatea de a lucra cu participanti care apartin grupurilor social – vulnerabile;
-Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului individual de pregatire al grupului tinta;
-Capacitatea de analiza si monitorizarea evolutiei grupului tinta;
-Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza si motiva grupul tinta;

b) 1 Cadru didactic Cultură de specialitate și instruire practică (A4) 3.5
-Studii superioare absolvite – 3 ani
-Experiență ca și cadru didactic cultură de specialitate – 1 an
-Cadru didactic intr-o institutie de invatamant – 1 ani
-Capacitatea de predare si evaluare obiectiva;
-Capacitatea de a lucra cu participanti care apartin grupurilor social – vulnerabile;
-Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului individual de pregatire al grupului tinta;
-Capacitatea de analiza si monitorizarea evolutiei grupului tinta;
-Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza si motiva grupul tinta;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea
19.06.2023-10.07.2023 , ora 16:00 – Depunerea dosarelor
10.07.2023 -Evaluarea dosarelor de concurs/examen
10.07.2023 -Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse
11.07.2023 (ora 08:00-16:00) -Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen
11.07.2023 -Soluționarea eventualelor contestații
11.07.2023 -Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)
13.07.2023, ora 16:30 -Proba scrisă – testare cunoștințe de specialitate
13.07.2023 -Afișarea rezultatelor în urma probei scrise
14.07.2023 -Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise
14.07.2023 -Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise
14.072023 -Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)
17.07.2023, ora 16:30 -Proba de interviu
17.07.2023 -Afișarea rezultate interviu
17.07.2023 -Afișare rezultate finale concurs

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

Muncitor calificat lăcătuș

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în muncă de minimum 12 ani;

• calificare ca lăcătuș (diplomă sau curs de calificare).

Proba practică va avea loc în data de 11 iulie 2023 ora 10:00 la sediu în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 3 iulie 2023 ora 16:00 la Biroul Resurse umane.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de SECRETAR INSTITUȚIE de ÎNVĂȚĂMÂNT gr. I (SSD), COR: 235901, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Secretariatului General.

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă* (*diplomă de licență pentru candidații care au absolvit ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă în cazul

candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind

organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011);

– Vechime în muncă: minim 10 ani, dovedită cu carnetul de muncă/adeverințe** pentru perioada ulterioară anului 2011 (**adeverințe eliberate conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022);

– Experiență în activități de secretariat, dovedită cu certificate/adeverințe: minim 5 ani;

– Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, dovedită prin certificat de competență lingvistică;

– Cunoștințe operare calculator, dovedită cu certificate/adeverințe (MsOffice, Word, Excel, poșta electronică).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 16.06.2023 – 29.06.2023, între orele 800- 1200 și 1400-1600, la Registratura UAB.

CALENDARUL de DESFĂȘURARE a CONCURSULUI:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – Vineri 30.06.2023, începând cu ora 1000, Rectorat. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere se notează cu calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – Luni 17.07.2023, începând cu ora 1000, Rectorat. Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei

candidați a căror dosare au fost notate cu calificativul ADMIS la selecția dosarelor de înscriere.

Rezultatul probei scrise se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – Joi 20.07.2023, începând cu orele 1000 , Rectorat. Interviul poate fi susținut doar de către acei

candidați care au obținut calificativul ADMIS la proba scrisă.

Rezultatul interviului se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, doamna Câmpean Daniela, telefon 0258738201, Palat Apor, etaj I, Secretariat Senat.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA

Școala Gimnazială Ohaba, cu sediul în localitatea Ohaba, str. Principală nr. 300, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectand prevederile O.U.G. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0.5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– nivelul studiilor: superioare în domeniul economic;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
– cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor de învățământ preuniversitar;
– cunoştințe operare PC (Word, Excel);
– cunoștințe de operare în programele de aplicații date de Ministerul de Finanțe: EDUSAL, e-licitație.ro, D112, FOREXEBUG, S.I.C.A.P.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 12.06.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Ohaba, cu sediul în localitatea Ohaba, str. Principală nr. 300, jud. Alba,cod.517530 26.06.2023, ora 13.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.06.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.06.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 30.06.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.07.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.07.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.07.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.07.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.07.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 06.07.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.07.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 07.07.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.07.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 07.07.2023, ora 16.00

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax