Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI disponibile în instituții publice din Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante, în această perioadă, la instituții publice din județul Alba. Pentru ocuparea acestora, sunt organizate concursuri.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Direcția Regională de Statistică Alba

 • expert IA, în vederea efectuării anchetei structurale în agricultură 2023

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii; vechime în specialitate : minim 7 ani ; cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii; abilități în operarea pe PC desktop și tablete.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 8 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 18 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Detalii la telefon 0258811463 int 114, tel mobil 0753026898, email tele@alba.insse.ro

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • bucătar

Condiţii: studii generale/medii, diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar, vechime necesară în specialitate: – nu se solicită.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023 inclusiv, ora 13.00

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 13.00 – proba practică; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba practică

Creșa Partoș

 • asistent medical (2 posturi)

Condiții: studii medii absolvite du diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; vechime minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; adeverință emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023 inclusiv, ora 13.00

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 10.00 – proba practică; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba practică

Creșa Partoș

 • îngrijitor copii (4 posturi)
 • îngrijitor clădiri

Condiţii: studii generale/medii, vechime necesară în specialitate – nu se solicită.

Relaţii suplimentare la Creșa 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, telefon: 0358 / 118 857.

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia

 • medic specialist MG/MF / cabinet medical(cu staționar)/ pluton deservire, pe perioadă nedeterminată la Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

Condiții: absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate; certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie; certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare, vizat la zi; poliţă de asigurare malpraxis valabilă; să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor; nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”.

Termenul pentru depunerea dosarelor: 14 septembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 27 septembrie 2023, ora 9.00 – proba practică

Detalii la U.M. 02401, B-dul Revoluţiei nr. 25, Alba Iulia, telefon 0258.834009 int.123.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • îngrijitor – Serviciul Social – Cămin studențesc nr. 2

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); vechime în muncă: minimum 1 an; constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă

Concurs: 28 septembrie 2023, ora 10.00 – proba practică; 3 octombrie 2023, ora 10.00 – interviul

 • muncitor calificat tr. I – fochist

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea autorizației ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, în termen de valabilitate; talon de autorizare ISCIR cu vize anuale, valabil pentru anul 2023; minimum 4 ani vechime în muncă în meseria de fochist dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe

Concurs: 26 septembrie 2023, ora 9.00; 29 septembrie 2023, ora 13.00 – interviu

Detalii la telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • medic șef laborator – medic specialist medicină de laborator (S), (personal contractual) – Laboratorul de diagnostic si investigare in sănătate publică

Condiții: diplomă de licență in medicină; certificat de medic specialist medicină de laborator; dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau, după caz, dovada că sunt medici specialişti sau primari în specialitatea sănătate publică şi management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată.

Termen pentru depunerea dosarelor de concurs: 8 septembrie 2023, ora 10.00

Concurs: 20 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă, 26 septembrie 2023 – proba practică

Detalii la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, B-dul. Revoluţiei 1989, Nr. 23, Alba Iulia, tel.: 0258835244

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

 • asistent social principal – Serviciul programe și servicii sociale – Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Științe Sociale, ramura: Asistență socială, vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 5 ani;

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; interviul va fi anunțat ulterior

Detalii la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia şi la nr. de telefon:0258.810.325.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Alba Iulia

 • secretar gradul I,0,5 normă

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.; cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail; cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; cunoștințe privind managementul elevilor; disponibilitate la timp de lucru prelungit; domiciliul în județul Alba; vechime în muncă: minimum 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 12.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023, ora 12.00 – proba practică; 29 septembrie 2023, ora 12.00 – interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Alba Iulia, str. Toporașilor, Nr. 18 Tel./Fax: 0258.835.093, Alba Iulia, e-mail: eminescu1980@yahoo.com

Biblioteca Județeană Alba

 • contabil șef

Condiții: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice; vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani, din care vechime în activități financiar – contabile la instituții publice de minim 3 ani.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 5 septembrie 2023, ora 16.00

Concurs: 13 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 19 septembrie 2023, ora 9.00 – interviul

Relaţii suplimentare la telefon 0258/811443, compartimentul resurse umane.

Școala Gimnazială “Avram Iancu” Alba Iulia

 • administrator patrimoniu

Condiții: vechime minim 5 ani în specialitate sau în specialităţi înrudite, cu atribuţii specifice postului, conform fişei postului; abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice si cunoştinţe avansate de microsoft office; cunoştinţe de accesare platformă SICAP

Termen pentru depunerea dosarelor, 6 septembrie 2023

Concurs: 18 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă, 18 septembrie 2023, ora 12.30 – proba practică, 19 septembrie ora 9.00 – interviu

Detalii la sediul unităţii, tel. 0258/811548

Primăria Municipiului Blaj

 • asistent medical (școlar) debutant, Compartiment Asistență Medicală și de Medicină Dentară

Condiții: studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, certificat de membru/adeverință OAMGMAMR

Termen pentru depunerea dosarelor de concurs: 13 septembrie 2023

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 septembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • îngrijitor Sala Polivalentă Blaj

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 10.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023 ora 10.00 – interviu

Condiții: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale, (M/G); vechime în muncă, minimum 5 ani

Detalii la Primăria Blaj, tel 0766.396.539, email primariablaj@primariablaj.ro

Spitalul Municipal Blaj

 • medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie

Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie pentru postul de medic specialist în specialitatea psihiatrie; certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 14 septembrie, ora 15.00

Concurs: 22 septembrie, ora 10.00 – proba scrisă; 27 septembrie 2023, ora 10.00 – proba clinică

 • medic specialist confirmat în specialitatea microbiologie medicală, în cadrul Laboratorului de analize medicale

Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală, pentru postul de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală; certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, aviz de liberă practică.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie

Concurs: 25 septembrie, ora 10.00 – proba scrisă; 29 septembrie, ora 10.00 – proba clinică

Detalii, spitalblaj.ro

Colegiul Național ”I.M. Clain” Blaj

 • muncitor calificat fochist

Condiții: studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): Certificat/atestat/diplomă de calificare profesională fochist; vechime: 5 ani.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 6 septembrie 2023, ora 12.00

Concurs: 14 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 septembrie 2023, ora 12.00 – proba practică; 14 septembrie 2023, ora 14.00 – interviu

Detalii la Colegiul Național ”Inochenție Micu Clain” Blaj, e-mail: imc.blaj@isjalba.ro, telefon: 0258711208.

Școala Gimnazială Blandiana

 • îngrijitor (0,5 normă)

Condiții: Studii gimnaziale; nu se solicit vechime

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 8 septembrie 2023

Concurs: 18 septembrie 2023, ora 13.30 – proba scrisă; 19 septembrie 2023, ora 13.30 – proba practică; 22 septembrie 2023, ora 13.00 – interviu

Detalii, scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-blandiana.

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • șofer

Condiții: studii – minim școală profesională; permis de conducere categoria B; vechime: mai mare de 1 an

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 7 septembrie 2023, ora 12.00

Concurs: 14 septembrie, ora 10.00 – proba scrisă, urmată de interviu.

Detalii la DGASMC Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 12, jud. Alba, tel.0258/730.611; 0258/731.007.

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

 • îngrijitor 0,50 normă, la Școala Gimnazială Războieni (structură)

Condiții: studii generale/medii, disponibilitate pentru program flexibil, vechime în muncă: 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 18 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 22 septembrie 2023, ora 12.30 – proba practică; 22 septembrie 2023, ora 16.45 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, tel: 0730122589

Primăria comunei Ighiu

 • inspector de specialitate, gradul I (perioadă determinată), pentru aplicarea proiectelor: ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Ighiu, județul Alba” și ”Achiziția și montajul a 5 stații de reîncarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice – stații de reîncarcare”

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Detalii la Primăria comunei Ighiu – Ighiu, nr. 56, județul Alba, tel 0258844103

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax