Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Burse școlare: se schimbă criteriile de acordare a burselor pentru elevi, în anul școlar 2024-2025. Document

Publicat

Burse școlare: se schimbă criteriile de acordare a burselor pentru elevi, în anul școlar 2024-2025. Ministerul Educației a publicat un proiect de modificare a legislației.

Toate bursele sunt condiționate de prezența la școală.

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial și liceal

beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:

 • bursă de excelență olimpică I
 • bursă de excelență olimpică II
 • bursă de merit- 450 lei/lună
 • bursă de reziliență – 300 lei/lună
 • bursă socială – 300 lei/lună
 • bursă tehnologică – 300 lei/lună

Burse școlare. Condiții generale

Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse sociale.

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul tehnologic de stat beneficiază de bursă tehnologică. Prin excepție, în anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, bursa tehnologică se acordă

 • doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

Se acordă burse sociale și elevilor cu vârsta de până la 30 de ani

 • neangajați pe piața muncii
 • și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă
 • sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv

 • pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat
 • a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu unele excepții menționate

Bursele pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat se asigură din bugetul Ministerului Educației, cu excepția învățământului liceal militar. Bursele elevilor din învățământul liceal militar se asigură de către Ministerul Apărării Naționale.

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ în funcție de:

 • sumele alocate de autoritățile administrației publice locale
 • alte venituri obținute potrivit legii.

Bursele de excelență olimpică

Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II.

Acestea sunt alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

bursa de excelenţă olimpică I

 • elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II, III sau menţiune sau medalii asimilate acestor distincții, la olimpiadele școlare internaționale
 • elevilor care obțin locurile I, II și III sau mențiune
  • la campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei
  • la Jocurile Olimpice, Jocurile Paralimpice, Jocurile Olimpice de Tineret.

bursa de excelenţă olimpică II

 • elevilor de gimnaziu și liceu care obţin distincţii, respective premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei

Bursele de excelenţă olimpică I și II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar.

Se acordă elevilor pe baza unei cereri, depuse de părinte/reprezentant legal/elev major

 • în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar
 • sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

Bursele de merit

Bursele de merit și de reziliență se acordă – cumulat – pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu

 • inclusiv învățământ profesional și dual, dintr-o unitate de învățământ preuniversitar.

Bursele de merit se acordă:

– elevilor din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar

 • cu medii generale pe anul școlar anterior egale sau mai mari de 9,50 (mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a)

– elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar

 • cu media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs mai mare sau egală cu 9,50

– elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar

 • cu medii de admitere în învățământul liceal sau profesional și dual egale sau mai mari de 9,50

În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.

– elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, care au obținut

 • premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației
 • premiul I la etapele naționale ale concursurilor/competițiilor școlare și extrașcolare, recunoscute de Ministerul Educației
 • medalia de aur/locul I la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale olimpice/probe olimpice.

Bursele de reziliență

Bursele de reziliență se acordă:

– elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual

 • care au obținut cel puțin media generală 7 în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa
 • în ordinea descrescătoare a mediilor generale
  • mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a

– elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar

 • cu media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs mai mare sau egală cu 7
 • în ordinea descrescătoare a mediilor

– elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar

 • care au obținut cel puțin media de admitere 7 în învățământul liceal sau profesional/dual
 • în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

– elevilor cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu

 • care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din Spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior

Cum vor fi acordate bursele de merit și bursele de reziliență, din anul școlar 2024-2025. Noutățile pentru elevi

Bursele de merit și reziliență. Procentul de 30%

Numărul de elevi beneficiari ai bursei de merit acordate pe bază de medie, cumulat cu numărul de elevi beneficiari ai bursei de reziliență, acordată pe bază de medie

 • este de 30% din numărul de elevi ai fiecărei clase de gimnaziu şi de liceu
 • inclusiv învățământ profesional și dual, dintr-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.

Prin excepție, în clasele în care elevii ce îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit și de reziliență nu reprezintă cumulat 30% din efectivul clasei

 • aceste burse se pot acorda și unui procent mai mic de 30%.

În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală sau

 • media notelor pe primele 2 module pentru elevii clasa a V-a
 • media de admitere – pentru elevii clasa a IX-a

egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de reziliență,

 • lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

Calcularea numărului de elevi

Calcularea numărului de elevi, corespunzător procentului de 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu se face

 • în situația în care se obține un număr fracționar, prin rotunjirea la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut prin calcul
 • indiferent de valoarea fracției.

În cazul elevilor din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit și de reziliență se calculează ca medie aritmetică

 • având două zecimale, fără rotunjire
 • a notelor obținute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs.

Bursele de merit. Când se plătesc

Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate. Bursele se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul cursurilor din anul școlar respectiv.

Bursele de merit și de reziliență se acordă în perioada cursurilor școlare.

În numărul beneficiarilor de bursă de merit și de reziliență nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

Calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit și de reziliență se face pe clase.

În cazul claselor cu dublu profil sau dublă specializare/calificare și în cazul claselor mozaic

 • calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit și de reziliență se face pe clasă
 • nu pe profil/specializare/calificare sau disciplină sportivă.

Prin excepție, bursele de merit acordate pentru rezultate la competiții/concursuri școlare și extrașcolare pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal, profesional și dual, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor

 • până la finalul anului școlar
 • cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.

Lista campionatelor naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale olimpice/probe olimpice va fi aprobată prin Protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, anual, până la data de 31 august a fiecărui an.

Propunerea dirigintelui

Bursele de merit și de reziliență care au la bază media se acordă la propunerea profesorului diriginte. Nu sunt condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit și de reziliență pe baza mediei

 • în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, pentru elevii clasele VI-XII
 • pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute la competiții/concursuri școlare și extrașcolare se acordă elevilor pe baza unei cereri, depuse de părinte/reprezentant legal/elev major

 • în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar
 • sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

Rezultatele la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale olimpice/probe olimpice care vor sta la baza acordării burselor de merit vor fi atestate prin: copie diplomă loc I și adeverință de la federația sportivă națională pe ramura de sport respectivă, la care se atașează extras din calendarul competițional.

Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Cum se stabilește lista cu elevii beneficiari

Etapele stabilirii listei cu elevii care vor beneficia de burse de merit și de reziliență sunt:

 • a) stabilirea numărul de bursieri prin calcularea procentului de 30% (cu rotunjire în sus) din efectivul clasei;
 • b) întocmirea listei beneficiarilor de burse de excelență olimpică I și II (dacă există);
 • c) întocmirea listei beneficiarilor burselor de merit acordate pe baza rezultatelor la competiții (dacă există);
 • d) întocmirea listei beneficiarilor de burse de merit pe baza mediei generale – toți elevii cu medii generale egale sau peste 9,50, fără cei de la literele b) și c);
 • e) se stabilește numărul de elevi beneficiari de burse de reziliență, scăzând numărul de elevi de pe lista de la litera d) din numărul obținut la litera a)
 • f) în cazul în care numărul de la litera e) este mai mare ca 0, se completează lista de la litera d) cu elevii cu medii generale egale sau mai mari cu 7, în ordine descrescătoare, până se atinge numărul de la litera a).

Bursele sociale

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență

inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital.

Bursele sociale. Cine beneficiază

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii
  • mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
  • se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii
 • elevi cu vârsta de până la 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”
  • a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
  • se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență
  • fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

 

 • elevi care provin din familii monoparentale, care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii
  • mai mic de un salariu minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului,
  • fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • elevi cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu
  • precum și a elevilor reintegrați în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni
 • elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Burse sociale, și în vacanțe. Excepții

Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

Nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

 • elevii care nu au promovat anul școlar
 • elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate/an
 • absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat
 • elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.

Bursele tehnologice

Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.

Bursele pentru mamele minore

Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 de lei/lună.

Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învățământ, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere.

„Reintegrare” se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naștere, cu condiția menținerii statutului de minor.

Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice.

Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse. Se acordă până la finalul cursurilor învățământului obligatoriu, chiar dacă beneficiarele împlinesc 18 ani între timp.

Burse școlare. Alte condiții

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit/bursa de reziliență și cu bursa tehnologică.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit/bursa de reziliență și cu bursa socială.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/merit/reziliență/tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile. Nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

Cum pot fi pierdute bursele. Absențe

Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate și sub condiția ca

 • elevul beneficiar să fie promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.

În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună

 • nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

Decizia de retragere a bursei sociale în situațiile se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Bursele școlare. Cum se calculează în vacanțe

Pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul a burselor de merit și tehnologice este

(CmB / NZL) x (NZL – NZV)

unde:

 • CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;
 • NZL = număr zile lucrătoare în luna respectivă;
 • NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă.

În calcul, sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare.

Burse școlare pentru învățământul privat

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

 • burse de excelență olimpică I și II pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel gimnazial și liceal
 • burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel primar, gimnazial și liceal
 • burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul tehnologic.

Vezi integral: Metodotogie acordare burse școlare 2024-2025 (proiect)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax