Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

FOTO: Târgul ofertelor educaționale la Alba Iulia pentru admitere la liceele din învățământul profesional. Detalii pentru elevi

Publicat

În perioada 11-12 mai, la Alba Iulia se desfășoară Târgul ofertelor educaționale, organizat de Inspectoratul Școlar Județean. Elevii care doresc să dea admitere la liceele din învățământul profesional și dual pot afla direct, de la reprezentanții unităților de învățământ și ai firmelor cu care colaborează, detalii despre specializări, avantaje și variante în carieră.

La târg participă echipe de la 18 licee din Alba și de la firme implicate în învățământul dual. Sunt amenajate standuri la care tinerii pot discuta cu reprezentanții unităților de învățământ și ai companiilor.

Vezi ADMITERE LICEU 2022: Calendar, înscrieri, repartizare computerizată. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a și părinții

Târgul ofertelor educaționale se desfășoară în perioada 11-12 mai, între orele 10.00 și 18.00, la sala de sport a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, în colaborare cu Consiliul Județean și CJRAE Alba.

Angajatorii participanți la această ediție a târgului sunt: Transavia SA, Albalact SA, Bosch Automotive SRL, Star Transmission SRL, Star Assembly SRL, Fabrica de arme Cugir, UM Cugir, IAMU SA, IPEC SA, Pehart Tec Grup SA, Rapel SRL, Saturn SA, SCDVV Blaj, Transilvania Nuts SRL, HS Timber Production SRL, Kronospan Trading SRL.

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională care se organizează pentru calificări stabilite de Ministerul Educaţiei, în funcție de nevoile pieței muncii.

Învățământul dual este o formă a învăţământului profesional, organizată și desfășurată exclusiv la cererea agenţilor economici ce permite elevilor înscriși la o școală profesională de stat să își formeze cunoștințele practice în mediul real de muncă oferit de companii şi să se familiarizeze cu munca direct în firmă.

Ofertele educaționale se adresează elevilor care termină anul acesta clasa a VIII-a sau absolvenți de gimnaziu din anii anteriori, cu vârsta maximă de 26 de ani.

Durata studiilor este de 3 ani.

 • Clasa a IX-a: 20% pregătire practică
 • Clasa a X-a: 60% pregătire practică
 • Clasa a XI-a: 72% pregătire practică

Învăţământul profesional – beneficii pentru elevi

 • bursă profesională de stat (200 RON)
 • posibilitatea de a învăța alături de specialiști o meserie cerută pe piaţa muncii, într-un mediu interactiv
 • absolventul primește certificat de calificare profesională recunoscut atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană
 • absolventul poate opta pentru continuarea studiilor liceale (zi 2 ani: a XI-a şi a XII-a, seral 2,5 ani), iar apoi postliceale sau universitare
 • absolventul are oportunitatea unui loc de muncă, mai devreme decât colegii care optează pentru studiile liceale

Învățământul dual – beneficii pentru elevi

– pe lângă avantajele învățământului professional, elevii mai primesc

 • o bursă suplimentară din partea companiei partenere (cel puțin 200 RON)
 • beneficii asigurate de către agentul economic partener: transport, masă, echipament de lucru sau alte servicii (după caz)
 • prioritate la angajare.

Înscrierile (completarea opțiunilor în fișele de înscriere) pentru admitere liceu 2022 încep în 4 iulie.

CALENDAR ADMITERE 2022 – învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 / învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3

9 mai 2022 – Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat

Până în 9 iunie 2022 – Procedurile de informare și consiliere a elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat

11 mai – 8 iunie 2022 – Procedurile aferente probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, după caz

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

4-8 iulie 2022: unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta

4-8 iulie 2022: înscrierea candidaților la unitățile de învățământ de profil

Vezi  Fisa_unica_inscriere_profesional si dual_2022

8 iulie 2022: afișarea listei candidaților înscriși

11-12 iulie 2022: proba de preselecție/eliminatorii, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate care organizează preselecție; Comunicarea rezultatelor secțiunii de preselecție

11-13 iulie 2022: înscrierea candidaților respinși la probele de preselecție/eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat

13 iulie 2022: actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat

14 iulie 2022: proba suplimentară de admitere / Afișarea rezultatelor probei suplimentare (Desfășurarea probelor de admitere, în cazul învățământului dual)

15 iulie 2022: depunerea contestațiilor la proba suplimentară/probele de admitere

15 iulie 2022: validarea listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat / Afișarea listei

15 iulie – 25 iulie 2022: pregătirea etapei a II-a și rezolvarea cazurilor speciale

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

26—28 iulie 2022: eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere; unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii; nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Pot participa la această etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

28 iulie 2022: afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional

Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională

Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura depreselecție.

29 iulie 2022 – proba de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție; comunicarea rezultatelor

1 august 2022: proba suplimentară de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește numărul de locuri; afișarea rezultatelor

2 august 2022: depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere; rezolvarea contestațiilor;  afișarea rezultatelor; calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere; transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

3 august 2022: validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat; afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat; afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respective ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși; afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe

4—5 și 8 august 2022: depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

9—10 august 2022: afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale; afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale; rezolvarea cazurilor speciale

Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite

10 august 2022: afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate

10 august 2022: transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Vezi integral: Calendar-admitere-invatamant-dual-si-profesional 2022

foto: Facebook/Consiliul Județean Alba

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ACTUALITATE

Patru din cele opt Programe Operaționale Regionale prin care vor fi atrași banii în perioada 2021-2027, trimise Comisiei Europene

Publicat

Guvernul României a avizat în ședința de joi, 26 mai, cel de-al patrulea Program Operațional Regional (POR) pentru exercițiul financiar 2021-2027, aferent regiunii Nord-Vest.

Astfel, în interval de o săptămână, au fost transmise oficial Comisiei Europene spre verificare și aprobare Programele Operaționale Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Nord-Vest ce vor fi implementate de Agențiile pentru Dezvoltare Regională, ca urmare a faptului că începând cu perioada de programare 2021-2027 acestea îndeplinesc funcția de Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale.

„Este un moment mult așteptat pentru debirocratizare și pentru dezvoltarea echilibrată în care toate regiunile, prin  negocieri purtate direct cu Comisia Europeană în funcție de specificul și necesitățile locale, devin competitive la nivel european”, a explicat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

La rândul său, Sorin Maxim, președintele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG), mizează pe digitalizarea și simplificarea proceselor, transparentizare și apropierea față de beneficiari pentru o creștere a eficienței investițiilor din fonduri europene:

„Credem că ne aflăm în fața unui moment istoric pentru România, în primul rând datorită faptului că este pentru prima oară când putem genera politici publice la nivel regional.

În România, marile disparități sunt în interiorul regiunilor (în unele cazuri, ele sunt chiar de două ori mai mari de la un județ la altul), față de diferențele între regiuni, care nu depășesc procentul de 40%.

De aceea, credem că o abordare personalizată pentru fiecare regiune va putea rezolva o mare parte dintre aceste probleme. Scurtarea timpilor de reacție va facilita absorbția și putem vorbi despre investirea, nu cheltuirea banilor europeni”.

Specificul fiecărui Program Operațional Regional transmis Comisiei până în prezent:

POR Vest, în valoare de 1,1 miliarde euro, a fost avizat la 18 mai de către Guvernul România și are printre obiective: dezvoltarea ecosistemului regional de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), digitalizarea IMM-urilor și a autorităților publice locale și susținerea dezvoltării, competitivității și productivității IMM-urilor, în special în domeniile de specializare inteligentă. Acest program cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

POR Sud-Vest Oltenia, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, a primit miercuri, 25 mai, avizul din partea Guvernului și are printre obiective: dezvoltarea infrastructurii rutiere, sociale, de sănătate și de patrimoniu cultural, precum și investiții în mobilitatea urbană sau infrastructura de învățământ. Acest program cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

POR Sud-Muntenia, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro, a primit miercuri, 25 mai, avizul din partea Guvernului și are printre obiective: susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Acest program cuprinde județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

POR Nord Vest, în valoare de 1,1 miliarde de euro, a primit joi, 26 mai, avizul din partea Guvernului și are printre obiective: dezvoltarea în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață. Acest program cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj.

De asemenea, POR București-Ilfov, POR Sud-Est, POR Centru și POR Nord-Est urmează să fie în scurt timp trimise Guvernului spre avizare.

Toate investițiile ce urmează să fie susținute prin POR 2021-2027 vor combina principiile sustenabilității, accesibilității și incluziunii sociale și teritoriale, pentru a oferi cetățenilor accesul la servicii publice eficiente și o calitate ridicată a vieții.

Conform studiilor efectuate de Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG), marile disparități sunt în interiorul regiunilor (în unele cazuri, ele sunt chiar de două ori mai mari de la un județ la altul), față de diferențele între regiuni, care nu depășesc procentul de 40%.

De aceea, o abordare personalizată pentru fiecare regiune va putea rezolva o mare parte dintre aceste probleme.

Peste 30 de miliarde de euro prin cele 16 Programe Operaționale aferente 2021-2027:

La mijlocul lunii aprilie, România a transmis Comisiei Europene varianta finală a Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, al treilea exercițiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, cele șaisprezece Programe Operaționale prin care României îi vor fi alocate fonduri europene de peste 30 de miliarde de euro fiind deja în curs de transmitere în variantele finale negociate.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Echipajul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu ” din Alba Iulia a câștigat concursul de educație rutieră, etapa județeană

Publicat

Vineri a avut loc etapa judeţeană a concursului „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă”, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba împreună cu Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba. Concursul a fost câștigat de echipajul format din elevi ai Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe locul II s-a clasat echipajul Școlii Gimnaziale ”Axente Sever” din Aiud, iar pe locul III echipajul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș.

Concurenţii au avut de parcurs 3 probe, una de teorie, o probă de îndemânare în conducerea bicicletei, pe un traseu special amenajat şi una practică, de aplicare a cunoștințelor teoretice.

Înainte de începerea competiției, participanţii au fost instruiţi de polițiștii Serviciului Rutier cu privire la regulile impuse de competiţie.

Scopul acestui concurs, a cărei organizare a fost reluată după o pauză de doi ani, cauzată de pandemie, la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din municipiul Alba Iulia, este acela de a forma, în rândul elevilor, un comportament rutier responsabil, pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie, în vederea prevenirii accidentelor rutiere.

Participanții au avut ocazia să-şi demonstreze cunoştinţele dobândite în ceea ce priveşte circulaţia rutieră, precum şi îndemânarea în folosirea bicicletei în poligon.

Premiile, puse la dispoziție de Consiliul Județean Alba, au constat în biciclete, corturi pentru camping, saci de dormit, articole de camping, dulciuri diplome și medalii.

Potrivit IPJ Alba, câştigătorii concursului vor participa la faţa naţională, care se va desfăşura, în vacanța de vară, la Buzău.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Vasile Dîncu: Pensiile militare ar putea crește. Legile privind securitatea națională vor fi trimise spre aprobare în Parlament

Publicat

Pachetul de legi privind securitatea naţională este finalizat şi va fi trimis în Parlament, a anunţat vineri ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu.

Ministrul a cerut sprijin cerut sprijin pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale militarilor, rezerviştilor, veteranilor şi familiilor lor, luându-se în discuție salariile și pensiile militarilor.

„Mi se pare că astăzi, poate că din greşeli politice anterioare, nu am ajuns să înţelegem adevărata realitate privind salariile şi nivelul de trai al militarilor.

De aceea, în aceste zile am lansat în dezbaterea internă, în dezbaterea guvernamentală, câteva proiecte de legi în care sper şi sunt sigur că o să mă sprijiniţi. Este vorba de o ordonanţă de urgenţă referitoare la salarizarea personalului din sistemul naţional de apărare.

Sunt sigur că, fără a cere prietenului nostru Adrian (Câciu, ministrul Finanţelor – n.r.) bani în plus, din bugetul nostru putem realiza acest lucru. Am nevoie doar de hotărârea şi de solidaritatea noastră cu Armata.

Este vorba despre stabilirea unui cuantum brut al salariilor şi al soldelor de bază, de posibilitatea actualizării de la data de 1 iulie 2022 a cuantumului soldei de grad, compensarea unor ore lucrate în serviciul de luptă, pe care nu ai cum să dai ore libere şi atunci să le compensăm în bani”, a mai explicat Dîncu, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, există o serie de alte proiecte referitoare la „nevoile soldaţilor profesionişti, nevoile personalului civil care este angajat în armată”.

Eliminarea discriminărilor și modificarea pensiilor militare

De asemenea, a adăugat ministrul Apărării, „un capitol esenţial este asigurarea unui cuantum rezonabil, echitabil pentru pensiile militare, a celor aflaţi în rezervă”.

„În acest sens, MApN cere sprjinul PSD pentru ca să susţinem proiectul privind modificarea şi completarea Legii 223 din 2015 privind pensiile militare şi de stat şi instituirea unor măsuri de echilibru pentru pensiile militare.

Documentul vizează în primul rând eliminarea discriminărilor.

Acest proiect a fost blocat, nu s-a realizat.

Cel mai trist moment al meu este spre seară, când sunt obligat să semnez foarte multe demisii din sistemul militar, care sunt cauzate de condiţiile de viaţă, de condiţiile de mobilitate militară, de foarte mici indemnizaţii pentru chirii şi alte lucruri”, a spus Vasile Dîncu.

Potrivit ministrului Apărării, a fost semnat marți un proiect de ordonanță de urgență care urmărește îmbunătățirea și actualizarea unor prevederi din domeniul salarizării și asigurării altor drepturi financiare ale personalului din Ministerul Apărării Naționale și din alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, este vizată și eliminarea unor inechități și diferențe de tratament în asigurarea drepturilor de natură financiară personalului din aceste instituții în comparație cu alte categorii de salariați din sistemul public.

Prevederile noii ordonanțe de urgență

Prin completarea articolului 16 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se propune acordarea indemnizației de delegare/detașare în cuantum dublu personalului militar, polițiștilor, polițiștilor de penitenciare și personalului civil care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare/polițienești, trageri și aplicații, în tabere sau în poligoane, cu o durată mai mare de 24 de ore, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul zilei de lucru în localitatea în care îşi au locul permanent de muncă.

De asemenea, prin completări la textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se are în vedere:

 • Stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie pentru personalul din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, începând cu data de 1 iulie 2022, la nivelul salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022.
 • Posibilitatea actualizării, începând cu data de 1 iulie 2022, a cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare.
 • Având în vedere că în unitățile Ministerului Apărării Naționale, personalului care execută muncă suplimentară peste programul normal de lucru, pentru asigurarea serviciului de luptă permanent, activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum și în situații de urgență, nu i se poate acorda timp liber corespunzător din cauza deficitului de personal, se propune compensarea acestor activități cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenite, proporțional cu timpul lucrat în aceste condiții. De aceleași prevederi urmează să beneficieze și personalul din instituțiile de apărare și securitate națională care desfășoară activități similare.
 • Prin modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările și completările ulterioare, soldaţii şi gradaţii profesionişti vor avea dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda de funcție, în condiții similare cadrelor militare în activitate. Cuantumul concret al compensației va fi stabilit hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale, având la bază criterii noi, aplicabile în mod similar, echitabil și sustenabil pentru toate categoriile de personal militar.

Proiectul de ordonanță de urgență a fost trimis spre consultare și completare către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, urmând ca, la finalizarea acestui pas, să fie publicat pe pagina de internat a MApN, conform normelor de transparență legislativă și înaintat pe circuitul de avizare, în vederea adoptării de către Guvernul României, afirmă Vasile Dîncu, într-o postare pe Facebook.

sursa: Agerpres, Digi24, Facebook Vasile Dîncu

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Rezultate ADMITERE Colegiu Militar 2022: LISTA cu notele candidaților care au susținut proba scrisă la Alba Iulia în 27 mai

Publicat

Admitere Colegiul Național Militar Alba Iulia 2022: A fost publicată lista cu rezultatele la proba scrisă pentru cei peste 270 de candidați din 10 județe care au susținut testul-grilă vineri, 27 mai. Repartizarea pe locuri va fi în 4 iulie.

La Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost înscriși 275 de candidați (221 băieți și 54 de fete), din 10 județe arondate unității: Alba, Cluj, Sălaj, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Bihor, Arad și Timiș.

Ponderea mediei la proba scrisă este de 80% din media finală de admitere la colegiul militar.

Vezi LISTA rezultate proba scrisă/testul-grilă Admitere Colegiul Militar Alba Iulia 2022

Sunt declaraţi „Admis” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6.00.

Sunt cinci note de 10 la proba scrisă. Au fost obținute de candidați din Alba, Cluj, Mureș și Hunedoara.

Șapte candidați au lipsit de la testul-grilă. Dintre cei 268 de candidați care au susținut proba scrisă, au fost respinși 67, iar 201 au fost admiși (75%).

Dintre cei 46 de candidați din Alba, 40 au fost admiși (o notă de 10) și șase respinși.

Candidaţii declaraţi „Respins” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

În 4 iulie va fi repartizarea computerizată în învăţământul liceal militar.

Vezi Evaluare Națională 2022: Toate TESTELE de ANTRENAMENT publicate de Ministerul Educației. Alte MODELE de SUBIECTE pentru examen

La Colegiul Militar din Alba Iulia, sunt 120 de locuri disponibile, pentru fete și băieți.

Admiterea are două etape:

 • proba scrisă – 27 mai
 • ierarhizarea și repartizarea candidaților la colegiile militare – din 4 iulie

Anterior, candidații s-au înscris prin Centrele Militare Judeţene/Zonale – Birourile de Informare Recrutare, existente în fiecare reşedinţă de judeţ. De asemenea, au susținut testare psihologică, testare aptitudini fizice,  interviu de evaluare şi orientare.

Proba scrisă la admitere colegii militare

Proba scrisă a avut timp alocat de 3 ore, pentru verificarea cunoştinţelor la disciplinele:

 • Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie)
 • Limba şi literatura română (10 itemi)

conform programelor şcolare valabile pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a.

 

Candidații înscriși la Alba Iulia s-au prezentat la sediul colegiului vineri, 27 mai, până la ora 8.00, iar proba s-a desfășurat în intervalul orar 9.00-12.00.

Corectarea testelor s-a făcut în sălile de concurs, în prezența candidaților, între orele 12.00 și 14.30.

Admitere Colegiul militar 2022 – modele de subiecte

Admitere colegii militare 2022 – etapa a doua

După proba scrisă, va fi repartizarea computerizată. Calendarul este următorul:

 • 3 iunie 2022 – transmiterea în format electronic, către comisia județeană, a opțiunilor și notelor candidaților admiși la proba de verificare a cunoștințelor, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
 • 30 iunie 2022 – transmiterea de către comisiile judeţene/ municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile finale de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
 • 30 iunie – 2 iulie 2022 – validarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de înscriere (e-mail, online, fizic), corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din aplicaţia informatică centralizată
 • 4 iulie 2022 – repartizarea computerizată în învăţământul militar liceal şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
 • 4 iulie 2022 – afişarea rezultatelor preliminare
 • 4 – 5 iulie 2022 până la ora 16.00 – solicitarea, în scris, a opțiunilor de renunţare la locul obţinut (dacă este cazul) / confirmarea locului ocupat, prin completarea Cererii de înscriere în colegiu (e-mail, online)
 • 6 iulie 2022, între orele 8.00-12.00 – completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunţării  la locul obţinut, prin repartizarea manuală centralizată (dacă este cazul)
 • 6 iulie 2022 – transmiterea  listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”, în format electronic, la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
 • 6 iulie 2022, după ora 15.00 – afişarea rezultatelor finale
 • până cel târziu la data de 15 august 2022 – transmiterea dosarului candidatului, completat cu „Cererea de înscriere” şi „Fişa de echipare”, completată, prin grija comandantului colegiului unde elevul a susţinut proba de evaluare a cunoştinţelor, la colegiul unde acesta a fost declarat admis

Candidaţii care au fost declaraţi „Admis” la proba de verificare a cunoştinţelor de Limba şi literatura română şi Matematică şi au participat la evaluarea naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi în colegiile naţionale militare, la data prevăzută în Calendarul admiterii, prin ADLIC, în funcţie de media finală de admitere şi opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA = 0,2 x MA+0,8 x NP

unde:

MFA = media finală de admitere

MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, nr. 5457/2020, adică:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

Vezi integral Metodologie Admitere Colegiul Militar Alba Iulia 2022

La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face după următoarele criterii:

 • nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de Limba și literatura română și Matematică
 • media generală la Evaluare Națională
 • nota obținută la proba de Matematică la Evaluare Națională
 • media generală pentru clasele V-VIII

Candidaţii declaraţi „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax