Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Înscrieri la clasa pregătitoare 2022, de luni, 11 aprilie: cum se completează cererea-tip. Detalii pentru părinți

Publicat

Înscrieri la clasa pregătitoare 2022: de luni, 11 aprilie, părinții pot completa cererea-tip pentru înscrierea copiilor la școală. Documentul se poate depune sau trimite la școlile pe care le aleg.

Fișa de înscriere va fi disponibilă în perioada 11 aprilie – 10 mai, pentru înscrierile aferente etapei I, AICI, online.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Vezi model CEREREA-TIP de înscrieri clasa pregătitoare 2022

Înscrieri clasa pregătitoare 2022: Dosarul de înscriere

Dacă se completează online, se trimite prin e-mail sau poștă, părintele trebuie să completeze și declarația pe propria răspundere, privind veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Vezi model Declarație pe proprie răspundere 2022

Este obligatorie și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

Vezi model Recomandare de înscriere 2022

Potrivit metodologiei, validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice. Se compară datele introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală.

Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Reguli pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile unităților de învățământ (dacă există) trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Vezi Plan-scolarizare_clasa_pregatitoare Alba_2022

Vezi AB_Circumscriptii-scolare-2022

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Procesul de înscriere în învățământul primar NU este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

În situația copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Înscrieri la clasa pregătitoare 2022: cum se completează Cererea-tip de înscriere

Punctul 1 – Date privind solicitantul

 • Datele referitoare la domiciliul/reședința copilului: se completează pe baza documentelor justificative prezentate de solicitant
 • Pot fi solicitanți: părinții (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită înscrierea
 • În cazul părinților divorțați se depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.

Punctul 2 – Date privind copilul

 • Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului
 • Naționalitatea este câmp ce va fi completat în baza declarației solicitantului
 • Se completează unitatea școlară de circumscripție, în baza arondării domiciliului/reședinței declarat(e) a(l) copilului.

Punctul 3 – Date privind înscrierea în clasa pregătitoare

Se completează la punctul 3a) tipul înscrierii din tabelul de mai jos aferent criteriilor de înscriere aplicabile situației copilului.

Opțiunile privind unitatea școlară dorită, limba de predare și alternativa educațională la care se solicită înscrierea copilului:

 • Dacă solicitantul optează pentru înscrierea la unitatea școlară de circumscripție, se bifează prima opțiune (b1) de la punctul 3b). Dacă s-a bifat această opțiune, următoarea opțiune nu mai poate fi bifată
 • Dacă solicitantul optează pentru altă unitate școlară decât cea de circumscripție, se bifează a doua opțiune (b2) de la punctul 3b) și se înscrie denumirea sau codul SIIIR al unității la care se dorește înscrierea
 • Dacă s-a bifat opțiunea (b2), solicitantul va menționa dacă, în cazul în care cererea este respinsă din lipsă de locuri, dorește înscrierea în unitatea școlară de circumscripție (prin bifarea punctului b2.1).

Se completează limba de predare (maternă) solicitată, la punctul 3c)

Se completează, opțional, alternativa educațională la punctul 3d). Aceasta poate fi: Tradițională (cea implicită), Waldorf, Step by step, Montessori, Freinet, Pedagogie curativă, Învățământ special

Punctul 4 – Date despre frații/surorile copilului

Se completează doar cu informațiile despre frații/surorile copilului, care vor fi elevi în anul școlar 2022-2023

Se completează denumirea sau codul SIIIR al unității în care vor fi elevi în anul școlar 2022-2023. În cazul în care fratele/sora va fi elev nou în învățământ în anul școlar 2022-2023, în câmpul din coloana unității școlare se scrie “necunoscut”.

Punctul 5 – Criterii generale de departajare

 • se completează doar dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție (dacă s-a bifat opțiunea (b2) de la punctul 3)
 • se bifează doar acele puncte pentru care există documente justificative depuse odată cu prezenta cerere, în baza criteriilor generale de departajare prevăzute în Metodologie, articolul 10, aliniatul (2).

Punctul 6 – Informații suplimentare

Opțional, în cazul în care părintele/reprezentantul legal dorește participarea copilului la orele de Religie, acesta își manifestă opțiunea prin bifarea căsuței corespunzătoare și prin completarea cultul religios dorit

Opțional, dacă unitatea de învățământ organizează programul „Școala după școală” și părintele/reprezentantul legal este interesat în participarea copilului la acest program, se bifează căsuța corespunzătoare

CALENDAR înscrieri la clasa pregătitoare 2022

30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița

 • înregistrarea cererilor transmise / depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 • eliberarea / transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar are comandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE  a  cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți  pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la  art. 7 alin. (1) din ordin;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană / a municipiului București de înscrierea copiilor în învățământul primar (Comisia județeană / a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea scrierii învățământul primar.

11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor

 • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

11 mai – 12 mai 2022: procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 mai – 25 mai  2022: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

26 mai 2022: procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

27 mai 2022: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2022: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar; informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

31 mai – 7 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

8 iunie  – 9 iunie 2022:

 • procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
 • completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă

10 iunie 2022: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie –  8 septembrie 2022:

 • centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ
 • soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax