Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

IŞJ Alba: Doi candidaţi pe două funcţii de inspector şcolar general adjunct. Concurenţă doar pentru conducerea Casei Corpului Didactic

Publicat

sediu ISJ Alba

isj alba2În cadrul perioadei de înscriere pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor din eşalonul doi de conducere de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, respectiv cea de director al Casei Corpului Didactic Alba Iulia, candidaţii şi-au depus dosarele de înscriere pe ultima sută de metri.

Pentru cele două posturi de inspector şcolar general adjunct, cu responsabilităţi diferite, inspecţie şcolară, respectiv resurse umane, sunt doar doi candidaţi, iar pentru conducerea Casei Corpului Didactic funcţia de ţinută în prezent de Deak -Székely Szilárd Levente este vizată şi de un contracandidat.

 

Candidaţii care au depus dosarele de înscriere până în 5 aprilie sunt:

narcisa bucurestean– pentru postul de inspector școlar adjunct (manangement resurse umane): Narcisa Bucureştean (35 de ani) – ocupă deja această funcție scoasă la concurs;  este profesor de învăţământ primar şi preşcolar; are o vechime în învăţământ de 15 ani, este membru CNEME şi metodist la IŞJ Alba; a absolvit cursuri de master în Management Educaţional.

 

 

dumitru panta– pentru postul de inspector şcolar adjunct (inspecţie şcolară): Dumitru Panţa – inspector şcolar pentru învăţământul special, psiholog la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; acest post a fost deţinut de Marcela Dărămuş, care a câştigat concursul pentru funcţia de inspector şcolar general

 

 

 

– pentru postul de director la Casa Corpului Didactic din Alba: profesor Deák-Székely Szilárd Levente (actualul director – profesor de matematică şi expert CNEME) şi Daniela Uriţescu, profesor de informatică la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

Reamintim că postul de inspector şcolar general a fost câştigat la concurs de Marcela Dărămuş, actualul inspector şcolar general adjunct, responsabil pentru inspecţie şcolară.

Citeşte şi Concursul pentru funcţia de inspector şef la IŞJ Alba a fost câştigat de Marcela Dărămuş. Va prelua postul prin ordin de ministru

Condiţii de participare la concurs şi criterii de evaluare

Potrivit documentaţiei puse la dispoziţie de IŞJ Alba, la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

– este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

– este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

– are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

– a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

-are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

– nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

– la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Probele de concurs se desfăşoară în perioada 25 martie – 19 iunie, la sediul Ministerului Educaţiei.

Concursul va cuprinde trei probe: evaluarea CV-ului (a rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, aptitudinilor şi competenţelor personale), susţinerea unui test grilă (timp maxim 30 de minute, utilizând calculatorul) şi interviu în faţa comisiei, în care se evaluează susţinerea ofertei manageriale şi răspunsurile la întrebări referitoare la inspecţia şcolară, aplicarea legislaţiei şcolare, management educaţional şi deontologie profesională.

Testul grilă reprezintă rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi administrativ, dintre care 2 itemi vor fi formulaţi în limba străină aleasă de candidat. Fiecare item este punctat cu 0,85 puncte. Acest test se rezolvă pe calculator şi se trimite pe adresă de e-mail la comisia de concurs (1,50 puncte).

Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.

Criterii şi punctaje de evaluare Curriculum vitae:

  1. a) Studii: – studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare în specialitate sau în management educaţional şi finanţare – 0,5 puncte

– doctorat în specialitate sau în management educaţional şi finanţare: 1 punct

  1. b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în management educaţional: în ţară (1 punct), în străinătate (1 punct)
  2. c) Experienţa în activitatea de:

– responsabil de comisie metodică, de şef catedră, profesor metodist, profesor formator, director/director adjunct, responsabil de cerc pedagogic (1 punct)

– funcţii de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membru în consiliul consultativ al specialităţii/al inspectoratului şcolar, membru în consiliul de administraţie etc. (1 punct)

  1. d) Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate cu ISBN/ISSN; articole de management educaţional sau de specialitate publicate (1,5 puncte)
  2. e) Iniţiere, coordonare, participare la proiecte-pilot, la proiecte de reformă a învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale (1,5 puncte)
  3. f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă) 0.75 puncte
  4. g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate (0.75 puncte)

Criteriile de evaluare a interviului și ofertei manageriale:

– aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii instituţiei/instituţiilor din subordine (inspectoratului şcolar, unităţilor conexe, unităţii de învăţământ, activităţii extraşcolare etc.), inspecţia şcolară, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru (1 punct)

– aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul învăţământului; metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare (noţiuni privind încheierea contractului de sponsorizare, de donație, etc. (1 punct)

– trăsături de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, capacitate de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţă de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea deontologiei profesionale (1 punct)

– competenţe personale în: identificarea activităţilor/acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi non-umane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea/ delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii (1 punct)

– viziunea, concepţia şi redactarea ofertei manageriale; se va avea în vedere dacă oferta managerială respectă principiile generale ale proiectării, este adaptată culturii organizaţionale, aplică metodele şi tehnicile de marketing, este realizată pe baza unei diagnoze şi a analizei de nevoi educaţionale şi de formare (6 puncte).

Lista documentelor necesare înscrierii la concursul pentru ocuparea funcțiilor:

– cerere de înscriere;

– curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare), la care se anexează documente doveditoare;

– certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie;

– act de titularizare în învăţământ;

– document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

– adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice obligatoriu gradul didactic I /titlului ştiinţific de doctor;

– carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

– copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licenţă/diplomă de absolvire;

– adeverinţă, în original, de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. d) din metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare);

adeverinţă care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original;

adeverință că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent

– recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original;

– certificat medical, în original;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului sau adeverinţă, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 234 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– cazier judiciar, în original;

– cerere scrisă privind limba străină de circulaţie internaţională în care candidatul doreşte să susţină proba de concurs prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare) – care corespunde cu cererea de înscriere, conform modelului tip de cerere de înscriere;;

– oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare);

– opisul dosarului, în dublu exemplar; fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax