Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

IŞJ Alba: Doi candidaţi pe două funcţii de inspector şcolar general adjunct. Concurenţă doar pentru conducerea Casei Corpului Didactic


Publicat

sediu ISJ Alba

isj alba2În cadrul perioadei de înscriere pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor din eşalonul doi de conducere de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, respectiv cea de director al Casei Corpului Didactic Alba Iulia, candidaţii şi-au depus dosarele de înscriere pe ultima sută de metri.

Pentru cele două posturi de inspector şcolar general adjunct, cu responsabilităţi diferite, inspecţie şcolară, respectiv resurse umane, sunt doar doi candidaţi, iar pentru conducerea Casei Corpului Didactic funcţia de ţinută în prezent de Deak -Székely Szilárd Levente este vizată şi de un contracandidat.

 

Candidaţii care au depus dosarele de înscriere până în 5 aprilie sunt:

narcisa bucurestean– pentru postul de inspector școlar adjunct (manangement resurse umane): Narcisa Bucureştean (35 de ani) – ocupă deja această funcție scoasă la concurs;  este profesor de învăţământ primar şi preşcolar; are o vechime în învăţământ de 15 ani, este membru CNEME şi metodist la IŞJ Alba; a absolvit cursuri de master în Management Educaţional.

 

 

dumitru panta– pentru postul de inspector şcolar adjunct (inspecţie şcolară): Dumitru Panţa – inspector şcolar pentru învăţământul special, psiholog la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; acest post a fost deţinut de Marcela Dărămuş, care a câştigat concursul pentru funcţia de inspector şcolar general

 

 

 

– pentru postul de director la Casa Corpului Didactic din Alba: profesor Deák-Székely Szilárd Levente (actualul director – profesor de matematică şi expert CNEME) şi Daniela Uriţescu, profesor de informatică la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

Reamintim că postul de inspector şcolar general a fost câştigat la concurs de Marcela Dărămuş, actualul inspector şcolar general adjunct, responsabil pentru inspecţie şcolară.

Citeşte şi Concursul pentru funcţia de inspector şef la IŞJ Alba a fost câştigat de Marcela Dărămuş. Va prelua postul prin ordin de ministru

Condiţii de participare la concurs şi criterii de evaluare

Potrivit documentaţiei puse la dispoziţie de IŞJ Alba, la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

– este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

– este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

– are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

– a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

-are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

– nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

– la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Probele de concurs se desfăşoară în perioada 25 martie – 19 iunie, la sediul Ministerului Educaţiei.

Concursul va cuprinde trei probe: evaluarea CV-ului (a rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, aptitudinilor şi competenţelor personale), susţinerea unui test grilă (timp maxim 30 de minute, utilizând calculatorul) şi interviu în faţa comisiei, în care se evaluează susţinerea ofertei manageriale şi răspunsurile la întrebări referitoare la inspecţia şcolară, aplicarea legislaţiei şcolare, management educaţional şi deontologie profesională.

Testul grilă reprezintă rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi administrativ, dintre care 2 itemi vor fi formulaţi în limba străină aleasă de candidat. Fiecare item este punctat cu 0,85 puncte. Acest test se rezolvă pe calculator şi se trimite pe adresă de e-mail la comisia de concurs (1,50 puncte).

Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.

Criterii şi punctaje de evaluare Curriculum vitae:

  1. a) Studii: – studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare în specialitate sau în management educaţional şi finanţare – 0,5 puncte

– doctorat în specialitate sau în management educaţional şi finanţare: 1 punct

  1. b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în management educaţional: în ţară (1 punct), în străinătate (1 punct)
  2. c) Experienţa în activitatea de:

– responsabil de comisie metodică, de şef catedră, profesor metodist, profesor formator, director/director adjunct, responsabil de cerc pedagogic (1 punct)

– funcţii de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membru în consiliul consultativ al specialităţii/al inspectoratului şcolar, membru în consiliul de administraţie etc. (1 punct)

  1. d) Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate cu ISBN/ISSN; articole de management educaţional sau de specialitate publicate (1,5 puncte)
  2. e) Iniţiere, coordonare, participare la proiecte-pilot, la proiecte de reformă a învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale (1,5 puncte)
  3. f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă) 0.75 puncte
  4. g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate (0.75 puncte)

Criteriile de evaluare a interviului și ofertei manageriale:

– aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii instituţiei/instituţiilor din subordine (inspectoratului şcolar, unităţilor conexe, unităţii de învăţământ, activităţii extraşcolare etc.), inspecţia şcolară, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru (1 punct)

– aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul învăţământului; metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare (noţiuni privind încheierea contractului de sponsorizare, de donație, etc. (1 punct)

– trăsături de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, capacitate de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţă de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea deontologiei profesionale (1 punct)

– competenţe personale în: identificarea activităţilor/acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi non-umane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea/ delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii (1 punct)

– viziunea, concepţia şi redactarea ofertei manageriale; se va avea în vedere dacă oferta managerială respectă principiile generale ale proiectării, este adaptată culturii organizaţionale, aplică metodele şi tehnicile de marketing, este realizată pe baza unei diagnoze şi a analizei de nevoi educaţionale şi de formare (6 puncte).

Lista documentelor necesare înscrierii la concursul pentru ocuparea funcțiilor:

– cerere de înscriere;

– curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare), la care se anexează documente doveditoare;

– certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie;

– act de titularizare în învăţământ;

– document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

– adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice obligatoriu gradul didactic I /titlului ştiinţific de doctor;

– carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

– copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licenţă/diplomă de absolvire;

– adeverinţă, în original, de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. d) din metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare);

adeverinţă care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original;

adeverință că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent

– recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original;

– certificat medical, în original;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului sau adeverinţă, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 234 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– cazier judiciar, în original;

– cerere scrisă privind limba străină de circulaţie internaţională în care candidatul doreşte să susţină proba de concurs prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare) – care corespunde cu cererea de înscriere, conform modelului tip de cerere de înscriere;;

– oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat;

– declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011 (cu modificările ulterioare);

– opisul dosarului, în dublu exemplar; fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Copil de 14 ani, prins la volanul unui autoturism, la Bistra. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Publicat

masina-politia

Un adolescent de 14 ani din comuna Bistra s-a ales cu dosar penal după ce a condus o mașină prin localitate.

Potrivit IPJ Alba, joi, 29 octombrie, în jurul orei 17.50 polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni, în timp ce acționau pe raza comunei Bistra, l-au depistat pe un minor de 14 ani, din comuna Bistra, care conducea un autoturism, pe DC 145, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule.

Față de minor, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Operațiunea „Masca”, în Alba: Peste 180 de persoane, amendate pentru că purtau greșit masca sau nu aveau deloc

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  În ultimele 24 de ore au fost depistate 186 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 186 de polițiști, polițiști locali, jandarmi, lucrători ISU, ITM, DSVSA precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate 148 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 137 mijloace de transport, din care 51 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 2.184 de persoane.

Echipele de control au depistat 186 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 13.500 de lei.

Au fost organizate 5 acțiuni punctuale, la care au fost folosite efective suplimentare.

De exemplu, la Sebeș, a fost organizată o acțiune cu efective suplimentare, pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 79 de societăți comerciale, au fost legitimate 55 de persoane și au fost aplicate 36 de amenzi pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Alba Iulia polițiștii au verificat 27 de mijloace de transport în comun, au legitimat 146 de persoane și au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

La Aiud au fost verificate 15 societăți comerciale, au fost legitimate 111 persoane și au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

Acțiunile de verificare a modului de respectare a regulilor privind prevenirea răspândirii noului coronovirus vor continua, iar în cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsuri.

Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască de protecție sanitară și să nu se expună la riscuri.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Focar COVID la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Medici și pacienți infectați cu noul coronavirus

Publicat

Un focar de COVID-19 a fost descoperit la Institutul Oncologic Cluj-Napoca (IOCN). În ultima săptămână, au fost confirmați pozitivi mai mulți medici și pacienți.

Directorul medical al Institutului Oncologic ”Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, Patriciu Achimaș Cadariu, a declarat vineri pentru Cluj24.ro că au fost identificate 10 cadre medicale  infectate.

”La 1000 de angajați câți are IOCN găsim persoane pozitive. În ultima săptămână am identificat 10 cadre medicale infectate deoarece testăm, facem 300-400 de teste pe zi. Nu au fost toți 10 într-o zi. Testăm și angajații care ne informează că au membri ai familiei confirmați pozitiv”, a spus Achimaș Cadariu.

Potrivit sursei citate, au fost și 15 pacienți infectați cu noul coronavirus. În cadrul Institutului Oncologic sunt 10 secții.

”Sunt retestați cei care au simptome, cum sunt cei cu cancere pulmonare care prezintă simptome respiratorii, apoi se pozitivează și angajații de pe secții. Așa se adună”, a explicat directorul medical al IOCN.

sursă: cluj24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat infectat cu COVID-19 și care trebuia să stea izolat, prins în trafic la Alba Iulia. S-a ales cu dosar penal

Publicat

politie, IPJ, masina politie

Un bărbat confirmat cu COVID-19 și care trebuia să stea izolat la domiciliu a fost prins în trafic de polițiștii din Alba Iulia. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. 

Potrivit procurorilor, ”în data de 20.10.2020, în urma unui control în trafic efectuat pe raza mun. Alba Iulia, organele de poliţie au identificat o persoană de sex masculin care a încălcat măsura izolării la domiciliu, dispusă ca urmare a diagnosticării cu virusul SARS-CoV-2 pentru o perioadă de 14 zile începând din data de 11.10.2020” se arată într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate