Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Noi reguli pentru profesia de ghid de turism. Obligații, atestare, organizare a activității. Modificări propuse

Publicat

Normele privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism s-au aflat în dezbatere publică, la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), fiind pregătit un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens. Se dorește actualizarea legislației, astfel încât să se alinieze recomandărilor europene.

”Proiectul de act normativ (…) conține trei piloni importanți: redefinirea ghidului de turism, delimitarea sferei de activitate și de exercitare a acestei profesii, precum și stabilirea criteriilor şi condiţiilor pentru eliberarea ecusonului. Printre rezultatele pe care le dorim de la această inițiativă, menționez protejarea resursei umane din domeniu, dar și potențarea creșterii calității serviciilor din turism”, a declarat Darius Vodă, secretar general MAT.

Proiectul de act normativ își propune să reglementeze, printre altele, condițiile privind exercitarea profesiei de ghid de turism pe teritoriul României, temporară sau ocazională, a cetățenilor UE/SEE/Confederației Elvețiene.

În baza unei declarații transmise către MAT, însoțită de documente care dovedesc calificarea profesională, aceștia ar putea primi, fără costuri, un ecuson, valabil pentru o perioadă de maximum un an.

Demersul se aliniază recomandărilor Comisiei Europene. Cu toate acestea, în cazul vizitării unor obiective turistice autohtone, se dorește introducerea obligativități de a fi contractați ghizi de turism atestați în România, arată ministerul, într-un comunicat.

Conform propunerilor venite în cadrul ședinței publice de luni, categoriile de ghizi de turism ar putea fi redefinite astfel:

 • ghid de turism intern (calificare)
 • ghid de turism internațional (perfecționare)
 • ghid de turism specializat (specializare).

Ce prevede proiectul

 • Operatorii economici și orice alte persoane juridice legal constituite, care desfășoară activități de turism, au obligaţia să utilizeze ghizi de turism calificaţi corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate acțiunile turistice organizate, atât în România, cât și în străinătate.
 • Ghidul de turism este: persoana calificată și/sau specializată care însoțește turiști/vizitatori individuali sau în grup, români sau străini, atât în țară cât și în străinătate, furnizând servicii organizatorice și informative referitoare la patrimoniul natural și antropic (material și imaterial) al destinațiilor vizitate, şi care asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic.
 • Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene și de alți cetăţeni străini care au drept de muncă valabil pe teritoriul României, în vârstă de cel puţin 18 ani împliniţi.

Condiție: program de formare profesională

Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un ecuson de ghid de turism eliberat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului:

 • în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui program de formare profesională de tip calificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților
 • în baza certificatului de competențe profesionale pentru profesia/calificarea ghid de turism eliberat de un centru de evaluare și certificare de competențe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare.

Reguli pentru cetățenii străini

Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene pot exercita profesia de ghid de turism în România:

 • temporar sau ocazional în baza notificării transmisă autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului, însoțită de documentele care dovedesc calificări profesionale obținute la instituţii autorizate din statele de provenienţă, sau în baza documentelor care atestă experienţa profesională, emise de statele de proveniență. Se va emite un ecuson pentru prestare temporară/ocazională a profesiei de ghid de turism valabil pe o perioadă de maximum un an.
 • pe perioada stabilirii acestora în România, cu condiția obținerii ecusonului de ghid de turism, în baza recunoașterii calificărilor profesionale și/sau a experienței profesionale obținute într-un stat membru UE/SEE/Confederației Elvețiane, completat/echivalat cu un certificat de competențe profesionale pentru profesia/calificarea ghid de turism eliberat în România de un centru de evaluare și certificare de competențe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare, precum și a deținerii unui atestat/certificat/diploma privind cunoașterea limbii române, cel puțin nivel mediu.

Cetățenii din alte state decât cele menționate pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă posedă ecuson de ghid de turism eliberat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în baza documentelor doveditoare ale calificărilor profesionale obţinute în România, a deținerii unui atestat/certificat/diploma privind cunoașterea limbii române, cel puțin nivel mediu, și a dreptului de muncă pe teritoriul României, pe durata valabilității acestuia.

Cetățenii străini și cei care însoțesc grupurile de turiști/vizitatori străini pe teritoriul României vor utiliza obligatoriu ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, pentru serviciile informative referitoare la patrimoniul natural și antropic, material și imaterial, al destinațiilor vizitate.

Operatorii economici care utilizează pe teritoriul României ghizi străini, însoțitori ai grupurilor de turiști din alte țări, au obligația de a contracta ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Ecuson de ghid

Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deținătoare de ecuson de ghid de turism în următoarele condiții:

 • pe cont propriu ca persoane fizice autorizate legal constituite
 • prin intermediul operatorilor economici și a altor persoane juridice legal constituite, cu activitate de turism, în baza unei forme legale de colaborare sau de muncă, după caz.

Ghizii de turism, atât români cât și cei străini, au obligația să poarte la vedere ecusonul de ghid pe toată perioada însoțirii grupului.

Contravenții și amenzi

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

 • exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane care nu dețin ecuson valabil și/sau calificarea/specializare profesională care nu corespunde activității turistice desfăşurate – amendă de la 5000 lei la 10000 lei
 • utilizarea de către operatorii economici și/sau alte persoane juridice legal constituite, care desfășoară și organizează activități de turism a unor ghizi de turism care nu deţin ecusonul corespunzător activității turistice desfăşurate – amendă de la 5000 lei la 10000 lei
 • exercitarea profesiei de ghid de turism de către ghizii străini, însoțitori ai grupurilor de turiști provenind din afara României, fără a utiliza ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală din domeniul turismului – cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei
 • utilizarea de către operatorii economici pe teritoriul României a ghizilor străini, însoțitori ai grupurilor de turiști din alte țări, fără a contracta ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului – cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei
 • încălcarea prevederilor art.10 alin. (2), referitoare la respectarea obligațiilor ghizilor de turism – amendă de la 1000 lei la 2000 lei

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi al autorităţii administraţiei publice locale în aria sa de competență.

Personalul cu atribuții de control poate dispune retragerea ecusonului de ghid pentru încălcarea de mai mult de 3 ori într-un an a obligațiilor stabilite la art. 10 alin. (2).

Ecusoanele de ghid de turism au o valabilitate de 10 ani de la data emiterii. Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului va întocmi și publica pe site-ul propriu lista ghizilor autorizați în vederea informării turiștilor sau a altor persoane interesate.

Ghizii de turism care au obținut atestatul și ecusonul înainte de data de 31 decembrie 2013 au obligația ca, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să depună documentația pentru eliberarea unui nou ecuson de ghid de turism.

Atestatele și ecusoanele obţinute de ghizii de turism după data de 1 ianuarie 2014 rămân valabile, cu condiția actualizării acestora în termen de 10 ani de la data emiterii, respectiv a ultimei actualizări.

Obligațiile ghidului de turism

Activitatea ghidului de turism pe teritoriul României se face cu respectarea unui cod de conduită bazat pe următoarele reguli fundamentale: onestitate, integritate, calitate și respect.

Obligațiile tehnice și logistice ale ghidului de turism sunt următoarele:

 • să poarte ecusonul de ghid de turism în timpul desfăşurării activităţii, pe care să-l prezinte la cererea persoanelor împuternicite să-i controleze activitatea;
 • să cunoască temeinic, din punct de vedere tehnic, traseele de vizitat;
 • să cunoască tehnicile de orientare în teren și pe hartă;
 • să se informeze în prealabil și să evalueze, în măsura posibilităților, toate aspectele specifice legate de documentația necesară și condițiile specifice ale destinației și ale traseului de parcurs (condiții meteo, condiții generale de călătorie, aspecte ale securității, aspecte ale siguranței sanitare, documentație necesară, condiții pentru călătoria minorilor, asigurări de călătorie, măsuri legate de respectul comunităților locale);
 • să se informeze în prealabil și să evalueze, în măsura posibilităților, toate aspectele specifice legate de acțiunea turistică și de participanții la aceasta (nivelul de pregătire și nevoile turiștilor, structura, în cazul grupurilor de turiști, traseul şi activităţile acțiunii turistice, mijloacele de transport utilizate, prestatorii şi colaboratorii, etc.);
 • în cazul în care acțiunea este comandată printr-o agenție de turism, să gestioneze relația de colaborare cu agenția de turism și toate aspectelor tehnice derivate din aceasta: preluarea dosarului acțiunii, predarea raportului de ghid, a feedback-urilor turiștilor și a deconturilor la termen și acolo unde este cazul; să propună îmbunătățiri ale programelor turistice, în cadrul raportului de ghid, în funcţie de sugestiile turiștilor și/sau de observațiile personale;
 • să gestioneze traseul, pentru fiecare activitate în parte, din punctul de vedere al timpului și al duratelor necesare: prezentarea în avans la locurile de plecare/întâlnire, durate de vizitare, durate ale pauzelor pentru masă, necesități, timp liber, odihnă, durate ale discursului de ghid, corespondența cu programele de vizitare ale obiectivelor turistice și ale altor entități de interes pentru turiști, etc.
 • să se informeze în prealabil asupra partenerilor și furnizorilor de servicii de pe parcursul turului și să gestioneze relațiile funcționale cu aceștia în timpul călătoriei, asigurându-se că serviciile de: transport, cazare, masă, activitate de ghid specializat, etc. sunt rezervate în conformitate de programul turistic;
 • să respecte programul turistic comandat și achitat, inclusiv a duratei acestuia, cu respectarea măsurilor de siguranță și fără să se depășescă cerințele programului care ar putea genera suprasolicitări fizice sau psihice;
 • să direcționeze și să gestioneze cursul evenimentelor pe parcursul acțiunii turistice desfășurate;
 • să gestioneze corect cheltuielile (taxe la diverse obiective turistice) și mijloacele de plată încredințate;
 • să evalueze acțiunea turistică desfășurată;
 • să comunice în luarea deciziilor cu organizatorul acțiunii turistice, cu însoțitorul grupului, cu asistența turistică sau cu alte entități direct implicate în acțiunea turistică, luând în considerare faptul că întreaga responsabilitate a serviciilor prestate de terți pe parcursul programului achiziționat de către turiști, o are agenția de turism care a comercializat aceste servicii;
 • să ofere sprijin colegilor ghizi de turism, atunci când aceștia se găsesc în situații dificile, în limita posibilităților și fără a neglija activitatea proprie;
 • să sesizeze orice neregularități întâlnite pe parcursul acțiunii turistice și care ar putea contraveni legislației în vigoare la destinație (ghizi neatestați, neconformitatea normelor de clasificare, sfidarea regulilor impuse de lege sau sfidarea normelor și regulilor locale, etc.);
 • să informeze cu privire la regulile de conduită turistică, să acționeze verbal în cazul nerespectării acestora sau să acționeze în scris informând organele competente cu privire la nerespectarea acestora de către turiști sau de către colaboratorii implicați în desfășurarea acțiunii turistice;
 • să comunice, în mod cât mai operativ, organizatorului și/sau turiștilor direcți, a situaţiilor în care, din motive de sănătate sau din alte cauze deosebite, este nevoit să renunțe la activitatea contractată și/sau să-şi întrerupă activitatea, contribuind, pe cât posibil la stabilirea modalității de preluare a acţiunii de către alt ghid şi/sau de continuare, în bune condiţii, a derulării programului turistic;
 •  să aibă o ținută decentă și un aspect îngrijit, în conformitate de tipologia activității de ghid de turism, cu specializarea sa și cu exigențele profesiei;
 • în cazul în care intervin atribuții suplimentare pentru ghidul de turism, acestea sunt prezentate din timp acestuia și vor fi stabilite și acceptate de comun accord cu organizatorul acțiunilor turistice și în conformitate cu legislația în vigoare.

Obligațiile referitoare la informarea turiștilor

 • să informeze asupra programului exact al acțiunii turistice, obiectivele care urmează a fi vizitate, locurile destinate pentru cazare și masă, obligațiile care revin participanților și programul zilnic, insistând asupra regulilor ce urmează a fi respectate și asupra urmărilor care decurg din nerespectarea acestora;
 • să informeze în mod profesionist, competent, corect și nepărtinitor asupra destinațiilor și asupra comunităților vizitate;
 • să prezinte obiectivele de interes turistic într-un mod documentat și atractiv;
 • să ofere informații suplimentare dacă acestea sunt solicitate de către turiști pe parcursul acțiunii turistice;
 • să stăpânească cunoștințe dintr-o largă paletă informativă și pe multiple planuri, în funcție de tipologia activității și/sau de specializarea ghidului de turism;
 • să motiveze permanent turiștii, prin informații atractive și relevante, precum și prin activitățile organizatorice, cu scopul menținerii unui nivel ridicat al atenției, implicării și participării turiștilor pe durata acțiunii turistice;
 • să traducă și să interpreteze, în scopul depășirii barierei lingvistice, atunci când acest lucru este necesar;
 • să recomande posibile prestaţii suplimentare de care turiștii ar putea beneficia precum și potențiale excursii opționale, evenimente ori alte activități de interes, însă de comun acord și în scris (cu clauze clare, la vedere și transparente), atunci când acțiunea turistică este contractată cu o agenție de turism;
 • să cunoască și să respecte regulile și legile de conservare a valorilor de patrimoniu natural și antropic (material și imaterial), și să facă apel la atenție și grijă față de obiectivele vizitate;
 • să evite discuțiile care prejudiciază imaginea României.

Obligațiile referitoare la organizarea turiștilor

 • să asigure bunul mers al acțiunii turistice de la întâmpinarea turistului și până la încheierea programului și a însoțirii turiștilor;
 • să se concentreze pe buna gestionare a activității pe parcursul acțiunii turistice achitate de către turiști (cazare, masă, odihnă, agrement, activitate de ghid local, etc.);
 • să informeze turistul asupra detaliilor tehnice ale traseului (durată, dificultate, opriri, pauze, etc.);
 • să călăuzească, să îndrume și să orienteze turiștii pe parcursul acțiunii turistice;
 • să informeze turistul asupra ținutei și/sau a echipamentului specifice necesar, atunci când și acolo unde condițiile locale impun acest lucru, în scopul parcurgerii traseului în condiții de siguranță și respect pentru comunitățile locale și pentru obiectivele vizitate;
 • să mențină o atmosferă plăcută pe parcursul activității turistice cu scopul de a crea o legatură între turiști și comunitățile vizitate;
 • să integreze turiștii și să apeleze la aspectul participativ al acestora la acțiunea turistică colectivă;
 • să informeze turiștii asupra responsabilităților lor directe în ceea ce privește aspectele legate de siguranța fizica și a obiectelor personale (furt, pierdere, accidente, daune diverse produse de turist etc);
 • să verifice periodic prezența tuturor participanților la tur;
 • să monitorizeze participarea la activitatea turistică și gradul de mulțumire a turiștilor,  în vederea adaptării și chiar modificării acesteia în raport cu nevoile turiștilor, însă în limitele prestabilite ale programului turistic achiziționat;
 • să informeze turiștii, la începerea călătoriei și acolo unde situația o cere, asupra tuturor aspectelor tehnice specifice legate de documentația necesară și de condițiile specifice ale destinației (condiții meteo, aspecte ale securității, documentație necesară, condiții pentru călătoria minorilor, asigurări de călătorie, date de contact ale ghidului, unităților de cazare, etc.);
 • să acționeze neconflictual, cu amabilitate și cu răbdare în toate contextele organizatorice și informative, în vederea construirii încrederii reciproce și a reușitei acțiunii turistice.

Obligațiile referitoare la gestionarea problemelor, reclamațiilor și a situațiilor dificile

 • să prevină posibilele probleme și situații neplăcute prin pregătirea tehnică a traseului și prin informarea corectă și la timp a turiștilor și a partenerilor implicați;
 • să soluționeze  operativ problemele și să gestioneze conflictele pe parcursul acțiunii turistice, inclusiv prin înștiințarea organelor competente (poliție locală, jandarmerie) în cazul în care ghidul de turism nu poate gestiona situația/conflictul creat/turistul/turiștii sau terțe părți care afectează bunul mers sau integritatea acțiunii turistice și/sau a ghidului și a turiștilor acestuia;
 • să își ofere concursul în vederea informării turistului asupra căilor de urmat în vederea soluționării problemelor legate de situații precum: pierderea documentelor de identitate, a valorilor personale ale turistului.
 • să soluționeze operativ și ferm reclamațiile care se referă la activitatea proprie, repectiv să comunice operativ și ferm înspre soluționare către furnizorii de servicii a reclamațiilor derivate din alte probleme, independente de activitatea ghidului de turism.

sursa: turism.gov.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

EVENIMENT

Cum a rămas un fost deținut al Penitenciarului Aiud fără televizor în cameră. Pentru ce a fost trimis în judecată

Publicat

camera penitenciar, inchisoare, aiud

Un fost deținut al Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud, actualmente deținut în Penitenciarul din Bistrița, a fost trimis în judecată pentru distrugere. În urmă cu mai bine de doi ani, când era încarcerat la Aiud a distrus un televizor.

În data de 18 noiembrie 2022, magistrații Judecătoriei Aiud au dispus începerea judecății, după ce dosarul s-a aflat în stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

De asemenea motivarea instanței a fost făcută publică fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Potrivit motivării instanței, în actul de sesizare s-a reţinut că, ”în data de 05.07.2020, în jurul orei 09.20, în timp ce se afla în camera de deținere E7.2, pe secția E7 a Penitenciarului Aiud, inculpatul, persoană privată de libertate, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu martorul, (n.r. colegul de celulă) a distrus televizorul din cameră, aruncând cu un obiect în ecranul acestuia, faptă prin care s-a cauzat un prejudiciu în valoare de 399, 99 lei”.

Pentru fapta sa de distrugere acesta va fi judecat de magistrații Juecătoriei Aiud.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Lista informațiilor pe care restaurantele sunt obligate să le ofere clienților, din 20 decembrie. Ce trebuie să conțină meniurile

Publicat

Protecția Consumatorilor în România face un pas important în informarea transparentă și detaliată a cetățenului consumator cu privire la produsele alimentare pe care le comandă online sau la restaurant, transmit reprezentanții Info Cons.

Și șeful ANPC, Horia Constantienscu, a spus că produsele pe care le cumpărăm de la restaurant ar trebui să fie asemenea celor din magazin, astfel încât românii să știe ce conține mâncarea pe care o mănâncă.

Au fost stabilite noi modalități de atenționare și aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor despre ingredientele folosite în produsele finite și preparetele comercializate de către unitățile de restaurație colectivă dar  și menite a fi servite pe loc sau, dimpotrivă, la domiciliu.

Această informație a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 926 din 21.09.2022.

Din 20 decembrie 2022, devine obligatorie indicarea informațiilor privind tipul și cantitatea ingredientelor care depășesc o pondere de 20 de grame în cadrul produsului finit sau al mâncării furnizate de unitățile de alimentație publică.

Ce se menționează prin Ordinul 201/2022?

Prin acest ordin se menționează inserarea obligatorie a informațiilor referitoare la tipul și cantitatea ingredientelor ce depășesc o cantitate de 20g în cadrul produsului finit sau al preparatului furnizat de unitățile de alimentație.

Concret, toate unitățile de alimentație publică vor trebui să afișeze, în dreptul fiecărui preparat sau produs servit, informații privind tipul și cantitatea ingredientelor care depășesc o pondere de 20 de grame în componența acestuia, care sunt eventualii aditivi folosiți și care sunt valorile nutriționale.

Prin implementarea acestui ordin, România încearcă să iasă din topul statisticilor europene cu privire la calitatea vieții mediocre și, totodată, are șansa de a avea produse și servicii care să ne aducă imunitate, sănătate și o calitate a vieții mai bună.

Declarație nutrițională

Informațiile de tipul declarației nutriționale și aditivilor folosiți, trebuie să respecte preverderile europene.

Altfel spus, atunci când ne referim la declarația nutrițională, restaurantele trebuie să ofere informații precum:

 • Valoarea energetică;
 • Cantitățile de grăsimi
 • Acizi grași saturați;
 • Zaharuri;
 • Sare;

Aditivi

Aditivii se înscriu în lista ingredientelor cu denumirea categoriei, urmat de codul numeric UE (adică E-urile și indicativul lor) sau denumirea specifică (ex.: acid citric) exact ca în cazul produselor ambalate.

Exemplu ANPC:  „Acidifiant: E 330 sau Acidifiant: acid citric; potentator de aromă: E621 sau potențator de aromă: glutamate de sodiu (Lista aditivilor se regăsește în Regulamentul (CE) nr.1333/2008 privind aditivii alimentari)”.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, aceste informații trebuie afișate la loc vizibil, fără a fi acoperite de imagini sau alte materiale scrise, șterse sau greu de citit.

Informațiile trebuie să fie accesibile, usor de citit, de neșters, lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu.

Șeful ANPC: Nu credeți că trebuie să aflăm ce mâncăm?

„Şi până acum trebuiau să o facă. Acum sunt doar nemulţumiţi pentru că trebuie să aflăm într-adevăr ce ingrediente şi materii prime.

Ciorba de burtă trebuie să se ştie din ce burtă este făcută, şaorma cu de toate trebuie să ştim ce înseamnă de toate, că poate în copilărie mâncam pelicanol lipici, poate unii dintre domniile lor se gândesc să pună în continuare această aromă.

Nu credeţi că trebuie să aflăm ce mâncăm?”, a spus preşedintele ANPC, Horia Constantinescu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mai mult de jumătate din maşinile aduse din străinătate în România au fost avariate. Una din cinci au kilometrajul modificat

Publicat

Una din cinci maşini rulate în România au kilometrajul modificat, reiese dintr-o analiză întocmită de o platformă care furnizează rapoarte despre istoricul auto. De asemenea, mai bine de jumătate dintre acestea au fost avariate. 

Astfel, conform raportului „Indexul de Transparenţă a pieţei auto”, realizat de carVertical, România ocupă locul 20 din cele 23 de ţări în topul ţărilor cu cele mai puţin transparente pieţe de maşini rulate din Europa. „Una din cinci maşini rulate are kilometrajul dat înapoi, iar valoarea medie ştearsă de pe odometru este de aproximativ 50.000 de kilometri (48.090 km). Aceasta înseamnă că un cumpărător nu doar că poate plăti în exces pentru un vehicul, dar pe baza înregistrărilor false poate avea probleme şi cu planificarea reviziilor”, se menţionează în document.

De asemenea, mai mult de două treimi din parcul auto de maşini rulate sunt din import (67,19%), iar peste jumătate dintre autovehicule sunt avariate (57,03%). Majoritatea ţărilor care oferă mai puţină transparenţă au o medie scăzută a valorii daunelor şi România nu face excepţie, ocupând locul 4 în clasament cu 2.938 de euro.

Pe de altă parte, România se prezintă ceva mai bine la vârsta parcului auto second-hand, cu o vechime de 9,19 ani, şi se clasează pe locul 9 din 23 în clasamentul pieţelor auto europene analizate.

Potrivit sursei citate, cea mai puţin transparentă piaţă a maşinilor second-hand se află în Letonia, cu un scor al indicelui de transparenţă de minus 142,7 puncte şi unde aproximativ un sfert (23,6% %) dintre autovehicule au kilometrajul dat înapoi, iar valoarea medie este de aproape 47.500 km. Clasamentul continuă cu Ucraina (-141,9 puncte), Lituania (-108,4 puncte) şi România (-100,8 puncte).

„Cumpărarea unei maşini second-hand din Letonia, Lituania, Ucraina sau România este riscantă, având în vedere că sunt pieţe cu cele mai mari importuri auto. Aici se află cele mai multe autovehicule fraudate prin derularea odometrului sau ascunderea daunelor. O pondere considerabil mai mare a importurilor de maşini second-hand este unul dintre motivele-cheie pentru care ţările din Est sunt mult mai afectate de fraudă. Importurile cresc în mod direct procentajul de maşini cu kilometrajul dat înapoi, iar urmărirea unor astfel de infracţiuni necesită mult efort, în special atunci când vine vorba despre tranzacţii internaţionale”, susţine Matas Buzelis, şef de Comunicare la carVertical.

Datele carVertical relevă faptul că piaţa maşinilor second-hand din Vestul Europei se bucură de mai multă transparenţă decât cea din Europa de Est.

În acest context, pe primul loc se află Marea Britanie, cu cel mai mare indice al transparenţei, de 126 de puncte, urmată de Germania – cu un scor de 96,8, Italia (90,8) şi Franţa (79,9).

Pe zona Europei Centrale, Croaţia, Cehia, Ungaria şi Slovacia sunt clasate la mijlocul Indexului de Transparenţă a pieţei auto şi, deşi nu au un scor ridicat în ceea ce priveşte derularea odometrului, au un volum mai mare al importurilor de maşini second-hand şi un procent la fel de mare al maşinilor avariate.

„Dacă în Croaţia procentul de vehicule cu kilometrajul dat înapoi este unul dintre cele mai scăzute (10,3%), această ţară are un procent semnificativ de maşini importate (69,3%), iar 56,4% dintre vehicule sunt avariate. Urmează Slovacia, cu 58,5% maşini importate şi Ungaria (52,6%). În Cehia, jumătate dintre maşinile la mâna a doua sunt importate din străinătate. 51,6% dintre acestea sunt avariate, iar 11,4% au kilometrajul dat înapoi”, conform raportului de specialitate.

Indexul de Transparenţă a pieţei auto a fost realizat pe un eşantion de 23 de ţări din Europa şi SUA, pe o perioadă de 12 luni.

Cercetarea se bazează pe date din rapoartele reale ale maşinilor cumpărate de către clienţii carVertical şi a avut la bază şase mari criterii: procentajul maşinilor cu kilometrajul dat înapoi; valoarea medie a kilometrilor şterşi de pe odometru; procentajul maşinilor avariate; media valorii daunelor; procentajul de maşini second-hand importate; vârsta medie a maşinilor verificate.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum vor circula autobuzele în Alba Iulia, în minivacanța de 1 Decembrie. PROGRAM 30 noiembrie – 2 decembrie 2022

Publicat

Mai sunt câteva zile până la minivacanța de 1 Decembrie 2022. Mare parte a instituțiilor publice nu vor avea program cu publicul încă de miercuri 30 noiembrie, fiind o mare sărbătoare religioasă: Sfântul Apostol Andrei. 

De asemenea, societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport pentru  intervalul 30.11.2022-02.12.2022 după cum urmează:

-în data de 30 noiembrie 2022  (Ziua Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României) – program de duminică;

-în data de 1 Decembrie 2022 ( Ziua Națională a României) – program de duminică;

-în data de 2 decembrie 2022 – programul de transport al unei zile lucrătoare din perioada vacanței școlare. Programul de circulație al autobuzelor care transportă angajații societăților comerciale va fi adaptat în funcție de programul de lucru comunicat de acestea.

CITEȘTE ȘI: PROGRAM COMPLET 1 Decembrie 2022 la Alba Iulia. Evenimentele organizate de Ziua Națională în Capitala UNIRII

Informațiile referitoare la  programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud,  Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra,  Mesentea, Coșlariu,  Cricău, Benic, Tibru și Galda de Sus,  Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Cetea,  Întregalde) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax