Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Pe SURSE: USL a stabilit capitala Regiunii Centru la Alba Iulia. Vezi împărțirea teritorială și proiectul de lege


Publicat

Alba Iulia ar putea fi capitala Regiunii Centru, după regionalizarea României. În proiectul USL de reorganizare teritorială, Alba Iulia este prezentată ca și capitală a Regiunii Centru și nu Brașov, Târgu Mureș sau Sibiu, cum s-ar fi așteptat autoritățile. În proiectul de lege se prevede că, potrivit Constituției, teritoriul național al României este împărțit în 8 regiuni, iar fiecare regiune este formată din două sau mai multe județe, acestea din urmă având delimitarea teritorială existentă la data intrării în vigoare a legii. 

Cele 8 regiuni sunt: Bucureşti-Ilfov cu capitala la București, Regiunea Centru cu capitala la Alba Iulia, Regiunea Nord-Est cu capitala la Piatra Neamț, Regiunea Nord-Vest cu capitala la Cluj-Napoca, Regiunea Vest, cu capitala la Timișoara, Regiunea Sud-Vest cu capitala la Craiova, Regiunea Sud cu capitala la Călărași și Regiunea Sud-Este cu capitala la Brăila.

Administrația publică din cadrul regiunii ar urma să funcționeze descentralizat, cu autonomie regională, eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice regionale şi consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor regionale de interes deosebit.

Din punct de vedere juridic, regiunile vor fi persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Regiunile vor fi reprezentate în justiție de președinții consiliilor regionale.

Consiliul regional va fi autoritatea administraţiei publice regionale, fiind compus din consilieri regionali, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de către persoanele cu drept de vot din regiunea respectivă, în condiţiile legii. Fiecare regiune va avea între 20 și 32 de consilieri, în funcție de populație.

Iată câteva fragmente din Proiectul de Lege:

SECŢIUNEA I. Regiunile si autonomia regională

Art.1

Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei regionale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice regionale.

Art.2

(1) Conform Constituţiei, teritoriul naţional al României este împărţit in 8 regiuni, iar fiecare regiune este formată din două sau mai multe judeţe, acestea din urmă având delimitarea teritorială existentă la data intrării in vigoare a prezentei legi.

(2) Cele 8 regiuni au următoarea denumire şi componenţă:

a) Regiunea Bucuresti-Ilfov: municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu reşedinţa in municipiul Bucureşti;

b) Regiunea Centru: judeţele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia ;

c) Regiunea Nord Est : judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, cu reşedinţa în municipiul Piatra Neamţ ;

d) Regiunea Nord Vest : judeţele Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca;

e) Regiunea Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, cu reşedinţa în municipiul Timişoara;

f) Regiunea Sud Vest: judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi si Gorj, cu reşedinţa în municipiul Craiova;

g) Regiunea Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, cu reşedinţa în municipiul Călăraşi;

h) Regiunea Sud Est : judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, cu reşedinţa în municipiul Brăila.

(3) Delimitarea teritorială a regiunilor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.

(4) Regiunile sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia regională şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice regionale.

(5) Localităţile de reşedinţă ale regiunilor prevăzute la alin.2 pot fi schimbate numai prin lege, la propunerea consiliului regional exprimată prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri care constituie consiliul regional.

(6) Sediul consiliilor regionale este situat în localităţile de reşedinţă ale regiunilor. Sediul consiliilor regionale poate fi schimbat în cadrul localităţii de reşedinţă prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri care constituie consiliul regional.

[…]

Art.4

(1) Administraţia publică în cadrul regiunii se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei regionale, subsidiarităţii, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice regionale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor regionale de interes deosebit.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.

Art. 5

(1) Regiunile sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

(2) În justiţie, regiunile sunt reprezentate de preşedintele consiliului regional, care stă în judecată ca reprezentant legal al regiunii şi nu în nume personal.

[…]

Consiliul regional

SECŢIUNEA I. Constituirea şi componenţa consiliului regional

Art. 13

(1) Consiliul regional este autoritatea administraţiei publice regionale, fiind compus din consilieri regionali, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de către persoanele cu drept de vot din regiunea respectivă, în condiţiile legii.

Art. 14

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu regional se stabileşte prin ordin al prefectului regiunii, în funcţie de numărul locuitorilor regiunii, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile regionale, după cum urmează:

Numărul consilierilor regionali în funcţie de numărul locuitorilor regiunii

– până la 2.000.000: 20

– între 2.000.001 şi 2.500.000: 24

– între 2.500.001 şi 3.000.000: 28

– peste 3.000.000: 32

(2) Consiliul regional ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului regional, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.

(3) Candidaţii de pe lista fiecărei formaţiuni politice, dar care nu sunt declarati aleşi, au calitatea de consilieri regionali supleanţi şi îi vor înlocui pe titularii cărora le încetează mandatul înainte de termen.

[…]

SECŢIUNEA III. Funcţionarea consiliului regional

Art. 25

(1) Consiliul regional se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

(2) Consiliul regional îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales

(3) Consiliul regional se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului regional. Consiliul regional se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

(4) Convocarea consiliului regional se face în scris, prin intermediul secretarului regiunii, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.

(5) Şedinţele consiliului regional se pot desfăşura la sediul consiliului regional, ori in orice altă localitate componentă a regiunii.

[…]

SECŢIUNEA VI. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului regional

Art. 37

(1) Preşedintele îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii strategice:

a) Reprezintă regiunea în raporturile cu terţii;

b) Convoacă şi conduce şedinţele consiliului regional şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

c) Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

d) Coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii;

e) Răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice regionale;

f) Asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului regional, precum şi a altor acte normative.

 

Art. 38

(1) Pentru buna funcţionare a activităţilor de la nivel regional, Preşedintele Consiliul Regional îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului regional regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al consiliului regional, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes regional şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes regional

b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului propriu al consiliului regional şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes regional;

c) prezintă consiliului regional, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului regional;

d) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului regional;

e) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului regional adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;

f) iniţiază, cu aprobarea consiliului regional, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele regiunii;

g) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes regional, înfiinţate de consiliul regional şi subordonate acestuia;

[…]

CAPITOLUL V

Bugetul regional

Art. 44

(1) Fiecare regiune îşi stabileşte un buget multianual, care trebuie aprobat şi actualizat în fiecare an, şi care este elaborat având în vedere planificarea regională.

(2) Bugetul regional este constituit luând în considerare obligaţiile asumate de către regiune, implicaţii care au caracter multianual.

(3) Bugetul este alcătuit din următoarele categorii de venituri:

a) Venituri din taxe regionale, încasările de impozite sau taxe de la nivel central care sunt transferate către regiune;

b) Venituri din contribuţii şi transferuri directe ale statului;

c) Veniturile provenite din contribuţiile, proiectele, alocările de capital şi intrările de la Uniunea Europeană;

d) Venituri din valorificarea proprietăţilor şi participaţiile în asocieri comerciale;

e) Venituri din servicii publice regionale;

14

f) Venituri din exploatarea resurselor naturale transferate de guvern la regiune (fond forestier, izvoare de ape şi izvoare termale, etc.);

g) Venituri din vânzarea de active, prin transformarea de capital, de la colectarea creanţelor şi transferuri;

h) Venituri din credite ipotecare, credite şi alte operaţiuni de credit

(4) În cadrul bugetului la categoria cheltuieli vor fi cuprinse următoarele elemente:

a) Cheltuieli pentru alimentarea Fondului pentru Dezvoltare Regională;

b) Cheltuieli pentru activitatea de funcţionare a aparatului propriu;

c) Cheltuieli pentru dezvoltare regională;

d) Cheltuieli pentru activitatea de planificare si programare regională;

e) Cheltuieli pentru pregătirea şi implementarea programelor co-finanţate din fondurile europene gestionate regional;

f) Cheltuieli pentru activităţi de cooperare între comunităţile locale.

Vedeți aici proiectul de lege: proiect lege

Sursa: pesurse.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

12 Comentarii

12 Comments

 1. dan

  miercuri, 06.02.2013 at 15:12

  vrajala

 2. Pingback: Preşedinţii consiliilor regionale vor fi aleşi de şefii de CJ, primari şi consilierii judeţeni. Vezi detalii din proiectul de lege | Alba24

 3. brasov

  miercuri, 06.02.2013 at 21:32

  Daca iese alba iulia atunci sa se duca la cpuj ca nu e in centrul tarii. Brasov e de departe un oras important si noi brasovenii ju vom petmite alba iuliuta oraselul ala microscopic sa je conduca. Mergeti voi la cluj ja si lasati regiunea cejtru la brasov ca noi suntek centrul nu voi.

  • biscite

   joi, 07.02.2013 at 00:27

   Nici Brasovul nu este in centrul regiunii…asa ca ciocu mic si bun venit la alba :))

  • HaHaHa de Alba

   joi, 07.02.2013 at 14:00

   Constitutia permite minim 2 actuale judete per regiune… luam Sibiul si va lasam la secui, sa va schingiuiasca.

  • Marian

   joi, 21.02.2013 at 08:59

   Bine zici brasovene.
   Eu sunt din Harghita, dar prefer sa conduca Brasovul sau chiar Sibiul. Sper ca asa sa fie.

 4. DEX

  joi, 07.02.2013 at 02:15

  @biscite .Mai nene, aseaza-ti matale ochelarii pe ochi, pentru ca vad ca nimeresti tastele precum argumentele „solide” pe care le invoci aici. Halal tristete, tu imi esti amica… 😉

  • DEX

   joi, 07.02.2013 at 02:19

   P.S mesajul era pt „brasov” indirect, prin intermediul lui „biscite” .Nu imi permit sa ma adresez in mod direct unei asemenea somitati

 5. Nepatriot

  joi, 07.02.2013 at 13:05

  @brasov.. si Washington este capitala SUA si e un oras relativ mic in SUA, deci care ar fi problema. Pana la urma e cum zice biscite „bun venit la Alba”…. cred ca replica asta o sa ne intre in reflex….. 🙂

 6. nu va fi Alba Iulia capitala...

  sâmbătă, 09.02.2013 at 09:44

  Cu siguranta Alba Iulia nu va fi capitala. In legatura cu zona centru, oricine se gandeste la Tg Mures sau Brasov! Brasovul e un oras mai popular si mai mare, de aceea multi de gandesc la brasov ca ar merita sa fie capitala, dar aceste considerente nu ajung. Cine spune ca o capitala trebuie sa fie cea mai mare ca numar de populatie? Tg. Muresul e cel mai potrivit. Cu siguranta capitala va fi la Tg. Mures sau Brasov.

 7. Lucian

  luni, 11.02.2013 at 15:59

  Nu inteleg,defapt ce este cu regionalizarea asta?

 8. bibi

  miercuri, 13.02.2013 at 03:09

  pai nu ai cum sa intelegi daca nu citesti nimic. Macar Legea 315/2004 privind regiunile de dezvoltare.
  Tg.Mures are toate atu-urile sa fie capitala. Brasovul nu are aeroport si spital regional. Dupa bugetul pe 20013 unde Brasovuil a primit cu 20% mai putini bani, nici nu va avea aeroport. Ori Comisia Europeana nu va veni cu autobuzul la Brasov sa begocieze fondurile europene.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

4.989 cazuri COVID confirmate în România în ultimele 24 de ore. 93 decese noi, 1.126 pacienți la ATI. Date oficiale, 9 martie

Publicat

Au fost raportate 4.989 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 9 martie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 93 decese noi. 1.126 pacienți sunt la ATI.

Vezi și ALBA: 101 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Localitățile în care a crescut incidența și situația pe județ

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 9 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

767.219 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 21.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 08.03.2021 (10:00) – 09.03.2021 (10:00) au fost raportate 93 de decese (56 bărbați și 37 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 25 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani.

91 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.157. Dintre acestea, 1.126 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.203.750 de teste RT-PCR și 370.579 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.469 teste RT-PCR (15.338 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.131 la cerere) și 11.150 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 48.241 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.178 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.407 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 114 persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.519 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 859 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 8 martie, 5.205 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 957.170 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.”

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID – 9 martie:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID – în actualizare:

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 101 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Localitățile în care a crescut incidența și situația pe județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 101 cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba marți, 9 martie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, 16.272 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 14811 de persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 438 decese.

Luni, în Alba au fost prelucrate 672 de probe (351 de probe la SJU si 321 la DSP). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 176052.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (71 cazuri noi)

Alba Iulia – 49

Sebeș – 8

Ocna Mureș – 6

Blaj – 4

Abrud – 2

Aiud – 1

Teiuș – 1

Rural (30 cazuri noi)

Șona – 9

Ciugud – 5

Crăciunelu de Jos – 2

Sâncel – 2

Unirea – 2

Ceru Băcăinți – 1

Cetatea de Baltă – 1

Cricău – 1

Doștat – 1

Galda de Jos – 1

Ighiu – 1

Lupșa – 1

Pianu – 1

Șpring – 1

Stremț – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (23 februarie – 8 martie) este de 2,24 (anterior 2,19)

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 23 februarie – 8 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 346 cazuri – 4,53 (anterior 4,41)

Sebeș – 85 cazuri – 2,58 (anterior 2,67)

Ocna Mureș – 28 cazuri – 2,00 (anterior 1,72)

Teiuș – 13 cazuri – 1,79 (anterior 1,79)

Aiud – 42 cazuri – 1,65 (anterior 1,65)

Abrud – 7 cazuri – 1,33 (anterior 1,14)

Cugir – 32 cazuri – 1,24 (anterior 1,32)

Blaj – 22 cazuri – 1,06 (anterior 1,16)

Zlatna – 4 cazuri – 0,50 (anterior 0,63)

Câmpeni – 3 cazuri – 0,41 (anterior 0,41)

Baia de Arieș – 1 caz –  0,26 (anterior 0,26)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 23 februarie – 8 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șona – 45 cazuri – 10,30 (anterior 8,69)

Mihalț – 27 cazuri – 8,32 (anterior 8,60)

Doștat – 7 cazuri – 6,86 (anterior 5,87)

Lunca Mureșului – 14 cazuri – 5,42 (anterior 5,41)

Unirea – 23 cazuri – 4,65 (anterior 4,45)

Cricău – 7 cazuri – 3,50 (anterior 3,49)

Șpring – 10 cazuri – 3,82 (anterior 3,43)

Ceru Băcăinți – 1 caz – 3,66

Cricău – 7 cazuri – 3,50

Pianu – 11 cazuri – 3,07

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O comună din județul Alba ar putea intra în carantină. A fost primit aviz INSP

Publicat

Comuna Șona din județul Alba ar putea intra în carantină, din cauza incidenței mari, dar și a condițiilor de transmitere comunitară COVID.

DSP a transmis și primit avizul INSP pentru această măsură, iar decizia va fi luată în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență.

”DSP Alba a întocmit analiza de risc, conform punctajului și metodologiei, a fost propusă carantinarea, a fost obținut avizul INSP favorabil”, a precizat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.

Incidența în comuna Șona este în creștere în ultimele trei zile.

Din cele mai recente date, incidența la Șona a ajuns la 10,30 (anterior 8,69).

Vezi și ALBA: 101 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Localitățile în care a crescut incidența și situația pe județ

Potrivit unor surse, recent, într-un sat din comună, mai multe persoane ar fi participat la o înmormântare, iar ulterior ar fi fost înregistrate mai multe cazuri confirmate COVID.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Ocna Mureș, amendat pentru că nu a respectat carantina la întoarcerea din Germania. Alte sancțiuni în județ

Publicat

Un bărbat din Ocna Mureș s-a ales cu amendă după ce nu a respectat măsura carantinării la întoarcerea din Germania. În ultimele 24 de ore, 127 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală au fost sancționate în județ.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, în sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în scopul prevenirii răspândirii virusului Covid 19.

Potrivit IPJ Alba, în ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat peste 212 polițiști și polițiști locali, alături de jandarmi, lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Au fost controlate 44 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate și 139 de  mijloace de transport, din care 31 de mijloace de transport în comun.

Au fost legitimate 1.961 de persoane și au fost făcute verificări la 85 de  obiective de interes precum restaurante, fast food-uri,  hoteluri, pensiuni, cabane și alte spații de cazare.

Echipele de control au depistat și sancționat 127 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și două care nu au respectat măsurile privind carantinarea.

De exemplu, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un bărbat, de 39 de ani, din oraș, care nu au respectat măsura carantinării și a părăsit locația unde ar fi trebuit să se afle pentru următoarele două săptămâni, ca urmare a faptului că s-a întors din Germania.

Bărbatul a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 4.000 de lei, conform prevederilor art. 65 din Legea 55/2020.

”Obiectivul acțiunilor desfășurate nu este aplicarea de sancţiuni, ci acela de a-i determina pe toți cetățenii să conștientizeze necesitatea respectării normelor sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid 19. Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască și să nu se expună la riscuri”, transmite IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate